BU1TENLAN33, van genoemd gebouw naar het raadhuis overge- braclit, waar het onlangs de aandacht trok van den heer Ikunstschilder te 's Hage, die aanbood het te herstellen. Dit is hem zoo volkomen ge- lukt, dat het stuk thans bij de terugontvangst niet meer te herkennen is en nu eene waardige laats inneemt in de verzameling. Het gemeente- estuur heeft den heer F. dan ook eene vleiende dankbetuiging toegezonden voor het door hem be- langeloos verrichte werk. Men bericht uit Tegelen in Limburg, dat gisteren ten 8 u. 54 m. des morgens men eene hevige aardschudding, die plus minus 15 seconden duurde, gevoeldeook uit Arnhera meldt men, dat weinige minuten voor negen uren een schok van aardbeving gevoeld, op verschillende punten der stad waargenomen zijn. De richting was zuidzuid- west naar noordnoordoost. Naar men verneemt, zal mej. 'Alletta Hen- rietle Jacobs zicli met 1 October a. s. te Amster dam als arts vestigen en zicli aan de behandeling van vrouwelijke patienten en kinderen wijden. Het burgerlijk huwelijk van prins Hendrik der Nederlanden en prinses Marie van Pruisen is jl. Zaterdag tegen 1 uur in de paradekamer op het Stadtschloss op eenvoudige wijze voltrokken, nadat de onderteekening van het huwelijks-contraet was voorafgegaan. De prins was weder in admi- raalsuniform, de bruid in blauwe robe. De getuigen waren de groothertog van Saksen Weimar, prins Frederik der Nederlanden en prins Albrecht van Pruisen. Alle vorsten en vorstinnen, de hooge autoriteiten waren daarbij tegenwoordig. Voor Duitschland fungeerde bij de onderteekening van Y contract de heer v. Schleinitz, voor Nederland de heer Rochussen. De koning en de kroonprins voor den keizer van Duitschland hebben 't contract als hoofden der beide vorstenhuizen geteekend. In den namiddag heeft de koning met den kroonprins in een open rijtuig met 4 paarden, Berlijn bezocht. Bij het doorrijden der stad wer- den de vorsten overal begroet; ruikers werden zelfs in Y rijtuig geworpen. Des avonds had de inzegening plaats. Hetpro- gramma is reeds bekend gemaakt en is getrouw opgevolgd. Voor den optocht was de optocht al- dus bepaald De stoet werd geopend door den oppermaar- schalk vorst zu Salrn ReifFenscheid-Dyck, met den grooten maarschalkstaf in de hand. Daarop kwamen de cavaliers, die aan de bruid waren toegevoegd, nl. graaf Friedrich von Schlippenbach en von Stosser. Vervolgens: 1. prins Hendrik met prinses Marie. De slippen van bet bruidskleed werden gedragen door de gravin Marie von Schliessen,gravin Wanda von der Groben, freule Marie van Sypesteyn, barones Louise d'Yvoy van Mijdrecht. Rechts, naast de sleep, de opperhofmeesteres gravin von Alvensleben Weteritz, geb. von Osten-Sackenlinks de Ne- derlandsche opperhofmeesteres barones van Hall Sehimmelpenninck v. d. Oyc. Achter prins Hen drik gingen, generaal-majoor van Grolman en graaf von Bylandt van de garde du corps. 2. Alle adjudanten, kamerheeren, hofdignitarissen enz. 3. De koning der Nederlanden met de kroonprinses van Pruisen, gevolgd door hofdames, hofdignitaris sen en toegevoegde officieren. 4. De kroonprins van Pruisen, met prinses Friedrich Carl, moeder der bruid. Rechts van den kroonprins zijne adju danten links de minister van het koninklijk liuis, de minister van staat von Schleinitz. 5. Prins Friedrich, Carl, vader der bruid, met de groot- liertogin van Saksen. 6. Prins Carl, grootvader der bruid, met de erfgroothertogin van Oldenburg. 1Prins Frederik der Nederlanden met prinses Albrecht van Pruisen. 8. De groothertog van Saksen met de erfgroothertogin van Saksen. 9. de hertog van Connaught met zijne bruid, prinses Louise Margaret he van Pruisen. 10. De erfgroot- hertog van Oldenburg met de erfprinses van Saksen-Meiningen. 11. Prins Wilhelm van Pruisen, (rechts) prins Albert van Pruisen, prins Iieinrich van Pruisen (links). 12. Prins August van Wur- temberg, (rechts) prins Friedrich Wilhelm van Lessen, de erfgroothertog van Saksen (links). 13. De erfprins en prins Frederik van Anliolt. 