BINNENLAND. i\o. 1407 Woensda^ 13 \ovember 1878. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 18e Jaargang. ABONNEMENT Ter Neuzen, 12 November. m \i:rzi\si:ni: drie meanden binnen Ter Neuzen 1, Per geheele Rijk 1,10. Door Men abonneert zich bij teuren en Brievenbushouders, $eheel Belgie 1,40. alle Boekhandelaars, Door bet Postdirec- Blt blad verschijut Dlnsdng. en Vrijd.isavoiul ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiaitiidtlag DKIE uren. J. K. ft. 1> H O W T te Ter Neuzen. I^olitielt Overziolit. De berichten uit Afghanistan zijn voor den Emir ongunstig. Daarin toch wordt gezegd, dat in den Khyberpas talrijke desertien van Afghaansche troepen plaats hebben, tengevolge van ziekten en gebrek aan voedsel. De sterfte moet groot zijn en de officieren reeds zoo ontmoedigd, dat zij den Emir verzocht hebben, onmiddelijk te handelen, of hun terugkeer te gelasten. Deze tijdingen komen echter uit Engelsch-Indie en men heeft daaroin wel eenige reden, aan hare juistheid te twijfelen. 't Is toch bekend, met hoe- veel ontevredenheid aldaar het besluit der Engelsche regeering, om nogmaals eene schikking aan den Emir voor te stellen, is ontvangenhoeveel pogingen door het Engelsch-Indisch bestuur zijn aangewend, om de regeering van het moederland van haar besluit terug te brengen. In verband daarmede kan het nu zeer goed zijn, dat de toestand in Afghanistan op eene ongunstige wijze wordt voor- gesteld, om, bij eene eventueele nieuwe weigering van den Emir, te spoediger een besluit tot handelend optreden uit te lokken. De benoeming van chefs voor een eventueelen veldtoeht heeft reeds plaats geliad. Dit bericht heeft in Engelsch-Indie een zeer gunstigen indruk gemaakt, omdat men daarin bet bewijs ziet, dat dadelijk snel en krachtig zal worden gehandeld, indien Sheri—Ali op nieuw ongenegen wordt be- vonden, de gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk aan te nemen. In de staatkundige wolkenlucht in Turkije komt eenige teekening. Ilet is, alsof er een gunstiger windkoeltje opsteekt. Of't een labberkoeltje blijven, dan wel een flinke bries worden zal, die den hemel schoonveegt, moet de tijd leeren. Van verschilleude zijden wordt n. m. bevestigd, dat het Russische gouvernement, naar aanleiding van de in den laatsten tijd herhaaldelijk gehoorde beschuldiging, dat Rusland het Berlijnsche tractaat niet denkt te hand haven, op vertrouwelijke wijze aan eenige mogendheden de verzekering heeft gegeven, dat genoemde overeenkomst, op de meest loyale en volledige wijze, door de regeering van den czaar zal worden ten uitvoer gelegd. Rusland heeft bovendien niet alleen het bericht, dat het den Bulgaarschen opstand in Macedonia en Epirus steunde, krachtig tegengesproken, maar werkelijk eene bende van 500 Bulgaren aan de grenzen tegengehouden. Natuurlijk wordt door zulke tijdingen de toestand iets minder gespannen. Het schijnt wel, dat het laatste bericht in verband staat met de houding van Oostenrijk, dat naar men zegt het bezetten van Salonika heeft opgeheven. Maar bij zulke ingewikkelde toestanden, als thans op het Balkan-schiereiland bestaan, is het hoogst moeielijk, aangaande deze zaken iets meer te doen, dan gissen. De Oostenrijksche regeering heeft een buitenge- woon gevolmachtigde, generaal Beck, naar Bosnie gezonden, teneinde in 't algemeen een onderzoek in te stellen, maar in 't bijzonder, om uit te maken hoeveel de bezetting nog wel zou kunnen kosten. Deze officier zou thans gerapporteerd hebben, dat hij die som schat op twintig millioen florijnen voor dit jaar en op dertig millioen voor 1879. Dit rapport zal bij de delegation worden ingediend. De Duitsche overheden houden, met de nieuwe socialisten-wet in de hand, een ware drijfjacht. Geen nummer van den Reichs-Anzeiger verschijnt zonder besluiten, waarbij socialistische vereenigingen ontbonden en socialistische areschriften verboden worden. Geen verande.iing van naarn, geen onschul- dige. leuze, als zangvereeniging en dergelijke, baat om het doodvonnis af te wenden. Het is mogelijk, dat die titels van dagbladeu en die leuzen van vereenigingen valsch zijn, maar aan den anderen kant komt thans reeds het groote gevaar aan den dag, dat de wet voor het Duitsche volk oplevert. Gesteld eens, dat de mannen als van Houten, Pekelharing, Borgesius e. a., die hunne beste krachten aan het sociale vraagstuk wijden en wel eens gelijk hunne Duitsche geestverwanten met den naam Katheder—socialisten bestempeld worden, eene openbare vergadering hielden, om dat vraagstuk in hun geest te bespreken, zou hun dat in Duitschland worden toegestaan? Na al het ge- beurde gelooven we dat nooit. Erankrijk behoort op het oogenblik tot de ge- lukkigste landen van Europa. Het speelt in het buitenland eene bescheidene, maar goede