n ADVEETENTIEN. Nieuwjaarsgroet in: i l i: i: g i: Estaminet -Wester-Schelde. ZEGEN WENSCH te herhalen, zoodat. zij assistentie der justitie uit Middelburg verzocht. Aan rtit. verzoek is door den officier van justitie onmiddelijk voldaan. Drie man- schappen der rijksveldwacht en vervolgens vier marecbausees te paard hebben zicli derwaarts begeven. Het sehijnt, dat het sluitingsuur der herbergen, 10 uur, naar den zin der drinklustigen te vroeg, waaraan door de politie streng de hand wordt gehouden, aanleiding tot tumult geeft. Heil en zegentoegewenscht aan alle vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten dezegemeente. Ter Neuzeu. C. VAN DER BENT. Slager. Heil- en Zegenwensch aan alle stad- en land- genooten bij het begin van een nieuwen jaarkring C. F. VAN FRAAIJENHOVE. Ter Neuzen. Winkelier in IJzerwaren. Er zijn weinig ziekten, welke zoovele geneesmid- delen in het leven hebben geroepen als het Asthma. De meeste dezer middelen, min of meer onvoldoen- de, zijn in een welverdiende vergetelheid geraakt. De bewonderenswaardige werking der teer op de longen en de slijmdeelen in het algemeen, heeft talrijke proefnemingen uitgelokt, waaruit thans blijkt dat een der beste behandelingen tegen Asthma bestaat in de aanwending der Teercapsules van Gttyol. In de meeste gevallen geven twee of drie capsules, bij elken maaltijd ingenomen, eeue snelle verlich- ting; wij voegen er echter bij, dat wanneer de kwaal reeds verouderd is, men gedurende eenigen tijd met deze behandelingen moet voortgaan; ove- rigens, na de spoedige verlichting die zij daarvan ondervinden, zijn die zieken zelden geneigd het gebruik der Teercapsules af te schaffen, alvorens zij zijn geheel hersteld. Deze wijze van behandeling komt op zeer geringe kosten te staanongeveer 6 a 8 cents per dag. Om er zeker van te zijn, dat men de echte Teercapsules van Guyot bekomt, moet men de in drie kleuren gedrukte handteekening van Guyot eischen, die zich op elke flacon bevindt. Depot te Parijs in de Apotheek Guyot, 31, Rue, de Seine en in de meeste Apotheken. Bij het intreden van een nieuw begonnen jaar wenschl de ondergeteekende geluk en voorspoed aan alle vrienden en begunstigers, zoowel binnen als buiten deze plaats. Ter Neuzen, 1 Januari 1879. E. VAN DER BENT. Heil en Zegen toegewenscht aan alien, zoowel buiten als binnen deze stad. Ter Neuzen. J. VAN DEN BERG. Turfsehipper. aan alle vrienden en bekenden, zoowel buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen. A. B R I L. Heilwensch aan vrienden, begunstigers en be kenden, zoo buiten als binnen deze plaats. Ter Neuzen. J. DE BRUIJNE. Mandenmaker. 'S LANDS WELVAREN TER NEUZEN. De groete van den dag aan inijne vrienden, be gunstigers en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad. C. BRUGGEMAN. HEILWENSCH bij den aanvang dezes jaars. Ter Neuzen. E. GERARD. Bij de intrede des jaars wordt Gods besten zegen toegewenscht aan vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten deze geineente, door M. GEELHOEDT. Zaamslag, Mr. Kleermaker. 1 Januari 1879. 'k Wensch U alien Heil en Zegen In het nieuw begonnen jaar, Zeker komt 't u wel gelegen, Anders doe ik 't morgen maar. Morgen kom ik met tnijn wagen Ook mijn wenschen nog aanbien, En de gunst U tevens vragon, Of mijn waar U laten zien. Koopt dan wat ge kunt gebruiken, Wintergroenten heb ik nu, 's Zomers bloemen om teruiken, 'k Hoop, ik kom dan weer bij U. Stad- en landgenooten maken Dit jaar hoop ik goede zaken, Is dan 't geluk in 't huisgezin, Treen wij verheugd weer 't volgend in. Ter Neuzen, 1 Januari 1879. L. DE GROENE. aan al mijne vrienden, begunstigers en bekenden, zoo binnen als buiten deze plaats. Ter Neuzen. E. ACKE. F. DE BUCK en ECHTGENOOTE. 