BINNEN LAND. i\o. 1394. Zaterdag 28 September 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. aeon Cement. Ter Neuzen, 27 September. TEH MT/T\Si:ilF COURANT. Per drie mr,anden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk f 1,10. Door geheel Eelgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Eoekhandelaars, teuren en Erievenbushouders, Door I'ostdirec nit blad TcrMcliljut IMiMdas- ADVERTENTlfiN, Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Adverteutien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiitiuiddits; Oil. iircu. Vpijdagnvotid K. a. It li O T te Ter Neuzen. 1 'olitiek Overziclit. De bezetting van Bosnie gaat langzaam maar met zekerheid en er zijn tlians onmiskenbare ver- schijnselen van oneenigbeid onder de opstandelingen. Sedert de overgave van Bihacs is uit verschillende streken bericht ontvangen, dat verscheidene vestin- gen, waar de opstandelingen zich genesteld hebben, spoedig het voorbeeld van Bihacs zullen volgen. Men hotrdt zich thans te Weenen bezig met het vervaardigen van wetten, voor de toekomstige organi- satie van Bosnie en de Herzegowina. Oostenrijk- sche wetten zullen, -indien dit uitvoerbaar blijkt to zijn, in toepassing worden gebracht. Men mag veilig aannemen, dat binnen enkele weken de opstand geheel gedempt zal zijn, vooral daar het niet de christenen en Israelieten, doch uitsluitend de Mahoinedanen zijn, die zich gewapend tegen de Oostenrijksche troepen verzetten. Van alle kanten stroomt nu reeds de bevolking naar de door Oostenrijk bezette deelen toe, om daar beseherming tegen de fauatieke Maliomedaansche priesters en hunne volgelingen te vinden. Het jongste officieele bericht vertclt, dat de Oostenrijksche troepen den 21 dezer de sterkste stelling der opstandelingen in Bosnie, ten oosten van Serajevo op de hoogten van Glasinar, na een hevig en bloedig gevecht hebben genomen. De in de linie van Baudik Ogjak en Senhovic gecon- centreerde insurgenten werden totaal verslagen en verstrooid, terwijl de Oostenrijkers hunne eigene ver- liezen aanvankelijk op 500 man aan dooden en gekwetsten opgeven. De regeerings-depeche voegt er bij, dat men thans binnen 14 dagen de kracht der opstandelingen totaal hoopt gebrokcti te hebben. Schijnt dus de toestand voor Oostenrijk in Bosnie gunstig, ook uit de Herzegowina komen hoopvolle berichten. Generaal Jovanovic heeft door zijne tactvolle leiding met betrekkelijk geringe verliezen hier belangrijke voordeelen behaald, hoewel hem nog de zware taak wacht, de bijna ontoegankelijke bergstreken van Korjonica en Klobuk, aan de Monte- negrijnsche grenzen, van opstandelingen te zuiveren. De zwarte stip aan den politieken heme!, ill. de afgunst van Engeland over den meerderen in- vloed van Rusland in Afghanistan, heeft in de laatste dagen grooter omvang aangenomen. Het gezantschap, uitgezonden oin een tractaat in anti- Ttussischen geest met den Emir te sluiten, diende zich aan, maar werd bij de deur (aan de Khyder- pas) afgewezen, zonder gehoord te zijn. De pas was door troepen behoorlijk versterkt en de bevel- hebber van den Emir waarschuwde het gezant schap, dat hij des noodig den doortocht met ge- weld zou beletten. Het bericht van deze handeling van den Aziati- sclien despoot heeft in Londen niet weinig indruk germaakt. De beleediging had plaats in tegen- woordigheid van twee Indische vorsteil en voegt men er veelbeteekenend bij terwijl de Russische gezant zich nog te Kaboel bevindt. De minister- raad is onmiddelijk bijeeiigeroepen, om de maat- regelen te beramen, die genomen inoeten worden, om den Emir te tuchtigen, zonder dat Rusland daarin betrokken wordt en volgens een bericht uit Simla werd reeds bevel gegeven, tot het bijeen- trekken eener groote strijdmacht langs de Afghaan- sclie grenzen. Hem straffen zonder Rusland daarin te betrekken, terwijl men erkent, dat de Emir slechts de marionet is van Rusland. De tijd zal leeren, hoe dit moge- lijk ismaar zeker, zelfs al wordt er meer misbaar over deze zaak gemaakt, dan zij verdient, dreigt de vijandelijke honding van den Emir een ernstig treff'en te bespoedigen tusschen de twee rijken, die er naar streven, hunne oude veten en intriges hier cenmaal tot beslissing te brengen. Woensdag jl. werd aan de alhier in garnizoen zijnde militairen, zoowel avtillerie als infanterie, door de bemoeiingen van hunne kapiteins de heeren A. Romswinkel en J. van Dortli, een genoegelijke avond bereid, doordien alien toegang_verkregen ter bijwoning van de laatste voorstelling van het theater der heeren Jeurissen en Dereuck. De gelden, daarvoor benoodigd, waren voortge- komen uit de winst, welke de cantines ondbr eigen be'neer afwerpenwij zouden hiervan geeiie melding makeu, zbo niet meermalen was gebleken, dat door bovdiigenoemde chefs veel wordt gedaan, om