BINNEN LAND, [\0. 1395. WoenSdag 2 October 1878. 18e Jaareang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. abonniment. advertentiEn. Ter Neuzen. 1 October. Teh \i:i zi:vsi:iii: comm. Per drie ir.nanden binnen Ter Neuzen f 1,Poor het .jeheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zend° uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddiifi DRIE uren. Dit biml verwliljnt Olmsd.iff- eti Vrijdagavond bij J. K. O. D H O N T te Tee Xenren, F*olitiehc Overzinht. De voorspoed, waarmede de Oostenrijkers in de laatste weken in Bosnie ageerden, is hun bij ge- bleven. De eene vesting na de andere viel in hunne handen en de toestand der opstandelingen werd daardoor zoo hachelijk, dat zij, uit vrees, dat hun anders de aftocht afgesneden zou worden, de beide laatste vesfingen, welke zij in oostelijk Bosnie nog bezet hielden en van welker inname men verwachtte, dat die aan de Oostenrijkers nog handen vol werk zou geven, zonder slag of stoot in handen van den vijand hebben gelaten, en langs de Drina naar het Paschalik Novipaz;ir zijn ontkomen. Thans rest nog het zuid-oostelijkegedeelte, waarna de bezetting volbrncht zal zijn. Geruchten willen, dat met de bezetting daarvan tot het volgende jaar zal worden eewacht en dat inmiddels in het veroverde gedeelte met den meesten spoed de noodige maatregelen zullen worden genomen, om regel en orde te brengen in de ontredderde provincie. Het is zeker gelukkig voor de Oostenrijksche regeering, dat eindelijk bet succes haar bij blijft en hare politiek daardoor genade zal vinden in deoogenvan vele ontevredene ingezetenen. Waren de laatste weken minder voorspoedig geweest, wie weet, of Oosteiirijk dan niet reeds zelf bet tooneel van opstand ware geweest, want zelfs thans nog is de stemming der Hongaren zeer opgewonden. A1 luider en luider morren zij over de offers, ge- bruikt tot een doel, hetwelk zij zoo sterk mogelijk afkeuren, dewijl zij in de aanhechting van die door slaven bewoonde gewesten eene bron van ellen- de voor de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie zien. Nu zullen zij, doer wepenglcrie verblind, zich misschien in den bestaanden toestand leeren sciiikken. Vraagt men, of de slag in 't aangezicht, het trotsche Albion door Afghanistan toegebracht, in Engeland indruk heeft gemaakt, dan heeft men slechts de dagbladen in te zien, om overtuigd te zijn, dat die indruk diep en pijnlijk is geweest. Men geVoelt het, dat de hand, die dezen slag toebracht, ontwijfelbaar zeker bestuurd werd door Engelands geduchten medestander in Azie, door Ruslan'd, al kan men dit niet bewijzen en de Engelsche bladen vallen Rusland dan ook heftig aan over ileze vijan- delijke houding. Van Ruslands zijde poogt men natuurlijk zich sehoon te wassclien. Men begrijpt volstrekt niet, dat de Engelschen er zooveel in vinden, dat een Russisch gezantschap naar Kaboel ging en betoogt, dat dit geen de minste vijandelijke bedoeling heeft. Integendeel de Engelschen hebben dit ge heel aan zich zelven te wijten. Tusschen Engeland en den Emir komt het echter zeker tot een oorlog; want Engeland kan de beleediging niet stilzwijgend verduwen, wil het de opperheerscbappij in Indie behouden. Men verschilt slechts in de vraag, wan- neer met den aanval een aanvang zal worden gemaakt en terwijl deze aantoont, dat het ver gevorderde jaargetijde uitstel tot het volgende voorjaar nood- zakelijk maakt, tracht gene te bewijzen, dat Engelands eer en heerschappij alleen door dadelijk haifdelen te redden is. Een buitengewoon nummer der Staatscourant ineldtZondag heeft te Arolsen de verloving plaats gehad van Z. M. den Komng Willem III met II. D. H. mevrouw de prinses Adelaide Emma Wilhelmina Therese van Waldeck Pyrmont, doch- ter van Z. D. H. regeerende vorst van Waldeck Pyrmont en van H. D. H. mevrouw de prinses Helene, geboren prinses van Nassau. In een der laatste nummers van de Goessche courant leest men het volgende ,/Ie Ter Neuzen en te IJzendijke is door den gemeenteraad besloten tot uitHroiding van het hulp- personeel aan de lagere scholen, met 't oog op de schoolwet Kappeyne." Voor zoover deze gemeente betreft, kunnen wij daaraan tot toelichting mededeelen, dat de gemeente raad zoodanig besluit niet heeft genomen, docli wel het dagelijksch bestuur en dat zulks niet is geschied met het oog op de schoolwet Ka'ppeyne, daar volgens de onderwijswet van 1857 reeds sedert eenige jaren bier -behoefte bestond tot uit- breiding van het onderwijzend personeelmet September jl. waren op de openbare school in de kom der gemeente ingeschreven 406 leerlingen, waarvan 78 in de hoogste, 141 in de middelste en 187 in de laagste klas, sedert de nieuwe school in gebruik is, van 29 October 1867 tot 1876, stonden de onder- wijzers