hSm'z- J.n?.h.e,er -*• i^jrirscLi™".1879 -**! """BINNEN LAND. BUITENLAND. i\o. 1414 Zaterdag 7 December 1878, 18e Jarrgang. AIge m een INieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaa nderen. ABONNEMENT Ter Neuzen, 6 December. ■MBBHMV! is mzemb fiirnm. Per drie mr.anden binnen Ter Neuzen f 1,Door het eheele Rijk 1,10. Door geheel Bclgie 1 40 Men abonneert zich hij atle Boekhandelal.rs, Postdirec- ■eni-en en Rrievenbushouders Jfai blitil verochljut Dlusdag. en Vrljdagavouri ADVEKTEMTIIx, Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel rneer 0,10. jrootere letters worden naar plaatsruirate berekend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in'te sender uiterhjk Dinsdag en Vrijdag ORIK open. I *oli» i<»k Overziclit. bij J. K. ft. II II O Al T te Tep IVeuzen. in lerwijl de uitgedaagde vijand der Engelschen van Geijt, schoppenmaker alhier, is on de Land- irewrmd p r, Indie a! meer en meer wijkt, worden deze in e« Tuinbouwtentoonstelling te Willebroeck met aan de hekomm e"\"enoe"lde stler' na 10 ?"gCValle" d"or ee» vijand, op zijne handwerktuigen (schoppen) bekroond met den maar zijn linkemrm" was ^n,e'ecl]ter herste gerekend sclnjnen te hebben, twoeden prijsbestaande nit eene bronze., medaljeklewang lag stijf Tebleven IckTlPd V°"-' en een loffehjk getuigschrift. moest ^rlaten h'J De beer P. H. C. Zentgraaff, thans direc- De vereenitrintr tot t i teiir van liet r'jkstelegrnat kantoor le Hanswcert, gezondheid le Leiden heeft een verakL'it" wiens kraclit doch die zoo onverhoeds hun den pas trac 4 afte snijden, dat ze op krachtigen tegenstand bedacht moeten zijn. De Khyber—colonne onder <reneraal Brown werd narnelijk door plunderende berggtam- men, de Afridies, aangevallen en hare achterwaart- sche gerneenschap afgesneden. Bij bet kamp te Ali-Musjid is op de troepen geschoten en eerst na 2 uren hardnekkigen strijd werd de vijand afgeskigen. Ol'schoon krachtige maatregclen zijn genomen, oin de veiligheid der troepen te ver- zekeren, komen langs de heuvels toch van alle kanten de rooverbenden aauspoeden. Verscheidene vijandige bergbewoners, ten getale van ongeveer 4000, zijn bijeengescboold en vnren met vermetel-- -P L- --0-s - r-- »o.o,g. heid op de acbterblijvers der troepen. Generaal ,loof(,ellJken °mslag kan worden voorzien. De plaatsnijder M. C. de Vries ir te AmsW Roberts bevond zich den 28 November te Hubib-_Ter civiele terechtzitting van het s*erechtshof I dara heeft een middel gevonden, om de k-- n ™den "'edegedeeld. Van de verschillende melk- ne minister van bmnenlandscbe zaken heeft sl,Jters wordt opgegeven hoeveel procent water te bezwaar gemaakt om liet besluit van den gemeen- vee' en hoeveel procent boter te weinig in de bii teraad van Vlissmgen, tot voortdurende heffing ,len onderzoclite melk is gevonden "llit de ta van plaatselijke belasting op gemaal en gedistil- be»en blijkt, dat er 7 verkoopers niet te veei leerd, aan den koning ter goedkeuring voor te water en 15 niet te weinig boter in de melk I rage n en daarom nauwkeurige en uitvoerige toe- Madden. Slecbts bij 3 waren beide bestanddeelen ic g van dat besluit gevraagd. De minister normaal. Een had 20 pet. water te veel in de meent nl., dat in de uitgaveu door verhooging ,nelk, een ander 46 pet. boter te weinig. kala en trof de Afghanen in de Per p..»rpas, Den (e's Gravenhage werden jl. Woensdag de-pleidooien gravure opandere wijze als de gebruikelijkediensthaa 00l blJ dien pas door te trekken. Een k'ebouden in de zaak van J. J. Balje' contra den te maken aan de boekdrukpers. Het is minder konvooi levensiniddelen trok den 30en den Khvberpas j °"lcler van justitie te Middelburg. Deze zaak be- kostbaar dan de houtsnee en levert vol^ens den binnen en dreet de Afridies terug. Eerie afdeeling trot een stuitiug van een huwelijk door dien amb- uitvinder meer zekerheid op voor bet hehond Engelsclie troepen onder majoorG-• - 1 ,ias oenona den 2en rtczer op^rrc npsuinue waardt.or een gedeelte zich ond een ander gedeelte uiteen gejaagd is, ue versreiKings ;;;r-- o _i_. werken weder gesleclit en on de hooaten van den 89 B" alleen wordt becloeld een slrafvonms, °P metaal overgebracht Shadibagiapas sterke wacbtposten geplaatst zijn. De dan wel of men da8rb,j ook °P ee" clv,el vonlus Khyberpas tot voorbij Dakka is thans veilig. Het llet 00S ')eeft gehad, en verier of het O. M. zich1 garnizoeii vaii Ali—Musjid is uit Jamrood versterkt. 