HOFSTEDE, WOONHUIS EN GEVOLGE 7AN MEN, SCHOTSCHE STEEHK9LEH, STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Papieren heeft gevonden, Openbare Verkoopingen. Openbare Verkooping Wordt te koop aangeboden. Een Schoenmakersknecht HEILWENSCH op Woensdag 8 Januari 1879, 24 liectaren 8 aren 74 centiaren. lste qualiteit beste grove DONALD C. LUMSDEN, Uren van vertrek gedurende de maanden Januari en Febrnari. b Bij de vernieuwing des jaars brengt de onder- geteekende door deze zijnen heilgroet aan begun stigers, vrienden en bekenden, zoowel biimen als buiten deze stad. TerNeuzen. A. VERLINDE. Mr. Tim merman. Bij den aanvang van het jaar brengt de onder- geteekende aan zijne begunstigers, vrienden en betrekkingen, zoo binnen als buiten deze stad, zijnen welgemeenden heilwenscb van den dag. A. VERSLUIJS, Winkelier. Ter Neuzen. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden, zoo wel binnen als buiten de stad. Ter Neuzen. J. L. VAN VESSEM. Bij den aanvang van een nieuwen jaarkring wensch ik mijnen vrienden en begunstigers binnCn en buiten deze plaats heil en zegen. TerNeuzen. M. L. VAN VESSEM, Broodbakker. Aan mijr.e geachte begunstigers en vrienden, eoowel binnen als buiten deze stad, zij bij den aanvang van dit jaar Gods besten zegen toegewenscht. Ter Neuien. W. A. VOGEL. Bevallen van een Zoon R. J. HIEBEN- DAALF eitc ken. Drielbij Arnliem 30 December 1878. Heden overleed tot onze bittere droef- heid onze hartelijk geliefde Moeder en behuwd- moeder Mevrouw de Wed®. BEECKMAN, geboren Feuilletau de Bruijn, na een sinartvol onder- worpen lijden, in den ouderdorn van circa 70 jaren. 's Gravenhage, 28 December 1878. Ron en Besae COLLOT D'ESCURY, Beeckman. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden overleed na een langdurig doch geduldig lijden, in den ouderdorn van 61 jaar, onze geliefde Moeder en behuwdmoeder SUZANNA COLIJN geboren Bareman. Hoek, 29 December 1878. Namens Kiiideren en behuwdkinderen, LEENDERT COLIJN. ZEGEN WENSCH aan mijne vrienden en be gunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente, wordt gebraclit door TerNeuzen, 0. E. DE VRIES. 1 Januari 1879. Turfschipper. aan mijne vrienden en bekenden in Oostelijk Zeeuwsch—Vlaanderen. Nieuw en St. Joosland. A. WALRAVEN 1 De ondergeteekende wenscht heil en zegen bij de intrede van eenen nieuw begonneu jaarkring aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente. TerNeuzen. F. WALRAVEN. Mr. Smid. In dit nieuw begonneu jaar zij zegen en voor- spoed toegewenscht aan al mijne vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente. Ter Neuzen. R. WALRAVEN, Mr. Smid. Heil en Zegen wenscht de ondergeteekende aan zijne vrienden, begunstigers en bekenden, zoo wel binnen als buiten deze plaats bij de jaarsver- wisseling. TerNeuzen. G. WIELAND. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Xeuzeii, zal ten verzoeke van L. VAN GASTEL, hout- handelaar te Zierikzee, op Dinsdag den 7 Januari 1879, des narniddags ten 1 ure, in het openbaar verkoopen 71 KOPPEN van zware OLMEN BOOMEN, liggende op de weide der hofstede van Mar cus de Feijter, in den Koudenpolder ge meente Hoek; alwaar te vergaderen. D. J. Seholten, Notaris te Ellewoutsdijk, zal des voormiddags te 10 ureu, in het gemeente- huis te Ellewoutsdijk, ten verzoeke van den heer A. J. VROEQOP, zoowel in perceelen als in massa, publiek veilen en verkoopen: EENE KAPITALE bestaande in goed onderhouden WOONHUIS, SCHUUR, WAGENIIUIS, BAKKEET en VARKENSHOK met uitmuntende BOUW- en WEIL AN DEN, TUIN en ZIJKANT- WEG, onder de gemeente Ellewoutsdijk, te samen groot Inlicbtingen en Catalogussen te bekomen ten kantore van genoeraden Notaris. Heilwenscb aan vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de stad. TerNeuzen. J. L. v. d. WILDENBERG. Heilwensch aan vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de gemeente. TerNeuzen. P. VAN WIJCK. Molenaar. