(IfiAANMVHKT TE TER N. BMNENLABP~ .No. 1417. Woensdag 18 December 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. GRAANMARKTEN, Ter Neuzen, 17 December. THR Vi:i ZK\SllHli OIHWT ARONNEMUNT. fer drie maauden binrien Ter Neuzen f 1,Door het gei.eele Rijk f 1,10. Door geheel Relgie f 1,40. Men abonnecrt zich bij alle Bcekhandelaars, Postdirec- teuren en Brie venbushou tiers ADVERTENT IE N. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiasnf sldag Oltll ureu. Dlt bind vcrwcliijcil Dinadag. eu Vrijdagavoml bij X H. O. DROBIT te Ter Nenzen. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS vanj TER NEUZEAT maken bekend dat, wegens het invallen vail het KERSTEEEST en den XIEUW.Il.iltSDAG op Woensdag, de gewone in die gemeente zullen worden gehouden in de week van het Kerstfeest, op Dilisiliig, den 24 December, en in die van den Xieiiwjuarstlag, op Doiiderdng, den 2 Janmiri a. s. TerNeuzen, den 5 December 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEVIAN, Secretaris. I-'olitielr Overzielit. De Britseh-Indische retreering scliijnt den Einir na diens antwoord in 't nauw te willeu brengen; althans de verschillende legercorpeen hebben nu weer bevel ontvangen, om voort te rukken. Zoo- doende denkt men, hem tot onderwerping te nood- zaken. Die onderwerping scliijnt niet lang te zullen uitblijven, want de Engelschen bebben alle passen bezet. Nocbthans bebben de troepen veel van de koude te lijden. Vooral de inlandsche gaan daar- onder gebukt. Het Engelsch kabinet heeft de overwiuning op de oppositie behaald. Het voorstel van lord Cranbrook, om Indie zelven de kosten van den oorlog te laten betalen, is in het hoogerhuis met eene groote meerderheid aangenomen. De scherpe pijlen der oppositie zijn dus terug gestuit op de kracbtige en openhartige wijze, waarop de regee- ring thans hare handelingen heeft verderligd. Vooral maakten de vredelievende verklaringen van lord Beaconstield diepen indruk, en niet het ininst die, dat de verbouding met Rusland goed is. De we- reldvrede zeide hij hangt vaak af van ver- dragen betreffende rectificatie van grenzen. Toen er tusscben Rusland en Engeland oorlog dreigde uit te breken, waren Ruslands voortdringende stappen in centraal-Azie van Ruslands standpunt gerecbtvaardigd. Doch sedert bet gevaar geweken is, mag Engeland dit voorwaarts dringen niet langer toelaten. Rusland heeft sedert getracbt, genoegdoening te geven; de gedragslijn van dien staat was dus juist bet tegenover gestelde van de gedragslijn des Emirs. De vraag, omtrent welke het huis te beslissen heeft, betreft bet karakter en den invloed van Engeland in Europa. De politiek van ,/vrede tot elken prijs" had meer oorlog veroorzaakt, dan eenige andere. Voor ver- wikkelingen met Rusland aangaande Afghanistan en het Oosten bestaat geen vrees meer. Deze rede had de beslissende stemming tengevolge, waardoor de regeering eene luisterrijke overwiuning bebaalde. De oppositie is hierdoor ontwapend. Men scliijnt bet nu ook op bet leven van de koningin van Engeland gemunt te hebben; althans Donderdag is een Eranscbman voor bet hof van politie gedagvaard, wegens het zenden van brieven aan een paar staatsambtenaren, met de bedrei- ging van een aanslag op het leven der koningin. De commissie uit bet Huis der Afgevaardigden in Oostenrijk heeft bare beraadslagingen geopend over het onderzoek van het Berlijnscb verdrag. Het valt te betwijfelen, of bet nieuwe Hongaarscbe ministerie op een lang leven zal kunnen bogende stemming openbaart zich niet te zijnen gunste. Evenals vroeger eene doputatie uit Herzegowina is thans eene uit Bosnie te Budapest aangekomen, om bij den keizer toegelaten te worden. Haar wacbt een even gastvrij ontbaal. Zij zal ook aan den keizerlijken discb aanzitten. De keizer, die haar ontving, zeide haar gelijke bescherming van gods- dienst toe. De Fransche kamer gaat met onverbiddelijke ge- strengbeid voort, de verkiezingen van den 16 Mei te veroordeelen. In weerwil van het advies van toelating der commissie tot onderzoek is de verkiezing van den baron Red, onder-secretaris van staat bij het ministerie van 16 Mei, met eene verpletterende meerderheid ongeldig verklaard. De Sultan en zijn groot-vizier gaan voort, met prachtige circnlaires en verklaringen de wereld in te zenden, die een geest ademen, welken men in het meest liberale land ter wereld slechts zou toejuichen. Wij vreezen, dat tegen den tijd van handelen die gezindheid wel veranderen zal. Althans die bervormings-gezindbeid wordt den verzwakten despoot door zijne hofkliek zoo kwalijk