BINNENLAND, Vertrek fler WeveMail aaar Oost-Mie. ,\o. 1413, Woensdajj 4 December 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONSKMENT. Ter Neuzen, 3 December, POSTER IJ EN. Per drie msanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het ^eheele Rijk 1,10. Door geheel Bolgie 1,40. Men abOnneert, zich bij alle Boekhandelaars, I'ostrliree- teuren en Brievenbushouders. Bit bind verHchljnt l>lnt)da$- en Vrljdagaroml ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel raeer f 0,10. Grrootere letters warden naar plaatsruirate berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgevjjr in te zender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BRIE uren. H. G. B II O A T te Ter Nenzen. Overzirlit. In Engeland is de liberate partij nog altijd met de regelen genomen tegen oproerige bewegingen. regeering aan bet kibbelen over de vraag, aan wien do verantwoordelijkheid van den huidigen oorlog in zich de gnstvrijheid in Spanje niet waardig getoond Nederlandsc.be taal" is over 1878 op verlangen hebben, bet land uit te zetten. Overal zijn maat-1 van professor de Vries en op grond van de ziekte van Indie inoet worden geweten. De aanstaande parle- mentzitting zal daaromtrent wel wat meer licht ver- schaffen, zooal niet het. eerstdaags te verschijnen Blue-book daarover bet volte licht zal laten scbijnen. De uitnoodigingen voor de aanstaande zitting van het parlement op 5 December zijn reeds verzonden. Men verwacht op 12 December eene stemming van hoog gewicht. De Britsche gezant te Pekin is De minister van finantien, in aanmerking ne- meride, dat in eenige streken des lands moeielijk meer kan worden voldaan aan de tot dusver ge- stelde voorwaarde, om bij het aanvrngen van bronzen stukken van een cent voor een vierde van het uit Engeland naar Indie vertrokken, met bijzondere aaiigevraagd bedrag koperen centen in te leveren, instructien van lord Salisbury, om zich naar Lahore heeft bekend gemaakt, dat voortaan bij de betaal- te begeven en aldaar met den onderkoning te meesters to 's Hertogepbosch, Breda, Middelburg confereeren. Men brengt dit in verband met de Zierikzee, Sas van Gent, Maastricht en Roermond gespannen verhouding tusscheri Rusland en China bronzen stukken van een cent, in sommen van over het bezit van Kostigar. niet minder dart twintig cent, voor ieder op aan- De verhouding tusschen Engeland en Rusland vrage verkrijgbaar zijn, tegen overgave van een wordt voor dit oogertblik verzoenend genoemd. gebjk bedrag in ander wettig betaalmiddel, waarbij De Russische dagbladpers betoont zich zeer inge- nomen, met het aativankelijke succes der Erigelsclieii in Indie, en verbazen zich over hun snel optreden bijvoeging gehouden is. en voortrukken. De czaar heeft prins Dondbskoff Bebalve op Zon— en feestdagcn worden, gedurende naar Lividia ontbodenom hem nadrukkelijk aan de gewone kaotooruren, de kantoren der betaal- te bevelen, zich van elke tweeledige uitdrukking ineesters te 's Hertogenbosch, Breda en Middelburg, tegenover de Bulgaren te ontboudeu en zich stipt van den 8 tot en met den 27 van iedere maand, te gedragen van een der medearbeiders slechts voor een gedeelte uitgekeerd. Voortzetting van de sinds 26 jaren en dus lang na het verstrijken van het daarvoor oorspronkelijk bepaalde tijdvak, verleende onder- steuning scheen niet te billijken met bet oog op de geringe kans, dat deze onderneming binnen een kort tijdsverloop tot een goed einde zal gebracht worden." Een gedeelte van den zeedijk van den Thoorn- polder, ter plaatse van den dijkval van 26 November 1877 door stormvloeden van lieverlede afgeslecht, zoodat het nog slechts 0,40 meter boven hoog water verhevert was, is zoover weggeslagen, dat thans de nieuwe inlaagdijk den polder tegen het hoogwater moet beschermen. Het comitee, dat voor eenigen tijd te Karnpen gevormd werd voor een nationaal huldeblijk bij gelegenheid van bet huwelijk des konings, deelt des verkiezende Nederlandsche koperen centen ge- merle, d£ het, nn burgetteestty da- voegd kunnen worden, zonder dat men tot dib en die der betaalmeesters te Zierikzee, Sas van naar de instructien, welke hem ten opzichte van de mrganisatie van Bulgarije ter uit- voering van het Berlijnsche tractaat zijn gegeven. Turkije is nog steeds druk in de weer met vootstellen aan Griekenland, dat echter nog niet wil toebijten, hoe aanlokkelijk de aaubiedingen besthtmdeii voet geschieden. van de porte ook mogen schijnen. Met Oosten- Hontenisse, 2 December, het over de hezitting van Novi- stederi des lands met hetzelfde doel zich tot eene hoofdcommissie hebben gevormd, de bezorging der zaak aan hen overlaat en zich ontbonden heeft. De kerkeraad der Ned. hervormde gemeente van Apeldoorn