Burgerlijke Stand van Ter Nenzen. HANDELS8ERICHTEN. b i i i 53ft De brand, die eenige dagen geleden te half- Lwee knapen van 12 we" Loosduinen plaats had, is veroorzaakt, doordien Berlijn gednelleerd in den tuin van de ouders van ee^ paar kippendieven in de loods zwavel hadden een hunner. Zij waren in strijd in brand gestoken cm de kippen te bedwelmen, j twaalfjarig meisje ten einde ze dan des te gemakkelijker mede te voeren. Toen bet strno in brand vloog kozen ze het bazenpad, een inand met kippen inedcnemende, die zij eveuwel op bet acliter de woning gelegen weiland in den steek lieten. Door de politie werd de mand gevonden, docb de daders heett men nog niet kunnen vatten. Te Muntendara is de arbeider E. Damhof, van de fabriek buiswaarts keerende, ineengezakt waaraan zij en plotseling overleden. De ongelukkige was in de laatste twee maanden door verscbillende rampen getrolfen. Eerst verloor hij zijne vrouw, daarna werd hem eene som gelds ontstolen en voor ongeveer vier woken Jjrandde zijn huis met den inboedel af. Uit Makkum scbrijft men dat bet aldaar geraakt over een beiden het hof maakten. De jongste daagde zijnen ouderen makker uit en ,/kromme sabels" zouden het wapen zijn. Zij haalden die uit bet speelgoedarsenaal van een jongeren breeder en slepen ze zoo scherp mogelijk. Twee schoolkameraden deden als getuigen dienst en juist had de uitdager een niet gevaarlijken steek in de borst bekomen, toen de tuinman kwam en bet gevaarlijke speelgoed in beslag nam. Eene ferme ksstijding, door de vaders der twee kemphanen aan bunne zonen toegediend, was het einde der geschiedenis. Een Japansebe stoomboot, die zijn eerste reis deed, is in de lucbt gesprongen, omdat men eenige vaten buskruit te dicht bij de vuren bad geplaatst. Al de op de boot aanwezige negentig h 13 jaren hebben te oogenblikkelijk, als zij bij eene genoegzame hoe- veelheid wordt toegediend. Oin deze uitkomst te verkrijgen behoeft men bij elken maaltijd slechts vier h zes teercapsules van Guyot te gebruiken. De flacon van 1,25 bevat 60 capsules, zoodat deze behandtling slechts op eenige centen daags komt te staan en men kan verzekerd zijn dat van tien personen, die het beproefd hebben, negen zicb aan deze geneeswijze houden. De teercapsules van Guyot hebben door hun succes, dat van dag tot dag toeneemt, onnoemelijk veel namaaksels uitgelokt. De heer Guyot kan alleen deze flacons waarborgen, waarop zicli zijne tegenwoordig met de fabrieksnijverheid treuriggesteld passagiers en 12 manschappen verloren bij die Slechts drie personen overleef- is. Bijna alle pannenfabrieken hebben van het in 1878 gefabriceerde nog zooveel voorhanden, dat daarmede, indien de aftrek niet grooter wordt wel in de behoetten van 1879 kan wordeu voorzien. Het mindere debouche naar Hamburg is de oorzaak van dezen voor fabrikanten zeer schadelijkentoestand. Vielen andere jaren te Makkum ongeveer een 100-tal llamburgvaarders binnen om dakpannen af te halen, in 1878 kwamen er nauwelijks een 30-tal. In een Limburgsch dorp had meester een verordening uitgevaardigd, waarbij verbodeti werd 's avonds na 10 uur bij het naar handteekening, in drie kleuren gedrukt, bevindt. Van 6 tot 12 Januari. Huwelijfs-Aangiften. 10 Jan. Vitalus Cortvriei.dt, oad 23 j„ jm. en Eina Leocadia Goethals, oud 22 j., jd. Geboorten. 6 Jan. Annigje, d. v. Mtrinus de Ruijtcr en van Janna Meeusen. 11 Jan. Geertruidn, d. v. Francois »an Fraeijeuhove en van Maria Pieternella Sehweijgekardt. 12 Jan. r i Helena, d. v. Mecheliua Huijssen. Sara Rebina Levina, d. v. lang genoe0 oin ilfct gebe Jan pran^0jg paa8 tn van MHgdaleua Levina de Bruijue. Overlijden. 