i\o. 1586. Zaterdag 51 Augustus 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 30 Augustus. TUt NEUZENSCHE COURANT. Per drie ncsanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, I'ostdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainlddag DRIE nren. Dlt blad vcr#cl»ljnt Dluwdag- en Vrijdagavomt bij J. K. C. DROAIT te Tee Nenzen. JPolitieli Overzicht. Van het tooneel van den oorlog in Bosnie valt weinig nieuws te melden. Oostenrijk gaat krachtig vooit met zijne krijgstoerustingen, maar blijft voorts wat er met het oog op de socialisten—wet te doen is. Volgens het oordeel van ervaren politiek eehter is er niets van te zeggen, voordat de partijen zich georganiseerd hebben, en zou het wel eens kunnen blijken bij die organisatie, dat alle tot dusver zoo geheirnzinnjg mogelijk met het opgeven van geinaakte berekeningen heel weinig te beduiden de geledene verliezen. Dat daardoor overdreven hebben. In Frankrijk, waar de partijen zich ten strijde rusten tegen de aanstaande senaatsverkiezingen, wordt het weder woelig in het politieke leven. De republikeinen, hoewel verzekerd van de be- stendigheid van hun werk, zijn op hunne hoede; geruchten in oinloop komen en geloof vinden, is niet te verwonderen. Dit heeft de regeering ge- noopt tot de mededeeling, dat de verliezen niet meer bedragen, dan 1300 man, met inbegrip van de aan ziekte overledenen. B Over de tegenwoordige operation worden bijna want de openlijkeen verborgene aanvallen der monar- geen bericiii.eu medegedeeld. 't Schijnt dat, in af- chalen en imperialisten zulleu allerheftigst zijn. wachting, dat de versterkingen op het oorlogsterrein £)e anti-republikeinsche dagbladen beginnen nu aangekomen zijn, de Oostenrijksche legers niet ree(js met het betoog, dat het kabinet-Dufaure voortrukken, om later het steeds toenemende aantal ouraogelijk zich kan staande houden en de Figaro opstandelingen met beter succes te kunnen bestrijden. berekent, hoe lang de ministers nog aan het bewind De toebereidselen der Russen tot outrunning kunnen blijven. van de stellingen rondom Ivonstantinopel en op pe tegenstanders der republiek zullen zich ver- het Turksche grondgehied worden met kracht voort- rt:ioe(lei;jk ook dezen keer misrekenen. Insgelijks gezet; maar er zal nog wel eenigen tijd rnoeten zjjn waarschijnlijk de geruchten ongegrond, volgens verloopen, eer Turkije voor goed van de vijandelijke we]ke Mac-Mahon het presidentschap wil neder- bezetting verlost is. Even als tegenover Oostenrijk, leggen. Eenige bladen vermelden dit gerucht. kan de porte maar niet besluiten, uitvoering te geven'aan de bepaling in-het tractaat van Berlijn, om Batum aan liusland af te staan. Zoolang aan die bepaling niet voldaan is, weigert Rusland, zijne troepen uit Turkije te vervvijderen en al gaat nu een gedeelte weg, de positien van Tschataldja zullen zeker niet worden ontruimd, dan nadat Batum over gegeven is. Zooals wij reeds vroeger gemeld hebben, zal Dit zou plaats hebben in de eerste door Neuzens Mannenkoor, onder directie van den dagen van September, maar men verzekert nu, dat beer P. Jvan de Sande alhier, worden deelgenomen de porte beloofd heeft, te zullen zorgen, dat mddio aan het festival, hetwelk op a. s. Zondag te Sel- Septeinber de tegenstand bij de ingezetenen over- zaete zal gebouden worden; de laatste repetitie wonnen is, en Rusland zonder strijd van deze be- daarvoor had woensdag avond te 8 uren plaats langrijke zeeplaats bezit kan nemen. op de bovenzaal van het Hotel de Commerce, Blijkens uit het Russische hoofdkwartier in Turkije waarbij de honoraire leden met hunne dames waren te Petersburg ontvangen officieele berichten, be- uitgenoodigd. vinden zich nog 21,000 zieke Russische soldaten De door het Mannenkoor op het festival uit te voeren ten zuiden van den Balkan, 5000 in het noorden liederen zijn: Het lied van Nederland, door R. en 6000 onder de reserve troepen. Hoe aanzienlijk Hoi en Soldatenmuth door tr. Solle, welke stukken, deze cijfers ook mcgen wezen, toch wordt er bij- de omstandigheden in aanmerking nemende waarin en j^oe de uitvoering plaats had, flink werden uit- gevoerd en de bijzondere goedkeuring der aan- wezigen verwierf. Na deze repetitie gaf het ge- zelschap nog eenige stukken ten beste aan zijne honoraire leden en eindigde met het zingen van den marsch Wenn wir auch nichts hab'n, Sind wir doch beisamm'n! welke met een bijzonder gevoel werd gezongen. De voorzitter, de beer C. van Dijk, besloot deze repetitie met eene korte toespraak tot de werkende en honoraire leden en deelde aan de laatsten inede, dat voor alien, die zich a. s. Zondag bij het Mannenkoor