STEENEN WINDKOREN- PELM0LEN EN ERF, WISBKOREN- El PELMOLEN en ERI, GRA8ETTI3SGEH. OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING. ||(U TVKI\K)OPlN Oppnbare Verkooping ADVERTENTlEN. Openbare Verpachting Openbare Verkooping. Een WOOMllllS en EltF, binnen Axel. verkreeg dan een weinig vverkende oplos- uitwerksels zeer verschillend waren en van een zeer scherpen en onaangena- men smaak. Tegenwoordig vindt men b.j de beste apotliekers, onder den naam van Goudron de Guvot een zeer geconcentreerde teerlikeur, die u in staat stell om onmiddelijk op een gegeven oogepblik een zeer held'er en aroinatiek teerwater te°bereiden van niet oitaangenamen smaak. Men doet een of twee, theelepeltjes van genoemde teerlikeur in een glas water, en men verkrijgt terstond een teerwater, meer ot minder met de aromatieke bestanddeelen der teer bezwangerd, en van zoo geringen prijs dat een flacon van twee francs voldoende is om tien a twaalf liters teer water te bereiden. Om deze bereiding juist te bewerkstelhgen heeft men sleclits de wijze van bereiding in te zien, die bij elke flacon gevoegd is. Het is met de genoemde teerlikeur [Gouaron de Guyot) dat men met den besten uitslag proe- ven genomen heeft in zeven liospitalen en gast- huizen te Parijs, alsook te Brussel, W eenen en Lissabon. De beer Guyot heeft tevens kleine capsules, ter grootte van een gewone pil vervaardigd, die onder een enveloppe van gelatine zuivere JNoor- weegsche teer bevatten. Deze vorm is bijzonder aan te bevelen voor hen, die een afkeer van teerwater hebben ot veel op reis moeten zijn. Twee of drie teercapsules genomen op t oogen- ;che j 10 50 blifc dat men gaat eteu, vervangen gemakkelljkWalehersche^y de teerlikeur. I 104i en Rotterdam 25 November. staande op de stadswal T K fTULS T. Mr. J. P. Droukers, Notaris te Ter Neuzen zal, ten verzoeke van J. VAN VESSBM, Brood- bakker te Zaamslag, op Maiindug den 3 Decem ber 1878, des namiddags om 2 are, ten huize en herberge van de wed. D. C. Eijldkrs te Hulst, in het Wapen van Zeeland, in het openbaar te koop aanbieden EEN GOED BEKLANTEN STEENEN met al datgene wat daartoe be.hoort, staande op de Stadswal te Hulst, kadastraal bekend onder sectie A nommer 16, op eene grootte van 78 centiaren. Tot den 15 Juli 1879 voor/ 375,— 'sjaars verbuurd aan D. Mariman te Hulst. INGESTELD op 3600. Inlicbtingen te bekomen bij voornoemden Notaris. centimes bevat zestig capsules. Dit is voldoOnde om te bewijzen hoe goedkuop bet gebruik is der capsules van Goudron de Guyot-. Vijf tot zeven en een halve cents daags. Wanneer eene ver- koudbeid verouderd is, of wanneer men bet effect wil bespoedigen, kan men de teercapsules gebjk- tijdig gebruiken met de teerlikeur, die men dan bij 'teten en 't naar bed gaan inneemt. Deze dubliele aanwending ontslaat van bet gebruik van afkooksels, pates en siropen en dikwijls reeds ge- voeld men na 't eerste gebruik de gezegende werking. De teercapsules van uyot zijn verkrijgbaar in de meeste apotheken. Burgerlijke Stand van Ter Neuzen Van 18 tot 2k November. HANDELSBERICHTEN. London, 25 November Prijzeii der Idftecten. Amsterdam, 25 November. vaN Het Bestuur der waterkeering van de calami- tense polders M AUG ARETHA, KLEINE HUIS- SENS en EENDRAGT, zal op Vrijiiag den 39 November 1878, des namiddags te 2 uren, ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Zaam slag, in bet