No. 1584. Zaterdag 24 Augustus 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ~~BINNENLAffD. ABONNEMENT. Per drie tnaanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het iBBm geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- tenren en Brievenbushouders. advirtintiLv. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddag DRIE nren. Dlt blad vcrocliljiit Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. ft. D II O T te Ter Neuzen. BIJ dezc courant bchoort een bijvoegscl. Politiek A)verzicht. De bericliteii van de bevelliebbers der Oosten- rijksche bezettingstroepen gelijken geheel en al op gewone oorlogsbulletins. Niets ontbreekt: ver- moeiende marsohen, gevechten, dooden en gewonden, geregelde aftochten voor eene overmacht natuurlijk, want ingeval van een aftocht is het altijd eene duizendvoudige overmacht, die de schuld heeft dat alles vindt men in de officieele telegramineu van Philippovic en zijne onderbevelhebbers. Volgens die berichter. hebben de Oostenrijksche troepen een hevig geveeht geleverd aan de „op- etandelingen", die zicii te Belalovac vereenigd hadden, om de Bosnische hoofdstad Serajevo tegen de van Travnie en Zenica komende ,/indringers" te verdedigen. Uit een telegram van den commandant Philippovic blijkt, dat de aanval op de verschanste positie der opstandelingen te Belalovac eindigde met eene volkomene overwinning van de Oostenrijkers. De opstandelingen vloden in wanorde in de ricliting van Visoka en Kiseljak. De rechter vleugel en het centrum van baron Philippovic legerden zich bij Tojnicka Cupria, zoodat men nog altijd door de te Kiseljak staande opstandelingen van de hoofdstad afgesneden is. De verliezen der Oostenrijkers bij deze gevechten, zegt het telegram, zijn nog niet nauw- keurig bekend, doch zij zijn zeker niet groot. Met de Oostenrijksch-Turksche conventie wil het nog niet vlotten. Voor eenige dagen reeds werd bericht, dat het teekenen van dit tractaat zeer aanstaande was en nu ook weer verzekert men, dat de onderteekeniug elk oogenblik kau worden verwacht, maar deze verzekering wordt el ken dag herhaald, zonder dat het eindelijk eens tot handelen koint. Volgens Havas zou het ont- worpen tractaat de hier volgende bepaliugen be- vattende Turksche vlag zal op de openbare gebouwen naast de Oostenrijksche wapperen; de politiedienst zal aan de inlandsche militie worden opgedragen; de tegenwoordige ambtenaren worden behouden en in geval van afwezigheid zullen hunne plaatsvervangers inlanders moeten zijn de openbare gebeden zullen, als tot dusver, uit naam van den sultan geschiedenhet oorlogsmaterieel zal in het land bewaard worden, om bij de ontruiming aan de porte te worden terug gegevenhet tegenwoordige tarief van de in— en uitgaande rechten wordt be houden. Ten slotte wordt bepaald, dat, wanneer het tijdstip der defmitieve ontruiming zal aangebroken zijn, de kwestie aan het oordeel van Europa zal ouderworpen worden. Deze bepalingen zouden door Oostenrijk aange- nomen zijn; maar, welke voorduelen zullen er dan uit de bezetting van dit land voortvloeien en welke vergoeding zal Oostenrijk dan ontvangen voor de zware opotferingen, welke het zich thans voor de zaak getroost? Idet is dan ook raadzaam eerst nadere bevestiging van het bericht af te wachten, want het is moeielijk aan te nemen, dat voor zooveel inspanning Oostenrijk niets verkrijgen en begeeren zal, dan de hooge eer, van Voor den sultan de huishouding in Bosnie te hebben waargenomen. De Duitsche bondsraad kan het niet recht eens worden over de socialistenwet; eene Zuid—Duitsche regeering verzet zich krachtig tegen 't ontwerp. De herstemmingen voor den rijksdag zijn thans geeindigd. De liberale partijen waren zeer onge- lukkig. Het centrum is thans de sterkste partij in den rijksdag en 't zou niet vreemd zijn, indien zij aandrong op de benoeming van eenen president uit haar midden en niet slechts van eenen vice- president. Nu zou 't echter toch eene vreemde zaak zijn, als een Duitsche rijksdag werd gepresideerd door Wmdthorst. De sociaal-democraten zijn weer tevreden over 't resultaat der herstemmingen. Zij wonnen daarbij zeven zetels en zenden nu in 'i geheel negentien geestverwanten naar den rijksdag. In den vorigen rijksdag waren twaalf sociaal-democraten. De toestaiul van den Duitschen keizer wordt steeds zeer bevredigend genoemd. In Prankrijk zijn thans de algemeene raden bijeen. Met het oog op de a. s. senaatsverkiezingen trekken deze zittingen meer de aandacht, dan anders het geval zou zijn. Men meent uit de hernieuwing der bureaux reeds eenige voorteekenen te kunnen zien, van den vermoedelijken atloop dezer in de tegen woordige ojnstandigheden zoo gewichtige keuzen. Het is thans reeds bekend, dat 54 nieuw verkozen