0(>^ be roe pen °p een vonnis, waaroij het geen Onder het rundvee in Kampen en omstreke Vijf divisies der Russische troepen zijn uit Turkije PartiJ is geweest, terwijl nog daarenboven de appel- heeft zich tongblaar voorgedaan. terug geroepen. De Russische staf maakt toebe- lant nu,ende> dat het van echtscheiding bij reidselen voor het huiswaarts keeren van het leger. ver^tek gewezen, geen bevvijs opleverde. Voor den De czaar is uit Lividia naar Moskou vertrokken. aPpetla"t werd gepleit door den advocaat Jhr. Mr. In de hooge staatkundige kringen heerscht eene de Brauw> voor den geintineerde door den advo- vredelievende stemming. Prins Lobanoff is ua. zijn caat—generaal Mr. Giegory. h: uitspraak werd onderhoud met den czaar naar Konstantinopel daarna bepaald op 6 .lanuan a. s. Landbouwberichten. teruggekeerd. Hij beeft daar een onderhoud met den minister van huitenlandsche zaken gehad, om- trent een nieuw particulier ontwerp— verdrag tusselien Rusland en de porte, waarbij Rusland voorstelt, Turkije te ontruimen, binnen twee maanden na het sluiten van dit tractaat. Anders zou Rusland slecbts Rumenie en Bulgarije ontruimen en Adria- nopel en Thracie bezet houden. Er hebben gerucbten geloopen, dat de koning van Spanje wederom in het huwelijk zou treden, en wel met eene oudere zuster van de overledene koningin. Bij eene interpellatie in de Spaansche kainer, wat er van dit bericht was, antwoordde de minister-president: ,/Niemand lioudt zich bier met bet huwelijk das konings bezig. Zijne majesteit, nog treurend over het geleden verlies en gebukt gaande onder ernstige zorgen van den ipternationalen toestand, heeft op bet oogenblik volstrekt geen huwelijksplaimen." De beer D. H. Teljer hield jl. Zondag avond bij de liervormde gemeente te Hellevoetsluis zijne ihtresrede naar aanleiding van Rom. 15 29. De bevesfiging had des morgens plaats door de heer C. J. Vos, predikant bij de hervormde ge meente te Rotterdam, die tot tekst had gekozen 1 Cor. 1 23a. De opkomst bij beide godsdienst- oefeningen was zoo tairijk, dat velen zich moesten verwijderen bij plaatsgebrek in de kerk. Te Geertruidenberg heeft zich eene com- missie gevoruid om gelden in tc zamelen bij de onderoflieieren der landmacht van het Ned. leger, ten einde aan Z. M. den koning bij gelegenheid van II Ds. huwelijk een liuldeblijk namens de onderofficieren aan te bieden. Te Leeuwarden is met groote plechtigheid de militaire Willemsorde 4e klasse uitgereikt aan den 23jarigen korporaal van het O. I. leger R. Cremer. De genoemde onderscheiding is aan Cremer toegekend wegens zijn heldhaftig gedrag op den 4 Juli 1877, toen hij, bij het begeleiden van eenige inlandsche soldaten, die een gewonde naar de ambulance zouden brengen, door vijf De landbouwers in de omstreken van On- derdendani laten onder elkander een lijst circu- leeren om zich te verbinden de loonen der dienstboden, die voor de mannelijke tot 250, voor de vrouwe- lijke ongeveer de belft hiervan bedragen, met ongeveer 20 pet. te verlagen. Naar wij vernemen zal Dinsdag e. k. de spreek- j Atchineezen werd overvallen. De inlanders namen beurt in de bijeenkomst der Maatschappij tot Nut onmiddelijk de vlucht, doch de kapitein de Wilde, van 't algemeen te Axel worden vervuld door die Cremer gevolgd was, kwam hem te hulp. Het veil staan, om de een o{ andere gemeentelijke be. Dr. Soetbrood Piccardt van Goes. gevolg was, dat alle vijf Atchineezen sneuvelden, stemming te verkrijgen. De pleidooien in de zaak van 't Kint de Rooden- beke en Fortamps voor het hof van gezworenen zijn afgeloopen. Dinsdag ochtend ten II ure verwijderde zich de jury, oin te beraadslagen. Een ontzaggelijke menigte was voor het paleis van justitie saamgedrongen. Uit vrees voor mogelijke ongeregeldheden waren honderden gendarmes en politieagenten voor en bij het paleis van justitie opgesteld om de orde te handhaven. De toegain tot het paleis was verboden. Eindelijk verscheen de jury weder en werd 't Kint veroordeeld tot 15 jaren opsluiting; Fortamps tot een jaar ge- vangenisstraf en 6000 fr. boete. Na het bekend worden van dit vonnis ging de menigte zonder rustverstoring uiteen. Het getal entrees van de wereldtentoonstelling is thans met juistbeid bekend. Het bedraagt 12,743,436, d. i. ongeveer 4,217,000 meer dan in 1867. Het getal entrees per dag bedroeg 68,403, tegen 43,561 in 1867. De minister Marcere heeft nu definitief besloten dat liet gebouw op het Champ de Mars zal blij-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1