f 1 A No. 1385. Woensdag 28 Augustus 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BLNNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen. 27 Augustus. TER NEUZENSGHE COERAIMT. Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Door het geheele Ttijk f 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, l'ostdirec- teuren en Brievenbushouders. Dit bind vcrschljut Dln«d:ig- en Vrljdasarond ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendtn uiterlijk Diusdag en Vrijdag n.'tiiiMdns DRIE uren. jl. k. G. II II O A T te Ter Nemen. P'olitieli Overzicht. De hoofdstad van Bosnie, Serajewo, is reeds in handen der Oostenrijkers gevallen. De bijzonder- heden, omtrent deze inname in de dagbladen mede- gedeeld, bewijzen, met hoeveel moeielijkheden de Oostenrijkers te kampen hebben tegenover de op- ttandelingen, die maar niet willen gelooven, dat j de vreemdeling bij het bezetten geen ander doel j heeft, dan vrede en voorspoed te brengen in de ontredderde Turksche gewesten. Bij den intocht werden de troepen uit alle vensters beschoteuzelfs vrouwen met zieken en gewonden uit het hospitaal namen deel aan het straatgevecht, dat langer dan een uur duurde. De ingezetenen verdedigden zich met groote doodsverachting; voet voor voet werd de stad aan de bezetting betwist verscheidene huizen zijn de prooi der vlainmen geworden en ook van het Oostenrijksch-IIongaarsche leger zijn velen gesneuveld. Nadat de strijd was afgeloopen en de stad ge heel was bezet, werd de keizerlijke vlag op het kasteel geheschen en onder het spelen van het volkslied werden honderd en een vreugdeschoten gelost, 't welk met het gejuich der troepen en der bevrijde christenen een aaugrijpend effect maakte. Zoo luidt het verhaal. Vreugdeschoten! Wannecr men meende, dat met het bestormeu van Serajewo het weerstandsvermogen der Bosnische muzelmannen gebroken was, dan leeren de latere tijdingen dit wel anders. Overal duren de schermut- selingen voort en het einde daarvan is wellicht nog niet zoo spoedig te voorzien. Het bergachtige land leent zich uitmuntend tot een strijd, waarin al de nadeelen aan des aanvallers, al de voordeelen aan des verdedigers zijde zijn, nl. een guerilla- of kleine oorlog, door kleine benden gevoerd, die even snel verdwijnen, als ze gekomen zijn. Oosten- rijk zal al zeer krachtig moeten optreden, zal men weldra de geheele onderwerping mogen verwachten. Ook uit de Herzegowina luiden de berichten nog volstrekt niet gunstig. De stellingen der insurgenten voor Stolac konden, volgenseene depeche van veldmaarschalk Jovanovic, slechts ua een hevig gevecht van vele uren en ten koste van 10 dooden en 32 gewonden genomen worden. Omtrent de bezetting van Batum door Ruslaud, wordt thans medegedeeld, dat de porte besloten heeft, voor zoover het van haar afharigt, uitvoering te geven aan de bepalingen betretfende de overgave van Batum vervat in het verdrag te Berlijn, welk verdrag eindelijk door de porte is bekrachtigd. De gouverneur der stad zou reeds aan de inwoners hebben doen weten, dat de Russen 27 dezer hun intocht houden en scheepsgelegenheid beschikbaar gesteld zou worden voor hen, die voor dien dag de plaats willen verlaten, om zich naar eene andere Turksche haven te begeven. Tegenover Qriekenland is de Sultan minder tegemoetkomend, integendeel luidt thans de jongste tijding, dat de porte stellig geweigerd heeft met Griekenland in onderhandeling te treden. Koning George wordt daardoor in een niet weinig moeielijken toestand gebracht. Met evenveel beleid als inspanning was het hem gelukt, de deelneming aan den oorlog tegen Turkije te voorkomen. De gouden bergen, hem door lord Beaconsfield beloofd, kwamen hem hierbij te hulp. Nu men echter gezien heeft, dat van die beloften niets is gekomen en het daarenboven blijkt, dat de porte niet geneigd is de verlangde grensregeling toe te staannu wordt de oorlogspartij machtiger dan te voren, en in een telegram van de Fransche legatie, te Parijs ont- vangen, wordt gemeld, dat deze partij ten slotte den koning tot een oorlog met Turkije dwingen zal. Hoe de mogendheden de weigering van de porte zullen opnemen, moet nog blijken. Eenige pressie zal ongetwijfeld wel noodig zijn, om haar tot andere gevoelens te brengen, «ven als de toegevendheid ten opzichte van Batuin slechts een gevolg is van Ruslands bedreiging, den omtrek van Konstantinopel niet te verlaten, voor dat Batum en arnaaande Russen zijn overgegaan en de aanmaning der meer neutrale mogendheden, om de lijdelijke houding te laten varen en tot de uitvoering van het tractaat mede te werken, de bekrachtiging van het verdrag heeft bevorderd. Bij een feestmaal te Laon heeft de minister j Waddington eene redevoering gehouden, waarin hij het afkeurend oordeel over het congres van Berlijn onjuist noemde. Wanneer het verdrag volkomen ten uitvoer is gelegd, dan zal men zien, zeide hij, dat de eenige duurzame oplossing van het Oostersche vraagstuk gevouden is. 