BINNEN LAND. No. 1382. Zaterdag 17 Augustus 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEKTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeud. Adverteutien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag unmiddag UR1E urcn. »ll bind versetiijnt Dinsdng- en Vrijdngnvoud bij H. O. DDOAIT te Ter Neuzen. JPolitiels Overzicht. Cyprus blijkt voor Engeland volstrekt geen Eldorado te zijn; het bezit bezorgt tot dusver meer verdriet dan genoegen. Men hoopte, daar een waar land van belofte te vinden en dit bewoog reeds een aantal gelukzoekers, er lieen te trekken. Zij hadden echter niet op het ongezonde klimaat gerekend. De correspondent van Daily News meldt, dat van de 150 man Indische troepen, bij Larnaca gelegerd, 57 in de hospitalen liggen. Met de zoogenaamde vliegende colonnes van hetzelfde corps is bet nog erger gesteld. Die manschappen liggen alien ziek. lie geregelde dienst lijdt geducht onder de heerschende ziekte, zoowel bij manschappen als officieren. Een detacbement matrozen en mariniers, dat van Nicosia naar de vloot terugkeerde, telde uegens ontvreemding van eene wasch, toebe' 42 man op de ziekenlijst. Zij, die zich haastten l'oorende aan »ke»n arbeider den Deurwaarder, de eersten te zijn, om van de rijkdommen van dezer des avonds te 7 ure was gearresteerd. Cyprus te profiteeren, hebben het zoo spoedig Genoemde wasch/ bestaande in lakens, hemden enz., inogelijk den rug gekeerd. Er viel niets te ver- e" *en ^laren gevonden, is door de mare- dienen. Een ontmoedigend begin dus, maar na c',aussees ,n beslag genomen. eenige jaren zal 't beter zijn; daarmede troost men Zaamslag, 14 Augustus. Gisteren bezocht de zich, en waarlijk niet. zonder grond, als eerst het i commissaris des konings deze gemeente. Omstreeks Turksche wanbebeer maar eens voor een geregeld 9 uren van Axel aangekomen, werd ZEd. Gestr. bestuur heeft plaats gemaakt. door den burgemeester ontvangen en het gemeente- Het aantal troepen op Cyprus zal tot een Euro- buis binnengeleid. Na vervolgens de hervormde peeschregiment ingekrompen worden. Dit is ruim kerk en de openbare school bezocht en de alge- voldoende, om de nergens bedreigde orde te hand- meene begraafplaats bezichtigd te hebben, is ZEd. Ter Neuzen, 16 Augustus. Gisteren heeft alhier, door het bestuur der water- keering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen, de aanbesteding plaats gehad van: het maken van werken tot verdediging van den never, waarvoor is ingeschreven door J. Filis, te Vlissingen, voor 10748; C. v, d. Hooft, te Ter Neuzen, voor /9675; II. Hage, te Middelburg, voor 9630; V. de Clercq, te Selzaete, voor 9546D. de Jonge, te Ter Neuzen, voor 9478. Axel, 15 Augustus. Heden morgen ten 9 ure is van hier per spoortrein naar Ter Neuzen over- gebracht Adriana van Cadzand, arbeidster alhier, haven. Aan de Turksche pacha's is rnedegedeeld, dat zij Cyprus verlaten kunnen, zoodra zij het verkiezen. Het Turksche gouvernement heeft bij al zijne traagheid toch eene beliendigheid gehad tegenover zijne Engelsche vrienden. Toen men in Konstanti- nopel begreep, dat Cyprus moest opgeofferd Worden, is een buitengewoon agent derwaarts gezonden, om met den meesten spoed de belastiugen een jaar vooruit te innen, zoodat Engeland in het eerste jaar geen inkoinsten hoegenaamd heeft. Dezer dagen bleek dit, toen men met organiseeren aanving. De nieuwe Duitsche rijksdag is tegen 9 September bijeen geroepen. Men raeent te weten, dat Bismarck zelf de zitting zal openen. Nu reeds voorspelt men, dat waarschijnlijk de benoeming van den president en de vice-presidenten moeielijkheden zal baren. Tot nu toe, zoo lang de liberale partijen de meerderheid in den rijks dag hadden, werd bij de verkiezing van het bureau nooit. op de wenschen van het centrum gelet.. Maar tbans zijn de liberale partijen verzwakt en het centrum is versterkt; het wenscht, ten minste een der vice-presidenten uit zijn midden benoemd te zien. Alleen wanneer aan dien eisch wordt voldaan, heeft Eorckenbeck kans, om weer tot president te worden benoemd. Het schijnt wel, dat tusschen von Bismarck en den paus belangrijke schikkingen zijn tot stand gekomen; welke het zijn, blijft nog duister. De gezondheid van Duitschlands keizer is in zoover hersteld, dat er niet meer aan valt te twij- felen, of hij zal omstreeks het najaar de regeerings- zaken hervatten. Het is nu geconstateerd, dat hij laatstleden Zaterdag eene betrekkelijk groote wan- deling heeft gedaan, zonder dat het hem heeft ver- moeid; bovendien schrijft hij weder brieven, al zijn het nog slechts korte. Gestr., te