No. 1397. Woensdas; 9 October 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BIN N EN L AN D. Ter Neuzen, 8 October. Ti:I! NEIMNSCHE C011RANT. ABONNEMENT. Per drie mimnden binnen Ter Neuzen f 1,Door het •zel.eele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tetiren en Brievenbushouders. ADVEBTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmidditg DRIE uren. Dlt bind vcrsehljjnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. K. C. D II O IV T te Tee Nenzen, Overzicht. Zal de Emir van Afghanistan het hoofd buigen en vergiffenis vragen voor de beleediging, de Britsch- Indische regeering aangedaan, of moet men den j oorlog als onvermijdelijk beschouwen? Deze vraag trekt tbans algemeen de aandacht, maar het ant- woord luidt nog zeer onbestemd. Uit Konstantinopel meldt men, dat de Emir j zich door middei van een vertrouwd agent tot den Sultan van Turkije gewend heeft, ora diens bemidde- ling te verzoeken. Dit feit is van groot belang, vooral als men weet, van welken aard de vroegere betrek- kingen tusschen den Sultan en den Emir waren. Bij het uitbreken van den oorlog tusschen Rusland en Turkije was Engeland van oordeel, dat de Emir van Afghanistan, door in Centraal-Azie tegen de Russen te opereeren, Turkije tot groot nut zou kunnen zijn. De Emir weigerde dit echter bepaald, omdat hi j reeds lang vriendschapsbetrekkingen met Rusland onder'nield. Eenige maanden later zond de Emir zelfs Turkije den raad, om zich met Rusland te verzoenen. Thans roept hij op zijne beurt Turkije's tusschenkomst, bij Engeland ten zijnen behoeve in. Wat er van dit bericht waar is, zal de tijd moeten leeren. 't Schijnt intusschen zeker, dat Engeland met kracht de toebereidselen voortzet, die noodig geaeht worden, om den trotschen Oosterschen vorst voor zijn hoogmoed te tuchtigen. De voortnalige onderkouing van Engelscb—Indie, lord Lawrence, heeft gemeend, zijne stem tegen een gewapefid optreden te moeten doen hooren. In een brief aan de Times noemt hij een inval in Afghanistan als te kostbaar voor de Indische finantien. Hij wijst er op, dat de voorganger van Shere Ali reeds vroeger, ofsehoon in beleefde be- woordingen, de ontvangst van een Britscb gezant- schap eveneens weigerde en dat Shere Ali reeds in 1869 op dezelfde wijze openlijk zijn gevoelen te kennen gaf, zoodat het gedrag van den Emir volstrekt geen bewondering behoeft te wekken. Vroeger zegt lord Lawrence bestond de Engelsche staatkunde daarin, dat men trachtte met Afghanistan op gaeden voet te blijven. Die politiek worde gehandhaafd, omdat uit eene expeditie moeielijk voordeelen zullen te behalen zijn. De aangewezen weg voor de Engelsche regeering in deze zuak is deze, dat men den Emir in de ge- legenheid moet stellen zijne veronschuldigingen aan te bieden. Zoodanige verzoening is nie't in strijd met Engelands eer, terwijl een oorlog de grootste verwikkelingen, ja gevaren zou kuunen opleveren. Drie groote poly pen strekken hunne lange armen over Azie uit. D'ant behalve Rusland en Enge land begint ook China zijne macht over midden Azie te doen gevoelen, zoodat conflicten voor de deur staan, niet alleen tusschen Russen en Engel- schen, maar ook tusschen een van deze beide en de Chineezen. Rusland deed beter, zijn eigen land te reorgani- seeren, met eene meer milde regeering in te voeren, dan alle krachten in te spannen, om zijn grond- gebied te vergrooten. De nibilistiscbe bewegingen zijn zoovele bewijzen, dat er onder zijne eigene be- volking iets broeitdat de slaven de ketenen trachten te verbreken, waarin zij door een opper- machtig fjehiedev warden vftsigehoudpn. Volgens de jongste berichten uit Konstantinopel, weigert, de Sultan thans, zoowel de conventie met Oostenrijk, als het Engelsche hervormingsplan voor Klein—Azie te teelcenen. Aan het uitstellen en dralen is in dezen dus nu een einde gekomen; maar, om zich niet te verloochenen in het zoeken naar excepties, zal nu weer het definitief tractaat met Rusland aan de goedkeuring der mogendheden worden aangeboden. Van de andere vraagpunten wordt daardoor de aandacht afgeleid en weder eenigen tijd gewonnen. Meer dan 4000 Bosnische opstandeiingen hebben reeds, met al bun oorlogsmaterieel, op Servisch j grondgebied de wijk genomen. De Servische mili- tie heeft drie krupkanonnen, 4000 geweren, eene groote hoeveelheid sabels, kandgars en revolvers en veel munitie in beslag genomen. j )e regeering heeft de opstandeiingen ontwapend; onder ben bevonden zich twee pacha's, een groot aantal ofRcieren meer dan tweehonderd bey's met hunne gezinnen en bagage en een geheel bataljon nizams. De commissie uit den Duitschen rijksdag heeft de tweede lezing van het ontwerp der socialisten- wet ten einde