1 BIN NEE LAND. 1424. Zaterdae Januari 1879. Jaareans:. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen ABONNEMENT. 37 36 Ter Neuzen, 10 Januari. 1075 1078 2153 78 73 v. 151 tot. Door het Per drie miianden biniien Ter Neuzen 1, geheele Kijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boehhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushoudera. Bit blnit vcrncliljut Blnsdng- en Vrljdagavond ADVEETENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nanilddag OHIE uren. ft. DHONT te Ter Neuzen. Bij dczc courant bchoort een blj*oeg»cl. F»olitieli Over/ielit. echter vol, dat de nood zoo erg niet is geklommen en dat bet maar overdrijving is van hunne tegen- partij, teneinde daardoor het volt tegen hen op te ruien. Het fijne van de zaak weten we natuurlijk Wij beginnen waarlijk te vreezen, dat het over- jjjet, maar wel mogen we besluiten, dat de regeering en-weer praten betreffende de gebeurtenissen in rec|en heeft, om den toestand rooskleuriger voor te Afghanistan onzen lezers gaat vervelen. Althans stellen, dan hij is. wij vinden al heel weinig opwekkends in die lectuur In lluitschland zijn aller gemoederen gaande ge- van telkens weersprekende berichten. Eerst wordt maakt door de geduchte hervorraingsplannen van de Emir als een lafaard uitgemaakt, die zijn- land zjja gr0otsten staatsman, die, 't, kostt.e wat het wil, ontvlucht op het oogenblik, dat een krachtig opper- geid wil slaan en tegen alle regels van* wetenschap hoofd het meest gewenscht is. Men laat hem eK praktijk het monopolie- en beschermingsstelsel trekken naar alle oorden van zijn land, vooraf- jn z;jn ]and ten top wil voeren. De commissie, gegaan door zijn gezin en een scliat van 40 millioen, die deze plannen moet onderzoeken,r heeft eene alles waaronder kwaadsprekers ook een deel van's lands })eilalve gemakkelijke en aangename taak. Heei l_.il.: .4. J,rian tros*7.»1rApf lla.t hll .1 1.ArvlamocJrl Irnmf pr fp.arpn 111 VftrZftt. ftTl schatkist rekenen. Dan verzekert men, dat hij naar een grensland is getrokken en eindelijk ver- plaatst men hem op eens aan het hot van den Russischen Czaar, om bij dezen hulp, tegen het ongeluk hem aangedaan, in te roepen. En om het nu zoo modern mogelijk in te kleeden, spreekt de vrijhandelswereld komt er tegen in verzet en de burgers moeten hoog belaste waren koopen of ontberen, wat hun tot dusver tot beiioefte is ge- worden. Zoo wordt de eene belemmering op de andere gestapeld. De staatkundige beweging wordt naast die van handel en nijverheid aan banden ge nu zoo moaern mogenja. m hicdud.., naast cue van nanuei cu ihjvcihci.. su- men zelfs van een plan, om een Europeesch con- legc) en alien moeten op het commando van den gres sainen te roepen, dat als vierschaar tusschen Ij^eren man in rij en gelid zich scharen, om naar hem en Engeland recht zou spreken. Nu komt zjjne pjj(>en te dansen. En dat noemt zich nog de beurt aan zijn zoou, die eerst als een genie het volk van het verstand bij uitnemendheid Dan gaat het g^ lukkig in Erankrijk tegenwoordig zijn zoou, doch als een martelaar van vaders heerschzucht wordt afgeschilderd. Uit de gevangenis verlost, aanvaardt hij den troon zijns vaders, die nota bene gevlucht zou zijn, maar die hem toch zou hebben laten zweren, //zijne instruction nauwgezet op te volgen en den oorlog voort te zetten.' Men laat hem echter spoedig tegenover de Engelschen op- treden als een onderworpene, en de Engelsche gene- raals krijgen op hunne beurt ^instructien, om Jacoeb Khan met zoete broodies in te pakken. Doch zietdaar vernemen we op eens, dat ook de zoon gevlucht is of vluchten zal. Dat komt er van, als duur betaalde correspondenten naar het oosten worden gestuurd, on een oorlog te beschrij heel anders toe. Daar worden de veroordeelden wegens de commune vrijgelaten en erlangen de vrije burners al de zegemngen van een vrijzinnig bestuur. Het volk weet dan nu ook, wie het kiest. En door de verkiezingen van het laatste jaar is het mogelijk gemaakt, dat bij de jongste verkiezingen voor den senaat van Zondag jl. eene meerderheid van 57 gematigde rejiublikeinen in dit lichaam zitting zal nemen, zoodat de regeering en alien die het wel ineenen met het land, nu met kracht de zoo lang gewenschte hervormingen zullen kunnen invoeren. Den Bonapartisten, de schrik van eene vroegere regeering, is nu de kop ingedrukt. t»D>- IDll iiWIUVill - y Ow - "O"Q/ l --- ven, waar uitet gevochten wordt, om teiten inede pjej. jg Dopen, dat Frankrijk op den weg van te deelen, waarvan ze geen kennis kunnen dragen. Voorspoed moge voortgaan en niet verblind zal Zooveel echter is zeker, dat het daar een erge worden door den ijdelen waan van oorlogsroem. warboel