t PaTlljoen Estaminet, Station Ttr Nenzen. I h Hotel de Commerce. Nieuwjaarsgroet HEILWENSCH HOTEL ROTTERDAM, HEILWEN SCH HEILWENSCH Markt-Ter Neuzen. MA IS ON DES PILOTUS. Westsluis te Ter Neuzen. NIEUWJAARSWENSCH aan alle binnen- en buitenbnrgers van k. 0**\. i Wederom Vrienden en Vriendinnen, Zoo van buiten als van binnen Van Ter Neuzens veste-stad, Wenscli ik at' van harte wat Met 't begin van 't Nieuwejaar, God zij dank nog geen bezwaar. A1 is het t h a 11 s droef met de zaken, Nieuwjaarsdag geeft toch vennaken. 'k Wensch aan den rijke, ook aan d'armen, Aan den boer, aan de gendarmen, Aan particulier, aan den soldaat, Dat in dit jaar alles goed gaat. En dat winkel— on herbergier Zicli verlieugen inogen in goed vertier, In vreugd en deugd en met elkaar Leven en eindigen het Nieuwejaar. Ter Neuzen, 1 Januari 1879. B. A. KOEVOETS. Heil en zegen wordt door den ondergeteekende bij den aanvang van het jaar toegewenscht aan alle vrienden, begunstigers en bekenden, zoo buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen. H. DE KOK. De ondergeteekende wenscht alien, zoowel binnen als buiten deze gemeente, bij den aanvang van het jaar God., besten zegen toe. Zaamslag, 1 Januari 1879. J. MULDER. i Heil en Zegen zij vrienden en begunstigers. Axel. D. J. OGGEL, Grossier. Bij den aanvang van een nieuwen jaarkring wensch ik mijnen vrienden en begunstigers binnen en buiten deze plaats heil en zegen, tevens dank zeggende voor de genoten gunst in het afgeloopen 1 jaar ondervonden, beveel ik mij weder minzaam aan. Ter Nenzen. P. v. d. OUDEN. Mr. Metselaar. Mijn heilvvensch aan vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze plaats, bij de intrede I van dezen nieuwen jaarkring. 0. v. d. PEIL Gz. Mr. Timmermaan. De ondergeteekende wenscht heil en zegen bij de intrede van eenen nieuw begonnen jaarkring aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente. Ter Neuzen. JAGs. SCHEELE. Mr. Scheepstim merman. Ter Neuzen. Heilwensch aan vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de stad. Ter Neuzen, 1 Januari 1879. J. DE SMIDT Jz. Mijne beste wenschen aan vrienden en begun" stigers, zoo binnen als buiten de stad. Ter Neuzen, 1 Januari 1879. J. DE SMIDT—POTHOVEN. Heil en zegen aan vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen de gemeente. Ter Neuzen. J. T. DE SMIDT. Bij het intreden van een nieuw jaar, wenscht de ondergeteekende geluk en zegen aan vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten de gemeente. Ter Neuzen. JORIS KOLIJN. Metselaar. Geluk, Zegen en Voorspoed aan vrienden, be kenden en begunstigers, zoowel buiten als binnen de stad. Ter Neuzen. H. KUNSTENAAR, in manufacturen. De onck -geteekende wenscht heil, zegen en voorspoed aa alle vrienden, bekenden en begun stigers bij het intreden van dit nieuwe jaar, zoo wel binnen als buiten deze plaats. Ter Neuzen. A. LANSEN. Wagenmaker. Gods besten zegen zij toegewenscht aan alle vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten deze plaats, door Ter Neuzen. J. L. VAN LEEUWAARDEN. Ik wensch aan ieder Neuzenaar Een recht gezegend nieuwejaar; En dat niet in de stad alleen, Maar in het ronde iedereen. Ter Neuzen. G. v. d. PEIJL. Metselaar. bij den aanvang van 1879 aan vrienden en be kenden binnen en buiten deze plaats. Ter Neuzen, J. C. VAN SPRANG. WESTSLUIS TER NEUZEN. Bij de wisseling des jaars mijne beste wenschen aan al mijne geeerde begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad. P. P. STANDAERT. Bij den aanvang des jaars brengt de onderge teekende zijn heilwensch aan geeerde begunstigers en vrienden, zoo binnen als buiten deze stad. I TerNeuzen. J. VAN DER PEIJL Fz. HEIL" EN ZEGENWENSCH Mr. Kleermaker. aan mlJne geachte vrienden, begunstigers en be JJkenden, zoo binnen als buiten deze plaats. Heil- en