gebracht. Ook de bondsraad heeft over de daarin door de commissie aangebrachte wijzigingen reeds beraadslaagd. Volgens de daarom- trent ontvangene berichten bestaat er eenig uitzicht op het tot stand komen van een vergelijk, waar- door de aanneining van de wet mogelijk gemaakt zou worden. Een artikel slechts is er, waaromtrent de bondsraad en de commissie nog lijnrecht tegen- over elkander staan. De laatste wil namelijk de wet slechts voor een bepaalden termijn, tot 1881, ingevoerd zien, en daaraan dus geheel een tijdelijk karakter verleenen, gelijk b. v. aan den staat van beleg eener vesting eigen isde eerste wil van zulk eene beperking niets weten. Van de houding van het centrum zal veel, zoo niet alles, bij de eindbeslissing afhangen; en deze groep in den rijksdag is nog even vijandig als vroeger tegen de rijksregeering gezind. Gisteren is bij de tweede kamer ingekomen eene koninklijke boodschao, luidende als volgt: ,/Aangenaam is bet ons u mededeeling te kunnen doen van ons voorgenomen huwelijk met H. D. H. mevrouw de prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont. v Vertrouwende dat de staten-generaal met dit voornemen zullen zijn ingenomen, zoo bieden wij u hiernevens een ontwerp van wet aan, houdende goedkeuring van de door ous gewenschte echtver- bintenis." De minister van oorlog, J. K. H. de Roo van Alderwerelt, is gisteren te 's Gravenhage overleden. Kloosterzande, 6 October. Heden avond werd alhier gehouden de jaarvergadering der vereeeni- ging „Kennis is Macht," waarin onder meer werd bepaald, dat de aanstaande winter-cursus zal ge houden worden iederen Zondagavond van 6 tot 8 uren. In het eerste uur zullen behandeld worden losse onderwerpen op het gebied van natuur- en scheikunde en in bet tweede uur de staats-, pro- vinciale- en gemeenteinrichting in Nederland, zoo- als die thans is samengesteld en naar hare histo- rische ontwikkeling. De cursus becrint op Zondag den 13 October e. k. en alsdan zal onder anderen worden verklaard de telephoon en de phonograaf van Edison. Pogingen zullen worden aangewend om het ledental der vereeniging te vermeerderen. Om het schoone dnel en wijl de jaarlijksche bijdrage voor stembebbende leden slechts /2,50 en voor toe- hoorders maar f 1,bedraagt, lijdt het geen twijfel of die pogingen zullen met goed gevolg worden bekroond. We durven de vereeniging ten voile in de aan dacht van het publiek aanbevelen en wenschen haar eene flinke uitbreiding van het ledental toe. Als leden van het bestnur werden herkozen: de beer J. A. Pateer Ez., als voorzitter, de heer J. F. Pieters als commissaris en de heer A. F. Marlet als secretaris-penningmeester. In eene buitengewone vergadering der provin cial staten van Zeeland op 15 October a. s. zal de verkiezing plaats bebben van een lid van ge- deputeerde staten en het verzoek tot opheffing van bet waterschap „de Nol van Ouwelek" worden behandeld. Omtrent de spoorwegdievcrij te Kruiningen deelt men nader mededat de beklagenswaardige vrouw, Ch. W. M. baronnes van G. geheeten, be- nevens baar dochtertje, een meisje van 1 4 jaar, eene volledige bekentenis hebben gedaan, waardoor vele diefstallen, in den laatsten tijd en vroeger gepleegd, aan het licht zijn gekomen. Het geringe inkomen van den ambtenaar, men zegt f 360, moet tot armoede en deze tot diefstal geleid hebben. De beide verdacbten zijn, zooals wij reeds gemeld hebben, naar het huis van arrest te Middelbnrg overgebracht. Tengevolge van een en ander is de stationschef in zijne functie geschorst, en is in zijne plaats be- noemd A. A. H. Steenhoven, thans stationschef te Hede!. Yrijdagavond heeft te Camperland eene poging tot moord plaats gehad door den persoon van M. M., rustend landbonwer aldaar, op zijne huisvrouw; na de vrouw eenige verwondingen te hebben toegebraeht, is de onverlaat op de vlucht gegaan, doordien op het geroep der vrouw om hulp eene buurvrouw is toegeschoten, die den dader van zijn slachtoffer losrukte. De vrouw heeft alleen eenige sneden aan hals en hoofd bekomcn, die, naar het zich laat aanzien, niet van ernstigen aard zijn. M. M. is denzelfden nacht opgespoord en vervolgens, op last van den bnrgemeester, over gebracht, naar het huis van arrest te Middelburg. De kerkeraad der hervormde gemeente te Sluis heeft besloten, het 300jarig bestaan dier gemeente den 14 October godsdienstig te herdenken. Op 14 October 1578 had de kerkeraadsbenoeming plaats en was Johannes Arcenius toen predikanl, die het vtrslag dezer benoeming opschreef in bet oude actenboek. De Haagsche kroniek der Gron. Ct. meldt, dat het hnwelijk van Z. M. den koning te Arolsen bij volmacht zal worden gesloten in November

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1