Belangstellenden HANDEL IN BODWIATERIALEN. BROODBAKKERSKNECHT. advertentiEn. In los sing Rir-, Haarfl- en RaiMota. KIESVEREENIGING STEEIMHOUWERiJ. Terstond te koop of te pachten gevraagd: EEN WINDKORENMOLEJV. beste SCHOTSCHE KOLEN, 1e qualiteit Vlamkolen. H ANDELSBERICHTEN. Prijzen tier Effecten. Amsterdam, 26 Augustus. Burgerlijke Stand van Ter Neuzen. Van 19 tot 25 Augustus 1878. Z t ijcl u ii_> en- Voor de menigvuldige en hoog ge- waardeerde bewijzen van belangstelling, ook uit Zaamslag, Axel en omstreken, bij gele- genheid van mijn 7Oaten verjaardag op 21 clezer ontvaugen, wordt aan alle vrienden hartelijk dank betuigd. Wolfaartsdijk. J. VAN DER BAAN. IfiSSF* onc'erpetee'cen^e maakt door deze W^F bekend, dat zij, door den gerneenteraad van Ter Neuzen als gemeente vroeilvrouw benoemd zijnde, zich als zoodanig alhier heeft gevestigd en wel nabij de bijzondere school. Ter Neuzen, 22 Augustus 1878. A. S. HUFKENS. Rotterdam, 26 Augustus. Gent. Londen, in de oprichting van eene LIBERALE OENTRALE in het district GOES worden uitgenoodigd ter bijwoning eener vergadering, op Vrijilag, den 30 Augustus, des iiamiddtigs te half een uur, te houden in een der zalen van de Societeit ,/Van Ongenuchten Vr ijte Goes. Goes, 20 Augustus 1878. J. G. DE WITT HAMER, J. M. KAKEBEEKE. J. II. DE LAAT DE KANTER. J. L. VAN DER PAUWERT. J. A. A. FRANSEN VAN DE PUTTE. Directe aanvoer uit Engeland van vei'glaasde Engelsche Aardenbuizen, voorradig in alle afme- tingen en worden aan zeer lage prijzen bij groote en kleine partijen afgeleverd. Beste Eugelsche Slijpsteeuen worden ook aan concurreerende prijzen afgeleverd. J. HOLM, Nieuwe haven, Middelburg. Terstoud of met November een K M E CIIT benoodigd bij J. DE SMIDT Jz. te Ter Neuzen. Adres onder letter I. R. aan het bureau van dit blad. 23 Aug. 16 Aug. 26 Augustus. tegen concurreerende prijzen bij DONALD 0. LUMSDEN, te Ter Neuzkn. het schip Johanna Cornelia met grove Het schip de Hoop met Heden uverleed ons Dochtertje COR NELIA HENDRIKA in den ouderdoin van 12 jaar. Ter Neuzen, 26 Augustus 1878. G. J. BALKENSTEIN. I A. M. BALKENSTEIN, Schberhout. Snelpersdruk van J. K. G. Dhont te Ter Neuzen Vlissingen, 23 Augustus 1878. G. DE HEER. neergetuimeld en haar ruiker uit haar hand vliegt juist in vaaers hoed. Deze heeft deu ruiker er dadelijk weer uit en geeft hem Philippijutje terug, die wel toornig had willen wezen over den lompen stoot, maar er toch ten slotte ora heeft moeten iachen Na (lit avontuur ging de oude uit de balzaal naar de biljardkamer, waar l.ij een sigaar rooken en een glas wijn drinken wilde. Daarvoor raoest hij den trap af en toen hij den hoed opzetten wilde, viel er een rolletje papier uit. Wat drommel, dacht hij, wat is dat voor een papiertje? Hij raapt het op, rolt het los, en leest onder de gasvlam op de trap. Ja, wat leest hij? O, PhilippijnAch! was ik dijn! Han wist uw zin, hoe ik u min. Maar deez' rozen kunnen kozen, Zij zullen licht dit klein gedicht U brengen. Dan, dan weet g'er van, Hoe ik u min met al mijn zin. Renard. „Zoo, zoo, is het anderg niet. Ik had het me wel gedacht dat het met dien penseelist niet heel pluis was, Ja, deksel, die zou me juist de goede wezen! Achter niets, en voor niets, een windbuil en een verzenmaker, heel mooi! Hat de duivel hem hale!" En het scheelde maar een haartje, of de oude Gurkes had nog schandaal gemaakt en Renard in diens gezicht hardop gezegd, hoe hij over dezen dacht. Maar de oude heer hield zich bedaard voor de booze tongen. die er meer dan genoeg waren in Kletf en die juist in zoo'n schandaaltje zouden groeien. Gurkes deed liu het beste, wat een verstandig man in zoo'n toe- stand doen kan: hij dronk een glas wijn en nog een en weer een en zoo verder, tot het bal was afgeloopen. Maar thuis brak er een vreeselijk onweer los oyer de arme