n Hoofdelijken Omslag BINNEN LAND. No. 1401. Woensdag 23 October 1878. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Belasting; op de Honden 18e Jaargang. f| Ter Neuzen, 22 October. ER VEIIZEASEHE COIIRANT ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door bet .jeheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- feuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nntnlddas Hit IK uren. Bit bind rerachijnl Hinwdug- en Vpijdiigavoad bij J. K. ft. DHONT te Ter Neiizen. R URG E M E ESTE R en WETHOU- DERS van TER NEUZEN doen te wetendat de suppletoire kohieren van den EN DE dier gemeente voor bet loopende dienstjaar, zooals die door hen voorloopig zijn vastgesteld, gedurende veertien dagen, le beginnen met Woensdag, den 33 dezer, ter gemeeute-secretarie voor een ieder ter lezing zullen liggen, alsmede dat binnen dien tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Raad bezwaren kan inbrengen, bij verzoekschrift, hetwelk kan worden gescbreven op ongezegeld papier. Ter Neuzen, 19 October 1878. Burgemeester en Wethouders voorrioemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. JPolitiete Overzicht. Met afwisselenden uitslag zijn de beraadslagingen over de eocialistenwet in den Duitscben Rijksdag voortgezetzij is jl. Zaterdag bij derde lezing met 231 tegen 119 stem men aangenomen. Daarop heeft Bismarck eene keizerlijke bood- schap voorgelezen, waarin bij werd gemacbtigd, de zitting van den Rijksdag te sluiten. Hij gaf zijne tevredenbeid te kennen over de aanneming der genoemde wet en verklaarde, dat de bonds- regeeringen vast besloten zijn, van de haar in die wet toegestane middelen gebruik te inaken tot het aanwenden van Welmeenende pogingen, om de op maatschappelijk gebied heerschende ziekte te doen verdwijnen. Dit zal wel niet binnen de 2| jaar gelukken; maar de bondsregeeringen hooen, na het tot nu toe verhandelde, te mogen rekencn op eene verdere tegeinoetkoming. Na deze verklaring is de vergadering, onder een driewerf //boob" ter eere des keizers uit- eengegaan. In de berichten over den toestand des keizers heerscht iets onzekers en duisters. Zoo wordt steeds gemeld, dat zijn gezondheidstoestand gunstig is, maar toch rekent men in zijne omgeving niet op een spoedigen terugkeer naar Berlijn. Zelfs beweert men, dat daarvan voor half Dec. geen sprake zal wezen. Het eene is niet in overeen- stemming met het andere, en daar, na de wapen- soliouwingen te Kassel, de keizer reeds spoedig in zijne hoofdstad was verwacht, oin de regeering weder te hervatten, moet er, zegt men, eene of andere niet openbaar gemaakte reden bestaan voor het uitstel, De Duitsche kroonprins vierde Vrijdag zijn 48sten verjaardag. De bewering van den opperbevelbebber der Oostenrijkscbe troepen in Bosnie, reeds veertien dagen geleden vernomen, dat de opstand gedempt was, wordt nog steeds door de feiten gelogenstraft. Nu weer zegt een bericht van generaal Rein- lander, dat hij na verschillende gevechten, waarbij 500 Oostenrijkers sneuvelden, het verzet in Noorde- lijk Kraina onderdrukt heeft. Alleen de vesting Rladus zou nog moeten worden genomen, en zegt bij er zullen nog voortdurend botsingen voorkomen met benden, die men nog in Kraina aantreft, aan welke kwaal slechts de tijd eeu einde kan maken. Generaal Pliilippovic, de opperbevelbebber, zal waarsctiijnlijk worden teruggeroepen, om de tegen- woordige inwendige moeielijkbeden in Oostenrijk te boven te koinen, en bet Hongaarsche parlement gunstig te stemmen, hetgeen de regeering hoopt te doen, door gedeeltelijke demobilisatie van het bezettingsleger en bet aannemen van eene verzoenende houding tegenover de Porte. Gelukt bet daardoor Hongarije over te halen tot goedkeuring van bet voorgevallene, dan zullen waarschijnlijk reeds in het voorjaar de operatien tegen Novi-Bazar hervat worden. De Dalmatische landdag heeft deze week beraad- slaagd over een adres aan den keizer van Oostenrijk, waarin aangedrongen 'wordt op de inlijving van Bosnie bij Croatie en de stichting van een Croatisch- J Slavonisch—Dalmatisch koninkrijk, zoodat er voor- taan, inplaats van twee, drie rijken onder den scliepter van Frans Jozef vereenigd zouden zijn. Dit adres werd aangenomen ondanks den krachtigen tegenstand en het nadrukkelijke protest van Marzu- ranic, die de afgevaardigden waarschuwde, dat deze zinsneden bet land sleclits nadeel en nooit voordeel zouden kunnen brengen. Men verwacht dat de keizer weigeren zal, het adres in ontvangst te nemen. Over de Afghaansche kwestie wordt niet veel gemeld. Nu eens wordt beweerd, dat Engeland reeds aangevallen en plaatsen bezet beeft, dan weer, dat nog eene gereserveerde houding wordt bewaard in afwachting van bet nog altijd niet gearriveerde schrijven van den Emir, maar wat nu van dit alles aan is, is niet met zekerheid uit te maken. 