E 1 R m I s BINNENLAND. No. 1587. Woensdag 4 September 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 3 September. tku nkuzensche i mum Per ilrie mnanden hitmen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag URIE urea. Uit blad vcrecliijut Dinwdag- en Vrijdagnvond bij J. K. G. DIOHT te Ter Nenzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maketi bekenddat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plants hebben, van af Manmlii". .den 1 (ien, tot en met Zaterilug, den 21en September a. s. Ter Neuzen, den 30 Augustus 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, kunnen worden. J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. provincien erkende. De onderhandelingen over betuigde voor twee praclitige haar aangeboden zulk eene conventie vorderen niet en Oostenrijk bouquetten. scliijnt van plan, om uitsluitend door geweld van Een gelijke ontvangst viel hun te Zutphen ten deel. wapenen zich van het mandaat van het Berlijnsche Te Apeldoorn en op het Loo was alles feeste- congres te kwijten. Het officieele blad be vat een lijk versierd en ongeveer te acht uur naderde de keizerlijk besluit, krachtens hetwelk de troepen trein het station onder Bengaalsche en electrische der 83e brigade van de Hongaarsche infanterie, verlichting, waar de koning met een talrijk gevolg zoolang zij ter liandhaving der binnenlandsche veilig- den prins en de prinses wachtte. Toen zij uit heid in de grensdistrieten dienst doenop zekere den trein stapten klonk een daverend hoera-geroep tijden ook buiten de Hongaarsche grenzen gebruikt uit de groote menigte daar aanwezig. Alsnu hield de burgemeester van Apeldoorn tot hen eene toespraak en bracht ook de directeur van IJolitiok Overziclit. Uit Berlijn wordt gemeld, dat daar de uitwisseling der Turksche rateficatien van het verdrag van Berlijn heeft plaats gehad, zoodat 'l'urkije eindelijk Naar wij vernemen, heeft jl. Zaterdag aan den Nieuwen Neuzen polder bij den zoogenaamden Koe- pel weder eene oeverafschuiving plaats gehad. de school van koning Willem III hun een welkoms- groet, waarna de kinderen der school aan de prinses eene menigte bloemen aanboden. Daarop trad het personeel van het Loo, de zoo- genaamde tuinbazen, voorwaarts. Zij droegen een groote gevlochten korf met praclitige bloemen en gewassen, die zij HH. KK. HH. onder eene ge- paste toespraak aanboden. Prins Hendrik betuigde met eenige van vader- - - Gisteren ayond voerde het muziekgezelscbap alle formal.te,ten, die op t vredestractaat betrekkmg .Apollo" alhier op het marktplein eenige^ muziek- rnn9 mnar]K Detm(Me hebben, vervuld heeft. Maar de verplichtingen te stukken uit gevoKd door eene muziekale wande- 1 7ou oetuigcte m vervullen die het riactaat Turkiie heeft nnwWd n n uu, gevoi_.a toor eene muzieKaie wancie landsliefde blakende woorden namens zicli zelf en vervullen, cue net .ractaat lurkije heett opgelegd, ln de kom der gemeent,e a]s blijk van mgenomen-1 zdne gemalin ziine erkentelvkheid voor de out Tegenover6Grieken 1 Iand ten°^ninste' X* i V* niet aan de eischen der mogendhedentoegeven Een t aJltal belangstellenden was bij deze Me^Tne Tm dm van aanlUing frilde™™ uitvoering tegenwoordig. klaLdehij, Z' het than" S?Tbroede^ Zr Aan het gala-diner, dat jl. zondag avond te de koning der Nederlanden was, die hem namens 's Gravenhage in het Koninklijk paleis gegeven zich zelf en namens het gansche volk van Neder- werd, heeft Z. M. de Koning officieel zijn aanstaand land het welkom op den vaderlandschen bodem huwelijk aangekondigd met H. D. H. prinses Adelaide toeriep. Emma Wilhelmina Theresia, derde dochter van den Een storm van bijvalsbetuigingen brak hier los. prins van Waldeck-Pyrrnont, geboren 2 Aug. 1858. De muziek hief de volksliederen aan. Electrisch Zooals men weet, werd Z. M. den 19 Eebruari en Bengaalsch vuur verlichtte den omtrek zoo helder, 1817 te Brussel geboren. dat zeker alle aanwezigen den hartelijken hand- Axel, 3 September. In de heden geboudene drut zullen hebben opgemerkt, dien de koning en zitting van den gemeenteraad is tot wethouder de prins thans wisselden. en dat Turksche troepen op Grieksch grondgebied allerlei buitensporigheden zouden hebben begaan, dan zou men daaruit kunnen opmaken, dat de Turksche regeering Griekenland nog eens voor good hare macht wil doen gevoelen. Hoe deze houding door de mogendheden wordt opgenomen, daarvan blijkt nog niet veel. Daily News zegt, dat zij de haar daardoor aangedane