PAARDEN- EN VEEHARKT No. 1405 Woensda^ 6 November 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BLNNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 5 November. TEH Per drie meander) binnen Ter Neuzen 1,Door het t-eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. COIRANT. ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimt.e berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag ■i;a»iiddag Itt<IE uren. Oil bind rcrsehljnt Uinstdng- eu Vrljdagnvoiid bij It. G. It II O A T te Ter Kenzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Wocnsdng, 13 Novem ber a. s. Ter Neuzen, 31 October 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Folitielt Overzicbt. Terwijl in de vorige week de dagbladen beweer- den, dat door den Engelschen ininisterraad tot den oorlog met Afghanistan was besloten, blijkt thans, dat die bewering wel wat voorbarig is geweest en op nieuw pogingen worden aangewend, om met den Indischen despoot tot een „vrede met eere" te geraken. Er is nl. op nieuw een gezant aan den Emir afgezonden. Er worden hem nieuwe voorstellen aangeboden, waarbij verlangd wordt, dat hij zijne verontscbuldigingen aanbieden en alsnog het Britsch gezantschap ontvangen zal. Zal de Emir daarvoor nu beter te vinden zijn? Men gelooft het niet, maar tocli lioopt men, dat hij genegen zal zijn, wat water bij den wijn te doen, in die mate, dat er sprake kan zijn, nieuwe middelen te berainen, om het dreigende spook van een moeielijken en gevaarvollen oorlog at te wenden. Men grondt die hoop op het feit, dat de meeste naburen van den Emir kunne ondersteuning aan Engeland hebben toegezegd, omdat zij, wegens vroegere voorvallen, op den Emir verbitterd zijn. Of die hoop vervuld zal worden, zal spoedig blij- ken. Binnen eene maand kan bet antwoord op bet ultimatum worden tegemoet gezien. Is dit antwoord op nieuw onbevredigend, dan is het plan, eenige belangrijke punten van Afghanistan nog vdor het invallen van den winter te bezetten. Wat Rusland dan doen zal, is onbekend. De regeering is stom als een visch omtrent de bij haar broeiende plannen, doch de taal der Russische pers is zoo scherp mogelijk tegen Engeland ge- kant. Het zou, volgens de Vedomosti, voor Rus land onteerend zijn, een getrouwen bondgenoot aan zijn lot over te laten en hem over te leveren aan zijne wreede vijanden, die ook de vijanden van Rusland zijn. Komt Rusland Shere-Ali niet ter hulp, dan geeft deze mogendheid een geweldigen knak aan haar prestige in het Oosten. Vrees voor een geweldigen knak, aan het prestige in een of ander oord, is het stokpaardje, waarnaar de regeeringen hunne handelingen richten, terwijl recht en billijkheid in den tweeden rang staan. Ook de Eugelsche regeering, maar voornamenlijk de Engelsch-Indische pers, scherinen telkens met het spook, dat het prestige door deze of die han- deling zal worden verzwakt. De regeering schijnt evenwel eenig besef te hebben gekregen van de oiitzettende gevaren, waarin hare staatkunde de natie en geheel Europa brengt en daarotn nu eene poging te doen, om zoo mogelijk den oorlog met Afghanistan te vermijden. De Indische pers daar- entegen keurt het nieuwe ultimatum krachtig af, betoogt, dat door dat uitstel, aan den Emir de gelegenheid wordt gegeven, zich aan alle kanten te versterken en dat het volgens elk precedent onontbeerlijk moest worden geacht, om eene be- leediging, als door den Emir is aangedaan, onmid- delijk te strafifen. De pers in Engeland zelf is beter gestemd, maar betoogt eveneens de onmogelijkheid, van met den Emir tot een vergelijk te geraken en wijst er algemeen op, dat men een volgend jaar tocli tot handelen zal moeten komen. Vele bladen spreken het vermoeden uit, dat in de veelvuldige Engelscbe kabinetsraden der laatste j dagen meer gesproken is over de Oostersehe kwestie, dan over den aanstaanden oorlog met Afghanistan. Overigens wordt verzekerd, dat de betrekkingen met de verschillende mogendheden en de vooruit- zichten op een geregeld nakomen der bepalingen van het Berlijnsche verdrag thans weder gunstiger zijn, dan eenigen tijd geleden. De Manchester Guardian ineldt, dat de gezant te Konstantinopel, de beer Layard, weldra zelf naar Louden zal ko men, om de regeering persoonlijk over eenige pun- ten nader in te lichten. De intocht van prins en prinses Hendrik in het groothertogdom Luxemburg heeft, volgens het voorgenomen programma, plaats gehad. Ook nu weder gaven de Luxemburgers van ware, on- geveinsde geestdrift jegens bun beminden stede- houder blijk. Het nationale geschenk, door de Luxemburgsche vrouwen aan H. K. H. prinses Hendrik vereerd, bestaat uit een prachtigen gouden porte-bouqet. Naar men verneemt, heeft Z. K. H. prins Hendrik uit de ontwerpen voor bet nationaal huldeblijk nog