So. 1420 Zalerdag 28 December 1878. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Nieuwjaars-Advertentien a 40 cents. 18e Jaargang ABONNEMENT. Ter Neuzen, 27 December. T Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boekhandelaars, teuren eu Brievenbushouders Bit bind TcrKfhljnl Dlnsdag- Door het Po9tdirec ADY IRTENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men nan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nntalddas; BRIE uren. Vrijdagnvoml G. R H W T tc Tcr Neuzen, voor het nummer, dat op 1 Januari 1879 ver- sehijnt, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot UITER LIJK Dinsdag 31 dezer des namiddags 3 uur. TerNeuzen, 24 December 1878. De Uitgever, J. K. G. DHONT. folitieli Overzicht. Waar is de Emir? Een bericht meldt thans als zeker: hij is naar Turkestan gevloden, en houdt thans verblijf te Balkh, Volgens ditzelfde bericht zou hij zijn eertijds zoo bekwamen, doch nu krankzinnigen zoon Jacoeb Khan de vrijheid hebben gegeven, en zou deze de teugels van het bewind hebben overgenomen. Of het land in de gegeven omstandigheden veel nut van zulk een zwakzinnigen vorst zal hebben, valt te betwijfelen. Misschien denkt Engeland van die zwakzinnigheid partij te trekken, ten einde een voor Britsch-Indie vocr- deeligen vrede te kunnen sluiten. Mocht echter het land feitelijk van opperhoofd beroofd zijn, dan zal het waarschijnlijk voor de Engelschen niet zoo gemakkelijk vallen, spoedig een duurzamen en voordeeligen vrede te sluiten. Ofschoon de be- volking der steden eene goede gezindheid jegens de Engelsche troepen aan den dag legt, is zulks met de woeste horden in de bergpassen en op de bergkammen gevestigd, waaronder eene menigte roofzuchtige stammen zonder vaste woonplaats zich bevinden, geenszins het geval. En eer deze voor goed zijn onderworpen, zullen nog vrij wat tijd en bloed moeten opgeofferd worden. Dat blijkt nu reeds bij de pogingen,. out de Zukkurstammen te tuchtigen. Deze zijn naar bunne ontoegankelijke bergpassen gevlucht, waar men ze moeielijk kon achtervolgen en men zich ten slotte tevreden moest stellen met het vernielen hunner poorten en wonin- gen. In de landstreek tusschen Kaboel en Djellala- bad, het voornaamste punt van de tegenwoordige oorlogsbedrijven, heerscht volslagen regeeringloos- heid. De Engelschen kunnen het dus nog volhandig geuoeg krijgen met zulk een woest en oproerig volkje; zelfs als het tot een „eervollen vrede" inocht komen, zal eene voortdurende bezetting van het veroverde grondgebied veel geld en bloed kosten. Daar weet Rusland van te vertellen, en T is daarom eene slimme staatkunde van die evenknie in Azie, stillekens af te wachten hoe Engeland uit dit wespennest ontkomt. De geruchten omtrent het terugtrekken van het Russische gezantschap luiden dan ook, dat dit gezantschap den Emir naar Balkh is gevolgd of omgekeerd. Te midden van al die geruchten is er weder een brief bekend gemaakt, waarin wordt medegedeeld, hoe het Russische ge zantschap zich te Kaboel zou hebben genesteld waaruit tevens daidslijk wordt, dat Rusland niet geheel onschuldig is aan het feit, dat de Emir geweigerd zou hebben, een Engelsch gezantschap tot zich toe te laten. 't Is hier weder de oude geschiedenis van de twee honden met het been, met dit onderscheid, dat er geen derde is, die er mee been zal loopen. Een nieuw plan van beschermende handelspolitiek is door den rijkskanselier van Duitscliland ter tafel gebrachthet heett tot leidend beginsel, dat een inkomend reclit tot 5 pCt. geheven zal worden, be- halve van onbewerkte stoffen, voor de Duitsche nijverheid onontbeerlijk. De porte heeft eindelijk de commissarissen tot vaststelling der Grieksche gjenzen benoerad. Het Engelsche hervorrningsplan is aangenomen. Tot zoover gaat dus alles goed. Maar nu de uitvoering. Daar tusschen liggen in het" rijk der Osmans vele ncijlen. Zoo is ook het bericht verrassend, dat de porte afgezien heeft van het voornemen tot verdere uitgifte van papierengeld. Het zou de eerste stap zijn op den weg van verbetering in het Turksche finantiewezenwant geld is in 't Oosten even schaarsch als noodig. Dat ondervindt ook Griekenland, hetwelk eene leening zal sluiten van 60 inillioeu drachmen. Het zelfde valt van Spanja te zeggen, dat altijd leent en altijd van ininisterie wisselt; ook nu staan beide feiten daar voor de deur. Ter Neuzen, llarlingen, Heusden en Woerden houden, tengevolge der bevolen garnizoensveran- dering, met 1 Mei op garnizoensplaatsen te zijn. Te Vlissingen wordt het garnizoen verminderd met 4, te Amsterdam en te Gouda met 2 comp., te 's