BJMNENLAND, BU1TENLAND. No. 1411 Woensdag 27 November 1878. 18e Jaarganu. Alge meen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 26 November. TEH Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Relgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaurs, Postdirec- teuren en Rrievenbushouders lilll'tUM ADVEBTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naiuidldnfi DBIE uren. Bit bind vmrliljul Olmtdng:- en Vrljdagnvoiid bij Jl. H. G. D H O I¥ T te Ter Neuzen. J3olitiel* Overziolit. Het verwachte antwoord van den Emir op het ultimatum van Engeland is absent gebleven en daarinede de oorlog een feit geworden. Alle Engelsche kolonnes liebben bevel ontvangen, over de grenzen te trekken en de eerste vijandelijkheden liebben reeds plants gehad, daar het fort Amadshana door de kolonne van Kurrum genomen is. Verder zou de kolonne van Kandahar opgerukt zijn in de richting van Kandahar en bij eene verkenning van de pas Ali Musjid gebleken zijn, dat deze pas voor voetvolk minder moeilijk te passeeren is, dan men veronderstelde. Van een bergrug, Scltagai genaamd, kan gescbutvunr op Ali-Musjid gericht worden. Men ontdekte, dat het garnizoen dier plaats tjverig in de weer was, bunne stellingen zoo- veel mogelijk te versterken en dat eene batterij opge- ricbt was in de nabijheid der rivier onder den weg. Of deze bericbten nu alien met de waarheid overeenkomen, moet natuurlijk nog blijken, maar dat men van wachten tot handelen is gekomen, valt niet te betwijfelen. Het Oosten zal op nieuw getuige zijn van een bloedig drama en dat daarbij niet het minst van Engeland zware offers gevraagd zullen worden, blijkt reeds uit de ontvangene be ricbten. De opgerukte troepen hebben met veel ongemakken en vooral met scherpe koude te kampen. Bij ieder regemetit, zijn ongeveer honderd zieken. Van den aanvang af werd door bevoegden de tocht in dit ve-gevorderde ja-trgetijde eene onder- iteming geaclit, die van Engeland zware offers zou yergen, en er is dus geen reden, orn aan de daar- over reeds ontvangene berichten te twijfelen. De Emir schijnt den vijand niet aan de grenzen te willen opwachten, maar te laten voortrukken land- waarts in, waar de onherbergzaamheid en de natuur zullen verrichten, wat met zijne kleine strijdmacbt eene onmogelijkheid is. De bijeenkomst van het parlement.schijnt weldra verwacht te kunnen worden. Disraeli weigerde de deputatie te ontvangen, die bet ministerie over de Afghaansche kwestie wilde onderhouden, en deze houding vond in de gebeele Engelsche pers onverdeelden bijval, maar bij beloofde tevens, dat bij, als het tot een oorlog mocht komen, het parlement zou bijeenroepen. Of dit dadelijk zal gebeuren, beloofde bij niet, maar men gelooft niet, dat bij gebruik zal maken van de parlementsacte van 1858, welke bepaalt, dat, als er vijandelijkheden in Indie uitbreken, het parlement, als bet niet zit, daarvan mededeeling zal ontvangen, eerst eene maand, nadat het weder bijeengekomen is. De Turksche regeering schijnt eenigermate tot bet besef te komen, dat bet talmen met bet ten uitvoer brengen van het tractaat van Berlijn, eindelijk wel eens een einde dient te nemen, omdat anders wellicht gevaar voor nieuwe onaange- naamheden mocht ontstaaa. De porte schijnt meer geneigd te worden, zicb met de Russen te verstaan en ook ten aanzien van de Grieksche grensregeling wordt verzekerd, dat daaromtrent wellicht eene overeenkomst zal worden getroffen. Het meest echter is de aandaeht nog gevestigd op den opstand in Macedonia. Er zijn nu troepen uitgezonden, om dien te dempen, wat niet moeilyk vallen kan, daar de Russische autoriteiten pogen te verhinderen, dat hij uit Oost-Rumelie worde gevoed. Bij prov. blad 110. 106 van 1878 zijn den gemeentebesturen in Zeeland weder tabellen toe- gezonden ter invulling door de boofden der scho- len voor gewoon lager onderwijs, met de vereiscbte cijfers voor de schoolstatistiek over 1878. O a. wordt er opgaaf verlangd van bet aantal leerlingen op 31 Dec. 1878het aantal kosteloos schoolgaande leerlingen naar de kunne, op dien dag; de leerlin gen uit andere gemeenten; den aard van bet onderwijs op de dag- en avondschoolopgaaf van het onderwijzend personeel met vermelding hunner inkomsten; bet bedrag van bet schoolgeld; de leerlingen der dagschool, die de avondschool bezoe- ken, benevens de maanden en dagen, waarop de school wordt gehouden. Axel, 24 November. Door den heer D. H. Teljer, predikant bij de Ned. hervormde gemeente alhier, thans vertrekkende naar Hellevoetsluis, werd lieden namiddag afscbeid van de gemeente genomen, bij welke gelegenheid hij sprttk naar aanleiding van Openbaring 3, vers 3a. In Juli 1876 van Nieuwe Tonge herwaarts gekomen, mocht hij alzoo onge veer 2£ jaar alhier in zijne eerwaardige betrekking werkzaam zijn. Men