FER NEUZENSCHE COURANT Alyemeen IVieuws- en Advertenlieblad voor Zeeuwsch-Vlaauderen. BUITENLAND. BI J"V OBGSEL Woensdag 1 Januari 1879. No. 1421. Binnenlandsche Berichten. Uit 'a Hage wordt geschreven l)e toestand van den minister van oorlog is in de laatste dagen weder veel ongunstiger geworden. Hij heeft thans weer een zeer onrustigen nacht doorgebracht, niettegeustaande steeds hooge giften van verdoovende middelen worden aangewend." De Staats-Ct. bevat een koninklijk besluit van 24 Dec., waarbij wordt bepaald, dat bij den kantoordienst der posterijen en de telegrafie ook vrouwen en meisjes aangesteld kunnen worden, namelijk: bij den postdienst als direetrice, commies, surnuinerair, brievengaardster, adsistent en klerk bij den telegraafdienst als direetrice, onderdirectrice, telegrafist, klerk, adsistent en leerling. De aanstelling van vrouwen en meisjes gescliiedt op dezelfde wijze en onder gelijke voorwaarden en bepalingen als voor de beambten der beide diensten in bet algemeen zijn vastgesteld, met de beperking, dat geene vrouwelijke beambten op eene hoogere bezoldiging dan van duizend guldenY jaars zullen worden benoemd, en dat haar aantal beneden het een derde van het aantal mannelijke beambten van gelijke rangen zal blijven. Eenige officieren en oud-officieren, ridders der militaire Willemsorde, zijn voornemeus, bij genoeg- zame deelneming, op 20 Februari 1879 een kameraadschappebjk diner te Y Gravenhage te houden en hebben alle officieren en oud-officieren van de zee- en landmacht, hier te lande en in de kolonien, (die zich in Europa bevinden) ridders der orde uitgenoodigd, om daaraan deel te nemen. De Nederlandsche maatschappij van wel- dadigheid te Brussel, die onder bet bescherm- heerschap van Z. M. onzen koning staat, heeft aan Z. Meen adres van gelukwensching ter gelegenheid van HDs. aanstaand huwelijk toegezonden, vergezeld van een huldeblijk, bestaande in een keurig album, gebonden in blauw fluweel en rijk met zilver gemonteerd, waarin de namen geplaatst zijn van de in de Belgische boofdstad vertoevende Kederlanders, die door het teekenen van het adres van hun deelneming in de heugelijke gebeurtenis hebben willen doen blijken. Bij het bestnur der maatschappij Nederland bestaat het voornemen om den postmaildienst tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie tot een veertiendaagsche uit te breiden. De vermeerderde kosten daarvoor zullen het departement. van kolonien en dat van waterstaat dragen, elk voor de helft van het verhoogd bedrag 40,000). Blijkens het te Kampen verscbenen jaar- boekje voor 1879, zijn aan de theologische school aldaar ingeschreven 87 studenten, van welke 17 in het le, 8 in het 2e, en 1 in het 3e studie- jaar zijn, de andere 56 zijn litterarische studenten. Men schrijft uit Y Hertogenbosch, 27 Decem ber. Gisteren den dag waarop 25 jaren geleden het rairaculeuse O. L. V. beeld weder in deze stad werd teruggevoerd na eene afwezigheid van 224 jaren, had de kroning en de kathedraal van St. Jan plaats. De kroning geschiedde door den heer Godschalk, bisschop van Y Bosch, daartoe door den Paus gemachtigd. De rijk met dia- manten bezette gouden kroon is een kunstsie- raad, vervaardigd naar eene teekening van den architect der kathedraal. Volgens opgaaf van het Bureau—Vertias" zijn gedurende de maand November 11. 