voorzitters tot de republikeinsche partij behooren, tegen 50 presidenten van die kleur in de zittingen van het voorjaar. Ter Neuzen, 23 Augustus. Onze geabonneerden ontvangen bij dit nummer als bijvoegsel de Wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals die door de beide kamers is aange- nomen en den 17 dezer door den Koning is bekrachtigd. Wij vertrouwen, dat zulks voor onze geabon neerden aangenaam zal zijnde schoolwet toch is het fondament, waarop de Nederlandsche staatsburger wordt gevormd en hoe menigwerf wordt niet eene wet veroordeeld in doel en strekking alleen door onbekendheid. Naar wij van geachte zijde vernemen, hebben ook alhier vele burgers het plan opgevat, om morgen (Zaterdag) den huwelijksdag van Z. K. H. Prins Hendrik van hunne ingenomenheid te doen blijken door het uitsteken der nationale driekleur. j( Op Zoudag 1 September zal te St. Nicolaas een festival plaats hebben van harmonie- en fanfaren- gezelschappen ter gelegenheid van het bezoek van den Koning en de Koningin der Belgen, alsmede met de inwijding van het nieuwe stadhuis aldaar. Het festival zal ten 3 uren des namiddags een aanvang nemen en door 18 muziekgezelschappen worden opgeluisterd. De navolgende gezelschappen zullen ieder twee stukken ten gehoore brengen als Op den Kiosk in het wandelpark St. Cecilia, van Hontenisse; de Eendracht, van Wachtebeke; de Eendracht, van Nieuwkerken; de Jonge Wijngaard, van Swijnaarde; St. Cecilia, van CruybekeEanfaren, van Sinay; St. Cecilia, van Thielrode; Burgerkring, van Lokerende Eendracht, van Willebroek. Op de Estrade, groenselmarkt St. Cecilia, van Meerbeke-bij-NinoveHarmo nie, van GrembergenAl vloeiende groeiende, van Basel; Apollo, van Ter Neuzen; St. Joseph-ge- nootschap, van Gent; St. Cecilia, van Kieldrecht; St. Cecilia, van Temsche; St. Cecilia, van Gent; de Waalache veldklaroenen, van Belcele. De aankomst van IIH. MM. zal ten 12,30 uren plaats hebben; een banket zal door de stad St. Nicolaas bij die gelegenheid aan hunne KK. HH. worden aangeboden, waaraan, naar wij ver nemen, ook de commissaris des konings in de provincie Zeeland is uitgenoodigd. De directie van den spoorweg MechelenTer Neuzen, welke steeds altijd bereid is bij dergelijke festiviteiten den bezoekers het zoo aangenaam mo- gelijk te maken, zal ook weder dien dag daar- van blijken geven door exprestreinen te laten rijden o. m. van Ter Neuzen naar St. Nicolaas en tusschengelegen stations des morgens ten half tien ure en des avonds van St. Nicolaas naar Ter Neuzen ten 10,15 uren. De Staatscourant van 20 dezer bevat de uit- voerige rapporten van den heer Kappevne aan Z. M. den koning, omtrent de adressen tot niet-bekrach- tiging der schoolwet. Aan het slot van het tweede rapport, zegt de heer Kappeyne, dat de niet-be- krachtiging wel den strijd zou doen voortduren en de onrust in de gemoederen gaande nouden, maar de wensch der adressanten betreffende de in- richting der openbare school in hun zin, onbe- vredigd zou blijven en de vrijheid tot oprichting van bijzondere scholen niet zou vermeerderen. In hun eigen belang moet dus op het verzoek af- wijzend worden beschikt. Het navolgend antwoord op het smeekschrift aan den koning, geadresseerdde heeren W. Hovy c. s., is ontvangen De minister van binnenlandsche zaken, Gezien een smeekschrift en adressen naar aan- leiding van de laatstelijk door de staten-generaal goedgekeurde voorstellen der regeering betreffende de herziening der wet op het lager onderwijs door W. Hovy te Amsterdam en eene menigte andere adressanten tot Zijne Majesteit den koning gericlit; Gelet op de machtiging, hem bij kabinetsschrijven van 17 Augustus 1878, no. 1&, verleend; Brengt namens den koning ter kennisse van de adressanten, dat geene termen aanwezig zijn be- vonden om op hun verzoek betrekkelijk eene door beide de kamers der staten-generaal goedgekeurde wetsvoordracht gunstig te beschikken. 's Gravenhage, 19 Augustus. (w. g.) Kappeyne. Volgens een te Vlissingen loopend gerucht zal bij de komst van het algemeene depot van discipline, dat in de bomvrije kazerne zou gevestigd worden, het thans te Vlissingen aan wezige 3e bataljon naar Bergen op Zoom vertrekken. Op 31 Augustus a. s. zullen feesttreinen loopen uit de provincien Zeeland, Limburg, Noord- Brabant, Overijsel en Gelderland naar's Gravenhage bij gelegenheid van den feestelijken intocht van Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden en zijne gemalin prinses Maria van Pruisen. Deze intocht .belooft schitterend te zullen zijn; de omtrek van het paleis der jonggehuwden zal in een zee van licht herschapen zijnde toebereidselen voor de stedelijke versiering en verlichting vorderen TER MZmCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1