*him" *"-»»«• dfik ajd do P„™,rrd« s,T.'i No. 1422 Zaterdaa 4 Januari 1879. 19« Jaar^ans. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMBNT. Ter Neuzen. 3 Januari. De commissie tot rcgeling der zaken in Oost- Bmnelie gaat met ijver voort in de volvoering TBI! NEUZENSfiHE o n Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeudeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n:e:sildldag DRIE urru. Bit bind zenchijut Dinsdag- en Yrijdagavoud bij Jl. 84. G. U H O N T te Ter Neuzen. JRolitielc Overzielit. wordt gedaclit. Volgens de bepalingen van het na afloop waarvan er een optocht met fakkellicht zal rj i tractaat van Berlijn, geschiedt deze benoeming door worden gehouden en eene serenade zal warden e-e- Belangnjlc pohtiek nieuws is er met. En dat de ortej rnet toestemming der mogendheden De waarbij de festiviteiten van dien dag met fen is met te verwonderen; de kamers van afgevaar- porte ffloet reeds den ernelfr va„ Libano vnurwerk zullen worden gesloten. digden hebben sedert eemge dagen overal hare Bustem-pacha, vroeger Turkije's vertegenwoordiger Dinsdag middag wordt een familie-dejenner gehouden, zittingen gesloten; de meest belangrijke kwestien te petersburg en in Italie, voor dien gewichtigen inL8chriivi"g van het Duweiijk wachten nog op eene afdoende beslissing. De feest- post aangewezen hebben. De beno9mi*g zou °een het burgerhjken stand zal plaat. en de hofstoet met de vertegenwoordigers van vreemd* hoven in de Witte zaal zullen zijn bijeengekomen. Zoodra in een der andere zalen de voltrekking van het burgerlijk huwelijk is afgeloopen, wordt dit"door den hofmaarschalk den vorst van Waldeek-Pyrmont aangekondigd en begeeft zich het hooge bruidspaar, gevolgd door de farailie, de vertegenwoordigers van bui- tenlandsche vorsten en den hofstoet naar de slotkapel, alwaar inmiddels de overige genoodtgden in gala- kleeding reeds op aanwijzing van een kamerheer d» voor hen bestemde plaatsen zullen hebben ingenomen. Bij den optocht naar de kapel worden de klokken geluid Zoodra de stoet het portaal der kapel is ge- naderd, wordt door het koor het gezang aangeheven, terwijl het bruidspaar door de predikanten naar het altaar wordt geleid. Nadat de vorstelijke personen aldaar in een halven kring en de overige aanwezigen zich in de voorgeschreven volgorde hebben geschaard, wordt overgegaan tot de kerkelijke inzegening, die verricht zal worden door den hofprediker Scipio.' Bij en na het verwisselen der ringen door het bruidspaar wordt de plechtige handeling door 101 kanonschoten sonijneu ook ue poi neKe rauaraaiers voor nieuwe st zijn tot verwezenlijkiiig van het eene wijl tot rust te hebben gebracht althans Berlijnsche verdrag. - De onderhandelingen over hunne woelmgen in t openbaar te hebben doen een definjtief vredesverd tussehen Ul=lan(1 en staken. Met welke plannen hun brein tegen he Turkije worde zoo het he°et in ernst voortgezet nu aangevangen jaar zwanger gaat, mag de hemel evenals de onderhandelingen over de Grieksche weten. De ontwarnng van de Oostersche knoop grensregeling. De sultan heeft voor de onderhande- zal nog men,gen bangen nacht veroorzaken. Ten j h met Rusland eeu tweeden C0lnmissaris be. spijt van al de vredehevende verzekeringen en op- noemd e„ ee]1 tel uit Konstantinopel meldt, rechte betmgingen om het Bar ijnsche verdrag stipt dat de Bussische regeering zich, wat de oorlogs- na te leven, zal het nog heel wa voeten in de scbatti betreft tevreden stelt met de belofte eener aarde heboen, eer men zijne beste voornemens latere regell De Grieksche regeering heeft hare zal kunnen ten ui voer leggen. Daartoe zal in de C0Ulmlssarlssen voor de gre„sregeling benoemd. eerste plaats heel veel geld noodig zijn. Onge- lukkig zijn de meeste schatkisten leeg. Tal van leeningen tot aanzienlijk bedrag staan dus voor de deur. Kleinere staten hebben reeds aanstalten ge- maakt. Grootere kunnen wegens het aanzienbjke bedrag, dat ze van nooden hebben nog niet best op - Kocwacht, De staat der bevolking was op 31 streek kiimen. Daarbij komt, dat het vertrou- December jl. in deze gemeente als volgt: wen in die geldverspillende staten aan kruitdamp Geboren 36 mann. en 54 vrouw., totaal 90, waar- en inenschenbloed gaandeweg minder wordt. Hun onder 3 tweelingen en 3 ouecht geboren kinderen. rest vooralsnog dan ook niets anders, dan eigen Overleden 16 inann. en 24 vrouw., totaal 40. den volke'verkondigd ^at Ult te zuigen door nieuwe belastingen. Levenloos aangegeven 5 mann., 3 vrouw., totaal 8. Onmiddelijk na "de kerkelijke inzegening begeven Rusland, Oostennjk en Dnitschland o. a. hebben Er vrerden 14 huwelijken in 1878 gesloten. zich HH. MM. de koning en de koningiif gevolo-d daartoe reeds allerlei plannen ontworpen, en oin Woonplaats^veranderingingeschreven in het be- ^oor ^e vorstelijke personen, naar de Roode zaal en die plannen zoo zachtkens mogelijk ingang te doen volkings register 45 mann. en 38 vrouw., totaal 