't Is te wenschen, dat des ministers voorspelling in de toekomst in vervulling kome, maar er zijn weinigeu, die het met zijne hoopvolle verwachtingen volkomen eens zijn. Hulst, 26 Augustus. De vergadering „Afdee- ling Hulst van de maatschappij ter bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland" was heden door vele belangstellenden bezocht, vooral om de besprekingen aan te hooren en de bevindingen te vernemeD van de ingevoerde vreemde zaaigranen in 1877 en vroeger. leder, die er proeven mede genomen had, bracht voornamelijk aan de tarwe grooten lof om de zuiver- heid van soort, stevigheid van stroo, ruim beschot en goed gehalte van graan, waarbij nog vrij van brand, iets, dat de landbouwer op hoogen prijs stelt, zoodat de uitkomsten de verwachtingen verre overtroffen en de geldelijke opoiferingen daaraan in ruime mate vergoed waren, zeker eene aan- moediging voor hen, die nog geene proeven namen, om zulks te doen en voor hen, die zulks deden om voort te gaan, ingevoerde vreemde, doch zuivere zaaigranen te zaaien. St. Jail steen, 26 Augustus. In de jl. gehou- dene raadszitting is tot wethouder benoemd de heer C. L. Bleijenbergh en tot ambtenaar van den bur- gerlijken stand de heer A. van der Pluijm Rz. Provinciaal blad no. 82 van 1878 bevat het bij Z. M. besluit van 4 Aug. 1878 no. goedgekeurde plan eener geldleening ten laste van de provincie, groot J 95000, tot gedeelte-lijke be- strijding der kosten van de calamiteuse polders, tegen 5 pCt. rente, in aandeelen van 1000 en f 500, aftelossen in hoogstens 10 jaar, te be ginner. met 1 Januari 1880. Volgens prov. blad no. 81 van 18/8 is reeds besloten tot openstelling van inschrijvingen ter som van 55000. De Staats-Courant bevat een koninklijk be sluit van 17 Aug. jl., houdende vaststelling van nadere bepalingen tot beteugeling der longziekte onder het rundvee. Volgens die bepalingen is het voortaan verboden uit de kringen, door den minister van binnenlandsche zaken aangewezen, rundvee te vervoeren zonder vergunning van den burgemeester der gemeente, waarin zich het vee bevindt. Middelburg verloor den 24 dezer een harer meest geachte ingezetenen, een man wiens ver- liea zegt de Midd. Ct. door geheel Neder- land gevoeld zal worden, mr. Gerrit Adriaan Fokker, lid van Ged. staten van Zeeland, en oud-lid der Tweede kamer. De lotelingen, die in dit jaar zijn ingelijfd bij de bereden korpsen en, na hunne inlijving, tot nadere oproeping met verlof zijn gezonden, zullen den 1 October a. s. in werkelijken dienst worden gesteld, teneinde te worden gekleed en geoefend. Aan het vergelijkend examen te Wolfaarts- dijk, voor de hoofdonderwijzers-betrekking op Oud- Sabbinge, hebben Vrijdag 23 dezer al de elf sol- licitanten deelgenomen. Op de voordracht. zijn geplaatst de heeren: R. Braams, hulponderwijzer te Delft; J. P. Koppellehoofdonderwijzer te Slagharen; J. W. van de Linde, J. Blackstone, W. J. Dormaar en J. Hartmans, respectivelijk hulp- onderwijzers te KapelleGoesLoosduiuen en Dordrecht. De gemeenteraad heeft in zijne zitting van giste- ren benoemd den heer J. W. van de Linde. Onder de cadeaux van prins Hendrik voor zijne bruid verdient opmerking een kolossaal album, zes voet dik en 24 breed, te Lyon naar een model op de Parijsche tentoonstelling gemaakt. Het boven- blad van zwart ebbenhout is met zilveren figuren ingelegd. Daaronder zijn de wapens van Neder- land en Pruisen. Wanneer het wordt geopend, speelt eene muziekdoos het Pruisiscbe volkslied. De bladen zijn van bruin uitgeslagen leder en zijn bestemd voor het bewaren van op ivoor geschil- derde kunstwerken. Het personeel der Nederl. postadministratie beStond in 1877 uit 3525 personen, nl.: 32 ainb- tenaren van verschillenden rang bij het hoofdbe- stuur, 5 arrondissements-inspecteurs, 1 controleur voor de fabricage van postzegels, 165 directeuren, 1 hoofdcommiezen, 165 commiezen, 51 surnuine- rairs, 77 geagreeerde klerken, 101 adsistenten, 1112 brievengaarders, 96 conduct.eurs der brie,ven- malen, 33 kantoorkneehts, 841 brievenbestellers, 800 postbodeu en 42 bestelhuishouders. In het oude gasthuis in den Langendelft te Middelburg werd op een der zolders een ohfants schouderblad bewaard, waarop in olieverf was af- gebeeld een les in de anatomie, volgens het onder- schrift, en wel in de anatomiekamer, geopend door Corns, van de Voord in 1658 en waar later P. M. en N. Heivetius onderwijs gaven. Dit stuk, dat, meer dan twee eeuwen oud, veel had geleden en zoo verwaarloosd was, dat het geschilderde schier ouzichtbaar was geworden, werd bij de afbraak

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1