BTNNENLAND. .No. 1421. Woensdag 1 Januari 1879. 19e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ft Pqst.direc- ADYERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag ii.-unl'Mag URIE uren. Olt blad vcrschljnt Dlnsdag- en Vrijdagavond bij Jl. K. G. DHOAIT te Ter Neazen. deze courant bchoort een bijvoegsel. 't GISTER EN HET MORGEN. Dien toon des vertrouwens ontlokte eeumaal de geliefde zanger C. W. van der Pot aan zijne be- zielde lier en we dankten het toeval, dat onze aandacht op deze heerlijke zielsuiting richtte, toen we zochten naar een opschrift boven het eerste, waarinede wij onze lezers bij den ingang van een nieuwen tijdkring ontmoeten. Zoo ooit het hart behoefte heeft, oin bij het blikken in de onzekere toekomst te worden be- moedigd door de gewisheid, dat door het schijnbaar verwarde en donkere weefsel der wereldgeschiedenis de gouden draad van een Almachtig bestuur loopt, hetwelk het Morgen in zijne hand heeft, gelijk het den kring van het Gisteren bepaalde, het zal wel zijn aan den drempel van dit negen en zeven- tigste jaar onzer eeuw. Waar we toch den blik been wenden, overal teekenen van gisting, van ontbinding, van vertwijfeling zelfs. De tijdkring, die acliter ons ligt, was een oorlogs- jaar in de ineest ontzettende beteekenis, want nauwelijks is de oorlog in Europa teneinde ge- bracht of wederom staan in Azie de vijanden in slagorde geschaard; het schijnt wel dat, hoe ouder onze eeuw wordt, hoe vreeselijker zij zich vertoont. Gelukkig echter, dat de nevelen der toekomst voor alien, die gelooven aan eene hoogere macht, door het licht van die macht worden beschenen en dat voor het geloofsoog zelfs op den dichten sluier, waarmede het beeld der toekomst omhangen is, de naam geschreven staat van dien Eenen, van wien de dichter zingt, dat Hij den tijd omspant en zegt: ,/Ik heb het Morgen in Mijne hand!" Belangrijk voorzeker zal voor velen onzer lezers het Gedenkboek wel zijn, waarin het huiselijk en verborgen leven van ieder onzer staat opgetee- kend. Hoevele tranen werden er in '78 niet ge- stort bij de ziek- en sterfbedden van zoo velen, aan wie de liefde zoo inning hing en die een steun en zegen waren voor weiuigen of velen! Doch ook, welk een rijkdom van vreugde werd er in den afgeloopeti tijdkring aan onze lezers bereid! A1 konden alien geene scliatten vergaren, toch zal de danktoon van de meesteu aan den uitgang des jaars wel geweest zijn: //Ons heeft weinig outbroken," terwijl in 't beiioud of de uit- breiding van het getal der leden van hun gezin honderden bij honderden zich verheugen mochten. Trad de Engel der beproeving zeker wel in de raeeste woningen binnen, als men er slechts- oog voor had, zal men ontwaard hebben, hoe hij bijna onmiddelijk door den Engel der vertroosting werd gevolgd. Het levenstooneel van slechts weinigen onzer zal in het afgeloopen jaar onafge- broken donker getint zijn geweest; al was het dan ook slechts uu en dan, toch werd bet door enkele vriendelijke lichtstralen gekleurd. Door die ervaring bezieM en geleid, gaan wij, ook al wijst het morgenrood van 1879 geen roos kleurige tint aan ook voor de plaats onzer inwoning, rustig en vertronwend de toekomst tegen en ver- sagen wij niet ook al blijft de wereldhemel zwaar bewolkt, en wordt nog te vergeefs uitgezien naar het vredeslicht, dat God geve zeer spoedig in het oosten moge dagen. Met den dichter, wiens poetisch woord wij tot uitgangspunt kozen, blijven wij, naar 't geen het Gister ons schonk, en dat de kiem van nog nieuwe zorgenen bekommeringen in zichdraagt, het onzekere en omhulde Morgen kalm verbeiden. Onze nieuwjaarsbede voor al onze lezers van welken leeftijd of uit welken levenskring, ook j voor de hoogst en laagst geplaatsten, voor hen, die besturen of bestuurd worden, voor hen, die weelde kunnen smaken of ontbering zich moeten ge- troosten, voor de sterken en de zwakken, voor de levenslustigen en de levensmoeden, voor die alien te zamen en ieder in 't bijzonder kan daarom geen betere en meer heilrijke zijn dan deze, dat de be- tuiging van den dichter de slotsom hunner ervaring in 1879, ja van geheel hun leven, het Gister, het Heden en het Morgen moge zijn. Ter Neuzen, 31 December. De zoogenaamde Nieuwjaars-commissie alhier verdient weder een woord van dank voor de edele pogingen, welke zij aanwendt, om het lot van armen en hulpbehoevenden gedurende den winter te helpen leenigen. Tot heden is het niet onbelangrijke bedrag van f 772,45 gecollecteerdwij hopen dat nog menige gift haar moge worden gegeven. Gevolg gevende aan de oproeping, gedaan door den