BUMNENLAND. i\o. 1583. Woensdag 21 Augustus 1878. 18e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. advibtentiSn. Ter Neuzen, 20 Augustus. Z. M. de Koning heeft de onder- wijswet, door den minister Kappeyne van de Ooppello aan de kamers namens Z. M. voorgedragen, jl. zaterdag door zijne handteekening bekrachtigd. rm n~ftiitiF Titirr rr Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,—. Door het ^eheele Kijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhiindelaar9, 1'ostdirec- teuren en Brievcnbushouders. mum Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uiiiniddng WKIE ureu. Oil bind vcrachtjnt Olnsdag- en Vpljdagavond bij K. DHOKT te Ter Menzen. I ioli Overzioht. Een ]ia<ar belangrijke berichten, omtrent de maat" regelen tot uitvoering van 't Berlijnsche vredes* tactaat, welke men heden in de groote bladen onder de telegram me n vindt, geven eens weer eenige hoop, dat er toch eenige voortgang komt in het uit den weg ruimen der Oostersche moeielijkheden. lie! eerste dier berichten zegtdat de conventie met Oostenrijk gesloten is, dat ecliter de duur der bezetting nog niet vastgesteld is, maar in ver- scliillende artikels de souvereiniteit van den Sultan wordt erkend. Het tweede,/dat de moeielijk heden tusschen Turkije en Engeland omtrent de invoeriug van hervonningen in Azie bijna vereffend zijn. liayard heeft de door de porte betwiste eischen opgegeven. De porte hield vol, dat het tractaat, waarbij Cyprus werd afgestaan, volstrekt niet in zich sluit eene vermindering der onafhanke- lijkheid van Turkije, dat zij zelve in Azie hervor- mingen zal invoeren, zonder daartoe genoodzaakt te worden door de Eugelsche autoriteiten." Begrijpt men het eerste bericht dat zeker niet op duidelijkheid kan roemen goed, dan wil men het te Konstantinopel doen voorkoraen, alsof Oostenrijk wegens het onverwachte verzet der Bosniers meer toegeeflijk is geworden. Vermoede- lijk heeft de Oostenrijksche regeering dan ook wel zich op enkele punten laten vinden, maar blijkbaar op de hoofdzaak niet, want uitdrukkelijk wordt gezegd, dat de duur dor bezetting niet is bepaald. Wel wordt de souvereiniteit van den Sultan erkend. Men zal den tekst der overeenkomst moeten afwach- ten, om te zien, wat daarvan is. Zoo maar voetstoots aan te nemen, wat men uit Konstantinopel gelieft te melden, de Oostersche kwestie leerde het meermalen, gaat niet op. Zeer wel is het mogelijk, dat Oostenrijk aan do porte de eer heeft vergund, zich op hare souvereiniteit over Bosnie en Herzegowina te laten voorstaan, maar dat Oostenrijk die in eenig stuk zou erkennen, is meer, dan bloot op berichten uit Konstantinopel kan worden aangenomen. Zoo is het ook gesteld met het tweede bericht, hoewel dit meer geloofwaardigheid verdient, dan het eerste. De verhouding toch tusschen Engeland en den Sultan verdient zeer de aandacht. De Sultan kent zeer goed de waarde van zijnen titel als khalif tegenover eene mogendheid, die de Muzeimanuen moet ontzien. Hij zal van dit wapen gcbruik en misbruik maken. Als de Engelschen al te zeer aandringen, te zeer zich met zijne zaken bemoeien, zal hij zich naar de zijde der Russen wenden. Reeds nu heeft hij Server-pacha, een vijand van Engeland en een vriend der Russen, tot minister van justitie benoemd. Dat is een antwoord op den aandrang uit Louden betrekkelijk de hervormingen 0]J recbts- kiuidig gebied. En zoo zal T altijd gaan, als zijne 1 raadgevers of be- met Hafiz-pacha en eenige notabele ingezetenen van Serajewo, waarbij de Turken verzochten, het voortrftkken der keizerlijke troepen te staken, oradat eenerzijds door de porte geen kennisgeving hoege- naamd aan de bewoners van het te bezetten gebied gericht was, en anderzijds ook de proclamatie van den keizer van Oostem'ijk te Sarajewo niet bekend gemaakt werd. Qeneraal Philippovic antwoordde, dat de bezetting van Bosnie en de Iierzegowina door de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen ge- scbiedde kracbtens het eenstemmig hesluit der groote mogendheden, waaraan ook iurkije zijne toestemming hechtte, en dat hij derhalve overeen- komstig de hem gegeven bevelen zijn rnarsch op Serajewo zou voortzetten. Of dit bezoek geen gevolgen heeit gehad, zal eerst over een paar dagen blijken. Waarschijnlijk heeft de bezetting heden plaats, of wordt,bij ver zet der bsvolking heden om het bezit van Sarajewo gestredeu. De Duitsche bladen deelen den hoofdiuhoud mede van de socialistenwet, zooals zij bij den bondsraad is ingediend. Zij telt 24 paragraphen. Vereenigingen, vergaderingen en gedrukte stukken, die socialistische, sociaal—d^mocratische en commu- nistische leerstukken verkondigen, welke de maat- schappij