Hortf)genbosch en te Deventer met 1 compagnie. Te Naarden komen daarentcgen 7 comp., te Breda en te Bergen op Zoom 3, te Utrecht, Doesborgh en Roermond 2 en te Geertuidenberg 1 compagnie meer. Ilonteiiisse, 21 December. De WelEerw. lieer J. E. Sinulders, sedert 38 jaren pastoor dezer paro- chie, Jmrdacht gisteren zijn vijftigjarig priesterschap. Ten 9 ure celibreerde hij een plechtig dankotfer, waarin de WelEerw. lieer Hessels, pastoor te Osse- nisse, eene toepasselijke rede uitsprak. Ofschoon de eerwaarde jubilaris verzoc'nt had dit jubile in- stilte, en alleen in de kerk te vieren, ontving hij niettemin vele prachtige geschenken en tallooze felicitatien. Tegen den avond bracht de Harmonie St. Cecilia, door eene groote schare belangstellenden gevolgd, den geliefden herder eene serenade. Ilonteiiisse, 26 December. De Harmonie St. Cecilia alhier zal op Maandag den 6 Januari e. k. haar tweede winter-concert geven. Naar men verneemt zullen al weder enkele nieuwe nummers harmonie-muziek ten gehoore gebracht wordenen zijn onze inlichtingen juist, dan zou tot het vocale gedeelte van dat concert ook be- hooren eene kleine cantate op de echtverbindtenis van Z. M. onzen koning met H. D. H. prinses Emma van Waldeck-Pyrinont. Op 68jarigen leeftijd overleed 24 dezer te Middelburg dr. A. A. Eokker, sedert 21 October 1865 inspecteur voor het geneeskundig staatstoe- zicht in Zeeland. Men verneemt dat ter gelegenheid van de voltrekking des huwelijks van Z. M. den koning aan een aantal veroordeelden, zoo burgerlijke als militaire, in het moederland en in de kolonien, verzachting van straf door den koning zal worden verleend. Docter Beynen, die zooals men weet belast is met het geven van onderwijs in de Hollandsche taal aan onze aanstaande koningin, is gedecoreerd met de Waldecksche orde van verdiensten tweede klasse. Te Nieuwediep worden sinds eenige weken door de marine proeven genomen met een nieuw bronzen achterlaadkanon, dat tc Amsterdam op de marine- werf gegoten is. Het stuk heeft een kaliher van 7,5 centimeter en 20 gelijkmatige trekken, die door cirkelvonnige koperen banden op het projectiel aangebracht, dit laatste noodzaken de wenteler.de beweging om zijn lengteas aan te nemen. Het kanon is hoofdzakelijk besteind om ter be- wapening van sloepen te dienen, doch kan ook bij landingen worden gebezigd. Hiertoe is het voorzien van een ijzeren affuit en voorwagen (ver- vaardigd in de fabriek van Krupp te Essen,) die bij de bewegingen op verschillende terreinen uit- stekend moeten hebben voldaan. Bij de scbietproeven gaf de vuurmond oji 2000 pas nog zeer voldoende uitkomsten aanmerkelijk gunstiger dan die van onze veldkanons van 8 centi meter doch daar men in gewapende sloepen in den regel op veel kortere afstanden zal vuren, werden deze proeven voornamelijk op kleine afstanden ge nomen. De nauwkeurigheid van het schot bleek hierbij zoo groot, dat b. v. op 300 pas het meeren- deel der projectielen door hetzelfde gat van de schijf ging, dat door het eerste schot was gemaakt. Eenige corporation en vcreenigiugen te Leeuwarden wendden zich onlangs tot den ge- meenteraad aldaar, met aanbieding van eene som van f 35,000 in eens en een subsidie van 650 gedurende 10 jaar ten behoeve van eene van ge- meentewege op te richten theoretische en practische ambachtschool. De raad was echter ongenegen zulk eene gemeente-instelling in 'i leven te roepen. Commissarissen van die corporation hebben nu besloten, zelven een practische ambaehtschool op meer bescheiden voet, op te richten, die met de gemeentelijke burgeravondschool in verband zal worden gebracht. Indien de gemeenteraad zich bereid toont de zaak te ondersteunen, dan zal zij reeds spoedig haar beslag krijgen. Bij ventilatie is het in den regel een bezwaar, dat de instroomende buitenlucht in den winter veel koude, in den zomer warmte in een zaal brengt. Twee industrieelen te Etten (bij Breda) hebben daar iets op uitgedacht, ni. een stelsel om die lucht aan te voeren door ijzeren buizen, welke 3 meter onder den grond liggen, waardoor de temperatuur dier lucht steeds zou blijven binnen de grenzen van 8 en 13 gr. Celsius. In de omstreken van Deventer is men tha.ns druk in de weer met het graven van oer ofijzer- erts, flat voor hooge prijzen voor Duitscliland wordt opgekocht. Aan vele handen wordt hierdoor werk verschaft, de landerijen worden er beter door en woeste gronden worden op die wijze ontgonneir, terwijl de eigenaars dier landerijen geld genoeg voor hun oer ontvangen om er mestspecien voor te koopen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1