1 a L d b e F e ii I b t k ti ri g' zi k 6 1 d ei t( ei a. a v a v erfenis in staat gesteld zijne schulden ten voile te kwijten. vDezer dagen zijn familie alhier willende bezoe- ken, werd hij echter in hechtenis genosnen, zoodat hij, ofschoon 100 pet. hebbende betaald, waarschijn- lijk nog ter zake van bediregelijke bankbreuk zal moeten terechtstaan." In de R. K. kerk St. Dominicus in de Spui- straat te Amsterdam is den le Kerstdag uit het portaal gestolen de bus voor de armenzij was met geweld uit den muur gebroken. In den avonc van dienzelfden dag werd de bus, van haren inhouc beroofd, op een der buitenwegen door eenige spe- lende kinderen gevonden. In de rue Vintimille te Parijs heeft een vreeselijk drama plaats gehad. In die straat woon- den sedert 6 maanden de echtgenooten Filliette. De man, 35 jaar oud, was bediende in een bankiers buis, zijn vrouw 7 jaar jonger dan de man gaf pianolessen. Hun echt was kinderloos, en de beste barmonie bestond tusschen beiden. Zij ontvingen weinig bezoek, alleen bracht een intieme vrienc van den man verscheidene keeren in de week bij hen door. Zondag vroeg Filliettie de rekening van den kok en betaalde die. Maandag vroeg de broeder van mevr. Filliette aan den concierge of de familie uit was daar hij te vergeefs geschelc had. Deze dacht dat beiden wegens de feest dager, vertrokken waren. Maar toen hij na dien tijd opnieuw schelde en geen antwoord kreeg vatte hij argwaan op, haalde de politie en deed de deur openen. Een verschrikkelijk schouwspel bood zich aan. In 't midden van de kamer lag de vrouw in nachtgewaad, badend in haar bloed. Haar man geheel gekleed, lag naast haar nog met een revolver in de hand. Beiden waren dood. In een andere kamer vond men een derde lijk. Het was dat van den vriend van den man, die door drie kogels doodelijk was getroffen. Op de tafel lag een rouw- brief met het opschrift, A. Leroy. In dien brief had de ongelukkige man de beweegredenen doer, kennen, die hem gedreven hadden, dezen dubbelen moord, gevolgd door zelfmoord te begaan. Gemeenteraad van Ter Neuzen. Zitting van Maandag 30 December. Voorzitter de heer J. A. van Boven. Tegenwoordig al de leden. Na de opening der vergadering zegt de voor zitter, dat deze vergadering hoofdZakelijk is belegd, om het punt volgens de oproepingsbrief te be- handelen, namelijkhet vertrek van het garnizoen met 1 Mei a. s. en stelt daarom voor, de lezing der notuleu van de vorige vergadering achterwege te laten tot eene volgende vergadering, welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Betrekkelijk de te behandelen zaak was er na het verzenden der convocatiebriefjes een adres van 41 handteekeningen voorzien ingekomen, op een na alien van ingezetenen der gemeente en waarvan een handteekening onleesbaar was, inhoudende verzoek, dat de raad pogingen bij den Koning of bij de hooge regeering moge aanwenden, om het garnizoen alhier te behouden of eene vergoeding van het rijk te vragen, in zedelijke en stoffeliike voordeelen sreliik staande. Nadat de voorzitter bovengenoemd adres had voorgelezen, stelt hij namens het dagelijksch bestuur voor, ook in verband met het verzoek der inge zetenen, een adres naar den minister van oorlog te zenden, in hoofdzaak inhoudende verzoek, om Ter Neuzen als garnizoensplaats te behouden. De behandeling daar van lokt eene breed voerige bespreking uit, waarin enkele leden in overweging geveu, of het niet beter zou zijn, om zich direct tot den koning te wenden of het adres persoon- lijk aantebieden. Op verschillende gronden wordt die meening door het dagelijksch bestuur krachtig bestreden en wordt het adres onder eene kleine wijziging met algemeene stemmen aangenomen. Ingekomen waren a. Brief van den kapitein, eerstaanwezend inge- nieur der genie te Dordrecht, inhoudende inwil- hging van het verzoek, onder de aangegevene voor- waarde, tot het dempen van het gedeelte sloot in de Vlooswijksche straat. b. Brief ran Gedep. Staten, inhoudende bericht, dat op het adres aan de Provinciale Staten van den