BINNENLAND. No. 1581. Woensdag 14 Augustus 1878. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 18e Jaargang. Ter Nenzen, 13 Augustus. TER NEEZENISCHE COIMT. A -B O N N E M E N T. Per drie inaariden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regale f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrydag namiddag OKIE urcn. nit blad verse hij ill Dlusdag- en Vrijdagavond bij Jl. K. G. DHONT te Ter Neuzen. JHolitieli Overziclit. Het pad der Oostenrijkers bij' de bezetting of vermomde annexatie van Bosnie en Herzegowina is vol distelen en doornen. De verschillende tijdingen althans, die nu en dan tot ons komen, zijn alien zonder onderscheid ongunstig. 't Is of er zich aan den Oosterschen heme! weder een onweder samenpakt, dat op den gang der zaken wel van geen invloed zal zijn, maar toch wellicht weder een aantal menschen de. slachtoffers zal doen worden van de onzalige twisten, die nu reeds zoolang het oostelijk gedeelte van Europa beroeren. De tegenstand toch, dien de Oostenrijkers van de slavische bevolking ondervittden, neemt steeds toe. Herhaaldelijk hebben ernstige botsingen plaats, die wel niet het plan der Oostenrijkers gestuit, maar toch vrij aanzienlijke verliezen aan het leger hebben veroorzaakt. Dat verzet wordt met alle kracht gesteund door Montenegro en Servie. De Montenegrijnen willen zich wrektn op Oostenrijk want uitsluitend aan dit rijk heeft het te danken, dat het van zijne orerwinningen niet die vruchten heeft geplukt, die het land verwachtte. Op het congres verzette Oosten rijk zich, zooveel het kon, tegen de uitbreiding van grondgebied van Montenegro. Daarom gaan de Montenegrijnsche officieren naar de Turksche boeren, leeren hun het gebruik der wapenen en wijzen hun den weg, welken zij moeten volgen, om Oostenrijk de meeste afbreuk te doen, terwijl bovendien 3000 Montenegrijnen zich bij de insurgenten gevoegd en liunne diensten hebben aangeboden. Zelfs zoa prins Nicolaas van Montenegro gevraagd zijn, of hij zich aan het hoofd wilde stellen, om tegen Oostenrijk op te trekken, en, in plaats van dit aanzoek formeel af te wijzen, gaf dc prins een ontwijkend antwoord. In Weenen maakt men zich over dezen gang van zaken min of meer ongerust. Men twijfelt aldaar er niet meer aan, of de beide gewesten zullen op de Turken, Serviers en Montenegrijnen moeten worden veroverd. Dit zal bloed kosten, maar daarmede is dan ook het lot van deze beide Servische vorstendommen voor goed beslist. De rol, welke door prins Nicolaas tegenover Herzegowina gespeeld wordt, is thans volkomen duidelijk. Maar het is met moeielijk die te keeren. Er zullen geen drie weken meer verloopen, eer prins Nicolaas tot het besef komt, dat de czaar ver af is en op de Italianen niet valt te rekenen. Want geen kwestie, of Oostenrijk zal, nu het op het Schiereiland van den Balkan weder eene rol op zich nam, die met alle macht spelen. Omkeer is niet meer mogelijk. De dubbelzinnige houding van de porte tegenover dezen opstand geeft ook nog te denken, Oostenrijk, tusschenbeide gekoinen, omdat, volgens zijn beweren, de porte niet bij machte is, de orde in dat gewest te handhaven, beschuldigt Turkije, dat het den o'pstand aanstookt, om te beletten, dat Oostenrijk de taak vervulle, welke het zich door het congres van Berlijn zag opgedragen. De porte antwoordt, dat de moorden door de muitelingen op de aan- voerders van hare troepen gepleegd en de weer- stand van deze tegenover den opstand voldoende zijn, om te bewijzen, dat zij zich loyaal gedraagt; is zij niet in staat, haar gezag te doen eerbiedigen, dan nog kan men haar niet verantwoordelijk stellen voor de feiten, die het gevolg dezer machteloosheid zijnmaar Oostenrijk alleen is verantwoordelijk voor alles, wat er gebeurt, omdat het in Bosnie is verscbenen, zonder vooraf zich met de porte verstaan te hebben en dus meer heeft gedaan, dan waar- toehet door het congres gemachtigd was. Dit schijnt Oostenrijk te vervelen en men beweert dan ook dat zijn regeerir.g reeds plan heeft gehad, den grooten heer te dwingen, eene meer zuivere positie in te nemen, n. 1. hem door een ultimatum te dwingen, tot kiezen tusschen het sluiten der conventie of wezenlijken oorlog. Voorloopig echter oefent men nog geduld, omdat de Turksche onder- handelaar Karatheodori-pacha weer nieuwe in structien uit Konstantiiiopel heeft, en men ver- moedelijk wil afwachten, of het verzet in Bosnie wezenlijk ernstig genoeg wordt, om beslissende maatregelen te nemen. De nieuwe instructien toch van Karatheodori zullen wel niet veel geveu, wanneer waar is, dat men hem ook nu wedcr gelastte, geen overeenkomst te sluiten^ tenzij toe- gegeven wierd, dat de Oostenrijksche bezetting op zeker nader te bepalen tijdstip een eind zou nemen. Dit toch is juist, wat Oostenrijk niet toegeven zal. A1 oefent