wenschten aan te sluiten, gelegen- heid zal bestaan; het vertrek zal des naraiddags te 12,50 uren per spoortrein plaats hebben, om met den gewonen trein des avonds te 9,05 uren van Selzaete terug te keeren. Van de 70 honoraire leden waren slechts weinigen bij' deze repetitie tegenwoordig; toch mag men veronderstellen, dat alien in den bloei en vooruit- gang van Neuzens Mannenkoor belang stellen. De zedelijke steun der honoraire leden, aan de werkende leden te geven, moet veel zwaarder wegen dan de geldelijke, waarom wij hopen, dat deze aan het ge- gevoegd, dat de sterfte in den laatsten tijd ver- minderd is. Het getal der tot nog toe te water naar Rusland getransporteerde zieken bedraagt 27,000 man. De Duitsche bondsraad houdt zich nog steeds bezig met de behandeling van het wetsontvverp tot voorkoming en beteugeling van sociaal-demo- cratische woelingen. De vergaderingen van den bondsraad zijn niet openbaar en dus verneemt men niets omtrent de ontvangst, welke het ontwerp bij de vertegenwoordigers van de regeeringen der verschillende Duitsche staten vindt. Men verwacht eehter wel, dat het eenigszins gewijzigd zal worden, voor dat het bij den rijksdag in behandeling komt. Het is eigenlijk eene hopelooze onderueming wanneer men, zooals vele bladen reeds doen, voor- spellen wil, welke houding de verschillende fractien van den rijksdag, tegenover het wetsontwerp zul len aannemen. Van te Berlijn wonende afgevaar- digden verneemt het blad, dat de aanvoerders der partijen in den ontbonden rijksdag veel moeite doen, om hen, die zij meenen, dat thans ook zich bij afzonderlijke fractien zullen aansluiten voor de opening bij elkander te brengen, ten einde zoo spoedig mogelijk zich te organiseeien en te bepaleu, zelschap in ruime mate moge worden verleend op het feest, dat hetzelve op 8 October a. s. hoopt te vieren. De alhier in garnizoen zijnde 13e compagnie van het 3e regement vesting—artillerie is heden morgen via Vlake per provinciale stoomboot ver- trokken naar den Helder, om aldaar aan de schietoefeningen deel te nemen; den 15 September a. s. zal bovengenoemde compagnie weder alhier terugkeeren. De heer F. H. H. Lemmens, 2e luitenant der infanterie in garnizoen alhier, heeft, naar wij vernemen, zijne detacheering aangevraagd voor den tijd van 2 jaren bij het leger in West-Indie. I Boclikapelle, 29 Augustus. Voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad, op 27 dezer alhier gehouden, werden ingeleverd 29 briefjes, waaronder 5 van onwaarde. Op den heer J. F. Truijman werden uitgebracht 17 en bekwam de heer P. van Campeu 7 stem- men, zoodat eerstgenoemde is verkozen. Z. M. heeft C. C. A. M. Dominicus, thans surnuinerair bij de adrninistratie der directe be- lastingen, invoerrechten en accijnsen te Middelburg, benoemd tot ontvanger der directe belastiugen en accijnsen te Belliugwolde. Een visscher, te Vlissingen te huis behoorende, rapporteert, dat op de hoogte van de plaat van Breskens een hoogaarts het onderst boven drijft, zijnde de opvarenden waarschijnlijk omgekomen. Van Vlissingen wordt geen hoogaarts vermist; 1 men vermoedt, dat het een te Philippine te huis behoorend vaai'tuig is. Bij de afdeeling der Schippersvereeniging ,/Schuttevaer" te St. Aunaland is bericht ontvangen, dat ter voorkoming van verdere ongelukken op den zoogenaamden Blindendam bij Zijpe een doelmatig baken zal worden geplaatst, ter juistere aanduiding van het punt van genoemden dam. De N. R. Ct. bevat het volgende Zijn wij wel onderricht, dan is er sprake van eene aanstaande echtvereeniging van Z. M. den koning met H. D. H. de prinses Pauline Emma Augusta Hermina van WaldeckPyrmont, geboren 19 October 1855, dochter van den regeerenden vorst van Waldeck. Als geschenk op den huwelijksdag heeft Z. K. H. prins Hendrik aan zijn gemalin een rijkdom van brillanten en edelgesteenten aange- boden, gelijk zelfs bij vorstelijke echtvereenigingen zeker zelden in zulk een volkomenheid en schoon- heid werd gezien. De gansche bruidskorf bestaat uit een diadeem, een corsage (groote broehe,) een collier met 11 hangers en verlengingen van deze, om die corsage als esclavage te dragen, die door twee schouder— broches verbonden wordt. Deze versiering, naar teekeningen van Holbein vervaardigd, kan op tweeer- lei wijze gedragen worden, en wel met satfieren of geheel in brillanten. De door prins Hendrik daarvoor geschonken groote saifieren en brillanten behooren tot de merkwaardigste zeldzaamheden, zooals die wellicht in de beroemste schatkameren niet eenraaal voor- komen. De groote saltier als Corsage, ongeveer 200 karaat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1