14. De erfprins van Saksen-Meiningen, prins Friedrich van Holienzollern. De stoet, met 2 pages en hof dames achter elke prinses, beweegt zicli langzaam en statig onder de tonen der muziek, door de Grotzaal naar de Jaspis-galerij, die tot kapel is ingericht en waar de stoet door de verzamelde geestelijkheid wordt opgewacht. De prinses was in 't prachtig bruidstoilet van drap d'argent met zilver, en fonkelde van dia- manten. De kroonprinses had haar de kroon op- gezet; nog droeg zij een myrtenkrans met oranje doorweven. Door de grotzaal in de Jaspisgallerv gekomen, werd de stoet begroet door Meijerbeer's Kroningsmarsch. Het echtpaar is door dr. Kogel, hofprediker, vroeger predikant. te 's 11 age, inge- zegend. De spreker had tot tekst gekozen, Jozua's woorden „lk en mijn huis zullen den heer dienen." Hij herinnerde aan de oude tamiliebetrekkingen die tusschen het huis van Hohenzollern en dat van Oranje bestonden en zeide, dat de tegen- woordige echtverbintems door de beide naburige en bevriende volkeren, met de warmste ingenomen- heid werd begroet. Na de wisseling der ringen, waarbij het kanongebulder zich deed hooreti, en t uitspreken van den zegen, werd het biuidspaar epn bijbel ten geschenke aangeboden, hiefde muziek Handels Halleluja aan, eu werd daarna door alien aan Y echtpaar hulde gebracht, tevens aan den kroonprins en de kroonprinses en den koning. Aan den //difileer—cour" der genoodigden werd deelgenomen van het diplomatieke korps, door de chefs en de militaire attaches, de verschillende gezantschappen. In de marmeren zaal was de galatafel; de eeretafe! was gerangschikt gelijk reeds is gemeld. De overige gasten waren aan 5 tafels verzameld. De kroonprins bracht de toast aan 't bruidspaar na het opdienen van de soep. Na het diner heeft de fakkeldans plaats gehad in de Grotzaal. De ministers May bach, Hobrecht, Eulen- burg, Ilofman, Stosch, Kamecke, Schleinitz en Stolburg gingen voorop. Daarop volgden de gene- raals Lobh, von Boyen, von Gross gen. von Schwarz- hoff. De beschrijving is reeds gegeven, evenals van de latere verdeeling van de kousenband. Het bruidspaar keerde door de verlichte allee van Sans— sousi naar het Stadtschloss terug. Tegen den avond viel er regen, Y geen de illumi- natie deed mislukken. Kunsten te water beginnen hoe langer hoe meer in den smauk te vallen. Boyton zwemt, Zubowich zwemt te paard, Fowler wandelt over het water. Met een podoscaaph is die Amenkaan iiet kanaal over gemarcheerd van Boulogne naar Dover. Zoo althans was zijn plan, maar door tegenwind kwam hij te Sandgate aan. Hij was erg moe, wat zich begrijpen laat, want hij was van 4 uur 's morgens tot half vier 's middags te water geweest. De podoscaaph bestaat uit twee aaneengehechte kleine schuitvormige zakken van caoutchouc, met lucht opgevuld. Men beweegt zich daarin staande met belmlp van een pagaai" Een loodgieter, die bezig was het dak der Halles Centralis te Parijs te herstellen, struikelde en viel van een hoogle van veertig meter. Hij kwam terecht op eene groote mand, gedekt met een linnen doek. De verschrikte onstanders, die den man in de mand zagen verdwijnen, dachten natuurhjk dat lnj dood was. Tot aller verrassimj echter zag men hem eensklaps weder verschijnen, van top tot teen in boter gehuld en zonder eenig letsel. Hij had niet zachter kunnen vallen dan in deze groote boterben. Natuurlijk ontstond thans algemeen gelach,vooral toen de eigenares van de boterben kwam toeschieten, uitroepende Wacht eens nannentje! laat. ik u eerst wat afschrappen, ge zoudt te veel meenemen Sedert eenigen dagen zegt de Gazetta d Italia is het dorpje Ortagli, in de provincie Arezzo, langzaam aan het zakkenreeds licht het 5 meter lager dan 8 of 10 dagen geleden. De huizen beginnen te wankelen en de bewoners hebben dan ook besloten hun dalend dorp maar te ontruimen. Bij dit voor niemand nog verklaarbaar ver- schijnsel is echter een tweede wonder gekomen. Twee honderd meter van Ortagli begint "de grond niet te dalen, maar op voor Y oog zichtbare wijze te stijgen. Men is vol verwachting, wat de uitslag zal zijn van deze rijzende en daiende beweging. Kcningin Christina te Havre in den ouder- dom