te Brussel hadden opgeslagen, hebben na eenige avonturen de stad verlaten. Deze 9 wilden hebben over een liefd-sgeschiedenis strijd gekregen waarbij zij elkander met dolken gewond hebben, zoodat de politie van de sabel moest gebruik maken, ze te scbeiden. Drie belhamels zijn gearresteerd. Dj boekhandelaars Aekermann en Bingenheimer te Mainz zijn op requisitie van de staatsregeering in hechtenis genomerl, omdat zij bij wijze van premien, tegen betaling van 8 M. waardelooze cylinder- horologes hebben uitgereikt in plaats van kostbare chronometers. De politie te Zwolle is dezer dagen op het spoor gekomen van een oplichting, gequalificeerd als r/onbevoegde uitoefening der geneeskunde. Zeker koopman M. K. wist den daglooner J. v. M., voor korten tijd nog in Westenholte woonachtig, voor zijn reeds jaren aan zenuwziekte lijdende dochter een geneesmiddel aan te praten. Het voorgeven was, dat M. K. het geneesmiddel uit Londen, van een daar gevestigd dokter, moest gaan halen, zoodat er natuurlijk een hoogen prijs voor betaald moest worden. De daglooner besloot in overleg met huisgenooten het middel te koopen, en verkocht daartoe zijn huisje met bijliggend stukje land. Hij ontving weinige dagen later en nadat hij zich ininiddels alhier had gevestigd, het beloofde middel en moest daarvoor, met inbegrip van vergoeding voor de reis naar Londen, ruim 100 betalen. Een tweede aflevering, tegen denzelfden prijs, was reeds ontvangen en zou ook betaald zijn Het Gorichemsche publiek is niet anders dan het geheele publiek hierte lande en eldershet vreem- de alleen is in staat belangstelling te wekken. Een bekend kunstenaar, die er Woensdagavond een voorstelling wilde geven, begreep dit ookhij kondigde met ophef een goochelvoorstelling aan professor Jacques. De zaal was flink be- van zet en 't publiek verkeerde in spanning om den grooten prestidigitateur te zien. Toen het uur van aanvang gekomen was, verscheen Bamberg. Bij eene rekruteering in eene der Beijersche grensplaatsen wilde de voorzitter der comfnissie de mecste dienstplichtigen naar Metz zenden, maar alien verklaarden liever te Zweibriicken bij de jagers te wilden dienen. De voorzitter stond dat eerst aan eenigen toe, maar toen niemand naar Metz begeerde te gaan, wilde hij toeh gaarne de reden weten voordat hij eene verdere beslis- sing nam. Geen der rekruten durfde een woord zeggen, tot eindelijk de aanwezige. gendarme het woord namMet uw verlof, kolonelde reden is eenvoudig; te Metz kost het bier 25, te Zwei briicken 11 penuingen. De rekruten uit die pkats heeten nu te Zweibriicken algemeen vde bier- jagers." Door Engelsche artsen wordt dezer dagen be- weerd, dat zoowel plantaardige als minerale vergif- ten in het lichaam bijna onmiddelijk onschadelijk gemaakt (geneutraliseerd) kunnen worden door het innemen van eene goede dosis zoete olie (olijfolie). Bij krachtige menschen moet de dosis grooter zijn als niet bij een onderzoek, den apotheker V. d. B. dan bij zwakke. opgedragen gebleken was, dat men hier met gewoon j[e( Engelsche blad The dental Cosmos geeft den raad om als middel tegen kwalijk riekendei bitter te doen had Een reizende koopvrouw in lucifers, die te adem iedere week twee of driemaal des avonds voor Lnnteren in een huis kwam en de bewoncrs afwezii vond, nam uit de kast, waarop de sleutel stak, twee I water waarin een eellepel houtskoolpoeder is geroerd. rijksdaalders. De bewoner trad zijn huis weer bin- Het middel moet even snel als zeker werken viel haar een zekere Renard het beste, een vrotijke, knappe jongen, een schilder, die nog niet lang in Kleef was. In den beginne werden er tusschen hen beiden maar allerlei aardigheden gewisseld en werd er wat gekheid gepraat, tot eindelijk eens toevallig een Groschen op den grond viel, dat zijn hand en haar handje toen beide tegelijk wilden oprapen, maar in plaats van den Groschen kreeg de schilder haar handje te pakken, en zoo voorts. Daarna ontmoeten zij el kander ook dikwijls heel toevallig, als Philippijntje een muts of een kanten kraagje moest brengen nair mevrouw Bino, die buiten de stad een villa had met een schoonen tuin. Bij die villa, aan het begin van de laan zat op zoo'n toevalligan keer mijnheer Renard eehs te teekenen Philippijntje dis een boodschap bij mevrouw Bino had, sprak hem aan: „Ei zoo mijn heer Renard goeden morgen, alweer zoo druk bezig?" Toen lei Renard heel verlegen zijn hand op het papier en antwoordde „Wel zeker, mejuffrouw, inaar het was der inoeite niet waard, dat ik ergens aan begon Maar hoor epns, nu