rol en in het binnenland is de staatkundige en maat- schappelijke toestand zeer voldoende. De republiek staat stevig overeind en de pogingen van hare vijanden, om haar omver te werpen, doen haar tot nu toe meer goed dan kwaad. Hoe woedend de oppositie is in hare machte- loosheid, toonde dezer dagen de bonapartist Cassag- nac. Bij het debat over zijne verkiezing tot afge- vaardigde, hield hij eene rede, overvloeiende van schimp en smaad en beschuldigde hij den president- maarschalk van niets minder, dan van mein-eed. De man werd natuurlijk tot de orde geroepen, maar voor dergelijke moreele stratfen zijn personen als een Cassagnac toch ongevoelig. Het eind van het lied is geweest, dat zijne verkiezing is vernietigd, doch het is hoogstwaar- sehijnlijk, dat de strijdbare bonapartist zal worden herkozen, zoodat hij ten slotte de winner zal wezen en de meerderheid der kamer in het ongelijk zal worden gesteld. Door den storm van jl. Vrijdag op Zaterdag- n&cht zijn alhier een paar schoorsteenen omver- gewaaid; ook is er eenige schade aan boomgewas gekomen. In de omstreken zijn hier en daar boomen omgeworpen en is aan eenige daken schade toegebracht. Zoover ons bekend is zijn de zeeweringen aan enkele dijken in goeden staat gebleven; door den golfslag is eenige schade veroorzaakt. Twee alhier te huis behoorende, schippers, J. Meeuwsen en P. Wieland, hebben in dien nacht voor Walsoorden in gevaarlijken toestand verkeert; het scbip van Meeuwsen werd aldaar op de plaat geworpen en is eerst Zaterdagmiddag door eene sleepboot afgebracht en, in zinkenden toestand verkeerende, behouden in de haven van Walsoorden gesleept; zijne vrouw met kind hadden bereids het vaartuig verlaten. Met eenige schade aan het tuig mocht het schipper Wieland mede gelukken de haven van Walsoorden te bereiken, ofschoon zulks met groot gevaar gepaard ging. Zondagnamiddag jl. werd alhier nog eene ge- ballaste Deensche sclioonerbark, welke in de Noord- zee, tusschen Ostende en Blankenberg, door vis- schers van eerstgenoemde plaats in eenen ont- redderden staat, voor anker liggende, werd gevonden een viertal manschappen daarop aan boord over- gegaati zijnde, is het sehip later door den storm van de ankers geslagen en over de banken ter zeegat van Vlissingen ingedreven, van waar het door eene Belgische loodssloep met beliulp van twee sleepbooten, na vergeefsche pogingen om de haven van Vlissingen te bereiken, hier is binnengebracht. Het schip, Medea genaamd, vol- gens gissing van Londen gekomen, is gevoerd ge- wtest door kapitein Jensen, en had de middel- en achtermast verloren, alsrnede verscheurde zeilen. Naar wij vernemen heeft de heer L. van Waesberghe te Hulst, jl. Donderdag in de zitting der provincial staten, om aan het verzoek van Ter Neuzen omtrent de vaart op de Schelde, zooveel mogelijk te gemoet te komen en om niet uit het oog te verliezen de belangen van lien die meer betrokken zijn bij de vaart op de Boven- Schelde, het volgende voorstel gedaan een subsidie uitteloven tot het bedrag, dat nu uit de provinciale kas voor de vaart op de Boven-Schelde betaald wordt, aan een concessionaris, die zou ondernemen op de wijze later te bepalen, dienst te doen tus schen Walsoorden en Vlake en in dat geval de provinciale stoombootdienst op de Boven-Schelde opteheffen. Sas van Gent, 11 November. De, 0111 haren waren eenvoud en hare Christelijke deugden, zoo hoog in de algemeene achting aangeschrevene waduwe E. Bijlevens mocht lieden haren 80»tel* verjaardag vieren; kras van lichaam en helder van geest is de onvermoeide vrouw van's morgens vroeg tot 's avonds laat nog altijd bezig, om bare gewone werkzaamheden te verrichtendat deze dag, behalve in de familiekring, niet ongemerkt voorbij ging, bewijst wel, dat eenige heeren haar ter dezer gelegenheid als blijk van genegenheid, I bij monde van den heer Peene fauteuil aanboden met den wensch, dat het haar onder genot van gezondheid en voorspoed nog lang zal gegeven zijn, daarvan gebruik te maken. Haar 4ie jaar van weduwstaat werd tevens door haar herdacht. Z. M. heeft mr. J. Kappeyne van de Coppello, minister van binnenlandsche zaken, benoemd tot commandeur der orde van den Nederlandschen leeuw. Van den vuurtoren werd Zaterdag te Brouwers- haven gemeld, dat een groot driemastschip op de punt van den Banjaard zat. Te half twee des raiddags waren groote- en bezaansmast over boord gevallen, lag het schip op zijde en stond de bemauning op het achterschip. De sleepbooten Zuidholland en Sliedrecht waren er been geweest, doch onverriclitter zake teruggekeerd. lets later sloeg het schip om, zonder dat de in zee gesto- kene reddingboot en loodskotter het hadden kunnen bereiken, zoodat de bemanning verdronken moet

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1