88. ontvangen aldaar de felicitatien der familie. Nadat vinden, wordt bij voorkeur op de indirecte belas- Afgeschreven uit het bevolkings register 39 mann. MM. vervolgens aldaar op den troon hebben tingen de aandacht gevestigd; deze worden gedul- en ;p; vrouw. totaal 75 plaats genomen, wordt het cour geopend. De per- diger gedragen, meent men, ofschoon de druk niet Bevolkin" op 31 Dec. 1878 2195 personen s?nel1' tlie daaraan deelnemen, hebben zich inmiddel* minder groot is, daar alle levensbehoeften in prijs idem op 31 Dee 1877 2137 ll,11 kapel naar de Witte zaal begeven, vanwaar zij zullen stijgen en bij slot van rekening de burgers het evenwicht hunner inkomsten en uitgaven ver- alsnu in volgorde de Roode zaal binneukomen, om 1ICL huumci mlu„,SK„ C11 lm,, .vl.ll vc- alzoo eene vermeerdering van 58 personen. HH. MM. te complimenteeren. Dit ceremonieel wordt broken zullen zien Een nrachti» staaltfe van znlk een hmgdurig en smartelijk lijden is gev.olg<! d°or ee" d"ie in de zoogenaamde Steenen i. praclitig staaitje van zulk Maandagavond de minister van oorloo' de beer waarheeu de gezamenlijke vorstelijke personen eene belasting wordt geleverd in de gereleveerde ,T a n'; 1 f j uT?'A worden voorafgegaan door de hoogste di-nitarissen memorie door den Duitschen rijkskanselier aan den ('e van werelt, te s Graven-ten bove_ n bondsraad gericht, betrefFende de hervorming del >age overleden. Woensdag wordt in laatstgenoemde zaal des midday tarieven van inkomende en uitgaande reehten. er <"')0. werd den 8 Juii 1851 tot receptie en des avonds concert gehouden. Het faml- In Oostenrijk wint de vrees tegen socialistische ran° val' luitenant, der infanterie bij ons liedine heeft dien dag plaats in de Porceleinen zaal, bewegingen ook meer en meer veld. Uit die vrees £er benoemd; den 28 September 1855 werd bij het soupe in de bovensalons. is zeker het gerucht te verklaren, dat een aanslag \ot le luitenant en den 21 Mei 1864 tot kapitein Donderdag weder familie-dejeuner in de Porceleinen op het leven van den keizer van Oostenrijk zou bevorderd. ^al, ten 5* ure galadtne in de Steenen zaal, waarna zijn gepleegd welk »erucbt nu reeds eene onwaar- In het Jaar 1866 werd de overledene te Leeu- ten 8 ure ln de bovensalons een soiree wordt ge- g P g n ,1U re6dS e6ne 1 warden tot lid van de tweede kamer verkozen eene "itvoenng, bestaande in tableaux en dientengevolge op non-activiteit gesteld, ter- 'Tn'f 4 wijl bij*in 1874 tot majoor bevorderd werd. daar MM d^n volewid 1 "J" affi.00Pen o AT„„ 1C77 1 ,i i D n idaar D-tl. MM. den volgenden dag, na een dejeuner Den 2 Nov. 18/ werd den heer de Boo de ;n de Steenen zaal, naar Nederland vertrekken portefeuille van oorlog toevertrouwd. Weinig ver- 0nze aaustaande koni iu heeft d(J N d moedde men toon, dat de nieuwe minister door landsche taal „iet z00 s di °]eeren reken ziekte verhinderd zou worden aan zijn legerorga- dr. Beijnen, maar door zijne dochter Laura Be.inen n,sat,e en defensie-plannen waarop de aandacht Met deze keuyelde de prinseg d ganschenJdaff zoozeer gevestigd was, gevolg te geven hje)d met haar gezelschaP ]eni tooneelvoorstcD Vooral voor zijn huisgezin is de dood van den lino-en enz. enz heer de Boo een zeer groot verlies. ,1. j i 11 Later zou de prinses gezegd hebben zal Van wege den k hofmaarschalk ten paleize te ik de Nederlandsche dichters en schrijvers we] eens Arolsen is afgekondigd het programma voor het ce- bestuderen. remonieel en de feestelijkheden bij gelegenheid van n d i m u het huwelijk van Z. M. den koning met prinses Emma. r",' [T ®en particuliere corres- Gelijk reeds bekend was, zal de huwelijkspleehtig- Pon( elltle ,,,f silage van den volgenden inhoud heid plaats hebben in den avond van Dinsdag 7 //-klgemeen wordt hier verzekerd, dat de onlangs - - I Januari. De feestelijkheden worden echter reeds de Staats—Courant aangekondigde groote garni- liarer gew lditige taak en is reeds zoover gevorderd, daags te voren geopend met een dejeuner ten hove, zoensveratidering geen uitvoering zal erlangen. dat aan bet zoeken van een gouyerneur-generaal hetwelk des avonds wordt gevolgd door een gala-diner, Men schijnt den aanstaanden minister van oorlog heid blijkt te zijn en zijn oorsprong te hebben gevonden in eene onvoorzichtige uitdrukking van een door bet gebruik van spiritus beneveld per- 3oon. Desniettegenstaande heeft men buitengewone voorzorgen genomen vooral op grond van het feit, dat een groot aantal sociaal-democraten, die uit Duitschland verwijderd werden, de wijk naar Pesth genomen hebben, terwijl de Hongaarsche wetten geen gelegenheid aanbieden, om preventief tegen deze woelgeesten op te treden. Er zouden reeds bij den minister-president Tisza stappen gedaan zijn, om hem over te halen tot het nernen van maatregelen tegen de sociaal-democraten, doch het genoeinde blad zegt, dat bij daartoe nog volstrekt niet gmiegen is.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1