BINNEN LAND. i\0. 1425. Woensdag 15 Januari 1879. 19e Jaargang. r Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 14 Januari. ABONNEMENT. drie maanden binnen Ter Neuzen 1,l)oor bet Per gtheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudeiaars, teuren eu Brievenbushouders. Postdireo- ADVERTBNTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iinniMdng BHIE nren, Bit bind vcr*cliij(it Blustdng. en Vi*ijdag:iTond bij J. it. G. DBOmT te Ter Neuzen. De wreede dood rukte een der dierbaar- ste levens uil ons midden weg. Dezelfde Prins Hendrik, die nog zoo kort geleden, door zijn huwelijk met Prinses Maria van Pruisen, den eersten stap deed om ons volk op te beuren uit den diepen rouw, waarin het door den dood van zijne onvergetelijke Vorstin gekluisterd was, is thans zelve niet meerEen hersenberoerte maakte aan zijn zoo dierbaar leven gisteren inorgen ten 5 ure een einde. AL een electrieke schok werkte dit be- richt op alien die het vernamen. Wei was Hij sedert eenige dagen ongesteld, doch de laatste berichten waren weder zoo gunstig, dat men eer aan een spoedig geheel herstel daclit, dan aan deze droeve tijding. Als een ware Oranjezoon, had onze be- minde Prins Hendrik Nederland lief; waar /bij kon stond hij het ter zijde, waar hulp te verleenen viel was Zijn hand gereed, waar bloei en welvaart bevorderd moest worden was Hij vooraan. Willem Erederik Hendrik werd den 13 Juni 1820 geboren. Den 19 Mei 1853 huwde hij met wijlen H. K. H. Amalia Maria Da Gloria Augusta van Saxen-Wei mar-Eise nach, die 1 Mei 1872 stierf. Den 24 Augustus 1878 trad hij voor de tweede maal in den edit met H. K. 11. Prinses Maria Elisabeth Louise Erederika van Pruisen. een jichtaanval heeft gehad, doch thans weer zoo wegens het overlijden van Hd. broeder ten bepaal- gezond is als een visch. den dage niet zal plaats hebben en derhalve da In Macedonia is weer op zijn Turksch huisge- i feestelijkheden te dezer gelegenheid onbepaald zijn houden6000 menschen zijn door de Circassiers uitgesteld. vermoord120 dorpen zijn verbrand en zoowat Men 7erneemt dat de havenwerken te Ylis- singen in exploitatie overgaan aan eene particuliera 200 kerken verwoest. n l *i m I 111 tiAi Zou t waar zijn, dat het lurksche leger eerst- maatschappij daags aanzienlijk wordt verminderd? Wij willen 1{ee(]s zouden met de regeering onderhandelingen t hopen voor de lurksche hnantien; rnaar voor zjjn aanfeknoopt 't land zal het er dan niet beter op worden, als die duizenden leegloopers, gewoon aan plundered en moorden, onder het vreedzame volk verspreid worden. Nu het standje met de Montenegrijnen bij de Podgoritza tot bedaren schijnt gekomen, raken de Kurdisten weer in opstand. En dat is lang geen malscli volkje. Waar is tocli het eind van zooveel ellende en verwarring In Oostenrijk-Hongarije is de regeering druk in de weer, om plannen te beramen tot dekking van de aanzienlijke tekorten. In ILmgarije is weer eene leening op til. In Duitschland hoort men van niets, dan van de tariefwetten van Bismarck. Hij klemt zich met hand en tand aan zijn eens opgevat voornemen Door de administratie van het Belgische loodswezen te Vlissingen is als maatregel van voor- zichtigheid, met het oog op de menigte schepen, die voor Antwerpen ter reede liggen, en de inge- treden vorst, bepaald, dat schepen van grooler diepgang dan 20 voet voorloopig niet naar Ant werpen mogen opgeloodst worden. Den 7 dezer is aan den heer A. Meskes, hoofdonderwijzer te Cadzand, voor zijne vijftigjarige ijverige en getrouwe diensten als openbaar onder- wijzer, de zilveren medalje van wege den koning door den schoolopziener plechtig uitgereikt. Ter vervulling van de onderwijzers-vacature JJolit,ielc Overzicht. Van Bussische zijde wordt thans bevestigd, dat de Emir van Afghanistan op llussisch gebied is aangekomen, doch zonder eenig militair geleide. Gvorens zijn land te verlaten, zou hij zijn zoon Is opperhoofd in zijne plaats hebben gesteld. Het voornemen bestond, om bij den keizer van liusland road in te winneii. Intusschen schijnt de zoon ven onmachtig als de vader, om onder de gegeven onistandigheden gezagte oefenen; althansde machtige Gilzai—stain, die den jongen vorst op den troon iieeft geholpen, is nu ook tegen hem in verzet ge komen. De Britsche legertroepen hebben voort- durend veel overlast van de roofzieke bergstammen, die telkens den doortocht versperren, de telegra- lische gemeenschap afbreken, dorpen plunderen en woningen in brand