beleediging niet lijdzaam verdragen zullen. Ze zijn zegt genoemd blad reeds in beginsel besloten, om snel en krachtig ten gunste van Griekenland tusschen beiden te komen, en ze onder- herbenoemd de heer M. J. van Yessem. Het liooge gezelschap stapte in de rijtuigen en Zaamslag, 31 Augustus. Heden heeft alhier be"af zich naar het Paleis' waar het aan een snuper handelen thans over de beste wijze, om Turkije - tot de orde te roepen. De porte heeft het tractaat door het bestuur der waterkeering van de cala- ('eer] nar'1- gerateficeerd en men zal den trouweloozen Turk miteuse polders Margaretha c. a. de aanbesteding Zaterdag deden de pnns en de prinses te onge thans dwingen, aan zijne verplichtingen te voldoen, plaats gehad van het uitvoeren van eenige werken, ^eer. een uur 'lun 'n s Hage. De resi daar anders de tusschenkomst der groote mogend heden belachelijk zou worden gemaakt. Met Baturn is er ook nog niet veel vooruitzicht, dat de overgave zonder strijd zal plaats hebben. Wei zegt een telegram, dat de bezetting geen overwegende bezwaren meer zal opleveren, dat eene tot oeververdediging, bestaande in zinkwerk en steenbestorting, waarvan aannemer is geworden C. v. d. Hooft, te Ter Neuzen, voor 6330nog waren inschrijvingsbiljeten ingekomen vanV. de Clercq, te Selzaete, voor 6337C. Roskamp, te Sliedrecht, voor 6431P. J. Visser, te Hans- deputatie van Kabylen hare opwachting bij den weert, voor/ 7340; W. Ringhout, te Walsoorden, Russischen opperbevelhebber gemaakt en de ver- voor/ 7390P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, klaring afgelegd heeft, dat het land geneigd was, voor 7475H. Hage, te Middelburg, voor 7500. zich bij Rusland te doen inlijven, maar eene andere Uit de bijzonderheden in de verslagen over tijding zegt, dat de Russen Batum opgeeischt en de feestelijke ontvangst van prins en prinses Hendrik eene aanzienlijke macht om de stad hebben samen der Nederlanden bij liunne komst in Nederland, getrokken. Binnen de stad zou eene Turksche blijkt dat die ontvangst overal even hartelijk was. macht staan van 20,000 man, voorzien van een De eerste welkomstgroet werd het vorstelijk grooten voorraad amunitie. Hoe deze berichten nu echtpaar te Oldenzaal toegebracht. Het spoorweg- met elkaar te rijmen, is nog al tamelijk onduidelijk. station was versierd en krachtig waren de toe- koor Oostenrijk ware het te wenschen, dat er juichingen, toen te 5,50 uren de spoortrein, waarmede een middel gevonden werd, waardoor een einde de prins en de prinses uit Rheine werden verwacht, werd gemaakt aan het bloedbad in Bosnie en de het station naderde. In hartelijke bewoordingen Herzegowina. De porte blijft volhouden, dat zij werd het paar welkom geheeten door den com- met in staat is, de bevolking met de Oostenrijksch- missaris des konings in de provincie Overijssel en Hongaarsche bezetting te verzoenen, en al kan zij vervolgens eveneens door den burgemeester van het, zij zou het zeker niet doen, voordat er eene Oldenzaal. De prins beantwoordde die toespraken convenl.ie werd gesloten, waarbij Oostenrijk de J en betuigde zijn welgemeenden dank voor het ge- souvereiniteitsrechten van den sultan op de beide sprokene, terwijl de prinses op hare beurt dank dentie was in feesttooi, zooals slecbts zelden't ge- val is geweest. Niettegenstaande de regen den geheelen morgen bij stroomen nederviel, was het weder tijdens den intocht vrij gunstig. Het vorstelijk echtpaar was blijkbaar verrast over deze luisterrijke ovatie bij den aanvang van den tocht door de residentie, die een jubelende zegetocht geleek te midden van de dichte menigte, aan weerszijden van den weg ge- schaard. Bij elk belangrijk punt van de versiering werd door de rijtuigen van den stoet een wijle stilgestaan, om aan de vorstelijke personen te beter de gelegenheid te geven de sierlijke eerepoorten te bezichtigen. Hier en daar strooide men kwistig bloemen in het rijtuig van het vorstelijk echt paar, dat op den geheelen weg met kreten van warme geestdrift werd toegejuicht. Zeer verras- send was de bloemen-ovatie, toen het rijtuig juist onder de eerepoort in de Rijnstraat was gekomen door een onzichtbare hand tusschen het gewelf groen werd daar een bloemenregen op HH. van KK. HH. uitgestort. In het paleis des konings had de ontvangst van prins en prinses Hendrik plaats door prins Frederik, prinses Marianne, prins en prinses von Wied en de leden der hof houding.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1