't Meest waarschijnlijk is, dat nog geen botsing heeft plaats gehad en dat de beide partijen zich nog onledig houden met hunne strijdmacht zoo geducht mogelijk uit te rusten. Uit de taal der Engelsche bladen moet men opmaken, dat het wel tot een oorlog zal komen, tenzij de Emir eerbiediglijk het Engelsche opper-^ gtzag wil erkennen. Leest men o. a. de redeneerin- gen van den Times, bet tegenwoordig officieele y-egeeringsblad, dan blijkt, dat Engeland met of zonder ijyoorwendsel nu eenmaal vechten en Afghanistan annexeeren wil, en de minister van binnenlandsche zaken deed dit eveneens uitkomen, toen hij in eene te Stockfort gehouden redevoering verklaarde, dat de regeering besloten heeft, dat in dit gedeelte van Azie Engelands suprematie boven alien twijfel verheven moet zijn. De zitting der Cortes wordt 30 dezer heropend. Vele belangrijke ontwerpen van wet zullen in be- handeling koinen en eene beslissing zal moeten vallen over den duur van het maandaat der tegen- woordige Cortes. Voorts zal in deze zitting de positie der regeering duidelijk moeten blijken en, in geval van crisis, zal men zien, of de constitutioneelen aan het bewind zullen blijven, dan wel of een over- gangsrninisterie gevorrad zal worden, met generaal Jovellar als president. Hoe treurenswaardig de gevolgen kunnen zijn, dat moeders oudere kinderen de jongere laten be- handelen of oppassen, blijkt weder uit het volgende De huisvrouw van B. E., werkman alhier, had gisteren morgen een ijzeren pot met kokend wasch- water op den vloer gezet en zich naar aehter ver- wijderd. Intusschen had haar meisje van 5 jaren het kindje van 2 jaren uit den stoel genomen en hetzij door haasl of onhandigheid hetzelve in genoem- den |iot laten vallen, waardoor het onderste deel van het lichaampje aan de eene zijde deerlijk is gebrand. Gedurende de tweede helft der maand Sep tember jl. is van het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brief verzondenJ. L. Hoeke te Bergen op Zoom. Bij de te Middelburg gehouden najaars- examens, tot bet verkrijgen van akten voor het lager ondenvijs, zijn tot heden o. m. geslaagd als: Onderwijzer Engelsche taal: de beer L. W. Va- rossieau, hoofdonderwijzer te Heinkenszand. Hulponderwijzerde heeren P. J. Luteijn van Zuidzande, J. C. A. Croin van Sluis, A. C. Boots- gezel van Breskens, en A. J. P. Mazure van Groede. Hulponderwijzeres mej. M. Mvan Wijngaarden van Axel. De gemeenteraad van Tholen heeft besloten dat de beide jaarlijksche veemarkten, tot dusver gehouden op den tweeden Donderdag in April en November, voortann op den tweeden Woensdag of Donderdag in die maanden zullen plaats hebben, en door den gemeenteraad van Hontenisse is be- paald dat de weekmarkt voor boter en zuivel aldaar, waarvoor de Zaterdag was aangewezen, voortaan zal worden gehouden op Woensdag. De eerste kamer heeft jl. Vrijdag utianiem aangenomen het ontwerp tot goedkeuring van bet huwelijk van Z. M. den koning, en alle overige ontwerpen, uitgezonderd de artsenwet, die tot de volgende bijeenkomst is uitgesteld. De kamer is op reces gescheiden. Bij bet leger is tbans een nieuw voorschrift betreffende den velddienst ingevoerd, ten dienste der officieren en der onderofficieren en minderen. Omtrent dit voorschrift, waarin veel is vastgesteld, wat tot dusver geheel van opvattingen af bankelijk was, moet na verloop van eeu jaar, als proeftijd, door de kompanjies- en bataljons-kommandanten rapport worden uitgebracht. Onder de bekroonden ter wereldtentoonstel- ling te Parijs komen de volgende inzenders uit Zeeland voor: de heeren E. van den Bosch te Goes, gouden rnedalje voor gerstsoorten en eer- volle vermelding voor snijboonen en witte boonen; J. C. Kakebeeke, te Goes, bronzen rnedalje voor gerst en tarwe; A. de Jager, te Kapelle, eervolle vermelding voor Zeeuwsche zomergerst; J. de Dreu, te Driewegen, voor korenJ. J. Bal, te Middel burg, zilveren rnedalje, voor aalbessenwijnM. Simon Gz., hoofd-ingenieur bij de spoorvvegen, gouden rnedalje voor zeehaven van Vlissingen enz. de kamers van Koophandel en Fabrieken te Middel burg en Vlissingen, eervolle vermelding voor model- len en relief van bruggen, kanalen enz. Voorts zijn talrijke bekroningen verleend voor de openbare werken, de inzendingen uit Indie en aan schilders.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1