BINNENLAND. Zaterday 21 December 1878. Algemeen INieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ;\0. 1418. I8e Jaargang. L Ter Neuzen, 20 December. ABONNEMENT Per drie muanden bitmen Ter Neuzen f 1,Door het <eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij aile Boekhandelaars, l'ostdirec- teuren en Brievenbushouders. Bit bind vcrscliijnt Oinsdag- en Vrijdagnvont! C0UR1NT ADVEBTENTllN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag tuiniMdag OltlF iiren. K. G. DUO Si T te Tee Semen, BtTRGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN brengen ter tennis der belanghebbenden, dat tot het doen der aanvragen om toelating van kinderen op de open- bare lagere scholen dezer gemeente, gelegenheid zal bestaan op Vrijdag', den 27 dezer, des namid- dags van 34 uren, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, den 19 December 1878. J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMANSecretaris. I^olititGc Overzieht. De oorlog in Afghanistan levert bij voortduring zonderlinge t'eiten op. De verseliillende legerkorp- sen zoeken met alle macht naar een vijand, met wien ze slaags kunnen raken. Hoe verder ze bet land inrukken, boe minder ze van hem gewaar worden. Zelfs is hst gerucbt verspreid, dat een hoofdofficier van het vijandelijke leger in het Engelschi' katnp zou zijn gekomen, met het ver- zoek, dat het Engelscbe leger naar de lioofdstad oprukke, teneinde met behulp van een algemeenen opstand tegen bet guzag des Emirs eene nieuwe regeering op de been te zetten. De bewoners van de vesting Djellalabad zouden verlangen naar een bezetting dier stad door de Engelscbe troepen. Vliedt alzoo de levende vijand als een bloodaard voor bun aangezicht, een andere, maar geduchte vijand treedt ben tegemoet, die bun het bloed in de aderen doet stollen en hen tot een Snellen terugtoclit dwingt. De ijzige koude en de sner- pende wind richten thans verwoestingen onder de troepen aan, die, vooral de inlandsche, steeds ge- woon aan eene verzengende hitte, bevig te lijl valt. De berichten luideu mill of meer veroutrustend over longontstekingen en andere ziekten, die de fronttroepen zouden teisteren, zoodat men dan ook bedacht is, naar lagere streken terug te trekken. Intusschen zullen de Engelschen weer goedkoope lauweren oogsten en nu toch wel inzien, dat huime waardigheid in Indie, wat overmacht betreft, in hooge mate gehandhaafd is. Diezelfde overmacht heeft ook de waardigheid van het Engelsehe kabinet gered. Met meerder- heid van ruim honderd stem man bet geijkte getal van de regeermgspartij is de staatkunde der regeering tegenover Afghanistan goedgekeurd. Weegt men echter de steminen, dan mag die victorie niet zoo scliitterend worden genoeind, wapt onder hen, die deze staatkunde afkeurden, treft men een aantal zeer achtenswaardige en onaf hankelijke man- nen aan, wier goed- of afkeuring weerklank vindt bij het welgezinde deel der uatie. Duitschlands keizer wijdt zich weder met jeugdigen ijver aan 's lands belangeu. In eene toespraak, aan eene deputatie van onderwijzers gericht, zeide hij o. a. deze opmerkelijke woorden, dat de treurige feiten van de jongste dagen wel door wetten eenig- zins kunnen beteugeld worden, maar dat opvocding en onderwijs het meeste moeten doen, om het volk tot betere denkbeelden te brengen. Er wordt tegenwoordig veel geleerd, zeide hij, maar bij alles mag men bet opvoedende element niet voorbijzien, dat in een oprechten godsdienst is gelegen. Dien tak van het onderwijs beval hij bun dus met aandrang, aan de Duitsche jeugd dienstbaar te maken. Turkije is, trots zijne klinker.de hervormings- plannen en zijn opgeschroefden grootvizier, toch een ongelukkig land. Van Bagdad in het Oosten tot j Albanie in het Westen komen dezelfde bedroevende verhalen van de onveiligheid van leven en eigeiidom. In 't gansche Turksche rijk is nauwelijks eene plek, waar geen regeeringloosheid de overhand neemt. De nieuwe grootvizier heeft eene zware taak te vervullen. Door geene partij ondersteund, sleclits door Osman Pacha bijgestaan, gedeeltelijk nog oner- varen in Turksche toestanden, heeft hij de bijna onmogelijke taak aanvaardden Osmanischen Augiusstal te reinigen. Of hij de ware Hercules zal zijn, staat te bezien. Men denkt, dat zijn optreden niet van langen dunr zal wezen. Zelfs verspreidde zich bet gerucbt, dat hij reeds gevallen was. Ofschoon dit nu niet waar is, kenschetst het toch de openbare meening omtrent zijne positie. Ook in Spanje breidt zich de