gij gekomen zijt, zal mij alles wel zeer vlug van de hand gaan, want nu heb ik een lieven engel in mijn nabijheid." „Kom staak uw gek heid. Daar meent gij toch niets van maar laat mij toch eens even kijken, wat gij maakt.een landschap- jen of zoo iets?" „Och, ik zou dolgraag teeke nen, wat er in mijn hart zit, maar, mijn beste Philippijntje, het lukt mij niet." En tevens nam hij de hand van het papier en wat zag nu het verbaasde Philippijntje? Haar eigen portret, buitengewoon mooi gemaakt, juist zooals zij daar stond in levenden lijve „He, wat een groote eer voor mij!" riep zij, terwijl zij rood van verlegenheid werd, waarna zij met een bedaarder vaarwelweg huppelde Maar sinds was zij smoorlijk verliefd op Renard en hij op haar eveneens beiden hebben toen hun verliefdheid verder gespon- nen op dichterlijke wijze met briefjes en bloemeu, maar idles zeer geheim, opdat. de oude niets zou merken. Maar al merkte deze ook iets, toch kwam er weldra een gelegenheid opdagon, die hem wat te merken geven nen, toen de vrouw het juist verlaten had, kreeg let te bed gaan den mond te spoeien met weinig J moest, al was hij ook honderdmaal de steenen Gurkes geweest. Die zaak was als volgt: In de Schiitzentent werd door de fatsoenlijke jongelui een groot bal ge- In een causerie over de wereldtentoonstel- dadelijk kwaad vermoeden, zag dat zijn geld ver- j- zegt een Engelsch briefschrijver o. a. dwenen was en zette de vrouw na, die door den q'0(. rnjjn genoegen heb ik opgemerkt, dat de inmiddels geroepen veldwachter terstond in verzeker- j (lameshne<l van gouddraad, welke 7000 francs kost, nog niet verkocht is. Toen dat kunstwerk mijn van aandacht bet eerste trok, was ik zeer bevreesd, dat de gouden hoeden de mode zouden worden, en ik beefde voor echtgenooten en vaders. Het de bewaring genomen werd. Mevrouw de barones Van Rhemen Remershuizen, ec'iitgenoote van het lid der eerste Kamer, die zich buitenslamU bevond, heeft Donder- dag nabij het station Brum men op treurige wijze het leven verloren. Met hare kleindochter op de wandeling zijnde en eene weide, aan liaar landgoed grenzende, doorgaande, bad zij angst voor de daar aanwezige koebeesten, en wilde daarom den spoor geven en toen kwam schilder Renard met nog een anderen j uigeheer natuurlijk bij Gurkes deftig verzoe- ker., of Philippijntje mede naar het bal mocht gaan. In het eerst badankte Gurkes inderdaad voor die eer, maar nu begon Philippijntje mede te praten. Zij merkte op, dat het bai juist op haar verjaardag viel en toen de heeren in groot tenue kwamen, met zwarte punt- rokken en witte vesten, toen gevoelde zich Gurkes toch een weinig gevleid en ten slotte moest hij toch toe- schen topneelspeler Charles Mathews wordt de volgende anecdote verhaald. Mathews deed niets dijk overgaan. Den sneltrein uit Arnhem ziende I jjever Jan de stem en gebaren van anderen op aankomen, meende zij de overzijde toch nog wel belachelijke wijze na te bootsen, en deze manie te kunnen bereiken, hetgeen aan de kleindochter j ]jWam hem eens duur te staan. Hij bevond zich gelukte, doch haar japon werd door de locoinotief bij eene van Tattersalls paardeuveilingen. Deze gegrepen en de ongelukkige medegesleurd, omslechts begon: „Heeren, een merneveulen, vos, vader Smo- als lijk van onder de trein, die zoo spoedig mogelijk Jet°sk0j rnoeder", enz. Waarop Mathews tot groot stilstond, te worden opgenomen. Algemeen was en 1 vermaak der aanwezigen herhaalde: Heeren, een merrieveulen", enz. De heer Tattersall, niet weinig ontsticht, liield zich goed, en vervolgdeWrie stelt eens in?" Wie stelt eens in?" bauwde de echo. Tattersall bleef zich bedwingen en ging voort: ,/Komaan: honderd guinjes? Honderd guinjes?" herhaalde Mathews. ,/Voor honderd guinjes aan mijnheer!" zeide Tattersall met een is de deelneming in het verlies der algemeen geachte vrouw. Volgens het U. D. passeerde zij den overweg, toen de trein op ruim 100 meters afstands uit de bocht kwam zoodat stoppen onmogelijk was. Het aanhoudend fluiten zou door haar niet ge- hooTd zijn. Naar men meldt, zal aan elk der manschap- pen die aan de manoeuvres in Z. Holland deelne-1 jjaverenden bamerslag. Het veulen nu was te men, verstrekt worden een ration gerookte varkens- 1 llaUwernood de helft waard. worst, ten einde te voorzien in de behoefte aan dierlijk voedsel, zoo dit niet op de gewone wijze knn gescbieden. De leverantie dier worst is aan- I. i i t weven. De toebereidselen voor het bal hadden niet is toch al voldoeude, dat een aameshoed zesmaal phiHppiJntj wa9 bij de band