221 zeil- schepen vergaan, en wel: 77 Engelsche, 42 Ameri- kaansche, 19 Eransche, 14 Italiaansche, 14 Noor- weegsche, 11 Duitsche, 6 Deensche, 6 Oosten- rijksche, 5 Russische, 1 Nederlandsche, 2 Zweedsche, 1 Spaansch, 1 Portugeesch, 1 Turksch, 19 onder onbekende vlag. Omtrent 11 van deze alle is niets hoegenaamd bekend. Voorts zijn 14 stoom- schepen vergaan, namelijk 4 Amerikaarische, 4 Engelsche, 3 Duitsche,;1 Belgisch, 1 Nederlandsch, 1 Japansch; omtrent 5 daarvan is mede niets bekend. De Antwerpsche Precurseur meldt uit Parijs dat aldaar een buitenlandsch edelman, vermaag- scha.pt met een ambassadeur en verscheidene staats- lieden, en die praehtige vertrekken in een der schoonste hotels bewoonde, met de noorderzon is vertrokken, schulden nalatende ten bedrage van een millioen, en om die te betalen slechts twee reusachtige honden, benevens een neger achterliet. Des avonds te voren had hij aan vele aanzienlijke persotien een diner gegeven, waarvan de onvoldane rekening 1018 francs beloopt. Op den eersten Kerstdag waren te Namen een aantal personen van elken ouderdotn en stand verzameld, welke alien den naam droegen van Dubois". Men verzekerde dat die personen naar Namen gekomen waren, ten einde een comman- ditaire vennootschap op te richten, waarvan het bestuur zou belast worden, het ontzagelijke erfdeel van J. Dubois op te eischen, dat zich thans in handen van het Nederlandsche gouvernement be- vindt Vroeger hebben wij reeds dikwijls gemeld, hoe de Belgische Dubois nog altijd bleven vast- houden aan die groote erfenis van dien Dubois, naar men zegt ergens in Indie overleden, en die zooals reeds door de Independance is uitgemaakt nooit aldaar bestaan heeft. Er is sprake van Y veranderen der roode en donkerblauwe pantalons der militairen in Frank - rijk. Men berekent, dat, daar het donkerblauwe laken fr. 9,02, het roode fr. 8,62, het biauwgrijze fr. 7,83 de meter kost, het kiezen van de laatste kleur, voor de lichting van 1879, op 165,098 man berekend, in plaats van 't donkerblauwe voor de artillerie en Y roode voor de andere wapens, eene bezuiniging van fr. 180,320 maakt en voor het geheele leger een bezuiniging van omstreeks fr. 630,000. Den 15 Jan. begint de trekking van de groote Parijsche loterij. De hoofdprijs een massief zil- veren servies, ter waarde van fr. 150,000, zal het eerst worden getrokken; daarna volgen 2000 prijzen ieder voor een waarde van meer dan 2000 fr. Hiermeds. zullen vermoedelijk acht dagen lieen- gaan. Vervolgens worden 3000 prijzen getrok ken, wat waarschijnlijk 12 dagen zal duren, en ten slotte komt een prijs van fr. 50,000 en een van fr. 100,000. De prijs der loten is te Parijs op het oogenblik fr. 1.40. To Londen betaalt men een halve kroon (f 1.50) voor een lot. Het Kerstfeest is te Parijs zeer opgewekt ge- vierd. Ofschoon het met de zaken niet bijzonder gaat, ziet men de toekomst met blijde verwach- ting te geinoet, omdat men hoopt, dat de 5e Januari Frankrijk voor langen tijd bevrijden zal van zijn raectionaire plaaggaesten. Den eersten Kerstnacht, van Dinsdag op Woensdag, zag men met het koude maar drooge weder, van Y avonds 6 tot Y morgens 7 uur alle boulevards en de hoofdstraten met een digte menigte gevuld. De winkels en kraampjes op de boulevards maakten, ofschoon de teutoonstelling een te diepen greep gedaan heeft in de beurzeu der meeste Parijze- naars, goede zaken. In Erankrijk is het namelijk gebruik, gelijk men weet, dat de kinderen hunne schoentjes onder den schoorsteen zetten, gelijk de onzen doen op den avond vo6r St.-Nicolaas. Te oordeelen nu, naar hetgeen Dinsdag op de boulevards gekocht is, zullen weinige kinderen met leege schoentjes teleurgesteld zijn. Het scheen wel, dat de Parijzenaars, in den hoop op betere tijden, hun kleinen niet de Kerstmisvreugde wil- den onthouden. Nieuws was er in de kraampjes niet veel. Al- leen de ,/vrede-kanon", eene onmogelijkheid welke misschien als eene parodie haar waarde had, werd als iets „nieuws" aan den man gebracht. In de kolenmijn-districten van Zuid- en West-Yorkshire dreigt een werkstaking uit te breken, op zoo groote schaal als waarschijnlijk nooit is voorgevallen. Tengevolge van de stremming in de zaken hebben de eigenaars van de mijnen al daar na lang beraad het besluit moeten nemen, om tijdelijk de loonen te verminderen. De arbei- ders hadden besloten, zich daartegen tot het uiter- ste te verzetten. Zij hebben op een