bedreigen, worden verboden. Het cen- traal bestuur der bondstaten is verantwoordelijk voor de uitvoering. Een verbod is geldig voor het gelieele rijk. Er wordt eene ooinmissie voor drukpers-en vereenigingsaanklachten opgericht, bij welke men in hooger beroep kan komen. Die commissie beslaat uit negen personen, van welke reeds 5 rechtsgeleerden moeten zijn. jaar als secretaris onzer gemeente in dienst trad. Het geheele dorp was door vlaggen versierd en voor den ingang van het raadhuis was een eereboog geplaatst. Veel, ja algemeen, waren de blijken van belang- stelling, die ZEd. van de gemeentenaren ondervond, ook in andere door hem bekleede betrekkingen. Tegen 6 uur in den namiddag werd de jubilaris door de harmonie, waarvan ZEd. kapelmeester is, aan zijn huis afgehaald en na toespraken naar het gemeentehuis geleid, waar de raad in eene buiten- gewone openbare vergadering was vertegenwoordigd. De Edelachtb. heer burgemeester sprak ZEd. namens den raad en nameus de ingezetenen een hartelijken zegenwensch toe, die door hem werd beantwoord, nadat een groote menigte belangstel- lenden een ,/leve de beer van Braband" bad uit- geroepen. Van wege de gemeente werd hem een prachtig gouden remontoir horologe met inscriptie aangeboden, terwijl verder nog menig stoffelijk be- wijs" de groote belangstelling in de feestviering aantoonde. Een genoegelijk zamenzijn der genoodigden be- sloot den feestdag. bondgenooten hunne rol van schemers al te letterlijk opvatten. De Turksche autoriteiten lateiT zich niet drijven. Aan deze staatkunde houdt de pork met taaie volharding vast en T is zeer wel mogelijk, dat Engeland daarvoor heeft moeten wijken. Maclilig voorspoedig gaat bet met de bezetting van Bosnie e.11 Herzegowina nog niet. De opper- bevelhebber van bet Oostenrijksche beZettmgsleger, generaal Philippovic, heeft een onderboud genad Gedurende de tweede belft der maand Juli jl. zijn van bet postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brieven verzonden: P. Dieleman, te Amsterdam, en C. van der Werf, te Groniugen. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is bepaald, dat de opening der jacbt op klem wild in deze provincie zal plaats hebben den 31 Aug. a. s. IlOJlteiiisse. Jbr. Mr. M Six, commissaris des konings in de provincie Zeeland, bezocht 11. woens- dag onze gemeente, komende van Ossenisse. ZEd. Gestr. werd aan de grens der gemeente iugehaald door een flinke eerewacht te paard, en nabij bet dorp Kloosterzande door onze harmonie opgewacht. Bij het bezoek van 's konings vertegenwoordiger, die eenige ofienbare gebouwen bezoclit, werd alhier veel belangstelling betoond. Den volgenden morgen vertrok ZEd. Gestr., vergezeld van gezegde eerewacht, naar Graauxi lloutcnisse, 19 Augustus. Heden herdacht de beer J. van Braband den dag, waarop bij vfbr 25 Ossenisse, 17 Augustus. Heden bad alhier de aanbesteding plaats voor het maken van werken tot het zinken en bestorten van een gedeelte van den vooroever van het waterschap„de Vereenigde polders van Ossenisse." De uitslag was als volgt C. de Wilde, te Kattendijke, voor /3325; J. van Popering, te Bruinisse, voor f 3260P. .1. Visser, te Kruiningen, voor/ 3078; P. J. van Remortel, te Hontemsse, voor 2560; W. Ringhout, te Hontenisse, voor 2490; D. de Jong, te Ter Neuzen, voor 2488 en C. v. d. Hooft, te ler Neuzen, voor 2075 Het werk is onmiddelijk aan den laagsten in* schrijver gegund. Het aan de ponton te Ylissingen liggende stoomscbip ,/Stad Vlissingen" werd gisteren door eene binnenkomende provinciale stoomboot aangevaren, waardoor eene beschadiging ontstond, aan de ,/Stad Ylissingen," zoodat men de lading onmiddelijk is moeten beginnen te lossen. Naar men verneeint, is de minister van waterstaat, liandel en nijverheid voornemens om eenige bekwame werklieden in de gelegenheid te stellen op's rijks kosten de Parijsche tentoonstelling te bezoeken en op een desbetreifend verzoek reeds gunstig heeft beschikt. Men verzoekt aan bet Dagblad bet gerucbt nopens een buwelijksplan van Z. M. den Koning met eene Prinses van Saksen-Weimar-Eisenach stellig tegen te spreken en bet publiek in t alge- meen te waarschuwen tegen het liebtvaardig aan- nemen van dergelijke gerucbten. Naar wij verneraen, zal door de directie en commissarissen der stoomvaart-maatschappij Zeeland, aan Z. K. H. Prins Hendrik, bij gelegenheid van zijn buwelijk een geschenk worden aangeboden, bestaande in eene door den schilder J. E. Schutz te Middelburg te vervaardigen sebilderij, voorstel- lende de opening der havenwerken te Vlissingen, op 8 September 1873, door Z. M. den Koning en Prins Hendrik. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1