geen keuze gedaan. De prins wenscht daaromtrent de beslissing geheel over te laten aan de jury, benoemd om hem in de keus ter zijde te staan. Deze heeren zullen de volgende week te Amsterdam vergaderen om uitspraak te doen. Daartoe worden de teekeningen der 52 ontwerpen overgebracht van Soestdijk naar het museum van der Hoop en daar in een der zalen tentoongesteld. Als een bewijs van het steeds toenemend verkeer tusschen Middelburg en Vlissingen ver- dient vermelding, dat, niettegenstaande de vele reisgelegenheden tusschen die beide plaatsen, de oude Vlissingsche weg, die nu door de aange- brachte spoor- en kanaalwerken voorzeker de langste is geworden, ook nog niet wordt verlaten, daar de tollen op dien weg, die in de laatste jaren tusschen de acht it negenhonderd gulden 's jaars opbraebten, Vrijdag weder ten raadhuize te Middel burg voor bet volgend jaar zijn verpacbt voor de som van 1180. Betreffende de arrestatie van den spoorweg- beambte R beschuldigd van knevelarij enz. enz., tijdens hij dienst deed aan het havenstation te Vlissingen, meldt men, dat uit de instructie zou gebleken zijn, dat de beschuldigde de som voor uitbetaalde werkloonen wel iets hooger opgaf, dan werkelijk door hem aan de arbeiders betaald werd, maar dat dit overschot moest strekken tot het aankoopen van kleine benoodigdheden voor het kantoor en het laten verrichten van eenigt kleine herstellingeneen gebruik dat reeds vroeger en ook nu //als vereenvoudigingsmiddel" werd in practijk gebracht en door de chefs zelfs moet zijn aanbevolen. Bij onderzoek is bovendien gebleken, dat de door hem opgegeven uitgaven werkelijk hebben plaats gehad, terwijl niet aangetoond kon worden, dat die op eenige andere wijze aan d* administratie zijn in rekening gebracht. Overigens moet er niets ten zijnen laste aan het licht zijn gekomen. In de afgeloopen week werd te Amsterdam door de Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij een* proeve genomen met het electrisch licht, naar het stelsel van Jabloehkoff. Over deze proefneming deelt men het volgende mede: Het licht wordt voortgebracht door twee electro- dynamische machines van Gramme, waarvan de een* de electriciteit levert, terwijl de andere die electrici- teii verdeelt. De eerste machine, welke door eene batterij ver- vangen zou kunnen worden, mits die sterk geuoeg ware om de vereischte hoeveelheid electriciteit voort te brengen, maakt duizend wentelingen in de minuut. Met die snelheid voert zij een aantal koperdraden langs een week stuk ijzer, dat zich in de tweede machin# bevindt en door die wrijving magnetisch wordt ge- maakt, terwijl dat magnetisme op zijne beurt weer electriciteit opwekt in de draden. De magneet, in de oude machines van Gramme gebruikt, heeft hier du» een plaatsvervangster gekregen in het weeke ijzer. De tweede machine, die elf honderd omwentelingen in de minuut maakt, is bestemd voor zes lichten, die geleverd worden in twee stroomen, elk van drie lichten. Een eigenaardigheid, missohien wel een bezwaar daarbij is, dat nu ook juist. altijd het voile getal lichten moet branden, daar in tegenovergesteld geval stoornis zou worden teweeg gebracht. Uit deze laatste machine loopen de zes tweCtallen geleiddradeu naar de lampeu (foyers), welker samen- stelling de kern van Jablochkoff's uitvinding bevat. In de gewone lampen staan de koolspitsen, geiijk men weet, boven elkander, en daar in de eene altijd de positieve en in de andere altijd de negatieve stroom komt, brandt de eene spits dubbel zoo gauw af als de andere. Het evenwicht wordt echter telkens her- steld door een uurwerk, dat beide spitsen op den vereischten afstand houdt. Dat uurwerk is in de Jablochkoff-lamp niet aanwe- zig. Hier staan de beide spitsen naast elkander, ter wijl zij door een omwisselenden stroom acht-en-tachtig honderdmaal in de minuut beurtelings positief en nega- tief werden gemaakt. De beide spitsen eleotrische kaars genoemd zijn van elkander gescheiden door een reepje met baryt vermengde kaolien (een soort porseleinaarde) dat alzoo de rol van isolator vervult, bij den door het licht verwekten warmtegraad geleidelijk wegsmelt en door zijne gloeiing de witheid van het licht nog helpl be- vorderen. In elke lamp staan vier kaarsen eii elke kaars brandt anderhaif uur. Tegen dat die tijd verstreken is, moet de vonk, indien men de kaarsen achtereenvolgens wil ontsteken, door een zoogenaamden commutator op de tweede en zoo vervolgens op de derde en vierde worden overgebracht. Er bestaat echter reeds eene inrichting, waarbij ook dit niet meer behoeft, zoodat men daarbij Wat evenwel zal knnnen worden weggenomen door het inachakelen van een z g. weerstandsrolletje bij de telegraphie in gebruik.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1