zooveel dan een heeren oe os„ |m(j haar geheele balcostuum prachtig weten tp Van den onlangs overleden bekenden Engel- miken met eenige meters moesseline en cen paar ge- kleurde linten. Dien avond was er groote drukte in de stad men zag uveral opgesierde dochters en opge- toomde mama's en zwarte puntrokken te voet eu per as de Schiitzentent was a giorno verlicht en dienst- meiden en straatj mgens stonden dicht saamgedrongen, als haringen in een ton, voor de deur te babbelen en te kietzen, zoodat ieders doopcoel behoor'ijk werd ge- licht, als man binneu ging, waarbij, zooals het altijd gaat, behoorlijk gegrinnikt en gelachsn werl over dezen of genen Eindelijk kwam Gurkes ook met de schoone Philippijunatuurlijk was Renard onmiddelijk bij de hand en gaf haar een prachtigeu ruiker, waarbij het meisje een kleur kreeg van vreugde Weldra kwamen haar eenige vriendirinsn te gernoet en de dan- sers omzwermden liaar als bijen om een bloem Op eens mompelde men echterKijk eens, kijk eens, me vrouw Bino met haar Kato! Drommels wat een statie! Die zijn bij elkander wat waard; kijk eens, wat voor gouden kettingen en armband en en welk een kanten kraag heeft de oude en het zware zijden kleed van KatoMaar smaak heeft zij niets, want geel past niet bij haar vol gezicht en welk een kapselHon derd lokken en lokjes juist als een poedelhondNu zei iemand tot de meisjes, die zoo stonden te praten: „Zeg maar zoo veel niet over die honderd lokken en lokjes, want ieder krulletje moet een rolle'je goudgeld verbeelden en dat is ook iets waard De man had een waar woord gesproken, want mevrouw Bino was schatrijk en werd nog steeds rijker, omdat zij knijpen 1 *11 1 1 1 11 i. I. i T/ 1 i, .1 a m hilippijntje. In ELleef heeft eens een zekere Gurkes gewoond, genomen door den spekslager J. Rooijers, te Haar- een sigarenkoopman. Ik heb hem zeer goed gekend Tent, h f 1.40 per Kg. en door hem weder uitbe-het is een groote vierkante man geweest diet een zuur steed bij eenige spckslagers te Amsterdam. Het is te hopen dat er zeer streng op goede kwa- liteit gelet wordt. Aan bet Hotel la Station te Utrecht arri- veerden twee Engelschen, de heeren Page en Darreck, studenten uit Cambridge, die de reis van Bazel naar Utrecht per velocipede in 8 dagen hadden afgelegd. Den eersten dag reden zij van Bazel naar Straatsburg, uen tweeden van daar naar Carls- rube, den derden tot Worms, den vierden tot Mainz, den vijiden tot Coblenz, den zesden tot Keulen, den zevenden tot W ezel en eindelijk den achtsten dag van W ezel tot Utrecht, een afstand van ruim 140 kilometer. De. ruiters schenen volstrekt niet vermoeid en ook liunne „paarden gezicht, die maar weinig sprak, wat voor een koop man een zeldzaunheid is Daarom en omdat hij in zijn geheele wezen iets hards en stroefs had, noemde men hem den steenen Gurkes Hij had een wonder- schoone dochter, Philippijntje, een slank meisje met en knibbslen keiule Maar niemand mocht Kato lijden koolzwarte oogen, maar, zooals men wel eens zegt, in omdat zij een heel trotsche nuf was, die dewijl zij elk oog zat er een schalksch duiveltje. Philippijntje was een goed kind, dat bij en met den kniezerigen ouden man niet veel genoegen had; zij moest de ge heele huishouding bezorgen en daarenboven nog modiste spelen om nog een duitjeu extra te verdienen, want een poosjen in Parijs was geweest, zeer gaarne zou gezien hebben, dat men liaar voor een Franc; lise hield weshalve zij ook, waar zij maar kon, haar Franscb aan den man zocht te brengen. Nu is de muziek begonnen en Renard danst met hoewel GurkeT vroeger 'een welgesteld man was ge- Philippijntje. Alleg draait bont dooreen, alsof er met weest, zop gir.g het hem in den tijd van ons yer- dansen brood te verdienen is, hoewel er natuurlijk haal sciiriel genoeg en men zeide, dat hij met een veel stumpers waren, die op menig teeder voetje maar speculatie veel geld had verloren. al te hard trapten. De oude Guikes zit in een hoek Omdat Philippijntje zoo mooi was en ook dikwijls in van de zaal en heeft zijn hoed voor zich op den grond den winkel sigaren mocht, geven, waren er natuurlijk ook gezet. ifij kijkt naar het dansen en eens terwijl i hi- 1 giert een ander paartje oor haar vader was iiaddan zich, volgens hun beweren, op den ruim jongelui genoeg, die haar het hof kwamen maken, als lippijntje hera voorbij danst, giei 700 kilometer langen tocht, uitstekend gehouden. de oude er juist niet was en onder die jongelui be- tegen haar aan, zoodat zij bijna v I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 3