GRlUMHIIKT TE TEH MUZH. N EU WE PASMUNT. B INN EN LAND, ling van gelden voor een nationaal geschenk aan .No. 1415 Woensdas 11 December 1878. 18e Jaurgang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. CRAANMARKTEN, as^HMnaRen ABONNEMKNT t'er drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door net geheele Rijk 1,10. Door geheel Eelgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teureu en Brievenbushouders. Bit bind vcrMcliijnt Dlnadag- en Vrljdasnroud ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zander uiterlijk Dinsdag eu Vrijdag namlddftg l»Pi!E urea. H. G. I) HO KT te Ter fteiszeei. van i vorderenonidat deze vordering onbeantwoord is gebleven, heeft zij eene krijginacbt uitgezonden in bet gebied van den Emir. De troonrede spreekt met geen enkel woord over eene crediet—aanvrage. De keizer van Duitschland deed Donderdag omstreeks het middagnur zijn plechtigen intoclit in Berlijn. Het keizerbjk ecbtpaar reed in een i open rijtuig, gevolgd door 22 andere, waarin de vorstelijke familie en een talrijke bofstoet waren gezettn, rechtstreeks naar het paleis. De keizer zag er krachtig en opgewekt uit en draagt zijn rechterhand nog steeds in een band. Hij bleef voor het paleis, tot de parade was afgeloopen en BU RG E M E ESTER en WETHOUDERS TER NEUZEN maken bekend dat, wegens bet invallen van het KERSTFEEST en den SIIEUW.I V IUSUAL op Woensdag, de gewone in die gemeente zullen worden gehouden: in de week van het Kerstfeest, op Dinsditg, den 24 December, en in die van den Nieuwjaarsdag, op Domlcrtlug, den. 2 Jammri a. s. 1V t, verscneen toen met zijne gemalin op het baikon, I er Neuzen, den 5 December 1878. waar het vorstelijk paar met uitbundig gejuich werd Burgemeester en Wethouders voornoemd, begroet. Onmiddelijk daarna defileerden alle aan- J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. bad 1 BURGEM E ESTER en WETHOUDERS van TER NEUZliN maken bekend: dat, te beginnen met Vrijdag aanstaande, op iederen werkdag, des voormiddags van 9 tot 11 uren, ten kantore van den Ontvangur dezer ge meente, gelegenheid zal bestaan tot het verkrijgen van nieuwe hronzen stukken van een cent, tegen inwisseling van eenig ander wettig betaalmiddel. Ter Neuzen, 10 December 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. wezige corporation en vereenigingen, onder welko eene van Amerikaansche burgers met twee vlaggen der republiek werd opgemeikt. In zijne toespraak zei de keizer, dat hij met gemengde gevoelens de hoofdstad weder betrad. Olscboon getroffen door de vaderlandsliefde van zijn volk, had het ge- benrde hem echter diep geschokt. Zijn hart had meer gebloed dan zijne wonden. Onverdeeld hoopt hij zijne krachten weder ban de belangen van het vaderland te wijden. De overname der regeering zal ten paleize op plechtige wijze plaats hebben. De opstand in Bulgarije wordt op Turksche manier gedempt. De Bashi-Bazoeks en de Circas- siers hebben een 20tal Bulgaarsche dorpen geplun- derd en verbrand, lionderden dorpsbewoners ver- betaalmeesters te Sas van Gent en te Middelburg in staat te stellen, daartoe de noodige medewerking te verleenen. Benoemd tot lid van het bestuur der wat.er- keering van den Nieuwe Neuzenpolder de beer D. Scheele Jz. Gedurende de eerste helft van November is van het postkantoor albier verzondei) een brief aan van der Linden te Winkel, welke aldaar onbestel- baar is. Iloiitenisse, 9 December. Gisteren maakte de beer G. L. Krol, predikant bij de Ned. hervormde gemeente alhier, bekend, dat hij vo^r Let beroep naar die gemeente te Doevereu en Genderen bedankt. De minister van waterstaat, bandel en nij- verbeid heeft lo. bepaald, dat bet goedkeurings merk, gedurende bet jaar 1879 te bezigen, t zijnbij den ijk en herijk der maten eu gewicbL de letter N in den gewonen drukvorm, scj gesteld, bij den ijk van weegwerktuigen vooi woon gebruik en van gasmeters de konink, kroon; bij den ijk van weegwerktuigen voor fijnt wegingen een vijfstralige ster; 2o. ter algemeene kennis gebracht, dat het merk van bet kantoor, waar de eerste stercpeling heeft plaats gevonden, voor dat te Middelburg is het cijfer 12. Naar wij vernemen, heeft het ontwerp i bet heffen van een belasting op bet kapitaal portefeuille den raad van state reeds verlaten. Zfjn folftielz Overzicht. Het loopt den Engelschen in Indie wonderwel mee. Gewaagden de berichten in de vorige week iii i erkend. De porte is de Pel warpas, waardoor de colonne van generaal de voorste,]e H betreffende een regeling in Rumenie. gedreven, genoodzaakt