steken. De generaals Roberts en Biddalph rukken tegen Kandahar op. De Khan van Beludschistan heeft zijne diensten aangeboden, eu de hoofden over die streek hebben 1000 ruiters tot beschikking van het Engelsche leger gesteld. Het geschil mot den Zoelu—koning Cetewago aan de Kaap begint zijn uiterste te bereiken. De Engelsche minister van kolonien heeft een brief aan hem gezonden, waaraan hij genoeg zal hebben voor't oogenblik. IIij heeft slechts te kiezen tus- schen den krijg of zich te onderwerpen aan den eisch, door zijn machtigen nabuur gesteld. De Ehgelsclie dagbladen hadden het eenige dagen druk met eene ongesteldlieid van lord Beaconsfield de een noemde hem reeds half dood, de ander zei, dat hem niets mankeerde. Het blijkt nu, dat hij vast, teneinde de schatkist met eenige millioenen \e oordgouwe,, heeft nu het tweede examen, dat te vullen. Elken dag komen nieuwe belastingen do()l' eem^ r^dsleden was verlangd, omdat zijde als uit den grond. 'tis een werkje van belang e®rste maal met ter bijwoning waren uitgenoodigd, voor de commissie, die belast is met die plannen P'aa*s 8 - ''e reeds vroeger opgemaakte na te pluizen. Men denkt vrij algemeen, dat V00 I"ac we tot hoofdoiiderwijzer dan ook be- Bismarck ten laatste toch zijn zin zal krijgen en "°®ra< e Walraven van de Garde, van daarmede tal van conservatieve grondeigenaars het rvjpsKerke. naar den zin zal inaken, want eene belasting op Ter opleiding tot de betrekking van opzichter de granen zal eene groote rol bij de tariefsher- bij de rijkstelegraaf kunnen, na vergelijkend onder- ziening spelen. zoek ja de maand Juni aanstaande, twee adspirant— Frankrijk is door Bismarcks plannen de schrik opzichters worden toegelaten, aanvankelijk op een om 't hart geslagen. Het heeft daarom dadelijk maandgeld van 50. maar al de handels—tractaten opgezegd. Het wil Deze adspirant—opzichters kunnen, na een dienst- nu de kat uit den boom kijken. tijd van minstens twee jaren en na voldoende blijken van geschiktheid te hebben gegeven, dingen naar de betrekking van opzichter 2e klasse bij de rijkstelegraaf, aan welke betrekking aanvankelijk eene jaarwedde van /800 is verbonden. Heeft een adspirant-opzichter na verloop van vijf jaren aan- het examen voor opzichter 2e klasse niet vol- daan, dan wordt hij uit 's rijks dienst ontslagen. Adres vbor den 31 Mei 1879 bij het departement. Zie verder de St. Ct. no. 9. Wensehende te voorkomen, dat een graad worde verleend aan miliciens, die rechterlijk ver- oordeeld zijn geweest wegens diefstal, bedriegelijke oplichting, misbruik van vertrouwen of een ander de goede trouw of eerlijkheid krenkend misdrijfen die op dien grond onwaardig moeten worden geacht, bij het, leger met eenig gezag te worden bekleed, heeft de tijdelijke minister van oorlog bepaald, dat I - I 1 >1Ir: t, Nadat jl. Zondag naraiddag alhier de stoomboot Zwitserland, kapitein Anderson, van Antwerpen v(5or de haven was geankerd, zijn heden met den spoortrein een 50tal passagiers aangekomen, om zich met bovengenoemde stoomboot naar New- York te begeven. Een buitengewoon nommer van de Staats- courant, gisteren namiddag tegen 5 uur verschenen, behelst het volgende bericht ,,'s Gravenhage, den 13 Januari 1879. i 1 ,/Het heeft den Alinftchtige behaagd^ heden raofgen ten half vijf ure, na eene ziekte van eenige dagen, tot zich te nemen Zijne Koninklijke Iloogheid voortaan een milicien, om tot korporaal of tot Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden, onderofficier te kunnen worden aangesteld, moet broeder van Zijne Majesteit den Koning. overleggen het bewijs van goed gedrag, dat vereischt ,/Zijnp Koninklijke Hoogheid overleed op het t wordt voor het aangaan van eene verbindtenis als slot Walferdange iu Luxemburg. vrijwilliger. "I1(;t1..1Ko:,Tlukl!Jk 'V"S' hovmf} "a1re Omtrent den intocht van ons vorstelijk Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Hendrik, echtpaar meldt men is zwaar getroffen door dit onherstelbaar verlies." Nadat fIH. MM. Vrijdagmorgen te 10 uren, na Z. M. de koning heeft aan den Opperceremonie- een treffend afscheid, Arolseu hadden verlaten, meester per telegram kennis gegeven, dat Hij bepaald kwamen zij des namiddags te Oldenzaal aan, waar heeft, dat de plechtige aankomst van den koning zij plechtig werden ontvangen door de provinciale, eu de koningin in Amsterdam en 's Gravenhage locale en railitaire autoriteiten. De commissaris

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1