moet zijn en dat het lang niet gemskkelijk jn Spanje zouden velen gaarne zien, dat de jeug- zal wezen, om het veroverde grondgebied zonder fjjge koning Alfons op nieuw in het huwelijk trad, groote opofferingen duurzaam te bezetten. En hier- yan(jaar zeker dat nu en dan eene prinses wordt inede kunnen we voor 't oogenblik wel volstaan. ge|loe[nd; wa.irop de keus zou zijn gevallen. lhans Onze ruimte is te beperkt, om al de audere nieuwtjes weer noemt men den naam eener Belgische prinses en verziusels van leegloopende correspondenten inede eil c]e Rp0ca verklaart, dat men deze combinatie kanaal van hier op Gent werd afgetapt, hetgeen waarschijnlijk nu wel spoedig zal ophouden, of althans met tusschenpoozingen zal geschieden. Tengevolge van deze aftappingen is dan ook de vaart op het kanaal gestremd geweest, hoofdzake- lijk voor de opvaart naar en van Gent, daar er als dan te Sas van Gent niet kan op- of afge- schut worden. Naar men nu verneemt, denkt men heden daarmede weder te kunnen aanvangenzoo echter de ingevallen vorst blijft aanhouden, zoude de vaart, althans in de eerste plaats voor zeil- schepen, door het ijs wederoin spoedig ophouden. De tegenwoordige nog al drukke stoomvaart van Engeland op Gent ondervond hierdoor onder anderen ook groote belemmering, daar, zoo hier als te Sas van Gent, een aantal stoomschepen, bestemd voor Gent, werden opgehouden. In het jaar 1878 werden aan het rijkstelegraaf- kantoor alhier 16158 berichten behandelddaarvan werden 6810 van hier verzondeti en 4988 hier ontvangen en besteld; terwijl de overigen hier werden doorgezonden en dus tot het transit ver- keer behooren. De geldelijke ontvangsten beliepen 3654,78. Gedurende de eerste helft der maand Decem ber 11. is van het postkantcor alhier verzonden een brief aan W. Past.oors te Amsterdam, welke aldaar onbestelbaar is. Als een waarschuwend voorbeeld voor alle ontduikers der personele belasting deelen wij het volgende mede Bij vonnis der arrondissements-rechtbank te Middelburg dd. 17 December 11. is de persoon van Jacobus Hamelinck, arbeider alhier; veroordeeld tot eeiv geldboete van f 18,64, alsmede in de kosten van bekeuring en die van het reclitsgeding, ter zake willekeurige verlaging der huurwaarde voor de personele belasting over de dienst 1878/79 van het door hem bewoonde perceel. Kosten en boete desnoods op hem te verhalen bij lijfsdwang. Westdorpe. De bevolking dezer mann. vrouw. totaal gemeente was op-31 December 1877 811 848 lb53 te deelen. Uit Engeland niets dan narigheid. het oog blikt, overal ziet men ellende. Waarheen De staats- gaarne tot stand zou zien komen. Gindat het niet het eerste bericht van dien aard is, dat de wereld wordt ingezonden, valt weinig op de juist- in 1878 geboren gevestigd overleden. verhuisd 35 32 72 68 m. tot. 15 16 31 33 29 62 kas ziet den bodem vdor dat het dienstjaar is ver- ,]ezer tijding te vertrouwen streken, de belastingen zijn verhoogd, de fabrieken slniton, de arbeiders staken het werk wegens ver- mindering van loon of tijdelijk meer werktijd, de handel en scheepvaart kwijnen, faillieten nemen bij den dag toe en de tekorten bedragen millioenen, ziedaar in 't kort de berichten, die de Engelsche bladen ons dagelijks brengen. Wel 884 909 1793 48 45 93 De thans veranderde weersgesteldheid komt zeer bladen ons dageiijKS orenge... wordt met ten goede tot uitloozing van hetmenigvuldige water milde hand van 'den overvloed der vermogenden hetwelk ook in onze omstreken eene merkelijke bijgedra'^en om den nood te verzachtenwel staan hoogte had bereikt, en daardoor in onderscheulene er mannen en vrouwen op, die heel mooie preken polders schade aan de uitgezaaide graangewassen houden, over hetgeen de arbeiders hadden moeten veroorzaakte; ook op verscheidene laaggeleDen doen, om zoo groote verarming te voorkomen, of plaatsen drong het water tot in de womngen. wat zij nog kunnen doen, als de tijden wat beter Niet alleen in dit gedeelte van Zet)u^sc1' mochten worden, maar daarmede is de massa met Vlaanderen, maar ook in Belgie is de waterstand ./ebaat en gaan koude en ziekte voort met den tot eene buitengewone hoogte opgevoerd, waardoor nood te vermeerderen.De regeeringsmannen houden in de laatste dr.gen dagelijks onafgebroken het de bevolking was alzoo op 31 De cember 1878 836 864 1700 Er hadden 6 levenloos aangiften en 15 huwelij- ken plaats. ClinffS. De bevolking bestond op 1 Januari 1878 uit geboren 61m. 50 v. Ill tot. gevestigd. 52 49 101 a 113 m. 99 v. 212 tot. overleden 23 m. 18 v. 41 tot. vertrokken 55 55 110 u mann. Trouw. totaal venneerderd met 35 26 61 Bevolking op 1 Jan. 1879. 1110 1104 8214

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1