men echter in Oostenrijk geduld, men verzuimt niet zich voor te bereiden. Thans heeft weder eene divisie bevel gekregen, zich gereed te houden, om naar de grenzen te rukken en mocht de porte zich niet laten vinden, dan zullen andere moeten volgen. Men hoopt echter, dat da porte zal eindigen, met toe te geven, evenals zij nu reeds tegenover Griekenland eene meer toegevende houding begint aan te nemen. De storm, in Italie opgestoken, naar aanleiding der besluiten van het Berlijnsche congres, is van zelf tot rust gekomen. Ook voor verwikkelingen met Oostenrijk naar aanleiding dier gebeurtenissen bestaat niet het minste gevaar. Gisteren morgen omstreeks half tien ure kwam alhier per provinciale stoomboot aan de heer com- missaris des konings dezer provincie Jhr. Mr. W. SixZEd. Gestr. werd opgewacht en verwelkomd door den heer J. A. van Boven, burgemeester dezer gemeente. Van alle openbare en vele particuliere gebouwen wapperde de nationale driekleur. Op het raadhuis werden hem de raadsleden voorgesteld, terwijl aan verschillende personen en hoofden van corporatien audientie werd verleend; hierna bezichtigde Zijn Edelgestr. de openbare en de bijzondere Chr. nat. school, benevens de ver schillende kerkgebouwen en deed, steeds van den burgemeester vergezeld, eene wandeling door de kom der gemeente. Des middags werd aan Zijn Edelgestr. een colla tion door den gemeenteraad aangeboden en vertrok hij weder ten half twee ure van hier naar de ge meente Hoek. Naar wij vernemen zullen op uitdrukkelijk ver- langen van den commissaris des konings en om zeer te eerbiedigende redenen bij deze inspectiereis geene openbare festiviteiten plaats hebben. Axel, 12 Augustus. Heden namiddag omstreeks een uur brak de door de firraa Boddaert te Middel- burg aan den molenaar J. Cappon in Juni jl. geleverden ijzeren molenas, waardoor eene zich mede aan den molen bevindende nieuwe ijzeren roede benevens een liouten totaal zijn verbrijzeld. De schade wordt geschat op 1600 terwijl het ongerief, hierdoor toegebracht, belangrijk is. Heden namiddag omstreeks 4 uur arriveerde alhier op zijne inspectiereis de heer commissaris des konings dezer provincie; begraafplaats, kerken, gemeentehuis enz. werden door hem bezocht. Ilontenisse12 Augustus. De aangekondigde schietwedstrijd door de Koninklijke scherpschutters- verceniging Prins Frederik Hendrik alhier had gisteren en heden plaats. De in alles zoo ijverige voorzitter der feestcommissie, de geachte heer W. Hamstra, had van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden twee waarlijk vorstelijke prijzen voor dezen wedstrijd ontvangen. De uitslag was als volgt: Wedstrijd A, werkende leden, die de oefeningen steeds getrouw bijwonen1® prijs eene japansch verlakte schrijfcasette, geschenk van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, werd behaald door den oudsten oflicier de 1® luitenant J. van Sikkelerus; de 2® prijs een zilveren horologe door den sergeant- majoor P. Neeteson; de 3® prijs een servies met blad door den schutter P. Struijlaert; de 4e prijs een rooktafeltje, geschenk van den heer van Dijk, kapitein der infanterie te Ter Neuzen, na kainping, door den 2®Q luitenant J. A. Pateer; de 5® prijs een sigarenkoker met goud gemonteerd door den sergeant-majoor vaandeldrager L J. van Braband; de 6® prijs een rookstel, door den schutter J. Her mans en de 7® prijs 5 in klinkende munt, ge schenk van den heer Vidsl de St. Germain, luite nant der artillerie te Ter Neuzen, door Jonkheim. Wedstrijd B, werkende leden, die de gewone oefeningen minder getrouw bijwonen: eenige prijs tot aanmoediging, een sigarenkoker met zilver ge monteerd door den schutter P. Dronkers. Wedstrijd C, contribueerende leden, 1® prijs eene japansch verlakte necessaire, geschenk van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, door J. J. van Caem; de 2® prijs eene vergulde pendule, door W. Wullems; de 3® prijs een koperen kooktoestel met ketel door J. F. Andriessen; de 4® prijs 2 verguld bronzen statuetten door P. de Maat, en de 5® prijs een petroleumlamp door J. B. Duerinck. De festiviteiten werden afgewisseld door mast- klimming en opgeluisterd door de rauziek van de harmonie St. Cecilia. Na afloop werd menige toost geslagen; de eerste, die door den heer Hamstra werd ingesteld, was op Z. K. H. Prins Hendrik, vervolgens op den Koning, enz. Een optocht met fakkellicht van het geheele korps door het dorp Kloosterzande en Groenendijk vol- deed zeer goed. Het feestterrein was zeer net gedecoreerd en bevatte zeer vele belangstellenden. Het feest was zeer geannimeerd en iedereen wenscht spoedig zulke prettige dagen terug. Dat het korps, onder leiding van zijn waardigen kommaudant Baron Collot d'Escury, voortga op den ingeslagen weg!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1