was wQrden ov(Jml c()mplotten ontdekL Verscheidene personen zijn in hecbtenis genomen, men verdenkt, in betrekking te staan tot de republikeinscbe pavtij van Zorrilla. Kracbtens de van min of ineer lievigen tegenstand van den vijand in Roberts in 't nauw gedreven, genoodzaakt was terug te trekken tot den ingang van de pas, de laatste berichten brachten de belangrijke tijding, JU dat hij eene groote overwinning had beliaald. Na een wanhopigen tegenstand van den vijand veroverde hij PeiWar—fcotbal en inaakte 18 kanonnen buit. Het verlies der Afghanen wordt aanzienlijk genoemd, dat der Engelschen zou slechts 80 man aan ge- wonden en dooden bedragen. Onder deze laatsten bevonden zich twee kapiteins. Door de bezetting van de Peiwarpns is hij nu tegen de aanvallen der Afghanen in het Koerumdal geheel gedekt en werd weder een belangrijk gedeelte van de wweten- schappebjke grenzen" vermeesterd. Iiet was een echt waagstuk, dat door de doortastende handelwijze van den bevellubber is gelukt. Langcr wachten, zooals aanvankelijk bet denkbeeld was, bad hem vermoedelijk eene nederlaag bereid. De troonrede van de k'oningin van Engeland, bij de opening van het Parlement op den 5 dezer, heeft de gespannen verwachtingen teleurgesteld. Over 't algemeen zeer kort met betrekking tot de buitenlandscbe staatkunde, zeide zij omtrent de Af^haanscbe kwestie, dat de vi uioord. Overal staan in Macadonie oproerige wjj „oed ingelicht, dan zal eigen aangifte de grond- benden op. De kwestie omtrent Novi-Bazar is feitelijk beslist; de Oostenrijkers zullen dezen winter niet tot de bezetting daarvan overgaan. De Turk sche troepen, daar thans aanwezig, zullen er blijven. Het op]iergezag van den sultan en het Turksche administratief belieer zullen in Novi-Bazar worden zeer gunstig gestemd voor slag der heffing zijn en stelt men zich voor, uit deze belasting circa drie millioen te trekken. Uit den Haag schrijft men: ,/Meldde ik de vorige week, dat gedurende de laatste dagen in den toestand van den beer de Roo van Alderwerelt eenige beterscbap merkbaar was geworden, thans kan ik mededeelen, dat ook seder' dien tijd de beer de Roo zich in eene toenemend beterscbap mag verheugen." Uit's Hage wordt aan de N. Gron. Ct. ?emeld De dynastieke gevaren, die in de laatste jaren wet op den staat van beleg zullen zij het land de algemeene bezorgdheid hadden opgewekt, wijl worden uitgezet, evenals de andere oproerstokers, de prinsen van Oranje en Alexander een verbond die sedert bet einde van den Carlistischen oorlog schijnen te hebben gesloten met het celibaat, die gevat zijn. Naar men verzekert, heeft de onver- gevaren scnijnen reeds te zijn afgewend door het zoenlijke tninderbeid der bevolking in de steden buwelijk van prins Hendrik. Een algemeen, ook aan de inblazingen der Zorrillistisclie partij gehoor in ze,'r geloofwaardige kringen der residentie ver- gegevende ineerderheid der landelijke bevolking, spreid gerucht wil, dat priuses Hendrix in gezegende ofschoon nog steeds de fueristische denkbeelden omstandigheden verkeert. Met oprechte en onge- toegedaan, wil niets weten van de republikeinscbe kunstelde vreugde zal men dit voorzeker in Neder- propaganda, welke ook geen ernstigen weerklank Hnd overal vernemen. bij het bezettingsleger vindt. Als tegenstelling van een aantal bericbtei omtrent het vormen van commissien tot inzame- de aanstaande koningin kan dienen, dat te Buik- Ter Neuzen, 10 December. sloot besloten is om geen commissie te vormen De commissaris des konings doet een beroep op en oeen bijdragen te verzamelen. de colleges van burgemeester en wethouders in De machinist II., aan wien de oorzaak van Zeeuwsch-Vlaanderen, om het verkrijgen van bron- het te Eindhoven op 23 Nov. jl. plaats gehad ijandelijke houding I zen centen in hunne gemeenten gemakkelijk te hebbend ongeval geweten wordt, is in zoo verre door den Emir aan den dag gelegd, jegens de j maken door een hunner of wel den secretaris of genezen, dat hij naar zijn woonplaats (Rotterdam) Engelsch—Indische regeering, en de wijze, waarop den gemeente-ontvanger welwillend de uitwisseling is kunnen vertrekken. Zijn denkvermogen, dat door hij Engelands vriendschappelijke zending heeft af- daarvan te doen bewerkstelligen. De noodige maat- een hoofdwond geleden had, heeft hij terug gekre- gewezen, baar heeft genoodzaakt, voldoening te regelen zijn van regeeringswege verordend, om de gen. De conducteur .T., die een zijner beenen brak,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1