No. 1391 Woensdag 18 September 1878. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND. 18e Jaargang. ABONNEMENT. 6 Ter Neuzen, 17 September. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. COLRANT I ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. AdvertenRen gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nitmiddag DRIE nren. Dit blad TcrHcbljnl Dinsdag- cii Vrijdagavond bij Jl< K. C. D II O N T te Ter Neuzen. Politiek Overzicht. De vorderingen der Oostenrijksche troepen in Bosnie en Herzegowina blijven nog verre van schitterend. Integendeel, is het bericht, dat besloten zou zijn, verder voortdringen voor dit jaar te staken en zich te bepalen tot bet bevestigen der genomene stellingen, waarheid, dan kan dit geen andere oorzaak hebben, dan de verbazende moeilijkheden, welke de Oostenrijksche regeering in het oosten van Bosnie ondervindt. De onherbergzaainheid van deze streken, schijnt dan ook alles van dien aard te overtreffen. „Nooit zijn onze soldaten z6o op de proef gesteld schrijft een Oostenrijksch officier aan een der Fran- sche bladen. En zoo vervolgt bij ik denk daarbij niet aan gevechten, ofschoon deze guerilla voor Europeesche troepen altijd onaangenaam is, maar reeds de vermoeienissen en de ontbering gaan alle beschrijving te boven. Het land is onbe- grijpelijk barbaarsch. Men kan veertien dagen marcheeren, zonder iets te ontdekken, wat op eene woning, laat staan op een dorp, gelijkt. Wegen zijn er in het geheel niet. Onze levensiniddelen kunnen ons niet altijd volgen. Van 20 Juli tot 9 Aug. heb ik geen bed gezien en natuurlijk kwam ik niet uit de kleeren. Wij leefden van scheepsbeschuit en koffie. Het is zoo erg, dat de manschappen, na een marsch, als blokken neder- vallen en er niet toe te bewegen zijn, hunne tenten op, te slaan en voedsel te nuttigen. Komt men ten laatste eens aan eene bewoonde plaats, dan is het eerste, wat men ziet, eene collectie pieken, waarop de hoofden zijn gestoken van de partij, die er toevallig in de minderheid is. Kortom het is een strijd van de barbaarschheid tegen de be- schaving en deze kan lang duren." De nota van Duitschland aan de mogendheden, om gezamenlijk bij de porte aan te dringen op uitvoering te geven aan de bepalingen van het congres, heeft nog niets uitgewerkt. Engeland verzet zich tegen dit voorstel en nu de porte dit weet, zal ze hoogstwaarschijnlijk nog meer beginnen te talmen met het voldoen aan hare verplichtingen, waarmede trouwens Engeland misschien zijne be- langen gediend acht. Of de mogendheden nu zonder Engeland zullen optreden, is nog onzeker. Voor Griekenland vooral wordt het verkrijgen zijner wenschen bepaald onraogelijk, wanneer de porte aan zich zelve wordt overgelaten. Wat dit rijk doen zal, daarover besluit thans de minister- raad, die bijeen geroepen is; maar voor het geval de mogendheden hunne hulp ontzeggen, zal dit rijkje wel best doen, zich in een noodzakelijk kwaad te schikken, tot dat de tijden beter worden en het verlangde uit het zich ontbindende Turksche rijk als van zelf wordt toegedeeld. Heden zal een aanvang gemaakt worden met de behandeling der wet tegen de sociaal democra tic, terwijl von Bismarck Zondag te Berlijn werd verwacht, om aan de behandeling deel te nemen. De wet is voorafgegaan door eene uitvoerige me- morie van toelichting. De hoofdgedachte van dit uitgebreide stuk, in de wetsartikelen in bijzonder- heden uitgewerkt en toegepast, is ongeveer de volgendede sociaal-democratie wil een geheelen ommekeer van de maatschappelijke orde, teneinde de verhouding tusschen kapitaal en arbeid zoo te I wijzigen, dat de arbeid onafhankelijk worde van j I het kapitaal. Deze ommekeer is evenwel onmoge- j lijk zonder eene geheele omwenteling ook op staat- kundig gebied, waarbij aan de arbeidende klasse de regeering wordt toevertrouwd. Tot bereiking van dit doel wil men de arbeiders in alle landen tot een reusachtig leger vereenigen. Beoogt de sociaal-democratie alzoo niets minder, dan de omverwerping van staat en maatschappij, dan is het de plicht van den staat, op tegenweer bedac'nt te zijn, gelijk ook de maatschappij dit op hare wijze moet doen. Wat nu het Duitsche rijk aangaat, wordt in de ingediende wet voorgesteld, den sociaal—democraten te beletten, zich verder 1 als eene den staat vijandige macht te organiseeren en hare revolutionaire denkbeelden te verbreiden onder de onontwikkelde volksmassa, die zij door de voorspiegeling van eene gouden toekomst begoochelt en meesleept. De rijksregeering wenscht in staat te worden gesteld, om niet alleen repressief, maar ook preventief te werk te gaan. Nu kan zij alleen het eerste, doch dat is in hare schatting niet genoeg. Naar men meent, zal de socialistenwet door den rijksdag worden aangenomen, wanneer de regeering zich op sommige punten met de nationaal—liberalen wil verstaan. Vooral de vraag, of niet de gewone rechter bevoegd zal zijn, om ten