BIN NEN LAND. No. 1403. Woenstiaa 30 October 1878. 18e Jaargang. j AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement 'er drie m..;uctlen binnen Ter Neuzen f 1,Door het ,:eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- leuren en Brievenbushouders. ADYEBTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uaialddag UUIE uren. SlU blail verschljnl IHiisrtag- tn Vr i J dagavoi.d bij K. ft, PHOMT tc Ter Kenzcn. JPolitiels Overziclit. In berichten uit Bombay worden nog enkele bijzonderheden medegedeeld omtrent het antwoord van den Emir van Afghanistan. Pit antwoord, wordt gezegd, is in beleefde bewoordingen vervat, maar daarin wordt de weigering, om bet gezant- echap te ontvangen, op de meest stellige wijze herhaald. De Emir verklaart, dat hij met de Engelsche regeering niets te inaken wenscht te hebben. 't Besluit van den Engelschen ministerraad over den te volgen weg is nog niet bekend. De oor- log wordt echter algemeen in Indie onvermijdelijk geacht. Hij wordt door de Engelschen op reus- achtige schaal voorbereid; troepen en artillerie worden naar Indie gezonden en de reeds aan- wezige troepen pasklaar gemaakt voor een zege- vierenden toclit. In gelijke verhouding spant de j Emir zijne krachten in en hij zal den vreemden overweldiger ontvangen met al de strijdkrachten, die hij ter zijner beschikking heeft. De Engelsche bladen gaan nog altijd voort, met Rusland uit te schelden, als de oorzaak van het conflict. Zij stellen dit rijk aansprakelijk voor de gevolgen van hctgeen plaats heeft. Merkwaardig met bet oog hierop is een nieuwe brief van lord Lawrence, den ex-onderkoning van Britscb—Indie. Hij dringt op nieuw aan op een e rechtvaardige behandeling van den Emir en wijst tevens op het gevaar, dat bet conflict met Afglia- nistan een oorlog met Rusland tengevolge zou hebben, welke zich niet zou beperken tot de N. W. grens van Indie, maar op alle deelen der wereld gestreden worden, waar Engeland en Rus land aan nanvallen bloot staan. In Engeland heerscht reeds in regeeringskringen de overtuiging, dat in het voorjaar de oorlog met Afghanistan wel eens door een oorlog met Rusland kon gevolgd worden. De sultan van Turkije heeft thans de door En geland in Klein Azie voorgestelde hervoriningen goedgekeurd. Of deze overeenkomst beter zal worden uitgevoerd, dan met andere tnogendheden gesloten contracten, valt, met het oog op de niachteloosheid van den Grooten Heer, sterk te betwijfelen. Perzie volgt het voorbeeld van andere bij het tractaat van Berlijn bevoordeelde staten en wordt ongeduldig. Men weet, dat de porte zich bereid verklaarde, om bet gebied van Khotour aan den scbah af te staan, toen Rusland afzag van bet district Bajazid. Volgens de Times dringt de scbah thans op de spoedige vervulling dezer belofte aan. De porte voert daartegenniet zonder schijn van grond aan, dat de Engelsch—Russische commissie, die volgens het congres met de nieuwe greii3regeling tusschen Turkije en Perzie zou belast worden, nog niet eens benoemd is, en meent dus, dat zij met den afstand van Khotour niet zooveel haast behoeft te makeu. Omtrent de ministeriele crisis in Hongarije ver- ueemt men, dat het kabinet lisza lioogstwaar- sciiijnlijk geliandbaafd zal wdrden. Twijtelacbtig evenwel schijnt bet te wezen, of bet den heer Depretis gelukken zal, in Oostenrijk een ministeiie tot stand te brengen. De socialistenwet in Duitscliland, door den bonds- raad goedgekeurd eu door den kroonprins, als waarnemend keizer, bekracbtigd, is reeds in werking getreden. Reeds zijn verscheilene bladen opge- beven, o. a. de Berliner Ereie Presse en bet hevige Berlijnsche orgaan Vorwarts, welke bladen even wel aankondigeu, onder andere titels op nieuw te zullen verscbijnen. De lioop, dat zij dan weder zouden worden geduld, is echter verijdeld, want reeds bet eerste nommer van de Freie Presse, onder d en titel Tagespost, werd door de politie in beslag genomen en tevens aan dit blad verboden, verder te verscbijnen. Ter Neuzen, 29 October. Gisterenavond omstreeks 10 ure werd alhier gevankelijk binnengebracht Johannes Anth. Poucaet, wonendete Koewacht en bescliuldigd van ver- inoedelijke brandstichting op 25 dezer in zijne timmermanswerkplaats. Tot onderzoek daarvan was de justitie uit Middel- burg gisteren per provinciale stoomboot alhier gearnveerd en bad zich onmiddelijk naar Koe wacht begeven. Er is sprake van eene oproepiug, die door de regeering eerstdaags zal gedaan worden, van dertig ontvangers der directe belastingen en ac- cijnsen, die geschikt en genegen mocliten zijn, bij de administratieven dienst in Nederlandsch Indie over