BINNEN LAND. Mo. 1427. Woensdau 22 Jnnuari 1879. 19h Janrgang AI g e m e e n Niouws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen Ter Neuzen, 21 Januari. ABONNEMENT. Per drie mnanden binnen Ter Neuzen 1, ,<eiiee]e Rijk 1,10. Door geheel Bclgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekkandelaars, teuren en Brievcnbushouders. e i;oi l)oor bet PostdireC' ADVERTENT IE N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nilinlddag !>ZSI J itrcti. Bit blad vcrscliijnt Oinsdag- en Vrljdagavotid blj J. 14. OH O SI T te Ter Nenzen. JPolitielz Overziclit. De Engelsche troepen winnen in Afghanistan meer en meer liet vertrouwen van fie opperhoofden der omliggende en inlandsche staminen. 't Schijnt echter, of men under dat roofziek gebroed meer met geld, dan met kruit kan uitrichten. De Engelschen hebben in de laatste dagen kwistig hun goud onder die lieden eeworpen. Dit schijnt ontzag te hebben gewekt, althans ze voor 't oogenblik tot zwijgen te hebben gcbraclit. Ook den zoon van den Emir, die nog niet voor goed den troon bestegen schijnt te hebben, wil men door het goud verlokken, zich te ondervverpen aan de voorwaarden, door de Engelschen gesteld, welke voorwaarden, alleszins aanneinelijk worden geuoemd. De vluchtende Emir denkt eerst in het begin van Februari het Russische grondgebied te knnnen betreden. Hij reist met eenc aardige bagage, beslaande in vrouwen, goud en edelgesteenten, geladen op 9 olifanten en 2000 panrden, welke laatste voor een deel ook wel zullen dienen, om zijn bijhebbend gezelsohap van grootdignilarissen en militaire wacht te dragen. Hij schijnt door een Russischen afgevaardigde vergezeld te zijn, en zal met al de honneurs, aan zijne waardigheid verbonden, aan de grenzen ontvangen worden, maar van hulp of toezeggingen van den kant van den czaar zal wel vooreerst niet veel komen. Rusland is thans al te goede maatjes met Engeland, oin dezen voor het lioofd te stooten. Intusscheu houdt men den vluchteling in reserve, om naar omstandigheden met hem te handelen. Hij stelt al zijne lioop op den czaar, die hem te zijner tijd wel zal weten te gebruiken. Turkije zoekt nog aitijd naar geld. Overal klopt het te vergeefs aan, hoe veel woekerrente het ook biedt. Als het niet goedwillig van vreemden kan krijgen, dan zal het maar weer zijn eigen volk blukken en zijne toevlucht tot eene gedwongen leening nemen. Ook den Khedive wordt het lastig gemaakt door zijne schuldeischers, die beslag hebben gelegd op de gronden, die hij zoo edelmoedig aan den staat had afgestaan. Zij willen ze niet los laten, dan tegen betaling van 00 ])Ct. contant en goede garantie voor de rest. Hij wil maar met de helft afpaaien en het overige met een wisselbriet op de eeuwigheid. In Oostenrijk schijnt wcer eene ministerieele wijziging op handen. De keizer schijnt echter van zijn eersten minister geen afstand te willen doen. In de kamer is weer het oude praatje over het Berlijnsche verdrag ler tafel gebracht. De gedweee leden zullen zich wel neerleggen bij het genomen besluit. De Hongaarsche dagbladpers heeft zich wat onvoorzichtig uitgelat'en over de door haar zoogeuaamde inuilkorfwet" van Bismarck. Deze, daardoor ont.stcmd, heeft den Duitschen consul gelast, de redactie van zoo'n blad te vervolgen. Zijn vervolgingsgeest strekte hij dus ook buiten de grenzen van zijn land uit. Trouweus in Duitschland moet hij daarover nog al harde noten kraken. Van alle kanten wordt hij over die wet hard gevallen. De organeu. van zijne eigene richting wetcn geen afdoende redenen tot verschooning voor die ijzeren wet aan te voeren. Hij begint dan ook al broodjes te bakken en zal alvast genoegen nemen, met de leden van den rijksdag, die zich versproken hebben, door hunne eigene collega's te doen veroordeeleu. Hij zal aitijd wel een middel weten te vinden, om den vrijgesprokenen het stilzwijgen op te leggen. Z. M. heeft tot burgemeester der gerneente Bres- i kens benoemd B. van Moerkerken, gepens. kapitein van het Oost-Indische leger. Imrevolge de bevelen des konings zal het hof, wegens het overlijden van Z. K. H. prins Hendrik, den rouw aannemen voor twaalf weken, te weten4 weken grooten rouw, 4 weken lialven rouw, 4 weken lichten rouw. De rouw is jl. Donderdag ingegaan. Het Belgisehe hof heeft den rouw aangenomen voor 12 dagen. De militaire macht zal gedurende vier weken de rouw aannemen en wel door het dragen van een rouwband om den linkerarm in alle tenuen en bij alle gelegenheden. Gedurende den tijd van drie maaiiden zullen geen groote militaire parades plaats hebben, terwijl ge durende dien tijd bij het optrekken der wachten geen trom zal worden geslagen. HH. MM. de koning en de koningin zullen 23 dezer met de geheele hofliouding van het Loo zich naar 's Hage begeven, oin het koninklijk paleis te betrekken. Men zegt, dat 1IH. MM. voornemens zijn, den rouwtijd