heer S. G. van Welderen, baron Rengers, in het nummer dezer courant van 25 December jl., hadden zich Vrijdagavond een 5Otal ingezetenen vereenigd in het Nederlandsche logement alhier. De heer Rengers opende de vergadering en wees de ingezetenen op het nadeel, dat de gemeente zou ondervinden door het besluit Ter Neuzen als garnizoensplaats op te heffenhad hij voorgesteld, drie ingezetenen, die aller vertrouwen genieten, naar Z. M. den koning af te vaardigen, 0111 te tracliten de ramp, die deze plaats met 1 Mei 1879 zal trefifen af te wereneen vriendenraad was hem echter gegeven, om aan zijn voorstel geen gevolg te geven, doch een verzoek tot den gemeenteraad te richten, opdat deze eene commissie benoeraen zou, om Z. M. of de hooge regeering persoonlijk te ver- zoeken Ter Neuzen als garnizoensplaats te bOhouden, of dat van wege het rijk eene vergoeding zou worden verleend, daaraan gelijkstaande, zoowel uit een zedelijk als stoffelijk oogpuntspreker meende, dat het minder was, hoe men tot het doel zou geraken en stelde de ingezetenen daarom in de gelegenheid voorstellen te doen. De heer J. Sturm, gemeente—ontvanger, gaf de voorkeur aan het zenden van een adres naar den gemeenteraad en deed in dien geest een voorstel, hetwelk met algemeene stemmen werd goedgekeurd. Staande de vergadering werd een adres opge- steld en door bijna alle tegenwoordig zijnde burgers geteekend. Axel, 28 December. Voor het nationaal hulde- blijk aan H. M. onze aanstaande kouingin is alhier ingezameld de som van 28,26^. Zaamslag, 30 December. Eerstdaags zal alhier eene school geopend worden voor christelijk onder- wijs, welke op voordracht van den heer M. Boon, predikant bij de christelijk gereformeerde gemeente alhier, uit bijdragen van eenige ingezetenen, wordt opgericht. De heer J. Boot thans hoofdonderwijzer te Oud-Vossemeer, is benoemd tot hoofdonder wijzer aan deze school, welke dan ook de benoe- ming heeft aangenoraen. Zuiddorpe, 28 December. In deze gemeente heeft op Kerstavond een brutale diefstal plaats gehadv Terwijl A. Gijzel, zich met zijn huisgezin door kaartspelen vermaakte, is een dief in zijne keet gedrongen en heeft uit de schouw een half gerookte zware ham ontvreemd. Van den d> f is tot hiertoe nog niets bekeud, het is echte- te hopen dat hij spoedig in handen der justitie .noge zijn. Bij provinciaal blad no. 118 vestigt de commissaris des konings de aandacht der schippers of eigenaren van vaartuigen op de wijziging van het reglement van politie voor het kanaal door Zuid-Beveland. Men verneemt va'n wel onderrichte zijde eenige bijzonderheden omtrent den inhoud van het wets- ontwerp op de kapitalen in portefeuine, dat eerlang aan de Staten-Generaal zal worden voorgelegd. Met den 1 Maart van elk jaar zal men een opgave moeten doen vaii deze bezittingen, hetzij door een opgave van het kapitaal in een geldsom uitgedrukt, hetzij in een gespecificeerde verinelding van de effect en, actien, obligation enz. zelvon, in welk laatste geval de ontvanger de kapitaalsbe- rekening opmaakt. Hiervan zal aanvankelijk een percent worden geheven; maar dewijl het bedrag dezer belasting als een sluitpost van de begrooting van middelen kan worden beschouwd, is de per centage telken jare voor verhooging vatbaar. Vrij- gesteld zullen alleen zijn de kapitalen van 100 en daar beneden. Men doet zijne aangifte onder aanbod van een eed; telkens zullen eenige personen uit hen, die aan gifte hebben gedaan, worden aangewezen om den eed af te leggen. Verzuimde aangiften worden gestraft met opklimmende geldboeten en eindelijk met gevangenis. Uit Middelburg schrijft men dd. 27 December: Heden avond kwam mevrouw Elout, echtge- noote van den burgemeester van Domburg, per rijtuig bier aan en begaf zich tot den officier van justitie, wien zij mededeelde, dat te Domburg bij herhaling ougeregeldheden en beleediging van den burgemeester hebben plaats gehad en zich dreigen i y R \KI ZENSC IK CIII IUM ABONNEM1NT. maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het Per drie ieheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40 Men abonneert zich bij alle Boekhanrlelaars, ten ren en Brievenbushouders. 't Kan zielevreugd of lichaaraspijn Geen stervling is er, die het weet 't Kan regenvlaag of zonneschijn, 't Kan feestgewaad of dooden kleed, 't Kan leven of 't kan sterven zijn, Maar weet geen 's menschen klein verstand Wat morgen hem is weggelegd Een is er, die den tijcLomspant Hij schuift den nevel weg, en zegt: „Ik heb het morgen in mijn hand."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1879 | | pagina 1