genomen, dat deze er op uit was om hem, even als zijn voorganger, van kant te maken of van den troon te jagen; en daar men zulke dingen van zijne naaste bloedverwanten het eerst kan verwacbten, zoo heeft de Sultan zijn veel begunstigden schoonbroer en nog enkele anderen, die in het complot waren, in bet midden van den nacht de eer van eene benoeming tot de eene of andere landsbetrekking gedaan, met verzoek onmiddelijk derwaarts te vertrekken, in burgermanstaal gezegdhij heeft ze van hun bed doen lichten en verbamien. Engeland tracht weer een paar havens in Turkije in te palmen, ter vergoeding van zijn waarborg eener aanstaande leening. Dat noemt men eerst onbaatzucbtig beschermen van Turkije! De minister van waterstaat heeft thans aan de tweede kamer doen toekomen de gevraagde in- liobtingen op het adres van Gedep. Staten van Zeelatid, betrekkelijk de bestemming voor bet onder- boud der calamiteuse polders in die provincie, van de subsidien derachterliggende poldersover 1861—J71 gestort. Over dat verzoek zijn de opgaven of de adviesen ingewonnen van den hoofd-ingenieur in het lie district, van den minister van financieii en van den voorzitter der vroegere staatscommissie, die de wettelijke regeling der zaak van de calamiteuse polders heeft voorbereid (den beer Mr. G. de Vries Az.) A1 die adviesen zijn aan de kamer overgelegd. Met bet in hoofdzaak eenstemmig gevoelen, daarin uitgesproken, heeft de minister van water staat zich vereenigd. De stellige letter, zegt bij van art. 19 der wet van 19 Juli 1870 verbiedt, om aan het (tot 170,000 gestegen) saldo der rekening van bet fonds van de calamiteuse polders een andere, dan de daar bepaalde bestemming te geven. En de bedoeling van het voorschrift welke met de letter overeenkomt om n. 1. in 's rijks scbatkist te doen terugvloeien wat daaruit in vroegere jaren ten behoeve der calamiteuse polders te veel was voorgeschoten, scliijnt den minister ook thans nog de meest billijke oplossing der vraag, aan wien dat batig saldo behoort te worden toegewezen Tot predikant bij de hervormde gemeente te Axel is beroepen de beer J. J. Ploos van Amstel, predikant te Reitsum (Friesland). Mevrouw de wed. Buijze, geb. Schoonakker, bulponderwijzeres te Wilhelminadorp, is benoemd tot eerste bulponderwijzeres aan school B voor meer uit- gebreid lager onderwijs voor meisjes te Middelburg, hoofdonderwijzeres mejuffrouw Klaar. De geneesheer van den minister van oorlog, Dr. Borski, heeft. aan een van 's ministers vrien- den geschreven, dat als resultaat van een pas met Dr. Rienderbolf gehouden consult, werkelijk ge- durende de laatste weken eene gnnstige wending in den toestand te constateeren viel, en dat mocht deze zich bestendigen, wat alleszins mogelijk te achten was verwacht mocht worden, dat Z. Exc. althans tegen Mei zoover kon zijn ver- beterd, dat hij de leiding van zakeu van het de- partement weder kan op zich nemen. Men scbrijft uit 'a Hage aan de Noord- brabander, dat Z. M. de koning en H. K. H. de aanstaande koningin het voornemen hebben te kennen gegeven, in den aanstaanden zomer alle gewestelijke boofdplaatsen van Nederland te be- zoeken. Volgens Duitscbe bladen zou de Neder- landsche regeering het initiatief hebben genomen, om een congres van alle zeemogendheden te's Hage te noodigen, teneinde te beraadslagen over de middelen, waardoor aanvaringen en andere zeerampen kunnen worden voorkomen, welker aantal in den laatsten tijd steeds toeneemt. Het hoofdbestuur der maatschappij tot Nut van 't Algemeen zal op de eerstvolgende algemeene vergadering een voorstel doen om, nulde brengende aan de kloeke onderneraers van den jongsten Noord- pooltocht, onder bevel van den luitenant ter zee de Bruijne, eene sora van f 1000 beschikbaar te stellen voor een tweeden tocht, die eveneens onder degelijke waarborgen wordt ondernoraen. De bewoners van de Lange Pooten te's Plage bebben bij adres aan Z. M. den koning met leed- wezen te kennen gegeven, dat zij zich ontbouden moeten van deelneming aan de feestvreugde bij HDs. huwelijk. Teruggang in bunne zaken, gevolg van eene schromelijke onnauwkeurigheid van een gemeente-ambtenaar, dwingt hen daartoe. De onnauwkeurigheid doelt op de zaak van den n Blauwen Gang," waarvan de onteigening verzuimd werd, 't geen weer tot vertraging leidde in gemeentewerken, in de Lange Pooten onder- r.omen. De onafgebroken toestand aldaar vermin- 1 dert het verkeer in hooge mate. Omtrent de Unieviering verneeint men, dat de gelden voor ecu monument niet druk inkomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1