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden in en buiten deze plaats. Ter Nenzen, 1 Januari 1879. H. C. E. VAN IJSSELSTEIJN. Mijne heilgroete voor het Nieuwejaar aan mijne vrienden en bekenden in- en buiten deze gemeente. Ter Neuzen. J. L. VAN IJSSELSTEIJN. Hij, die in den nacht van den 22 December jl. alhier eenige kestaande in Frausche en Vlaamsche gedichten, wordt vriendelijk verzocht dezelve terug te bezor- gen bij den heer VAN DEN DRIESSCHE achter de kerk te Ter Neuzen. De Notaris S. A. DE SMIDT te Axel, zal in bet openbaar presenteeren te verkoopen Op Woensdag den 8 Januari 1879, des voormiddags ten tien uren, ten woonbuize en verzoeke van AUGUSTINUS DE WITTE, her- bergier te Bosclikapelle Eene partij gezaagd HOUT, bestaande in Planken, Kepers, Stijlen en andere HOUTWAREN, 16 1 afels, 12 Stoelen, 8 Banken en eene partij MANUFACTUREN, bestaande in Raai, Pilow, Linnen, Katoen, Flanel en andere GOE- DEREN. Op JNaandag den 13 Januari 1879, des middags ten een uur precies, ten verzoeke van den heer v*r. BAARS, koopman te Zierikzee: 121 KOPPEN van zware Olmen Boomen, en 2 zwave CANADA BOOMEN, staande en liggende in de gemeente Axel, nabij de hof stede bewoond door Jan Vinke, alwaar men zal vergaderen. Gegadigden komen op dagen, uren en plaatsen voormeld en ZEGGEN HET VOORT. VAN EEN T E A. X E E. De Notaris S. A. DE SMIDT te Axel, zal, ten verzoeke van de erfgenamen van de weduwe FRANS 't G1LDE, op Vrijdag den 10 Januari 1879, des narniddags ten drie uren, te Axel, in het loge- ment yhet Gulden Vlies," in het openbaar ore- senteeren te verkoopen Een WOONHUIS met SCHUURTJE en GE VOLGE VAN DIEN, op en met 2 aren 62 centiaren GROND, staande binnen Axel in de lange Westraat, kadastraal bekend sectie G, no. 581. Om dadelijk aan het gebruik te komen. Gegadigden komen ten voorschreven dage, uur en plaats en ZEGGEN HET VOORT. Eene zoo goed als nieuwe zeven octaafs scltuin- snarige PIAXIXO, zeer welluidend van toon. Te bevragen bij den uitgever dezer courant. benoodigd van de P. G. bij P. JELIJT, Schoen- en Gareelmaker te Zaamslag, brieven franco. 1 Alhier alleenlijk bij den ondergetee kende verkrijgbaar (bijzonder geschikt voor open vuren en kacbels) aan 8,75 per 1000 kilogram alhier aan bet station op wagon, lichter of kar geleverdfranco aan huis in de kom der gemeente f 9,50 oer 1000 kilogram. Bij groote partijen aan verminderde prijzen vol- gens overeenkomst. Ter Neuzen en Gent. eenig invoerder van Schotsche kolen. -rprr UagclijkM. Van ^1,af"gen '»aar Breskens voorrn. 6,30 nam. 1,— en 3,— t Breskens naar Vlissingen 7,— 1,30 3,30 Aan mijne geachte begunstigers en vrienden mijne beste wenschen. TerNeuzen, 1 Januari 1879. J. K. G. DHONT. Bevallen van een welgeschapen Zoon N VISSER—Tholens. TerNeuzen, 27 December 1878. Bevallen van een Zoon B. BOOTvan Westen. Ter Neuzen, 28 December 1878. Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen 'ler Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ilansweert. n Hansweert naar Walzoorden n Walzoorden naar Hansweert n Hansweert naar Hoedekenskerke. h Hoedekenskerke naar Ter Neuzen n Ter Neuzen naar Borssele u Borssele naar Vlissingen Zoudag IMaaudag. en Zaferdag. vm. 7,45 8,15 10,30 Dinsdag en Uouderdag. Woensdag en Vrijdag. vm. 7,45 nm. 2, n 8,15 2,30 11,- 10,30 11,- vm. 7,45 n 8,15 n 10,30 11, 11,30 mid. 12, nm. 12,30 6,—vm. 10,30 1 vm. 10,30 6,30 11,_| 11,—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 4