is voornemens aan onze aanstaande konitigin, bij gelegenheid van hare komst op het Loo, een rijk met goud versierden bijbel als hulde- Gent, Maastricht en Roermond, dagelijks voor de blijk aan te bieden. De vervaardiging daarvan is bedoblde verwisseling opengesteld. opgedragen aan J. M. van Kempen Zonen te Aan de overige betaalmeesterskantoren blijft Voorschoten, die tevens belast zijn met de ver- de uitgifte van bronzen centen op den tot dusver vaardiging van den eerebokaal, door de kinderen rijk sehijlit ze Bazar in beginsel eens te zijn. Zij onderbartdelt thatis over eene leening van 20 millioen tot dek- kifig van vroegere leeningen en tot vooreiening in den openbaren dienst. Zij heeft lord Layard in den arm genomen, om de Britsche regeering te bewegen, daarvoor borg te staan. Prins Dondeshutf Korsakoff is naar Sofia terugge- keerd. Graaf Zichy heeft aan de porte verklaard, dat Oostenrijk er voor zal waken, dat oostelijk Rumeiie zoo tijdig zijne afzonderlijke organisatie zal erlangen, dat de Russen het in Mei zullen ontruimen. In weerwil van de strenge socialitische wet en het niet minder strenge toezicht tot handhaving daarvan misschien wel juist om die reden is men in Berlijn, bij de aanstaande komst van den keizer, beducht voor ernstige gebeurtenissen althans de Reiclis-Anzeiger bevat een decreet, waarbij voor Berlijn en Potsdam met de omstre- ken de zoogenaamde kleine staat van beleg wordt afgekondigd. Het vcblijf aldaar kan thans aan ieder, die door de politie als gevaarlijk wordt be- schouwd, zonder opgaaf van redenen verboden worden, en het dragen van allerlei soort van wapenen is gedurende dien tijd geheel ongeoor- loofd. Niet alleen dus, dat de poging:u tot op roerige bewegingen hierdoor meer bepeikt zijn, ook het vrije verkeer der burgers wordt aan nog euger banden gekluisterd. In Spanje heeft de regeering den gouverneurs in de provincien bevel gezonden, om de socialisten uit Duitscbland en van elders, die door hun gedrag der koningsschool aan den koning en de koningin De beer G. L. Krol, aan te bieden. Deze bokaal is gedekt door de predikant bij de Ned^hervV gemeente aliiier', heeft koninklijke kroon eii jersierd met de wapens van een beroep ontvangenbij die gemeente te Doeveren Oranje, de Baux, Clmlons en Nassau. en Genderen. In de zitting van het gerechtshof te's Graven- hage stond jl. Donderdag terecht de 72jarige J. de B., van beroep schipper, woonacbtig te ler Neuz.cn, beschuldigd van op 16 Febr. jl. zich ongeveer 350 kilo van eene lading steenkolen, welke door hem naar Sluiskil mpest worden overgehracht, te hebben toegeeigend. Bescli. bleef bet feit pertinent ont- kennen en verklaarde, dat de in het vooronder door hem geborgen en door de policie ontdekte steenkoleu hem door verschillendc personen, voor wie bij vroeger vrachten had gevaren, gescbonken wareii en zich daaronder ook 50 kilo voor eigen gebruik bevortd. De advocaat—generaal Mr. v. d. Hoeven meende, dat de schuld van den beklaagde voldoende uit de verklaringen van de getuigen gebleken was, en requireerde 5 maanden cellulaire gevangenisstraf. In de zitting van Zaterdag deed bet gerechtshof uitspraak in deze zaak en veroordeelde den beklaagde tot eene cellulaire gevangenisstraf van 3 maanden. De minister van biniienlandsclie zaker. schijnt niet voornemens de uitgave van het Woordenboek der Nederlandsche taal" van regeeringswege te blijven steunen. In de memorie van beantwoording op het voor- loopig verslag van bet onderzoCk der begrooting van binnenlandsche zaken zegt de minister dien- aangaande het volgeiide: De beer A. N. Godefroy, architect te Amster dam, deelt mede, dat het eerste der in aanmerking komende ontwerpen voor het nationaal huldeblijk aan Z. K. H. prins Hendrik, geteekeml Res dubia," een copie is van de fontein der scliildpadden te Rome, in 1585 door Giaccomo della Porta ontworpen en uitgevoerd en waarvan een afbeelding te vinden is op plaat 187 van bet 2e deel van „Rome mo- derne," par Paul Letarouilly, waarbij men leze bladzijde 398 van het 2e deel, tekst van genoemd werk. Er is niets nationaals in, of het moesten de vier scliildpadden zijn! zegt de lieer Godefroy. Via N1EU WEDIEP, 6 Dec., 6,— 'savonds. Via BRINDISI, 6 Dec., 8,45 's morgens. Via MARSEILLE, 13 Dec., 8,45 's morgens. Via NAPELS, 15 Dec., 6,— 's avonds. De Eransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. „Het subsidie voor Landbonwberichten. Als eene zeldzaamheid kan worden gemeld, dat te Veenwouden eene koolraap gegroeid is, die de buitengewone zwaarte van 25 halve kilo's en een meter omtrek heeft. Zij is te zien in het het Woordenboek der logement van Kuipers aldaar.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1