wegens het overlijden van Z. K. II. prins Hendrik in de residentie door te brengen. Op uitdrukkelijk verlangen des konings mag dan geenerlei openbare hulde worden aangeboden. Men zegt, dat tot na Paschen, 13 en 14 April, alle offlcieele fees^elijkheden geschorst, zijn. Wat locale vermakelijkheden betreft, deze knnnen weder worden hervat. Evenwel zal op den dag der ter aarde besielling van den hoogvereerden Vorstelke vergunning tot het houden eener openbare ver- makelijkheid op nieuw ingetrokken worden. De plechtige ter aarde bestelling is bepaald op den 25 Janunri, in de Nieuwe kerk te Deltt. Het lijk dat jl. Woensdag gebalsemd is, zal den 22 van Walferdanga naar Luxemburg worden ge- voerd, waar het tot den 24n in de verlichte kapel zal worden nedergelegd. Dan heeft de overtocht naar den Haag plaats. De plechtigheid zal geheel dezelfde zijn ais bij wijlen prinses zkmalia. Z. M. de koning zal het lijk tot aan de grenzen van ons land tegemoet reizen, om het vervolgens te geleiden Z. K. IT. prins Alxander wordt weldra uit Marseille in de residentie terug verwacht, om bij de begrafenis aanwezig te zijn. Ook de vader van prinses Hendrik, prins Frederik Karel van Pruissen, zal met zijn zoon de plechtigheid te Delft bijwonen. Ook wil men weten, dat H. K. H. de prinses- weduwe na de begrafenis van wijlen haar gemaal haar vast verblijf te 's Gravenhage zou vestigen. Uit zeer vertrouwbare bron verneemt men dat Z. K. H. prins Hendrik zijne geraalin tot universeel erfgenaam heeft gemaakt, en voorts dat Z. K. 11. prins Alexander bestemd is, zijn beminden oom als Stadhouder van Luxemburg op te volgen. Men schrijft uit Middelburg: Gisteren morgen werd onze stad vereerd met een bezoek van den Engelschen troonopvolger, zijn breeder prins Leopold en twee heeren van hun gevolg. De hooge gasten waren in streng incognito en werden opgewacht door den beer de Bruijn, consul van Engeland, en den heer M. Fokker. Zij bezochten het raadhuis, den vleeschhal, de societeit St. Joris, waar de prins van "Wales den bekenden beker aandachtig be- schouwde, en de winkels van de heeren Meijer en Bal. Per trein van 5,20 vertrokken zij weer naar Vlissingen, waar het koninklijk jacht gereed ligt, teneinde den groothertog van Hessen, den schoon- zoon van koningin Victoria, aftewachten. Heden j avond vertrekken zij dan gezamenlijk naar Londen. In de Haagsche kroniek der Gron. Ct. komt de volgende beschouwing voor over het sluiten van het paleis van den kroonprins, op den dag van het huwelijk van Z. M. den koning. „Dat de kroonprins evenmin als prins Alexander met 's vorsten huwelijk hoog is ingenomendat hij het betreurt en er zelt's over ontstemd is dit laat zich verklarenmen kan het eerbiedigen. Maar een opeulijk vijandig rouwbetoon over het feit dat de koning aan het land weder eene koningin schenkt, dat is mijns inziens in strijd met het hooge stand- punt, hetwelk de prins van Oranje behoort in te nemen en met den eerbied, dien elke zoon, onder alle omstandigheden, elken vader verschuldigd is. Daarenboven is het niet te ontkennen, dat de zoon, die tegenover zijn land alle plichten verzaakt, geen recht heeft de daden des vaders, die zijn land een weldaad meent te bewijzen, aan een zoo gestrenge critiek te onderwerpen." Volgens de laatste berichten is een bedrag van ruim 30 millioen in gemunt goud buiten de kelders en kassen der Nederlandsche bank en is dus het goud vocr dat aanzienlijk bedrag in het verkeer opgenomen. Een bepaald tijdstip voor het in omloop brengen van twee en een halve cents- stukken kan niet worden aangegeven. Ruimer nitgifte dan vroeger van nieuwe centen gescbiedt reeds sedert eenigen tijd. Reeds is voor ongeveer f 100,000 aan koperen centen ingetrokken, die eerlang tot versmelting zullen verkocht worden. Omtrent de feestelijkheden ter gelegenheid van het Vondels-jubileum te Keulen te geven, wordt gemeld, dat in den morgen van 5 Februari a. s. in den gerel van het huis, waarin Vondel werd geboren, een gedenksteen met toepasselijk opschrift zal worden geplaatst. In den avond van dien dag wordt een feestmaaltijd gehouden waar- toe o. a. verschillende auloriteiten en letterkun- digen zijn uitgenoodigd. Verleden week zijn elken avond proeven geno men met de electrische verlichting van den Dam te Amsterdam. De proeven gelukten volkomen. Het uitgestrekte plein kan men van 't begin tot het einde als bij zwak zonlicht overzien. Sedert Maandagavoud wordt aan de Handelskade aldaar 's avonds tot 9 ure gearbeid bij het licht van vier electrische kaarsen. De toestellen worden verplaatst, naarmate het werk dit vereischt. De heeren Winter en Berndt, fotograven te Berlijn, wenden thans met uitstekend gevolg electrisch licht aan, oin portretten te vergrooten. Een krachtig licht, gelijk aan duizend kaarsen, wordt door onder-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1