12 Jan. Jacoba Heudrica Schaap, oud 47 j echtgenoot van Huibregt Marsielje. Wilhelmns JohaLuis Onder de gemeeilte Nieuwendam zijn in de Laramerinks, oud 7 d v. Henri Jacobus en van Maria Magda- laatste drie dagen achtereenvolgens zestien personen lena Kmjf- ramp bet leven. den het ongeluk, mede te deelen. door bet ijs gezakt; alien zijn met een nat pak en den schrik vrijgekomen. Een dezer, een jongen van veertien jaar, die eenden was gaan opjagen, heeft ongeveer een kwartier met het lioofd boven de burge- water gehangen, alvorens zijn hulpgeroep werd opgemerkt. Dat het echter niet altijd zoo goed afloopt en E»rij zen iler Ellecten. Amsterdam, 12 Januari. huis gaan uit de berberg, straatrumoer te maken ]iet ijs ^menschenvleiscb" kost wordt dezer dagen of te zingen. Ondanks dit verbod bad een grappen- echter weer opnieuw bewezen. Men leze slechts: maker na bet verboden uur, het dorp doen weer- Vrijdag is te Middelburg een 18jarig jongeling galmen van zijn gezang, waarvan het refrein steeds door het ijs gezakt en verdronken. V EDERLAE D, tiELGlE Fra>.kki.ia Rdsland. luidde,/En ik ga nog niet naar huis, nog lang niet, enz. Na vruchteloos door den veldwachter vermaand te zijn, werd hij in hechtenis genomen. Bij zijn verhoor verontscbuldigde hij zich met de opmerking, dat de verordening sprak van ,/s avonds bij naar huis gaan," en bij bad, blijkens zijn eigen woorden, volstrekt geen plan naar huis te gaan. De burgemeester lachte om deze opvatting van zijne verordening, verontschuldigde zich, dat deze door den secretaris was opgemaakt, beloofde haar te zullen wijzigen en liet den zanger naar huis gaan. Onder Erichem werd bij het delven van een graf op het kerkhof een steenen kist opgedolven. Na opening bleek, dat bet een doodkist was, waarin Te Arnhem vielen Vrijdag drie jongelingen, die zicb vermaakten met scbaatsenrijden, door bet ijs. Een van ben werd met levensgevaar gered, docb de beide anderen waren onder het ijs geschoten, en slechts bunne lijken werden gevonden. Te Tzuin is een 15jarige knaap op dezelfde wijze om bet leven gekomen. Te ltottevalle zakten drie personen door het ijs, waaronder een, die welhaast zijn tweede huwelijk zou aangaan. Alle drie inoesten het met den dood bekoopen. Te Haarlem zijn drie jongens door bet ijs gezakt. Een daarvan heeft zich met moeite gered, doch van de twee anderen werden slechts de lijken opgehaald. Zaterdag reden twee paar schaatsenrijders tusscben een geraamte lag, vermoedebjk eenerjonge vrouw. elf Drachten in een wak, met het ongeluk- De kleur der steen was rood, veel overeenkomende dat de beiden mannen verdronken. Van met onze gewone baksteen, waarsclujnhjK is de kist B °vrouwe„, die met moeite gered werden, echter uit een steenb ok gehouwen; zij.s zeer een in h bedenkelijken toestand. ruw bewerkt en het deksex is van dezelfde stof. tImzuln bij Leeuwarden, zijn dien dag De wanden der kist en van het dekscl zijn onge- gchaat9enrijder8 ,ioor het ijs gezakt; de een moest het met den dood bekoopen. Te Oostermeer I brak het ijs onder een manhij werd gered, docb een zijner armen is gebroken. veer etn decimeter dik, terwijl de vorm der kist, van onder smaller en breed uitloopend veel gelijkt op een varkensbak. Een paar dagen geleden vond men in een huis der Magdalenastraat te Doornik bet lijk van zekeren Lacroix, die van honger en koude gestorven was. Het lijk was slechts met eenige lom pen bedekt. De doodstrijd van den ongelukkige moet verschrikkelijk geweest zijnal de ijzeren, koperen en houten voorwerpen, die zich in zijn bereik bevonden, lagen verbrijzeld op den grond. Een buitengewoon stoutmoedige diefstal is Folks. OoSTENRIJK. Honqarijb. (talis. Spanje. Portugal. Turkije. Egyptb. AMERIKA. Te Zutphen is een 18jarig jongeling in het Coenenspark op den Zwanenvijver door bet ijs cevallen en verkronken. Te Opheusden is een meisje van zeven jaar, dat zich met eene slede te ver op bet zwakke ijs had gewaagd, er doorgezakt en verdronken. C. S. uit Rotterdam is op den achterplas te Hillegersberg door het ijs gezakt en verdronken. I Eene boerendochter is te Veendam door bet ijs Sraiilie. Certific. Werkclijke schuld dito dito Jito dito dito dito Asndeel Haudelinaatsrhappij dito exploitable Ned. ataataapoorw. Ccrtificaten bij Rotachild iuschrijvingen Obligatien 1,798/1815 dito Hope k Co. 1855 6e aerie dito 1000 1S64 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 I.otea 1866. Cblig. Hope k Co. Leeuiug 1860 Certific. dito Inacript. Stieglitz Co. 2e a is 1, Obligatien 1867—1869 CertiCcateu Aaudeei apoorweg Gr. Maatach. Oblig. dito. Aaud. Baltische apoorweg dito dito Jelez Orel dito apoorweg PotiTifiia dito dito Charkow Azow Sehatkiat obligatien Oblig. metall. in zilver Jan. Juli. dito dito April/Oct. dito in papier Mei Nov. dito dito Feb./Aug. Sehatkistbilletten Certific. Am terdam Obligatien Buitenl. dito Binnenlaudache Obligatien Inschrijving Alg. schuld Obi. Leeuing 1876 Obligation (1871) dito (1861) Illinois certificaten van aandeel dito Redemption obligatien Union Pacific hoofdl. dito dito St. Paul k Pac. Spw.leaec. dito dito dito 2e see. Oblig. 