van de Kerst- dagen een meeting gehouden om de maatregelen te nemen, die aan hun besluit kracht kunnen bij- zetten. Wanneer het werkelijk tot een strike mocht komen, zullen ongeveer 100,000 personen het werk staken. Men schrijft uit ArgenteuilEen verschrik- kelijk ongeluk heeft alhier plaats gehad in het gehucht Val—Notre—Dame. Eene lamp met petro leum gevuld, is in het vuur gevallen, met het ongelukkig gevolg dat vier personen, de vader, de moeder en twee kinderen afgrijselijke brand- wonden bekwamen. De moeder en twee kinderen zijn reeds aan hunne wonden bezweken. Men hoopt den vader te kunnen redden, doch het zal noodig zijn, zijn rechterarm af te zetten, waarvan Y vleesch geheel verkoold is. GEMENGDE BERICHTEN. Zaterdagnamiddag zijn te Middelburg vijf knaapjes door het ijs in de Buitenvest gezakt. Drie zijn verdronken (en daaronder een, die het eenige kind zijner ouders was;) het vierde werd nog levend opgehaald, doch men vreest, dat ook dit er het leven niet zal afbrengen. De bekende dwerg Hannema, geb. te Eraneker, is te Bergum (in Friesland) overledenhij leed aan waterzucht. Den 21 Dec. zijn op last der autoriteit in arrest gesteld R. S., geschorst onder-officier van politie van de garuizoensbakkerij te Breda, en J. A. A., gewezen meesterknecht van voormelde bakkerij, verdacht van ontrouw in een militaire administratie te hebben gepleegd. Dezer dagen hebben zich te Koog aan de Zaan 9 dames vereenigd, die zich ten doel stellen versterkende middelen uit te reiken aan zieken en herstellenden. De middelen daartoe hopen zij door eene jaarlijksche bijdrage van vele belangstellenden te ontvangen. Twee lOjarige knaapjes uit Sneek zijn door de Leeuwarder recht- bank wegens onderscheiden kleine diefstallen tot opzending naar een verbeteringsgesticht tot hun 20e jaar veroordeeld. Te Schoonhoven is een commissie gevormd, om gelden bijeen te brengen tot het plaatsen van een gedenksteen op het graf van Aart Admiraal. De stoomgraanmolen van den heer van der Wouw te Oisterwijk is afge- brand. Oorzaak onbekend. Yoor de vacante betrekking van gemeente-veldwachter te Bode- graven hebben zich maar 162 adspiranten aange- meld. Door Y springen van zijn geweer heeft zich een jongeling te Waardenburg bij Y schieten op vogels de hand verbrijzeld. Gedurende 1878 werden 1982 militairen naar Oost-Indie uitge- zonden. Daaronder bevonden zich 668 Nederlanders, 666 Belgen (Vlamingen,) 403 Duitschers, 20 Oosten- rijkers, 132 Zwitsers, 59 Luxemburgers, 10 Fran- schen, 9 Zweden. 9 Elzassers, 4 Densn, 1 Pool, 1 Rus en 1 Afrikaan. Onlangs werden tot bestuurders van het kasino-gezelschap te Triffurt a/d Werra de docter en de apotheker gekozen; bediende in het kasino is de doodgraver. Het verhaal, dat ongeveer 50 kinderen te Chapelle- Moche door het ijs van een vijver gezakt en ver dronken zouden zijn, blijkt een verzinsel te zijn. Op de Kerstmarkt te Berlijn zij groote hoeveel- heden peperkoek in beslag genomen, wegens de onzedelijke opsehriften; verleden jaar werd over den verkoop daarvan zeer geklaagd. Een punchliandelaar te Amsterdan annonceert in het Handelsblad, dat hij zijne van ouds gerom- meerde punch //sedert meer dan eene eeuw uit- sluitend vervaardigd en verkrijgbaar stelt." Als de man steeds zelf van zijn punch heeft gedronken, is deze als levenselixer wel aanbevelenswaard imrners zal hij ze van de wieg af wel niet hebben gefabriceerd, en moet hij dus thans een respectabe- len leeftijd hebben bereikt! Uit Amsterdam meldt men Y volgende op- merkelijke feit: //Zekere C. werd nu ruim 3 jaren geleden in staat van faillissement verklaard; Y scheen, dat zijne zaken in zeer verwarden toestand waren en dat er voor de schuldeischers niets zou overschieten. Een strafververvolging werd ingesteld en C. vertrok naar Y bnitenland. Inmiddels werd hij door een VAN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 5