openbaar, behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, YERPACHTEN Be grasetting van de inlaagkade en van daarbij behoorende gronden in den Eeudragt polder. De voorwaarden van verpachting liggen van at 20 dezer ter inzage ten kantore van den Secretaris- Ontvanger voornoemd, terwijl op den dag aan de verpachting voorafgaande, aanwijs in loco zal wor- den gedaan. Zaamslag, den 16 November 1878. Het Bestuur voornoemd, JAN SCHEELE, Voorzitter. E. 11. WORTMAN, Secretaris- Ontvanger. De Notaris C. J. A. FereHen. te I'er Neuzen, zal, ten verzoeke van HUBRECHT VERCOUTE- REN, winkelier te Groede, op Woensdag'den 18 December 1878, des namiddags ten 2 ure, in het openbaar verkoopen te Ter Neuzen, aan den Smidswal, kadastraal sectie C, no. 1555, groot 1 are 88 centiaren. Verbuurd aan J. van Eerdenburg, A. Piaddet en F. Kaan, a 2,90 per week. De verkooping wordt gebouden in het Neder- landscb Logement te Ter Neuzen, terwijl nadere inlicbtingen zijn te verkrijgen bij gezegden Notaris en bij den Notaris LE NOBEL te Oostburg. Morgen Douilerdag, den 38 November 1878, des voormiddags ten 10 uren Eene partij AFBRAAK aan het Kazernegebouw, en des namiddags om een uur precies in bet Stationskofflebuis Eene partij zindelijke HUISM EUBEEEN en HERBERGGER1EF, alles breeder in een vonge Courant en billetten in het breed ge- annonceerd ELK ZEGGE HET VOORT. 74il De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal, ten verzoeke van den keerN. KERCKliAERi, Burgemeester te Westdorpe, op MtUUliifig, den 33 December 1878, des voormiddags ten 10 ure, in het openbaar verkoopen: Ongeveer 400 KANADA BOOMEN, op zijne kofstede in den Oud Egelantierpolder, gemeente Axel, bewoond bij Isedore Kesbeke; alwaar te vergaderen. De Notaris S. A. de Smidt te Axel, zal, len verzoeke van de heeren ABRAHAM DEES Jz., landbouwer, woneude te Zaamslag en W. BAARS koopmau te Ziorikzee, op Dinsdag den 10 Decem ber 1878, des middags ten 12 uren precies, in de gemeente te Zaamslag, in het openbaar presen- teeren te verkoopen 50 KOPPEN van zware Olmen Booinen; 40 zware OLMEN BOOMEN 7 extra zware CANADA BOOMEN van 2 tot 3 meters dikteen 5 zware APPEL BOOMEN, alien zeergesclnkt voor werkbout en leverantie; 100 stuks W1LGEN BOOMEN en eene partij DOORNHAGEN. j Alles staande op de hofstedeu van den verkoo- I per A. Dkbs bovengenoemd. i Te vergaderen op de bofstpde bewoond door den verkooper Dues. Gegadigdeu komen op dag, uur en plaats voor- meld, en ZEGGEN HET VOORT. Men vuiin^g sing, waarvan de Portugal. Turkijk. Bsvmi. Amkhika. Braxiliis. Obligation v Ipschrijving Alg. schulfi Obi. Leeniug 1876 Obligation (19H) dito (1861) Illinois certificaten van aandeel dito Redemption obligation Union Pacific hoofdl. dito dito St. Panl Pac. Spw.lesec. dito dito dito 2e sec. Oblig. 1865. dito 1875. 491 104 J 1054 774 VAN K8NJSN S'rfijzeti vait Coupons. Amsterdam, 25 November. Metaii. J 21,40 dito ziiver f 21,40; Div. Eng. per 11.77*. Eng. Portugal per f 11,77* Spaansche piasters f 47,55, Amerikaansche dollars (in good) f 2,46 Amsterdam, 23 November. Metall. J 21,40; dito ziiver J 21 40 Div. Eng. per 11,774 Eng. Russen per f 12 02JEng. Portugal per 11,774 j Frans. f 47,60, Belg. 47,60; Pruis. 