van 72 jaren overleden, was de dochter van Frans I, koning van Napels, en trad in December 1829 in den echt met Ferdinand VII koning van Spanje, wiens 4e vrouw zij' was. Op haar gernaal odende zij een grooten invloed uit, zoo zelfs dat zij hem wist te bewegen hun dochter Isabella als zijn opvolgster op den troon aan te wijzen. Toen Ferdinand in 1833 stierf, nam koningin Christina als regentes de teugels van het be wind in handen. Dit duurde echter slechts tot 1840, toen zij ge- noodzaakf werd van het regentschnp afstand te doeu in 1843 keerde zij echter wederom in Spanje terug, om tengevolge der politieke verwikkelingen in 1854 weder te worden verdreven. Nog tweemalen en wel in 1864 en 1867 kwam zij in Spanje terug. Zij was voor de tweede maal geliuwd met Munoz, hertog van Rianzares een gewezeu lijfgarde. De kweekerij van zijden is in Europa tot een aanzienlijke hoogte gestegen. Zij bracht jaarlijks gedurende vijf jaren in ronde getallen gemiddeld 56 millioen kilogrammen op. Italie levert de ineeste ponden op, namelijk 39,3 millioen; dan Irankrijk 9,8 millioen; Europeesch Turkije (benevens de Donauvorstendommen) 4 mill.; Spanje 2,2 mill, en Hongarije 1,9 mill.; Portugal brengt voort 250,000 kilogrammen; Griekenland 200,000; Europeesch Rusland 150,000. In Duitschland bedraagt de jaarlijksche opbrengst slechts 1 00,00© kilogrammen. De Untenant Ferry der N.-Amerikaansche marine, heeft een meuw soort van nachtsignalen uitgevonden, namelijk stsrren van verschillende kleuren, zooals men in de romeinsche kaarsen bij vuurwerk aanschouwt, en die uit een pistool 6090 meter hoog kunnen worden geschoten. Door verbinding der beide kleuren rood en groeu kan men alle signalen uit het signaalboek samen stellen. Deze sterren branden zoo helder, dat men de kleuren tot op een afstand van 1012 zee- mijlen duidelijk kan onderscheiden. GEMENGDE BERICHTEN. Het geschenk, dat door de Friesche vrouwen aan prinses Marie van Pruisen zal worden aange boden, zal bestaan in een volledig Friesch hoofd- sieraad nl. breed gouden oorijzer, juweelen uaald, benevens eene kanten muts. Aan professor F. Stracke is opgedragen een marmeren borstbeeld van Potgieter te vervaardigen, dat eerlang op het graf van den overleden dichter zal worden ge- plaatst. Een gewezen hoofdonderwijzer uit Drenthe, man en vader, hoewel betrekkelijk nog jong, trekt thans als sleeper door Meppels straten. ,,'t Kan verkeeren" zei Breero, en de man had volkomen gelijk. Een onverbrandbare portefeuille van papieren van waarde is onlangs uitgevonden en bestaat uit bladen van steenvlas. De raad van Harlingen heeft besloten tot het uitsclirijven van een geldleemng ad 25,000 a 4£ Tegen ongeveer honderd personen is te Amsterdam proces- verbaal opgemaakt, orndat zij aan limine verplichting om de belasting voor hun hond te betalen niet hebben voldaan. In navolging van hetgeen reeds langen tijd, tot gerief van de reizigers, in het buitenland is ir.gevoerd, worden thans ook te Utrecht in twee hotels (Hotel des Pays-Bas en Hotel la Station) aan de logees de gelegenheid gegeven zich in het hotel van plaatsen voor den spoorweg te voorzien. De puwa (zilverleeuwin) in de Berlijnsche diergaarde heeft, tot groote verbazing der zoologen, vijf levende jongen ter wereld gebracht. Koningin Victoria neemt nooit geschenken, van welken aard ook, van hare onder- danen aan, docli heeft thans een uitzondering ge maakt met Cyprus wijn, die honderd jaar oud en haar door een inwoner van het eiland aangeboden is. In California is een vrouw onlangs gestorven, die den leeftijd van 143 jaar had bereikt. Zij was vroedvrouw en heeft tal van jaren de meesten overleefd, die zij in de wereld heeft geholpen. Te Berlijn is esn vrouw tot twee maanden gevangenis- straf veroordeeld; zij had een kind uit een vondelings- gesticht voor het hare laten doorgaan, en daarmede haar uian bedrogen. Op den spoorweg van Brugge naar Blankenberge en Heijst zijn thans waggons in gebruik van twee verdicpingen De Hindoes die hun kamp in den Zoologischen tuin

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 2