kwart voor 11 uren naar Boschkapelle vertrokken. Tot lid van den gemeenteraad is gekozen de beer C. J. van Vessem. Ingeleverd waren 100 stembriefjes waarvan 2, als niet ingevuld, van on- waarde. Derbalve 98 geldige stemmen. Hiervan verkreeg de benoemde 51 en de beer A. Riemens Jz. 47 stemmen. Boschkapelle, 15 Augustus. Op Dinsdag 13 lukt, ten noordoosten van het eiland Fidji, drit geredde pnssagiers be vinden zich zonder" eenige hulpmiddelen op dit onbekend eiland." Bovenstaand was geteekend Betram. Voor de betrekking van dijks—opzichter bij het waterschap van den calamiteusen polder Anna- Friso, belooning 1000, hadden 18 sollicitanten hunne stukken ingezonden. Op de voordracht waren geplaatst de heeren W. Nieuwdorp, C. van Asperen en J. Kristalijn, respectievelijk dijks-opzichters te Burght, Phi lippine en Brouwershaven. Daaruit werd Dins dag met 8 stemmen benoemd de beer W. Nieuw dorp. De heer C. van Asperen verkreeg 1 stem. Z. K. H. Prins Hendrik en 11. K. H. Prinses Marie van Pruisen zullen den 5 September e. k. in den Haag de huwelijksgeschenken in ontvangst nemen, die door de Nederlandsche natie voor het vorstelijke echtpaar zijn bestemd. HH. KK. HH. zullen geen offlcieel bezoek brengen aan de hoofdstad. De heer C. H. van Rhemen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, heeft uit Bentheim een schrijven gericht aan de Zutph. Ct. naar aanleidmg der vermelding van zijn afwezigheid, in het vcrslag der zitting, waarin de onderwijswet werd behandeld. De heer van Rhemen had gaarne gewcnscht, dat achter die vermelding, en evenzoo achter die van de afwezig heid van den heer Nobel, de woorden waren gevoegd vwegens ongesteldheid." Daarop laat de geachte schrijver volgen: In dien wij niet het verlies van den waardigen Dumbar betreurden, en gezegde beide leden de zitting hadden kunnen* bijwonen, zouden zeker 27, mij dunkt, lioogst waarschijnlijk, 29 voorstemmende leden aanWezig geweest zijn. //Zonder een te grooten dunk aan den dag te verkiezing van een raadslid. Van de 32 inge- brachte geldige briefjes vereenigden zich 21 stem- men op den heer H. F. Ducheine, die, alzoo ge kozen, doch getrouw aan zijn beginsel, verklaarde zijne benoeming niet aan te nemen. In den loop van gemelden dag bezocht de heer commissaris des konings op deszelfs inspectie- reis in dit gewest ook onze gemeente. Aan het Stoppeldijkerveer door een eerewacht van 12 flinke ruiters opgewacht, werd Zijn WelEdelGestrenge aldaar door den heer F. Ongenae als komman- dant der eerewacht gecomplimenteerd en arriveerde wijders omstreeks 12 ure ter gemeentekamer. Na eerst de secretarie en vervolgens de kerk, pastorie en het schoollokaal te hebben bezocht, verliet Zijn WelEdelGestrenge deze gemeente door de eerewacht tot aan den huize Tivoli bij Hulst begeleid. De najaars-examens tot het verkrijgen der akten van bekwaamheid voor lager school- en huisonderwijs zullen in Zeeland gehouden worden op 16 October a. s. en volgende dagen. Op het strand bij Zoutelande is eene flesch gevonden, in welke een briefje in het Fransch geschreven was ingesloten, en van den volgenden inhoud is: z/Het driemastschip Esperance is geheel veronge- dezer had alhier de herstemming plaats voor de 'eSSen van h®' hooge staatseollege, waarvan ik de eer heb lid te zijn, meen ik te mogen opmer- ken, dat deze naakte cijfers bij het geeerbiedigd hoofd van den Staat kunnen gesteld worden tegen over de zalvende bespiegelende adressen en toe- spraken tot Zijne Majesteit gericht." De maatschappij tot Nut van 't Algemeen hield jl. Dinsdag te Amsterdam hare 93e alge- meene vergadering onder voorzitterschap van den heer W. F. Loman, die in zijne openingsrede wees op den voortdurenden vooruitgang van het beginsel der maatschappij. Hij haalde daarbij aan den strijd tegen de schoolwet en de overwinning in ons land door hare aanneming verworven. De lijst der departementen bedroeg volgens het daarna uitgebracht verslag 332, en de toestand der geldmiddelen is over't algemeen niet onbevredigend. Het Nederlandsche nationale vermogen bestaat bijna voor de helft uit grondbezit, veestapel en landbouwproducten. Alleen de veestapel en land- bouwproducten vertegenwoordigen een kapitaal van f 360,000,000, terwijl onze schepen en kooprnan- schappen ter nauwernood 80,000,000 van onzen rijkdom uitmaken. De mogendheden, welke aan de munt-con- ferentie zullen deelnemen zijnBelgie, Frankrijk, Engeland, Griekenland, Italie, Nederland, Oosten- rijk-Hongarije, Zweden en Noorwegen en Zwitser- TEli NEUZENSCHE Clllllim. N

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1