BINNEN LAND. No. 1377. Woensdag 31 Juli 1878. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 18e Jaargang. ABONNEMENT. Per drie mr.anden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Bit bind TcrHchljnt Dinsdag- en Vrljdagnvond ADVERTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddng BRIE urru. J. K. G. DHOIIT te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat. op Donclenlug, den 8 Augustus 1878, des voormid- dags ten elf uur, op het gemeenteraadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, door hen zal worden annbesteetl: Het bouwen eener verdieping op de beurs, ten behoeve van het Kantongerecht aldaar. De betrekkelijke voorwaarden liggen, van Dins dag a. s., ter inzage op de gemeente-secretarie en zijn, van hetzelfde tijdstip, aldaar tegen betaling van f 0,50 verkriigbaar. Inlichtingen kunnen al aanstonds worden ver- kregen bij den geineentebouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal worden gedaan op Maan- dag en Dinsdag, den 5 en 6 Augustus a. s., telkens van 's morgens 10 uur tot 's namiddags 6 uren. Ter gemeente-secretarie is den dag voor— en verder tot het oogenblik van de besteding eene gesloten bus geplaatst tot het ontvangen der in- schrijvingbilletten. Ter Neuzen, 25 Juli 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De bezetting van Bosnie zal heden of uiterlijk op 4 Augustus een aanvang nemen. Op laatst- genoemden datum zal het verdrag van Berlijn door al de betrokkene mogendheden geratiticeerd en het Europeesch maandaat alsdan volledig bekrachtigd zijn. Een gedeelte van de Turksche troepen, welke in de Herzegowina garnizoen houden, heeft reeds bevel ontvangen, om zich op marsch te begeven naar Bretinza, van waar zij zich naar Konstantinopel zullen inschepen. Eenige honderden spoorwagens zijn te Mitrovitza bijeengebracht voor het vervoer der Turksche troepen, die uit Bosnie te Salonika verwaeht worden. Bovenstaande berichten worden uit Weenen ge- seind en bewijzen, dat men zich in bet Oosten tot vrede en rust begint te schikken. Nu moldt men wel van verschillende zijden, dat de Bosniers zich maar volstrekt niet met eene Oostenrijksche bezetting kunnen vereenigen, daarom bij de porte geprotesteerd en bescherming gevraagd hebben, en dat de ]>orte dientengevolge hare be- denkingen tegen de bepalingen van het congres ten opzichte der bezetting blijft handhaven, maar men twijfelt niet, of en de bevolking en de porte zullen zich haasten toe te geven, zoodra slecbts Oostenrijk, het dralen moede, dreigt, desnoods met geweld de bezetting ten uitvoer te zullen leggen. Ook de Grieksche kwestie is nog niet beeindigd, maar in de Turksche hoofdstad bestaat bet vaste vermoeden, dat er weldra eene vredelievende schik- king met Griekenland zal worden getroffen. Reeds dreigde de porte met vijandelijkheden, indien de Grieksche regeering niet met haar in onderhandeling treden wilde. Griekenland is de wijsste geweest en heeft getracht tot eene minnelijke schikking te komen; en al valt ook deze misschien niet geheel uit naar den zin en de begeerte der Ilellenen, de tijd zal bet zijne doen. Voorloopig kan Griekenland de toestanden niet dwingenwant, wel is waar wees het congres van Berlijn aan de Hellenen een groot deel van Epirus en Tbessalie toemaar het bleef in gebreke, de middelen aan te wijzen, die door Griekenland moesten worden aangewend, indien de porte zwarigheden maakte, aan de eischen der Grieken te voldoen. Nu echter een deel der Grieksche provincien van Turkije een ander bestuur heeft gekregen, volgt het andere gedeelte van zelf. In Engeland hebben nog dagelijks demonstration plaats tegen de politiek der regeering en vooral de premier moet het hard ontgelden. In eene vergadering der Manchester liberalen werd dezer dagen eene motie aangenomen, verklarende, dat de Engelsche regeering met de Engelsch-Turksche conventie zich schuldig gemaakt had aan inter- nationaliteit, aan schending van de beginselen der constitutie en aan grof misbruik van de preroga- tieven der kroon. De vergadering oordeelde, dat de politiek der regeering onverwijld behoorde te worden onderworpen aan het oordeel der natie en deed voorts een beroep op bet parlement, om de conventie nietig te verklarenmen cischte het ontslag der ministers, die de koningin er toe ge- bracht hadden, haar te bekrachtigen. Dit besluit is hoogstwaarscbijnlijk aanieiding ge weest tot het feit, dat Gower bij bet Parlement een verzoekschrift indiende, waarin niets minder verlangd werd, dan het in staat van beschuldiging stellen