ontevredenheid onder de republikeinsch gezinden uit. In ver- scheidene BaskiscKe steden zijn personen gearresteerd en naar vestingen verbannen. Ongelukkig, als dit beklagenswaardige land, voor eene poos tot rust gekomen, nu weer door inwendige beroeringen ge- schokt mocht worden. Volgens den staat, voorkornende in prov. blad no. lid van 1878, regelende de jaarwedden der gemeente-ontvangers in onze provincie, zijn deze voor Zeeuwsch-Vlaanderen bepaald als volgt: Voor St. Anna ter Muiden op f 50, Hengstdijk en Overslag op - 75, Nieuwvliet, Heiile, Retranchement en Waterlandkerkje op - 100, Eede en St. Kruis op. - 125, Boschkapelle, Cadzand, Ossenisse, Philippine en Zuiddorpe op - 150, u Zuidzande op- 175, u Breskens en St. Jan Steen op - 200, v Clinge, Hoek, Hoofdplaat, Koe- wacht, Sas van Gent, Schoondijke, Stoppeldijk en Westdorpe op 225, n Graauw op 250, n Biervliet op- 275, u Aardenburg, Groede en Oost- burg op- 300, u Sluis op- 325,— u IJzsndijke en Zaamslag op - 350, u Axel op- 375, a Hulst op- 400, a Hontenisse op- 475, Ter Neuzen op- 500, De commissaris des konings in de provin cie Zeeland heeft bij prov. blad no. 116, in ver- band met art. 3 der wet van 6 April 1869 (Staatsbl. no. 39) besloten, dat te beginnen met midder- nacht tusschen 16 en 17 Dec. a. s. het vervoer van vrachten op de wegen in onderhoud bij het rijk beperkt wordt, in dier voege als bepaald is bij het besluit van 27 Dec. 1869, prov. blad no. 130, gewijzigd bij dat van 18 Febr. 1876, prov. blad no. 23, alsmede bij dat van 1 Eebr. 1878, prov. blad no. 26. De commissaris des konings in Zeeland maakt bekend, dat de sluiting der jacbt op klein wild, ook met schietgeweer, met uitzondering van die op houtsnippen, in de provincie op Dinsdag 31 December 1878 met zonsondergang is bepaald en dat het tijdstip der jacht op houtsnippen en waterwild nader zal worden vastgesteld. /amusing, 17 December. Met genoegen kunnen wij inededeelen, dat alhier den 10 December jl. eene zangvereeniging, „Zaamslags Mannenkoor," is opgericlit onder directie van den beer J. de Vos. Bestond te dezer plaatse reeds lang behoefte aan dergelijke vereeniging, nu mogen we ons ver- heugen in bet bestaan van een koor, dat reeds 25 leden telt. Laat het zich in den beginne aanzien, dat deze nuttige en aangename vereeni ging bloeien zal, we wenschen liaar in bet vervolg steeds sterkte en steun voor vele jaren toe. Bij circulaire aanschrijving van heeren ged. staten van Zeeland wordt medegedeeld een besluit van hunne collega's in Zuid-Holland, waarbij dan ontslagen bulponderwijzer aan de le openbare school te Maasland D. J. van Aken, naar aan- loiding van art. 22 alinea 7 der wet op bet lager onderwijs, de bevoegdheid tot het geven van on derwijs wordt ontnomen. Na ongeveer tien maanden in het huis van arrest te Middelburg preventief gevangen te hebben gezeten, werd deze week naar de gevangenis te's Gra- venhage overgebracbt C. C. v. d. B., oud-secretaris en gemeente—ontvanger van Krabbendijke en Bath- Rilland en eenige polders, beschuldigd van ver- duistering of aan de bestemming onttrekken van penningen, aan het publiek toebehoorende, die uithoofde van zijn post in zijne banden waren. Voor die feiten zal hij den 16 Januari a. s. voor het hof te 's Hage terecht staan. Door den minister van justitie werd Dinsdag persoonlijk bij den ambtenaar van den burgerlijken stand te 's Gravenhage de aangifte gedaan van de door Z. M. den koning met H. D. H. prinses Emma van Waldec-Pyrmont te sluiten echtver- bintenis. Tengevolge daarvan zullen alzoo de door onze wet gevorderde af kondigingen op de twee eerst- volgende Zondagen plaats hebben. Het officieel programma van het ceremonieel, hetwelk zal worden in acht genomen bij de aan- komst van Hunne Majesteiten binnen het koning- rijk, in de hoofdstad Amsterdam en in de koninklijke residentie 's Gravenhage, is in de Staatscourant opgenomen. Vrijdag den 10 Januari verlaten H. M. Arolsen, om zich naar het Loo te begeven. Maandag 20 Januari te 12 uren intocht te Amsterdam. Maandag 27 Januari te 12 uren ongeveer zal de intocht in de residentie gehouden worden. Aaii de feestelijkheden zullen van de koninklijke familie deelnemenprins Frederik, prins en prinses Hendrik en de prins en prinses von Wied. Onze kroonprins en prins Alexander zijn ver- hinderd. De stad Amsterdam geeft als huwelijksgeschenk een zilveren tafelmiddenst.uk. Naar wij vernemen, heeft Neerlands aan-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1