Philippijn. Gurkes dreigde zelfs, dat hij Renard zou doodschieten als deze nog eens in zijn huts durfde koinen. Het pistool was daar al lang voor gekocht. IJselijk was het te hooren en te zien, hoe verwoed de man was en hoe hij raasde. Philip- pijntjes hart werd er bijna door gebroken. (Wordt vervolgd.) Goole met stnkg. Noordsche brik Thetis, kap. Gelnksom, naar Torsberg, in ballast. Noordsche schooner Hendirich, kap. ilohde, naar Shields in ballast. In deze haven zijn binnengekomen bestemd om aan den ijzeren weg alhier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als 18 Aug. Eng. stoomb. Horatio, kap. T. Marwich, van Baru met ijzer. 19 Aug. Eng. stoomb. Nero, J. Hornby, van Daotzig l met slippers. 22 Aug. Eng. stoomb. Ella, kap. C, Harisson, van Baro met ijzer. 28 Aug. Eng. stoomb. Londos, kap F. Spink, van Goole met steenk. Uit deze haven zijn vertrokken, na aan den ijzeren weg alhier ta hebben gelost en geladen, de volgende zeeschepen, als 20 Aug. Eng. stoomb. Horatio, kap. T. Marwich, uaar Baro ledig. 22 Aug. Noordsche bark Lina, kap. Christoffelsen, naar Torsberg in ballast, 23 Aug. Duiteche brik den 10 Junij, kap Quaatanberg, naar Elseneur in ballast. Noordsche bark Otto, kap. L. Jensen, naar Riga in ballast. -V KDhKLAN D. Bklgik Frankrijk. RusLiNn. Huwklijks-Aangiiten. 22 Augustus. Jan Francois FaaB, oud 21 J. jm. an Magdalena Leviua de Bruijne oud 17 j. jd. 24 Aug. Cornelis Adriaan Versluijs, oud 22 j. jm. en Cornelia Maria Versluijs, oud 26 j. jd. Huwelijks-Voltkekkinqen. 22 Aug. Pieter Josephus Gijsel, oud 26 j. jm. eD Francisca Maria van de Walle, ond 29 j. jd. 23 Aug. Jean Baptist Dooms, oud 24 j jm. en Jacoba Dieleman oud 20 j. jd Geroojlten. 20 Aug. Dina en Anna Jacoba, dochters van Jan van der Peijl en van Janneke van den Berge. 22 Ang. Jauna, d. v. Jacobus Verheijke en van Janna Ileule. 23 Aug. Tbeodorus Benedictns, z. v. Angelus Domiuicus van Aerde en van Adelaide Charlotte Spiering. Johannes Franciscus, z. v. Jacob Meijer en van Abigael Jannetje Kurviuk. 24 Aug. Neeltje Pieternella, d. v. Jacobus Johannes Heijgelaar en van Jacoba Versloijs. 25 Ang. Maria Rosalia, d. v. Bernardus Willem- en van Annigje Nederlof. Overlijdkn. 20 Aug. Jojakim van dar Welle, oud 3 m. z. v. Abraham en van Maria Pietemelia Grijspeere. 21 Aug. David Jolijt, oud 6. m. z. v. Louis en van Fraucina Goedgelnk. Van 16 tot en met 23 Aug. zijn in deze haven binuengekomen bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen, als 18 Aug. Eng stoomb. Ironopulis, kap. Dnmster, van Leith met Btukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Tasker, van Goole met stukg. 19 Aug. Eng stoomb. Ralph Greyke, kap. Wricht van Goole met atukg. Eng. stoomb. Contest, kap. Watson, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Capulet, kap Maclean, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, van Londen met stukg. 20 Aug. Noordsche brik Sapsberg, kap. GuS, van Holmstrand met hont. Eng. schooner Ellen, kap. Tempel, van Wells met tarwe. Duitsche schooner C. H. Beug, kap. Zan len, van Straalsun met hout. 21 Aug. Eug. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, van Goole met stukg. Eug. stoomb. Commercial, kap. Burns, vau Londen met creosoot. 22 Aug. Eug. stoomb. Rosa, kap. Dnrnberlin vau Goole met stukg. Eng. stuomb. Richard Moiou, kap. Fyre, van Goole met stnkg, 23 Aug. Eng. stoomb. Stautons, kap. Backer, van Londen met stukg. Van 16 tot en met 23 Jag. zijn uit deze haven vertrokken komeude van Gent, de volgende zeeschepen, als 17 Ang. Eng. stoomb Paradox, kap. Backer, naar Londen met stnkg. 18 Aug. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberlin, naar Goole met stnkg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Eyre, naar Gcole met stukg. 