1 Januari 1879. A LA BELLE VUE, bij de Axelsche brug te Ter Neuzen. Aan al mijne geachte begunstigers en vrienden, zoo binnen als buiten de stad, worden bij den aanvang van het jaar mijne hartelijke geluk- wenschen toegebracht. Th. ACKE. Bij de intrede van het jaar alle heil en zegen toegewenscht aan mijne vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze stad door Ter Neuzen. Adr. H. DONZE-POTHOVEN. In dit nieuw begonnen jaar zij zegen en voor spoed toegewenscht aan al mijne vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente. M. ADRIAANSEN. Schipper op Middelburg. Met de intrede van het nieuwejaar wenscht de ondergeteekende heil en zegen aan vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de stad. Ter Neuzen. J. DONZE Az. Bij het begin dezes jaars breng ik bij deze mijn hartelijken gelukwensch aan alle vrienden en be kenden, zoo in als buiten de gemeente. Ter Neuzen. J. J. DONZE Jz. Alle heil en zegen aan mijne vrienden en be- i gunstigers, zoo binnen als buiten deze stad, toege wenscht door. Ter Neuzen, J. C. HARTE. Beurtschipper op Rotterdam. NIEUWJAARSWENSCH aan alle vrienden en begunstigers, zoowel buiten als binnen deze gemeente. AT J. hoeb£. ler Neuzen. Mr_ gchllder> Ter Neuzen. Bij deze brengt de ondergeteekende zijne harte lijke heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe jaar aan begunstigers, vrienden en bekenden. Ter Neuzen. M. J. ADRIAANSEN. Beurtschipper op Rotterdam Met 't begin van Nieuwejaar Aan mijn begunstigers te gaar, Waar ik mijn gist mag brengen, Aan kastelein, wien 'k elken dag, Een man in bed bezorgen mag, Wil ik mijn heilwensch bieden. Aan hem, waaraan ik brood verdien, Aan hem, die dienst komt vragen, 'k Hoop dat ook hij geluk mag zien, En ik zijn pak mag dragen. Opdat wij in dit Nieuwejaar Leven in voorspoed met elkaar. Ter Neuzen, J. VAN ALTEN, 1 Januari 1879. besteller aan het Station. Bij den aanvang van het jaar zij aan alien heil zegen en voorspoed toegewenscht. Ter Neuzen. G. J. BALKENSTEIN. Bij den aanvang des jaars brengt de onderge teekende zijn heilwensch aan geeerde begunstigers i vrienden, zoo binnen als buiten deze stad. Ter Neuzen. A. C. BASTIAANSE. Bij den aanvang van eenen nieuwen jaarkring wensch ik mijnen vrienden en begunstigers, binnen en buiten deze plaats heil en zegendank zeggende voor de genotene gunst, beveel ik mij weder verder aan. Ter Neuzen. P. DONZE. Mr. Metselaar. HEIE EN ZEGEN wordt aan vrienden toegewenscht door Ter Neuzen. P. DREGMANS. Heil, Zegen en Voorspoed aan mijne begunstigers, vrienden en bekenden. Heil en zegen bij den aanvang van het jaar aan mijne vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten de stad, toegewenscht door TerNenzen. J. A. DE JONGE. Heil aan vrienden en bekenden, ©at is d'uitroep op deez' dag. Rn 'k wil ook mijn wenschen zenden ^>ong of oud, wie 't wezen mag. ©f hij boer of burger zijn zal, Of T zij werkman al te gaar, ©ie mij toonden hunnen bijval, nslk wensch ik zegen in dit jaar. Hoek, 1 Januari 1879. Op dezen dag wensch ik aan al mijne begunstigers, vrienden en bekenden Gods beste zegeningen toe. Ter Neuzen. A. H. KIEL. Schilder. Ter Neuzen. II. VAN DRIEL. Nieuwjaarsgroet aah mijne vrienden en bekenden. Ter Neuzen, 1 Januari 1879. J. DUPPEN. Heil en Zegen aan vrienden en bekenden met het nieuw begonnen jaar, zoowel binnen als buiten de stad. Ter Neuzen, 1 Jannari 1879. K. FONTIJN. aan mijne vrienden en begunstigers, zoo binnen als buiten deze gemeente, wordt gebracht door P. DE FOUW. Hoek, 1 Januari 1879. Bij gelegenheid van het nieuwejaar wordt door den ondergeteekende aan zijne vrienden, bekenden en begunstigers zijn gelukwensch, zoowel binnen als buiten deze plaats, toegebracht. Ter Neuzen. M. KLAASSEN. Mr. Metselaar. Bij deze brengt de ondergeteekende zijne harte lijke heilwenschen bij den aanvang van het nieuwe jaar aan begnnstigers, vrienden en bekenden. Ter Neuzen. A. KLAASSEN. Mr. Metselaar. Op dezen dag wensch ik aan al mijne begun stigers, vrienden en bekenden Gods beste zege ningen toe. Ter Neuzen. A. KLAASSEN Jz. Mr. Timmerman.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 2