Zegen wensch aan vrienden, begunstigers Ter Neuzen. E. J. STELLINGSMA. en bekenden van Hulst, 1 R. PLATTEEUW en Januari 1879. Vrouw. i bij de vernieuwing des jaars aan begunstigers, Zegenwensch aan vrienden en begunstigers van J. A. TAZELAAR en Echtgenoote. Ter Nenzen, 1 Januari 1879. De ondergeteekende wenscht aan al zijne stad- en landgenooteu een gelukkig Nieuwejaar. TerNeuzen. J. LENSEN. Heil en zegen wordt aan alien toegebracht. TerNeuzen. C. LEUNIS. Winkelier. aan vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de stad. Ter Neuzen. E. J. LEVI. Bij de wisseling des jaars worden stad- en land- vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten deze i genooten den besten zegen des ITeeren toegewenscht. Plaats- Ter Neuzen. A. TIIOLENS. Ter Neuzen. P. PONSEN. Nieuwjaarsgroet aan al mijne begunstigers, Bij den aanvang van het jaar zij heil en zegen vrienden en bekenden. toegewenscht aan alle vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten deze plaats. i Ter Neuzen. M. D. DE PUTTER. Mr. Metselaar. Geluk en zegen aan alien, zoowel binnen als buiten deze plaats. Ter Neuzen. J. VAN DE REE. Molenaar. 's Hemels besten zegen wordt toegewenscht bij den aanvang des nieuwen tijdkrings aan alle be gunstigers, vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten deze gemeente door Ter Neuzen. E. LOS. Winkelier Op heden, een Janvier, kom ik vous fel'citeeren Met deez' heureuzen dag, pour vous et moi veel waard Dat vie's vreugd daarom Uw heil mag augmenteeren En Dieu Tjaar quatre- vingt pour vous ook heeft be waard Aan mijne vrienden en bekenden. Breda. C. MA AN DAG. In dit nieuw begonnen jaar zij zegen en voor spoed toegewenscht aan al mijne vrienden en be gunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente. TerNeuzen. P. G. MAANDAG. De groete van den dag aan mijne vrienden, begunstigers en bekenden, zoowel binnen als bniten deze stad. MESKES COMP. De ondergeteekende wenscht heil en zegen bij de intrede van een nieuw begonnen jaarkring aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente. Ter Neuzeu. D. v. REES. Mr. Timmerman. Mijn Heilwensch aan al mijne vrienden en be kenden, zoo binnen als buiten deze gemeente. Ter Neuzen. J. A. van ROMPU. aan vrienden en begunstigers, zoo buiten binnen deze gemeente. Ter Neuzen. als D. VAN ROMPU. Bij het wisselen des jaars wensch ik al mijnen vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten Ter Neuzen, Gods besten zegen. D. SCHEELE Rz. Met het begin dezes jaars wensch ik aan alien Gods besten zegen. Ter Neuzen. A. THOLENS Dz.. Logement-Koffiehuishouder. TER NEUZEN. 'k Wil doeu gelijk de meeste menschen Der burgerij ook nieuwjaar wenschen, Maar met rondgaan aan de deur, Dit vind ik maar een groot gesleur; Daarom doe ik 't in Neuzens krantje En sckrijf een versje naar mijti handje En wensch zoo elk een nieuwe jaar Aan landlui en die op 't water vaart 'k Wensch, dat de boer zijn oogst mag groeien Zijn koren op het veld ziet bloeien; 'k Wensch, dat de schipperij mag varen Met goeden wind en suelle baren; 'k Wensch, dat de kruidenier eu bakker Zooveel verkoopen uit hun akker, Dat ook elk, die nering doet Zijn brood verdient, zoo 't wezeu moet; Dat geen werkman moet klageu, Of aan het stadhuis moet gaan vragen, Hun brood verdienen in hun stand Tot welzijn hier van plaats en land Nu wensch ik nog aan de soldaten, Dat zij Ter Neuzen niet verlaten, Maar blijven hier nog vele jaren Tot welzijn voor Ter Neuzenareu. J. TOLLENAAR, Schipper. Ter Neuzen, Wed. J. SCHEELE. Bij den aanvang van 't jaar brengt de onder geteekende den wensch van den dag aan alle geeerde begunstigers, vrienden en bekenden, zoo wel binnen als buiten de plaats. Axel, J. G. VERBRUGGEN. 1 Jannari 1879. Bakker.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 3