met hun drieen voor ongeveer hetzelfde leger. Op de school te Sluiskil is het niet veel beter gesteld, daar de hoofdoiiderwijzer aldaar van af de oprichting der openbare school (Aug. 1877) het kunststuk heeft verricht door aan gemiddeld 109 leerlingen onderwijs te geven. Door bet bericht in de Goessche courant zouden zij, die minder met het onderwijs te Ter Neuzen bekend zijn, allicht vermoeden, dat die plaats in de eerste gelederen staat vail die gemeenten van Nederlhnd, waar het onderwijs uitmuntend is te noeinen; hovenstaande cijfers, welke ons door eene bevriende hand werden gegeveu, bewijzeu echter bet tegendecl. Axel, 30 September. Gisteren maakte onze be- minde leeraar, D. H. Teljer, aan zijne gemeente bekend, dat hij het beroep naar de hervormde ge meente te Hellevoetsluis had aangenomen. Z. M. heeft benoemd tot generaal-majoor, kolonel Boumeester en kolonel Van der ITeijden, opperbevelhebber te Atjeh. De sclieepsklerk C. C. Hammacher wordt met 16 October a. s. geplaatst aan boord van Zr. Ms. waclitschip te Willemsoord. - In een ingezonden stuk in de Middelb. Ct. wordt het denkbeeld geopperd, het bekende lustslct Westhove dat in handen van sloopers dreigt te geraken door de Zeeuwen te doen aankoopen I en het aan prins Hendrik als provinciaal blijk van waardeering aan te bieden. Men hoopt, dat de prins dan althaus eenige weken 'sjaars aldaar zal vertoeven. Het wetsontwerp tot aanwijzing der middelen I waaruit de uitgaven der staatsbegrooting van 1879 zullen worden gedekt, heeft een eindcijfer van ruim 115 raillioen gulden. De opbrengst van de accijnsen is geraamd op 35,595,000, waaronder suiker voor nagenoeg zes millioen, en gedistilleerd voor nagenoegtwee en twintig en een half millioen, dat is een vijfde van het gansche budget op uit gaven en ontvangsten. Is 't niet vreeselijk? En wat heeft de natie daarvoor ingeruild Niets dan ellende en wee. Huizende naar lichaam *en ziel verwoeste wezens, onhekwaam tot eenig goed of reeds voor hun tijd ten grave gedaalddiep rampzalige huisgezinnen, die bedelende in hun onderhoud voorzien inoeten of van de liefdegaven der armen-administratien leven; tal van zwakke kinderen zonder eigenlijke levenskracht. Op 1 Juli 11. waren er bij de onderscheidene corpsen van het Nederlandsche leger aan vrijwil- ligers en miliciens te samen 19,718 mail. De sterkte moest zijn 29,182 man. Derhalve een incompleet van 9469 man. Met het incompleet van het kader was het nog erger. Bij de infan- terie ontbraken 133 luitenants, bij de cavalerie 12, bij de artillerie 50 en bij de genie 7. En eindelijkbij het kader van onderofficieren en korporaais bedroeg het incompleet niet meer of minder dan 1778 man, waaronder 1196 korporaais. Uit Middelburg schrijft mende King of Algeria, van Quebfec, heeft na volbrachte reparatie het droogdok alhier verlaten en wordt vervangen door de op Indie varende stoomboot Overijssel. De Stad Middelburg, varende van Vlissingen op Queenboro v. v., is mede hier reeds aangekomen, om 11a de Overijssel op de blokken gezet. te worden. In de Nederlandsche afdeeling der Parijsche tentoonstelling zijn o. a. gouden medaljes toege- kend aan de koninklijke fabriek van goud- en zilverwerken van de heeren van Kempen te Voor- schoteu; aan de koninklijke stearinefabriek, aan de firma Wijnand Eockink en aan de erven Lucas Bols te Amsterdam. Met zilver zijn de heeren Van Zuylekom, Levert Co. aldaar bekroond. Voorts zijn de heeren Hajer.ius en Reijnvaan (tabak) met het zilveren eermetaal, de hoogste onder- scheiding in deze tentoonstellingsklasse, vereerd. De prijzen, die op de Nederlandsche liard- draverij te Parijs zullen worden uitgeloofd, zijn vervaardigd in de bekende fabriek van den lieer J. M. van Kempen Zonen te Voorschoten. Die voor den wedstrijd van den eersten dag bestaat uit een keurig bewerkte roomvaas met Snscriptie en toepasselijke attributen, gekroond door den Nederlandschen leeuw, 's lands wapen omklemd houdende; terwijl de prijs voor den 3 October als een raonumentaal voorwerp is vervaardigd, waar van op het voetstuk insgelijks een opsclirift is aangebracht en op het bovengedeelte een Holland- sclie harddraverij is voorgesteld, eveneens geflan- keerd door daarop betrekking hebbende attributen. Nederlandsch wap6n en leeuw ontbreken ook hier I niet. Door de heeren C. A. Jeekel, oud-adelborst, en O. Nieuwenhuijzen, oud-kadet der Koninklijke Militaire Academie, thans aan het hoofd staande der belangrijke glasfabrieken te Leerdam (firma Jeekel, Mijnssen en Co.), is aan die academie, bij gelegenheid der viering van haar 50-jarig bestaan, een eigenaardig geschenk uit hunne fabrieken ge- zonden. Het bestaat in eene rijk en fraai bewerkte

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1