het den minderen zoo aangeiiaam inogelvjk te maken zoo werd o. m. aan elk militair bij gelegeiiheid van bun vertrek naar den Helder, om de schietofefeningen bij te wonen, den 30 Augustus een brood met boter en kaas uitgereikt., hetwelk bij hunne aankoinst te Breda en den Helder, werd herhaald. Wij achten het niet ondienstig belangheb- bende opmerkzaam te maken op het koninklijk besluit van 27 Jnli 11., Staatsblad no. 101, waarbij is bepaald, dat de tonvorinige maten, te rekenen van 1 Januari 1879, zijn afgeschatt, be- halve voor den handel in aard— en boomvruchten bij de maat, bij welken, met ingang van dat tijdstip uitsluitend gebruik moet worden ge maakt van de tonvormige maten van een en van een halven hectoliter. Iloilteilisse, 25 September. Onze Harmonie zal Zondag den 29 dezer, des namiddags half vier ure, op de kiosk te Kloosterzande een concert geven, waarvan het programma in dit nuramer dezer cou- rant wordt opgenomen. - Z. M. heeft met wijziging in zoover van het koninklijk besluit van 30 April 1877 no. 29, bepaald, dat de standplaats van het kantoor der registratie en domeinen tlians te Cortgene, met 1 October a. s. zal zijn te Colijnsplaat. Z. M. heeft bij de administrate van den vtaarborg op de' gouden en zilveren werken be- noemd tot controleur te Middelburg R. van Calcar, thans essayeur te Groningentot essayeur te Groningen C. L. Bernliard, thans in diezelfde betrekking te Middelburg; tot essayeur te Middel burg J. P. Wieling, thans commies stempelaar te Amsterdam. De minister van marine brengt ter kennis, dat in Augustus 1879 een examen zal plaats hebben voor de betrekking van scheepsklerk. Jongelingen, die verlangen mocliten bij dat exa men mede te dingen, moeten zijn Nederianders en geboren in de jaren 1862 en 1863. Yoor de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee is op de Staatsbegrooting voor 1879 uitgetrokken 1,550,610, zijnde volgens den toelichtcnden staat betgeen noodig is voor het onderhoud en de voortzetting der reeds aanbeste- de werken, in afwachting van het rapport der staats—commissie. De weldoende hand, die vroeger steeds ware philantropisclie instellingen ten onzent steunde, schijnt in II. K. H. prinses Hendrik een waardige navolgster te hebben gevonden. Het Vaderland verneeint altlians, dat directrices van de Vereeniging t,Klein-Dorcas" te Maassluis van de prinses een prachtig porseleinen servies hebben ontvangen, om als prijs te dienen voor een te houden verloting. Bij het comite voor den tocht naar de IJszee is gisteravond van den commandant de Bfuijne uit Hammerfest (Noorwegen) het telegrafiscli bericht ontvangen, dat de Willem Barends daar was aan- pekomen. De bemanning genoot. een goeden wel- stand. Van 1 tot 10 Augustus waren voor de ijsvaart belangrijke waarnemingen gedaan. Voorts bericht de commandant, dat Matoeschkin was aan- gedaan. Verder dan Trooskaap is men niet geweest; de hoogste breedte, die bereikt is, was 78 graden 15 minuten, en wel op 7 September, De Israelieten te Goes, die op eene boven- woiiing hunne godsdienstige bijeenkomsten houden, hebben besloten pogingen aan te wenden tot het verkrijgen van een eigen kerkgebouw. Er zullen bijdragen gevraagd worden van de geloofsgenooten en daarna van de overige inwoners der stad, om eindelijk, als dit. niet voldoende oplevert, met toe- stemming van Z. M. den koning een loterij te houden. Deze week keerden de 16 handwerksliedeu te Amsterdam terug, die op kosten van de Maat- schappij ,/tot Nut van 't Algemeen" gcdurende een week de wereldtentoonstelling te Parijs hebben bezocht. Gelijk bij hun vertrek, werden zij bij hun aankomst door de commissie, die volgens het mandaat van de jaarvergadering hun bezoek en verblijf te Parijs voorbereidde en regelde, in het gebouw van het Nut ontvangen. De inannen kwa- men gezond en opgewekt terug en uit de versla- gen, die elk werkman deed van het belangrijkste, wat Itij daar in zijn vak had gezien, bleek hoe- veel nut zulk een bezoek stichten kan, met hoe- veel belangstelling daar de vele meesterwerken en wonderen der industrie waren aanschouwd. Van de voorkomende wijze, waarop zij ook door de leden der Nederlandsche hoofdeommissie waren bejegend, werd dankbaar gewag gemaakt. DoOr alien zijn de indrukken van het belang rijkste wat zij in hun vak aanscliouwden, schrifte- lijk en op schets toegezegd. Landbouwberichten. Te Leiden zal in het aanstaande voorjaar eene boter- en kaasfabriek worden opgericht, die geheel volgens de nieuwe methode zal ingericht zijn. De ainbachts-heerlijkheid Heesbeen, nabij Heusden, bevattende 175,25,14 hectaren best bouw- en weiland, 3 groote landhocven en 10 landbou- werswoningenkon in publieke veiling slechts f 397,650 opbrengen en werd dientengevolge in-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1