te gaan. De vraag, wanneer zal de nieuwe wet op het lager onderwijs worden ingevoerd, blijft voor- eerst nog onopgelost. Gedeputeerde staten van Friesland scbijnen redenen te hebben, om aan te neraen, dat er, voordat zij in werking treedt, minstens nog acht. maanden verloopen zullen, al- thans liebben zij aan de gemeentebesturen in bun gewest te kennen gegeven, dat gedurende het eerste haltjaar van 1879 op de altera tanta der provincie voor de traktementen der lioofdonderwijzers gere- kend kan worden. De heeren S. van Velzen, A. Brummelkamp, i H. de Cock, A. Steketee, M. Noordtzij, C. Mulder, J. Bavinck en J. G. W. Zalin, alien te Kampen, hebben zich tot een comite vereenigd om aan Z. M. den koning een nationaal hnldeblijk aan te bieden bij gelegenheid van Hds. huwelijk met H. D. H. prinses Emma van Waldeck Pyrmont. Zij noodigeti een ieder uit door een bijdrage van 25 cent daartoe mede te werken, terwijl ook hoogere bijdragen worden aaugenomen. Er worden lijsten in gereedheid gebracbt, waar«p een ieder, die aan dit huldeblijk deelneemt, ver- zoclit zal worden zijn naarn te plaatsen. Tevens verzoeken z\j, dat in alle plaatsen des lands hulp- comite's zullen worden gevormd, om zich met ge- noemde heeren in verbinding te stellen. Den heer Aristide Cavaille Coll, de maker van bet orgel in bet Paleis voor Volksvlijt, zijn twee liooge onderscheidingen te beurt gevallen. De jury der Parijsche tentoonstelling heeft hem bij akklamatie den grooten buitengewonen eereprijs (grand prix d'honneur exceptionel) toegekend, ter wijl bij bovendien is benoemd tot officier der orde van het legioen van eer. Het salon—orgel, door hem tentoongesteld, is voor de som van 25,000 fr. aangekocht voor de verloting. In den Spectator wordt met grooten lof melding gemaakt van het herstellen der graftombe van Philibert van Tuyll van Serooskerken in de kerk te Kapelle, door den beeldbouwer G. J. den Hollander. Omtrent genoemd adellijk geslacbt wordt vermeld, dat het reeds van 1398 af tot in het midden der zeventiende eeuw een merkwaar- dige plaats heeft ingenomeu in de geschiedenis van Zeeland. Bij mededinging tusschen verscliillende voor- name bascule—fabrikanten hier te lande, is de levering van ruim 200 bascules (volgens de nieuwe wet op den eik en bet gebruik van weegwerk- tuigen) door de maatschappij ter exploitatie van staatsspoorwegen gegund aan den heer J. C. Dekkers, smid en fabrikant van weegwerktuigen te Leur, bij Breda, wiens werk zich onderscheidt door bijzon- dere nauwkeurigheid, hechtheid en sierlijkheid. Het vooruitzicht dat Edisons uitvinding orm electrisch licht te verdeelen spoedig een einde zou makeu aan de verlichting door gas, wordt door den heer Polet, directeur van de gasfabriek te Helmond, niet ten onrechte in twijfel gesteld. Hij maakt namelijk de opmerking, gestaafd door de opgaven van den uitvinder zelven afkomstig, dat de verlichting door electriciteit 19 maal kost- baarder is dan de verlichting door gas. Aanvankelijk zou dus de maatschappij niet veel gebaat worden door deze uitvinding. Yrijdagavond sloeg de bliksem in den toren der groote kerk van de hervormde gemeente te Hoorn. Toren en kerk zijn dientengevolge geheel verbrand. De belendende huizen heeft men tegen het vuur weten te beschermer.. Persoonlijke onge- lukken zijn niet voprgevallen. De kerk was betrekkelijk nieuw. Yeertig jaren geleden brandde de vroegere groote kerk af, een zoo schoon en monumentaal gebouw, dat het gebeele land bijdroeg om het weder uit zijn ascb te doen verrijzen. Het nieuwe kerkgebouw kwam in 1841 tot stand. De kerk behoorde aan de hervormde gemeente, de toren aan de burgerlijke gemeentebeide perceelen waren tegen brandschade verzekerd. Men zal zich herinneren, dat verleden jaar de roomsch-katbolieke kerk van Hoorn door het vuur vernield werd. Liandbouwberichten. De afzending van groenten, o. a. van witte kool uit Rijnland, langs de gemeente Utrecht naar Duitschland, is ditmaal verbazend groot. In de laatste 14 dagen bedroeg het meer dan 590,000 stuks. Iu de vorige maand is een begin gemaakt met den uitvoer van versch vleesch uit Hongarije naar Engeland. De eerste bezendingen zijn op de groote vleeschmarkt te Londen uitmuntend aan- gekomen. Ruim een half jaar geleden is medegedeeld, dat een proef was genomen om te zien in hoe- verre het mogelijk zou wezen Engeland te voor- zien van levend slachtvee uit Amerika. Die proef liep niet gunstig af; door storraen en andere oor- zaken was gedurende den overtocht de sterfte onder het vee zeer aanzienlijk. Men heeft het hierbij COIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1