meldt thans reeds, als officieel vast- gesteld, dat Z. M. de koning, na III), huwelijk, den 10 Januari weder op het Loo zal komen en daar met de aanstaande koningin tot den 15 Januari zal vertoeven. Op eene te Utrecht gehouden bijeenkomst van beeren, die zich willen belasten met bet verwezenlijken van het plan, om bij gelegenheid van 't huwelijk van Z. M. den koning der koningin een nationaal 'nuldeblijk aan -te bieden, is o. a. medegedeeld, dat alle hoofdsteden der provincien zicb bereid hebben verklaard, zich met die van Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage te ver- eenigen, en dat bet plan is, der koningin eene parure aan te bieden. Men leest in de Haagsche kroniek der Gron. Ct. ,/De heer de Roo van Alderwerelt leeft nog, doch helaasl men heeft alle hoop op zijn behoud opge- geven; de minister heeft van zijne kinderen afscbeid genomen, omdat bij zicb ten voile bewust is van bet naderend einde; hij verlangt naar bet oogen- blik, waarop hij uit zijn smartelijk lijden zal wor den verlost; kalm en gelaten ziet bij den onverbidde- lijken dood in het aangezicht, die hem aan een liet'hebbende gade en lieve kinderen, aan een nuttigen en door hem zoo lioog gewaardeerden werkkring zal ontrukken; zelfs nu nog verlaat hem zijn geest- kracht geen oogenbliktoch heeft hij in de laatste dagen niet meer over vzaken" gesproken. Toen de laatste stukken van het departement, ter be- oordeeling hem voorgelegd, werden teruggebaald, gaf bij den hoofdambfenaar, die hem van tijd tot tijd bezocbl, den wensch te kennen, hem nicts meer te zenden. ,/Ziedaar," moet bij gezegd heb ben, ,/bet laatste waar ik mij mee bemoeien kan; nu wil ik er niets meer van ziet)de weinige dagen, die mij nog resten, zijn voor mijne vrouw en kinderen." Bij de meer en meer toenemende fabricatie van kunstboter en de vermenging van grasboter met talg, reuzel en andere vetten is bet van be- lang een eenvoudig middel te kennen ter onder- scheiding van onvervalscbte en vermangde of van kunstboter. Dit bestaat uit het verwarmen tot 20° C. van een gram boter, met een mengsel van 5 c.M"-1 aether en 15 c.M5 alcohol van 95° in een reageerbuisje, dat men in warm water houdt. Is er meer dan 10 procent vet bij de gewone boter I gevoegd, dan wordt men dat liclit gewaar, wijl alleen de boter bij die temperatuur in bet mengsel van alcohol en aether opiost en bet vet met het zout, enz. zich onder in het buisje verzamelt. Is er minder vet bijgevoegd, dan wordt de oplossing troebel bij langzame afkoeling; een oplossing van zuiver botcvet blijft ook dan nog volkomen helder. Wellicht is bet niet ongepast hierbij een opgaaf te voegen van de gemiddelde samenstelling van ongezouten grasboter, nl.water 15 pet., botervet 83 pet., kaasstof en wei 1 pet., zouten 1 pet. (Gezouten boter kan 5 en meer ten honderd van het gewicht aan zouten bevatten.) I -.21 nd bouwberichten. Men deelt mede, dat de veestapel in de provin- cie Utrecht zicb in geene jaren in zulk een gunstigen toestand heeft bevonden als nu het geval is; de vrees, dat bij bet opstallen zich ziektegevallen zouden voordoen, heeft zicb tot heden niet ver- wezenlijkt; in geen 8 maanden heeft zicb een enkel geval van longziekte onder den veestapel in de provincie voorgedaan. Door de ex-keizerin Eugenie is tegen den Franschen staat voor de civie'e recbtbank de eisch ingesteld van vergoeding voor het Cbineescbe mu seum te Fontainebleau en de verzatneling wapen- rustingen te Pierrefond gebleven. De vraag is of deze verzamelingen particulier eigetidom waren des keizers of Staatseigendom, en zoo in eerstgenoem- den zin beslist wordt, welke som dan daarvoor moet worden vergoed. Ilet valt zeker niet dikwijls voor, dat een beul het voorwerp is van eene ovatie. Daarom verdient het melding, dat dit zeldzaatn voorrecht onlangs te. beurt viel aan den Engelschen scherprechter Marwood. Marwood bad verleden week te Usk zijn dienst.en be- wezen aan ecu zekeren Joseph Garcia, een Spaansch inatroos, die tot de galg veroordeeld was wegens bet koelbloedig vermoorden van een geheel ar- beidersgeziti te Langibby in Wales man, vrouw en drie kinderen. Toen nu de beul aan dezen mensch de operatie volbracht had, werd hij buiten de gevangenis opgewacbt door eene menigte van vele duizenden, die hem met gejubel danken wilde, omdat hij de aarde verlost bad van zulk een monster. Marwood, geroerd, hield in de wachtkamer van het spoorweg-station eene soort levee. De geestdrift was groot. Velen kvvamen den beer scherp rechter de band drukken; en iematid, die eene speech bield, verklaarde, dat Marwood zijn plicht bad gedaan, en dat zij alien trotscb op hem waren." Marwood betuigde aan bet publiek zijne gevoelig- heid voor deze hulde, en sprak de hoop uit,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1