58,80; Hamb, Russen 1.194 Russen in Z. R. 1,154; Poolsche per 11 Poolsche per Z. R. J Spaansche piasters 47,60; Spaansohe binnentandscW 2.S1 Ymerik dollars f 2,46; papier J 2.45 Puike en mindere Tarwe gingen tot bijna vorige prijien lang- zaam van de hand, middelsoort tot 20 ct. lager moeielijk te plaatsen; Gerst en Haver 10 ct. lag r Paardenbooneii 40 ct., Duiveubooueu 25 ct., Bruine- en Witteboouen 50 ct. en blauwe Erwten 25 ct. lager. ZeeuwBche en Vlaamsche Tarwe f 9,— a f 10, tyer- maassche 7,50 a 8,80, jarige dito 7,50 a 9,50. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamscne 6,50 a 7,-. Overmaassche f 5 80 a f 6 80. Gerst, Zeeuwsche winter J 7,10 a j 7,60, mindere 6 - a 7,- corner dito 6,30 a 6,80, mindere 5 6,20. Haver, korte 4,— a 5,40 lange 2,— a J 4,90. Paardenbooneu 7,50 a 7,80. Duivenboonen 7,7a a f 8,50. Bruineboonen f 12,a 13,25, mindere j 8, a A 10 25. Witteboouen, Walchersche 11,50 a11,75. Zeeuw - J 11,mindere 7,25 a f 9,25. Erwten. 50 it J 10,25, Zeeuwsche 8,75 a 9,25. aaat eteil, vervangen geiuais.a<.hjr waienerscne j J i,. f T T fl no, twee francs viifti® 1 Kansriciasd beste 8,50 k 9,50 mindere 6,50 a J 8,2a. leder flacon van twee Uailcs mjm Zeeuwsch 4 Flakkeesch J HuvrELiJKS-AANGirrEN. 22 Nov. Jacobus Bnijze, oud 26 j., ;ra. en Catharina Bakker, oud 20 jjd. Huwelijk8-voltrekkingen. 21 Nov. Pieter Jacobus Scheele, oud 22 j., jm. en Maria van de Ree, oud 20 j., jd. Gebookten. 19 Nov. Louise, d. van Johannes Frauciscus Pielaet en van Maria Fraucisea Hillaert. Ovkrlijden. 21 Nov. Pieter Stroo, oud 53 j echtgenoot van Jacoba Leijnsen Beekmau. 23 Nov. Cornells Pieter Faas, oud 2 weken, z. van Anthony en van Cornelia Jacoba Koliju. 24 Nov. Rosalia Maria de Meijer, oud 1 week, d. van Augustinus Bernardus en van Maria Louisa van de Velde. Koolzaad Zeeuwsch f a Flakkeesch J fl y Overmaasch Kieren a J per 100 stuks. Aardappelen 4 a 4 40. Meekrap. Van uie-uwe onberoofde en racyu wordt zeer weinig aangebodeu en blijven de vraagprijzen meestal boven marktwaarde. j Lijnzaad. De markt van heden was willig met veel aanvoer, doch weinig puik zaak. Er was nog al kooplust. Begin der markt betaalde men 112 stuivers en bij het elude 116 stuivers. Mindere soorten ook alle hooger, van 106 tot 112 stmvera. Viae. Hoewel voor Fraukrijk en B.elgie nog ai vraag, was toeh de afzet, door-de slechte oitval, slechti slepend. Hollandech 36 tot 56 stuivers per steen, Zeeuwsch 32 tot 4U stuivers per steen. Granen flauw en de koopers zijn geretireerd. Neuebland. Belgie Fbankbije. RuiLAND. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandeel Ilandelmaatschappij dito eiploitatie Ned. staatsspoorw. Ccrtificaten bij Rotschild Inschrijvingen Obligatien 1798/1815 dito Hope Co. 1855 6e serie dito f 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loteu 1866. Oblig. Hope Co. Leeniog 1860 Certific. dito InBcript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligatien 18671869 Ccrtificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito. Aand. Baitische spoorweg dito dito Jeiez Orel dito spoorweg PotiTiflis dito dito Cbarkow Azow Polks. Schatkist obligatien Oostkneijk. Oblig. metall in ziiver Jan. Juli dito dito April /Oct. 5 dito in papier Mei Nov. 5 dito dito Feb./Aug. 5 Hongarj.ik. Schatkistbilletten6 Italie. Certific. Am terdam Spanje. Obligatien Buitenl. dito Binnenlaudsche 21 pet. 63^, 75 974 1034 109 8 4 5 24 3 5 5 5 5 5 5 4i 4 4 4 6 5 44 734 92J 734 874 79 A 1334 714 364 1124 85 45 4 824 814 1 52 j 58 524 52 704 144 134

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 3