19 Aug Eng. stoomb. LouvaiD, ksp. Butt, naar Louden met atukg. Eng. sloep Opal, kap Melsted, naar Londen, ledig. Eng. sloep Levovia, kap. Brauch, naar Londen met kleij. Zweedsche bark Victoria, kap. Bracker, op avontuur in ballast. Noordache bark Cito, kap. Olsen, op avontuur in ballast. Noordsche 3m. schooner Lorma, kap. A. Olaen, naar Boston, in ballast. Noordsche schooner Aogarius, kap. Cristoffel, naar Noorwegeu in ballast. 21 Aug. Zweedsche 3m. schooner Gurilln, kap. Ailerson, naar Zweden in ballast. Duitsche schooner Ernest, kap. Egverts, op avontuur in ballast. Duitschs schooner Emelie, kap. Lepels, naar Dantzig met chigory, Duitsche bark Steynhagen Niehulf, kap. Klat, op avontuur in ballast. Noordsche bark Adriatie, kap. BLx, op avontuur in ballaat. Eng. stoomb. Contest, kap. Watson, naar Louden met stnkg. Eug. ssoomb. Ralph Greyke, kap. Wricht, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Capulet, kap. Maclean, naar Londen met stukg. 22 Aug. Eng. stoomb. Norma, kap. Tasker, naar Goole met atukg. Eng. stoomb. Ironopoiis, kap. Demster, naar Leith met stukg. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, naar Londen met stukg. 23 Aug. Eng. stoomb. Commercial, kap. Burns, uaar Londen ledig. Eug. stoomb. Rornep, kap. Ellwood, naar Polish. Oostknrijk. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatschappy. dito exploitatie Ned. staatsspoorw. Ccrtificaten by Rotschild Insehrijvingen Obligatien 1798/1815 dito Hope Co. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866. Oblig. Hope Co. Leoning 1860 Certific. dito IuBcript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligatien 18671869 C'ertifieaten Aandeel spoorweg Gr. Maatach. Oblig. dito. Aand. Baitiache spoorweg dito dito Jelez Orel dito spoorweg PotiTiflis dito dito Charkow Azow Schatkist obligatien Oblig. metall, in zilver Jan. Juli. pet. 83i Hongarije. Itai.ie. SPANJE. Portugal. April /Oct. Mei Nov. Feb./Aug. Per k Amerikaansche dollars dito dito dito in papier dito dito Schatkistbilletten Certific. Am terdsrn Obligatien Buitenl. dito Binnenlandscbe Obligatien 8 J 50 l*ri|ieeii van toupoiw Amstehiiam 26 Augustus. Metall. 21,60 dito zilver f 21.72^ Uiv. Eng. per f 11,771- Eng. Portugal f ll,77i Spaanache piasters f 47,65; (in goud) f 2,45J. Tegen 25 a 50 ct. lager raimde nieuwe Tarwe slepende op; van jarige dito was weinig ter markt; Rogge 25 ct. lager. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe J' 10,50 a f 11,25. Over- maaS8che f 7,50 a f 10,nieuwe dito f 10 a f 10 75. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche 6.25 a 7 25. Overmaassche 5,75 a f 7,Gerst, Zeeuwsche winter J 6,70 a y'7,10, mindere f 5,70 a f 6,50 zoraer dito f 5,a f 6,60, mindere f «/-,—■ Haver, korte /4.80 a 5,80 lange f 2,75 a./5,Paardenboonen f -,— a Duivenboonen f -, a f -,Bruinebooneu f -,a f mindere J a fWitteboouen, Walchersche f -,— a J .Zeeuw sche -,a mindere a f Erwten. Walchersche 10,50 a f 10,75, Zeeuwsche 9,75 a 10,25. Kauariezaad beste J' 8,50 a f 8,75 mindere J' 6,50 a f 7,75. Koolzaad Zeeuwsch f 13,30 a 13,40 Flakkeesch f 13,20 a fOvermaasch f 13,—. Eieren 3,50 a f 3,60 per 100 stuks. Aardappelen J 3a J' 4. Meekrap. Tot iets vastere prijzen werden eenige partijtjes verkocht. Tarwe, witte, 100 k. Id. roode, ttogge Gerst, Haver, Boekweit, p. hect. I nivenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. E/ijnzaad, Kempzaad Lijnkoeken, Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken, Eieren per 26, Tarwe vasterandere granen flauw. fr. 28.00 a 30,00 fr. 28,00 a 29,00 28,00 30,00 28,00 29,00 20,00 21,00 19,00 20,00 28,00 23,00 - i 23,00 23,00 20,00 2L00 18,00 17,00 25,00 25,— n 20,00 20,— 43,00 ti 40,00 41*00 34,00 32.00 83,00 34,00 27,00 27,00 25,00 24,00 25 00 24,00 22,00 20,00 22,00 20,00 17,00 1700 i~~~ 2,15 2,25 2,15 2.30

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 4