gemeenteraad, in zake de stoombootdienst op de Westerschelde, afwijzend is beschikt. c. Brief van Ged. Staten inhoudende goedkeuring der rekening over 1877. d. Brief van Ged. Staten, inhoudende goedkeu ring der benoetning van een vierden hulponder wijzer bij de school in de kom der gemeente en een bij de school te Sluiskil. e. Brief van Ged. Staten, lioudende goedkeuring suppletoir kohier houdenbelasting over 1878. f. Brief van Ged. Staten, houdende goedkeuring suppletoir kohier hoofdelijken omslag over 1878. g Brief van Ged. Staten, houdende goedkeuring begrooting over 1879. h. Proces—verbaal van de kasopneming bij den gemeente-ontvangerin kas was f 10282,33^. i. Bericht, dat E. C. Stoffijn, vrouw van P. Diele- man, naar het krankzinnige gesticht is gebracht, terwijl later zal worden beslist, of de verplegings- kosten door de gemeente of door de gemeente Zaamslag zullen moeten worden gedragen. j. Voordracht van het algemeen armbestuur om te voorzien in de periodieke aftreding met 1 Januari 1879 van drie leden, de heeren J. Lenseu, P. F. de Nijs en P. Moes, met bericht, dat de laatste had verzocht bij de benoeming niet in aanmer- king te komen; op de voordracht waren geplaatst, eerste dubbeltalde heeren J. Lensen en A. C. N. Grenutweede dubbeltalde heeren P. F. de Nijs en Jos. de Clerqderde dubbeltalde heeren P. Lijbaart en W. Dees; de heeren J. Lensen en P. F. de Nijs worden bij acclamatie herkozen, terwijl voor de vacature van den heer P. Moes wordt gekozen met 10 van de 11 uitgebrachte stemmen de heer P. Lijbaart. k. Eenige provinciale bladen. INGEZONDEN STUKKEN. Burgerlijke Stand van Ter Neuzen. Van 23 tot 29 December. ~~HAN D ELSBE RIC H TEN? l'lrij^en rter Hlffecten. Amsterdam, 30 December. Verleden Donderdag, 26 December, hadden wij het genoegen, het concert bij te wonen, dat door eenige liefhebbers van Eekloo gegeven werd, op de bovenzaal van het //hotel Rotterdam," gehouden door den heer Standaert. Was het publiek niet zeer talrijk toch was het uitgelezen, en in staat de ten gehoore gebrachte stukken naar waarde te schatten. Met veel ge noegen hebben wij het fragment uit het zangspel //Martha"aangehoord, dat heerlijk voorgedragen werd; de romance ,/Marthe" en meer andere nummers bevielen alien zeer goed, en die twee koddige stukjes deden ons ondertusschen hartelijk lachen. Ilet z/air tyrolien" en het //air varie" op een motief van Chopin, voor fluit werden door den heer Pattijn prachtig en meesterlijk uitgevoerden al hoe wel het effect, door de niet doehnatige in- richting van het opgeslagen tooneel, grootendeels verloren ging, toch kon men zeer goed bemerken dat de heer Pattijn kunstenaar is, en zijn instru ment beheerscht; ook wist het publiek de tech- nische moeielijkheid dier beide stukken op prijs te stellen, en toonde door een iierhaald applaus zijne bewondering. Alleen acht ik dat //air van Chopin" minder geschikt om op te varieren, en wijl ik dat vroeger in de ,/Marche Funebre van Chopin," waaruit dat ,/air getrokken is," gehoord heb, rnaakte dat zelfs een raren indruk op mij. Den heer Iiijffranck, die zich als pianist meester lijk van zijne taak heeft gekweten, komt alien lof toe. In de stukken door hem ten gehoore gebracht en vooral in de variation op ;/Le elair de la lune" hadden wij gelegenheid zijne bijzondere technische vaardigheid, zijn mooi spel en zijne goede voor dracht te bewonderen. Ook als accotnpagnateur heeft hij zich weten te onderscheiden van anderen, die meenen dat begeleiden niet zoo moeielijk is, doch, dat tusschen twee haakjes gezegd, vrij wat moeielijker is dan menigeen wel denkt; de bege- leidende partij moet zich natuurlijk ondergeschikt weten voor te doen, en dat heeft de heer Rijlfranck volkomen begrepen. Wij raden dien heer, op den ingeslagen weg der kunst voort te gaan en durven hem veel succes beloven. Mogen wij in Ter Neuzen nog dikwerf het genoegen smaken zulke uitvoeringen te hooren. Prijzeu vara L«iipou» Rotterdam, 30 December. Gent. 20 Dec. fr. 26,00 a 26,50 27 Dec. London, 30 December. I ft 1 I I 0 Door de uitgebreidheid van het adres kunnen wij dat tot ons leedwezen niet in het verslag opnemen. Geboorten. 