1865 dito 1875 2j pet, S3ft 75ft 971 103ft 108 3 i 5 21 3 5 5 5 5 5 5 6 5 44 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 3 5 6 75 941 751 901 821 83ft 1361 801 721 1154 87 47 84 811 76 54 52 52 56ft 144 13l 494 lift 49 i 105* 104 i 831 103i 105 4 91 1'ri.Ueu viiu Coupon* Amsterdam, 12 Januari. Metal!, f 21,35; dito zilver f 21,40; Div. Bug. per 11,774. Portugal per f 12,Spasuache piasters 47,55; Amerikaauache dollar (in gond) f 2,45. Amsterdam, 11 vannari. Metall. f 21,45dito zilver 21.47ft; Div. Eng. per f ll,77i; Eng. Rusaen per dezer dagen te Anderlecht gepleegd. Een bloern- gezakt, en verdronken. la'oai- En* Portugal uer 12 - Frans. f 47,55. magazijn in de Brogniezstraat is op den dag ge-j ie Zaandam is een jongen van la jaar op te Uelgy t7'55. ,>'rui8 y 5875; ifamb, Rua'aeu 1,201Ruaaen - - 1 4-Cx—rlr.ni. lioi vs trp7ntl, en vcrti rou ken. in Z. R. 1.16J; Poolache per fl Poolache per Z. R. Spaanache piasters f 47,55; SpaauBche binuenlandache f 2.26 111 cltixlftl 111 111 Ho UHiKlllCZiolItldu 13 yJ UOI1 -O a -i heel leeg geplundcrd. De dieven hebben de deur Achterzaan door bet ijs geza en vert ro.i en. opengebroken en vervolgens al de zakken bloem, welke zich in het magazijn bevonden, op een wagen geladen. Daar dit bij vollen dag gescbiede, vatten de buren geen vermoeden op en lieten zij de kwaad- doeners gerust vertrekken. In de Parijsche wereld wordt met ophef gesproken van de arrestatie van docter X, een man ruim 60 jaren oud, rijk en algemeen be- mind. De docter is beschuldigd zijn medehulp te hebben verleend aan talrijke moorden, gepleegd Eindelijk verdronk te Dirkshorn een 15jarigebak kersleerling, die bij de klanten brood moest bezor- do11"" PaPier i gen, en van die gelegenheid gebruik maakte om, tegen het verbod van zijn baas in, toch zijn schaat-1 sen mede te nemen en aldus zijn ongeboorzaamheid met het verlies van zijn leven moest boeten. Rotterdam, 13 Januari. Door belemmerde scheepvaart ging er heden niet veel om; het verhandelde ging vorige prijzen. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 8,60 a f 9,50. Over— maassche f 7,20 a f 8,50, Rogge, Zeeuwsche en Vlaaansche f 6.30 a f 6.90. Overmaassche f 5,80 a f 6,80. Gerst, Zeeuwsche winter f 6,70 a f 7,30, mindere j 5,60 a f 6,50 zomer dito J 5,70 a f 6,20 mindere f 4,50 a J 5,60. Haver, korte 3 80 a J 5,lange f 2.a/4,80. Paardenboonen 7,a f 7,50. Duivenboonen J 7,60 a J 8,Bruineboonen Wat is er onaangenamer voor ben, die door hun beroep verplicht zijn veel te spreken zooals advo- "\UT" ,ci'ccl,u attl; 6-p—s" 1 eaten, oiulerwijzers, redenaars, predikanten dan )g25 mindere /7&0 a -1Q_ wittebooueD, op knuleren, die spoorloos verdwenen zijn. Docter keelpijn, verkoudheid ot een overblijtsel van uron- j n ay 11,50, Zeeuwtche 10,— a 10,7> X heeft reeds bekentenissen gedaan. De wan- chitis? Men gebruikt biervoor in overdaad, doch mindere f 7,50 a f 9 75. Erwten. Walcheraehe J 8,75 A hoop der famiiie en vooral van den zoon, even- zonder groote uitkomst, een menigte pfites, siropen, 9,50 Zeeuwsche 7 75/ 8,50 Kanariezaad beate 8.25 eens docter, is onbeschrijfelijk. De laatste werd drankjes, enz., welke meestal de ziekte vreedzaam Eiakkeeach if— °,°-^^vermaaachy— zoodanig getroffen, dat zijn toestand vrees in- haar weg laten gaan. De teer alleen kan hierm p;jeren y a f -,— per 100 atuka. Aardappelen boezemt. eene spoedige verlichting geven; men kan zeggen a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3