van lord Beaconsfield. Vermits echter de regeering op eene vast aaneengesloten meerderheid van 120 b 180 leden kan rekenen en daar hij, die het verzoekschrift indiende, verklaarde het zelf niet te kunnen ondersteunen, zal deze zaak zeker geeu verdere gevolgen hebben, dan eenige zeer onaangename oogenblikken voor den premier, die overigens door den algemeenen bijval, welke zijne politiek bij zijne partij en bij zeer velen daarbuiten vindt, daarvoor ruimschoots schadeloos gesteld wordt. De installatie van sir Garnet Wolseley, als gouverneur van Cyprus, heeft met veel plechtig- heid plaats gebad in tegenwoordigheid van den admiraal van het kanaal—eskader, den hertog van Edimburgh, de kapiteins ter zee en een talrijken staf. Ter Neuzen, 30 Juli. Wij herinneren onzen lezers, dat de herijk der maten en gewichten, voor zooveel een gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, op de volgende dagen zal geschiedenIloek 1 AugustusSas van Gent, ook voor Philippine 2 en 3 Augus tus; Westdorpe 5 Augustus; Zuiddorpe ook voor Overslag 6 Augustus des voormiddags; Koewacbt 6 Augustus des namiddags; Zaamslag 7 Augustus; Axel 13 en 14 Augustus; Hulst, ook voor Clinge en St. Jan Steen 15, 16, 17 en 19 Augustus; Stop- peldijk, Boschkapelle en Hengstdijk (op het dorp Rapenburg) 20 Augustus; Graauw 21 Augustus des voormiddags; Hontenisse en Ossenisse (op het dorp Kloosterzande) 22 en 23 Augustus. stoppeldijk, 23 Juli. Heden werd door het hoofd dezer gemeente zijn 25jarig bestaan herdacht, waarin hij als burgemeester dier gemeente was werkzaam geweest. Al vroeg wapperde allerwege de Nederlandsche driekleur, terwijl voor de huizen eerebogen waren aangebracht, die in vereeniging met bet bijgebrachte plantsoen een zeer fraai gezicht opleverden. Door rijk en arm werd aan het feest deelgenomen en daarbij een vurige geestdrift aan den dag gelegd. De stoet, die den burgervader hulde wilde brengen, zette zich naar deszelfs woning al vroeg in beweging en aldaar aangekomen zijnde, werden er door de boofden der verschillende corporation gepaste aanspraken tot den jubilaris gericht. Hierna nam bij plaats in een rijtuig, door eenige jonge meisjes omringd, en door een eerewacht van jonge- lingen te paard omsloten, teneinde zich naar de kerk te begeven, alwaar hij uitgestapt en onder eene draagbare eereboog tot aan de kerkdeur begeleid zijnde, door de geestelijkheid werd ontvangen en ter kerk werd binnengeleid. Een plechtige H. Mis van dankbaarheid werd daarop verricht, waarna de jubilaris in de pastorie eenige ververschingen werd aangeboden. Na de Mis bieven ook de schoolkinderen een lied aan, gewijd aan Zijn Edel Achtb., hetwelk treffend in uitvoering was. Hierna begat zich de jubilaris naar bet gemeente- i huis, waar hem van wege de schoolkinderen een prachtig geschenk werd aangeboden, bestaande in i deszelfs portret in vergulde lijst gezet en met eenige dichtregelen omgeven, terwijl hem door de ingezetenen eene vergnlde pendule werd geschouken. Een heerlijke maaitijd onder bet uitvoeren van eenige gepaste muziekstukjes door de Harmonie besloot. het feest. Tot een aandenken heeft de burgervader de kerk met een pracbtige biechtstoel in gothieke stijl begiftigd, welke door de hand van den heer Bruggeman uit Gent was bewerkt. Volgens de M. C. is dezer dagen aan den minister van waterstaat een plan voorgelegd voor een geheel net van tramwegen in ons land, waar- mede de minister zich zeer ingenomen moet ver- klaard hebben. Bijzonderheden omtrent de ver schillende lijnen zijn ons niet bekendalleen deelt men ons mede dat er eenige lijnen op Zuid-Beve- land in voorkomen; dat Tholen en Schouwen— Duiveland door stoom-tramwegen met den vasten wai verbonden zouden worden en dat eene lijn van Hulst naar Walsoorden in bet net zou opge- nomen zijn. Tot gemeente—vroedvrouw te Heinkenszand is door den gemeenteraad in de vergadering van 26 dezer benoemd mejuffrouw A. S. Hufkens, te Lamswaarde, tegen eene jaarwedde van 200. De justitie doet onderzoek naar de eerste oorzaak van het overlijden van den heer G. A. Peters, geneesheer te Souburg, dezer dagen ten gevolge van hersenontsteking gestorven. Eenigen tijd geleden werd bij 's nachts door iemand ge- roepen bij een ziek kind; de overbrenger der boodschap bad echter geen tijd om op hem te wachten, zooals de heer P. verzocht, opdat zij samen naar de aangewezen hofstede zouden gaan. De naaste weg daarheen was een voetpad, waarvan TER IMEUZEIMSCHR! COLRAM Overziclit.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1