26 Dec. Aarnout, z. v. Jojakim Verlimlt en van Leuntje Nieuwelink. Salomon, z. v. Jan Lambertus van Vessem en van Janneke deJouge. 27 Dec. Hendrik Johannes, z. v. Adman Visser en van Neeltje Tholens. 28 Dec. Gerar- diis Willem, z. v. Cornells Boot en van Bartelina van Westen. 29 Dec. Willemina Carolina, d. v. Maarten Slagboom en van Pieternella Klazina Kleine. Overlijden. 25 Dec. Anna Tona de Vos, oud 32 j. echt- genoot van Jannis Sas. 26 Dec. Prederika Johanna de Regt, oud 1 in. d. v. Cornelia en van Dina d Blae j. 28 Dec. IJsbrand van Oostveen, oud 1 j. z. v. Gerrit en v. Adriana Hamelink. VKIJKRLANI). Uelgir Frankrijk. RDSLAND. Poles. Oostenrijk. HoNGARIJE. Italie. Spanje. Portugal. Turkijk. Egyjptk. Amerika iKAZILIB. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Anndeel Handelmaatschappij dito exploitatie Ned. ataatsspoorw. CcrtiScaten by Rotschild luschrijvingen Obligatien 1798/1815 dito Hope Co. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866. Oblig. Hope Co. Leaning 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2r a 4e I,. Obligation 1867—1869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito. Aand. fialtische spoorweg dito dito Jelez Orel dito spoorweg PotiTiflis dito dito Charkow Azow Schatkist obligatien Oblig. metall in zilver Jan. Juli. dito dito April /Oct. dito in papier Mei Nov. dito dito Feb./Aug. Schatkistbilletten Certific Am-terdam Obligatien Buitenl. dito Binnenlandsche Obligatien Inschrijving Alg. schuld Obi. Leening 1876 Obligatien (1871) dito (1861) Illinois certificaten van aandeel dito Redemption obligatien Union Pacific hoofdl. dito dito St. Paul Pac. Spw. le sec. dito dito dito 2e sec. Oblig. 1865. dito 1875. 2* pet. 82{ 74* 98 103* 108* 3 4 5 2* 3 5 5 5 4j 4 4 4 6 5 4* 8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 8 5 6 5 6 6 6 4 7 5 95 74* 88* 8 If 82* 133* 79 72 35* 114* 86* r 46* 82* 80S 53 5®iV - 52Ar 51* 55* 14& 13* 49A 9* 51* 104* 105* 79* 104* 89* Amsterdam, 30 December. Metall. 21.35 dito zilver f 21,87* j Div. Eng. per J 11,82*. Eng. Portugal per f 12,Spauusche piasters f 47,55; Amerikaansche dollars (in goud) f 2,45*. Amsterdam 28 December. Metall. J 21,35 dito zilver j 21,35 Div. Eng. per f 11,82*; Eng. Russen per 12,07*; Eng. Portugal per 12,Prans. J47,60, Uelg. J 47,60; Pruis. J' 58,80; Hamb, Russen f 1,20* Russen in Z. R. f 1,12*; Poolsche per fl Poolsche per Z. R. f Spaansche piasters 47,55Spaansche binnenlandsche 2.27* Amerik. dollars 2,45*; papier f 2,45 Daar ds markt zeer weinig bezocht was ging er bijna niets om, terwijl de prijzen onverandera bleven. Zeeuwsche en Viaarasche Tarwe f 8,80 a f 9,70. Over- maassche 7,40 a 8,70, jarige dito 7,50 a f 9,50. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 6,30 a 6,90. Overmaassche 5,70 a f 6,70. Gerst, Zeenwsthe winter f 6,80 a f 7,50, miudere f 5,80 a J 6,70 zomer dito 5,80 a 6,40, mindere 4,50 a f 5,70. Haver, korte f 3,80 a f 5,lange f 2, R f 4,80. Paardenboonen J 7,a j 7 50, Duivenboonen J 7,40 a 8,20. Bruineboonen 11,25 a J 12,25, mindere 7,50 a J 10.Witteboonen, Walchersche f 11,a f 11,50, Zeeuw sche 10,— a 10,75 mindere 7,50 a 9,75. Erwten. Walchersche 8,75 a 9,50, Zeeuwsche 8,— a 8,50. Kanariezaad beste 8,25' a f 8,75 mindere 6,50 A 8,—, Koolzaad Zeenwsch fa fFlakkeesch Overmaasch Eieren a -,—per 100 stnks. Aardappelen f 4 a j' 4,50. Tarwe, witte, 100 k., Id. roode, Rogge Gerst, Haver, Boekweit, p. beet. Duivenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kempzaad Lijnkoeken, Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken, Eieren per 26 26,00 20,00 28,00 20,00 15,00 20,00 18,00 42,00 33,00 27,00 25,00 21,00 17,00 3,85 26,50 21,00 31,00 24.00 20,00 3.90 fr. 26,00 26,00 20,00 21,00 21,00 15,00 20,00 18,50 42,00 32,00 27,00 25 00 21,00 17,00 3,90 25,50 26,50 34,00 24^00 20,00 4*— Granen onveranderd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 6