slotte eene uitspraak te doen in hoogste beroep over vonnissen, door de administratieve macht gewezen, eene vraag, waarbij een diep ingrijpend rechtsbeginsel betrokken is, zal het onderwerp van veel beraadslaging zijn. De herhaalde pogingen der „Vereeniging tot bevordering der belangen van Zeeuwsch-Vlaande ren," bij de Hooge regeering aangewend, tot het afschaffen der in- en uitklaring van de voor Ter Neuzen bestemde en van daar vertrekkende schepen, is eindelijk met een gunstigen uitslag bekroond, doordien de minister van financien thans den pro- vincialen inspecteur der directe belastingen te Mid- delburg gemachtigd heeft, om voorloopig en bij wijze van proef, evenals dit trouwens met de schepen voor en van Rotterdam het geval is, de in- en uitklaringen der voor Ter Neuzen bestemde schepen hier te doen plaats hebben. Zaamslag, 16 September. Op heden is benoemd in den Zaamslagpolder, door de vergadering van I ingelanden, tot gezworen de heer J. de Mul, ter vervanging van den heer L. van Dixhoorn, be noemd tot dijkgraaf, en door het polderbestuur, tot dijkwachter-bode S. Deurwaarder, in plaats van zijn vader J. Deurwaarder, op verzoek eervol ontslagen. Ilontenisse. In de vorige week ontstond in de Noordstraat brand in de woning van den stroo- dekker J. van Heeze. Hoezeer de aldaar gesta- tioneerde brandspuit geen water gaf, was men door vereende krac'nten den brand nog al spoedig meester. 't Grootste gedeelte van het gebouw is afgebrand, doch het onmiddelijk daaraan grenzende behouden. Niets was tegen brandschade verzekerd. Oorzaak onbekend. De le luit.-kwartiermeester J. F. Moggen- storm, van het 4e reg. huzaren, is bij het 2e reg. van dat wapen, in garnizoen te 's Bosch, overgeplaatst. Het tractement van den hoofdonderwijzer te Cadzand zal, behoudens goedkeuring van Gedepu- teerde Staten, met 100 's jaars verhoogd worden. De heer A. Meskes, sedert 1837 aldaar als zoo- danig werkzaam, heeft op verzoek van den gemeen- teraad zijn aanvraag om pensioen ingetrokken. De heer Dunkler, inspecteur van de militaire muziekkorpsen, is gisteren overleden. De droeve mare bracht eene groote verslagenheid teweeg. De slag voor zijne kapel, die hare ontwikkeling, titels en haien roem aan den talentvollen directeur verschuldigd is, is schier onherstelbaar. De mu- j ziekuitvoering van die kapel in den zoologischen tuin werd onmiddelijk bij het vernemen der treu- rige tijding, gestaakt. De schrijver der Haagsche kroniek in de Gron. Ct. schrijft over de huwelijksplannen van Z. M. den koningRet is waar, dat Z. M. ter gelegen- heid van het diner ter cere van het jonge paar aan eenige heeren, aan den feestdisch, zijn voor- nemen om te huwen heeft te kennen gegeven. Ik kan u zelfs zeggen, in welke bewoordingen „Mes- sieurs," zei de koning, ,/dans six semaines vous verrez la Reine." Wie de koningin zijn zal, voegde Z. M. er niet bij; maar men weet zeker, dat hij het oog had op de 20jarige dochter Emma van den vorst van Waldeck—Pyrmont. Even bekend is het evenwel, dat er moeielijkheden bestaan, die 's konings plannen wel eens zouden kunnen dwars- boomen. Men beweert nl., dat van de zijde van het Duitsche' hof bezwaar zou zijn gemaakt toe- stemming te geven voor een huwelijk, waardoor de Waldecksche prinses het hoofd der familie zou worden, waarvan ook prinses Marie van Pruisen thans deel uitmaakt. De daardoor in T leven ge roepen verhouding tusschen de koningin en prinses Hendrik schijnt tot ernstige bedenking aanleiding te geven, die sommige leden van het Nederlandsche hof niet trachten uit den weg te ruimen. „Niettemin houdt Z. M. zich overtirgd, dat hij de moeielijkheden zal overwinnen en men wist dan ook, dat reeds nu besloten was, dat de huwelijks- voltrekking van den koning in "November en zonder praal te Arolsen zou plaats hebben." Gisteren is op de gebruikelijke wijze de nieuwe zitting der staten-generaal geopend. De koning was vergezeld van de prinsen Hendrik en Frederik. H. K. H. prinses Marianne woonde met hare kleindochter prinses Marie van Saksen-Meiningen, in de presidentsloge, de opening bij. Daarbij heeft Z. M. de koning de navolgende troonrede uitgesproken Mijne heeren! Het verheugt mij bij de opening dezer zitting aan de staten-generaal gunstige mededeelingen te kunnen doen aangaande den toestand des lands. Ik waardeer de levendige belangstelling in het geluk van mijnen beminden broeder, allerwege betoond, en de ontvangst, door de liefde der natie voor mijn huis, aan zijne ge- malin bij hare komst op den Nederlandschen bodem bereid Mijne betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard Zee- en landmacht onderscheiden zioh bij voort- during door ijverige pliehtsbetrachting. De inspanning verdient alien lof, waarmede onze krijgslieden in het Noorden van Sumatra zich kwijten van hunne moeielijke taak. De meeste takken van volksbedrijf leveren stof

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1