BINNENLANI). No. 1573. Woensdau 17 Juli 1878. 18e Jaareane. AI ge m ee n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 16 Juli. 14 Juli. Per drie maamlen biiineu Ter Neuzen f 1,Door het gekeele Ilijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, l'ostdirec- teuren en Rrievenbushouders. ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naitiiddag SUSII' nren. nit bl.nl vcrscliljut Dinsdag' en Vpijdagnrond bij .1. K. ft. BIOJIT te Ter Ktuzcu. J'olitielx Overzicbt. T)e laatste zittingen van het congres leverden uit den aard der zaak weinig belangrijks op, daar eij bijna uitsluitend aan zuiver forineele werk- zaamheden gewijd waren, nadat de kwestie van Batuin overeenkomstig de besluiten der voorbe- reilende oomtnissie beslist was. Woensdag word de grensregoling in Azie definitief afgedaan. Olti karat aan Rusland en Batuin wordt eene vrije Russisclm lundelahaven. Daarna werden de wenschen dor Arineniei's in overweging genomen, waaraan de porle beloofde, tegemoet te zullen komen. De kwestie der outrunning van het Turksche grond- gebied kwmn yervolgens ter sprake, doch het con- gres liet aan de commissie van redactie de be- voegdheid, zoo noodig, den datum daarvan te wijzigen. Daarop werd een begin met de voorlezing der artikelen gemaakt. het dit noodig acht, in Erzerum en andere Aziatische Een dubbele katner te samen roepen om de grondwet steden bezetting kunnen leggen. te herzien? Wilt gij dat? Zegt het dan met ronde Het is dusniet twijfelachtig, wie ten slotte de woorden. Maar gij weet, dat dit alles mets zal baten. schapen, wie de varkens geschoren heeft en ook I h v 8 A T i »Ee" C°UP '4. ,-1 r t i i detat? Wilt gy aat de konmg de geheele constitute het Engelsche pubhek zal spoedig tot erkenmng zal onderst b(Jveil werpen? daarvan moeten komen. „Weet gij wel, gij die deze gansche beweging op touw hebt gezet, wat gij doet? „Of de koning zal uiet antwoorden op uwe petitien en het volk zal denken „de koning laat zieh evenmin als andere hooggeplaatste personen aan ons zieleheil gelegen zijn." „Of de koning zal zeggenIk ben gebondcn door Naar wij vernemen is de door de Maatsehappii ,J T 11 i, r/ ,lJ i mini mimstene en de beide kamers en dan zullen tot bevordenng van Landbouw en Veeteelt in Zeeland (|e schulcjigen zijll. te houden internationale wedstryd van graanmaai- wDoch gij weet het maar al te wel, de schuldige werktuigen, (volgens het programma bepaald op m0et elders gezocht wordBn. De verdeelde kerk is 22 Juli en volgende dagen) acht dagen uitgesteld zelve oorzaak van den toestand, waarir. we leven. en zal die wedstrijd plaats hebben den 29, 30 Tegeuover al de secten, waarin de kerk verdeeld is, en 31 Juli. moet de staat zich op een onzijdig, neutraal standpunt Al de overige deelen van het programma blijven plaatsen. Hij moet aan de secten de vrijheid laten Donderdag werd die lezing voortgezet; de ver- ecbtur onveranRerd om zic^ te ontwikkelen, ook om scholen op te richten, gadering hoopt, daarmee Zaterdag gereed te komen, maar ondersteuning sel'ienken aan een of twee of drie en de plechtige onderteekeuing van het vredes- Ke,le14 Juh. _Het feest van lieden ter her- vau haar, dat kan hij niet. tractaat te doen plaats hebben. De heeren vertrekken daarna onmiddelijk huis waarts, om van da vermoeienissen uit te rusten, te luisteren naar het oordeel, dat het publiek over hunne besluiten zal uitspreken en aan den tijd den king vail het 25jarige Burgemeesterschap van Wij moeten de omstandigheden nemen zooals ze den beer P. J. Buijk in deze gemeente heeft in zijn en het volk niet in den waan brengen, dat het alien luister en orde des namiddagi plaats gehad. van een mensch of eenige weinige menschen afhangt De optocht door de kom begon van de grenzen ze te veranderen. Ieder weldenkende zal het toe- en werd geopend door de marpchaussees en een stemmen, dat men het niet mag doen voorkomen, r--- alsof het in de macht des komngs stond alle belastingen over te laten, de deugden en gebreken aan t licht eerewacht van onneveer 40 man te paard, drie gchaffen Evenmin mogen wij bij het volk de te brengen, dTe er aan het vredewerk kleven. muziekgeze sc lappen w en zici looren, as. le gedacjjte wekken, dat de koning het in zijn hand heeft, De puhlieke opinie in Engeland is thans nog van Aardenburg, Maldeghem en Middelburg leide den Eijbel op de school te brengen of het onderwijs geenszins voor Disraeli en daarnaar te rekenen kon laatste ait Vlaanderen); een hall dozijn rijtuigen, zd0 te regelen, dat ieder scholen kan hebben naar zijn zijn teru»keer wel eens minder glorieus zijn. De waan" fle gemeenteraad epz. was gezetendaarna zin. wie dat toch doet, bij toont of dat hij weinig Engelsche spotbladen verwiiten hem, dat hij komngin ringsteking te paard, wedren met honden en doorzicht heeft, of zich bhndelmgs laat leiden door Victoria I,eheerscheres gemaakt heeft van een eiland, ezels in galop en draf en waarb.j het nog al kod- anderen, aan wie hij te veel vertrouwen schenkt, of 'V tii, v„ °ia Jt hpl „nlulini (i„.. dig toeging, will hier en daar een berijder in het dat hij zooveel heil verwacht van den tnumf zijner U j zand tuimelde, hetgeen de lachspieren nog al in Part0> f'at e"c middel geoorloofd acht, om haarte aan r doen zegepralen. aan t\_ i 3 i v,tu ii Wat meer zegt: de heer Brutel de la Riviere wil Des avonds 9 ure werd een iuchtbailon opge- - opdook en waar de godin der liefde in meer gewone mate gehuldigd werd. Een dezer bladen beweg.ng bracht. bevat eene plant, waar John Bull met eene hertogs- es avonds uic »uii n,u .uuimumji ujj5^ ze^fs een contra-adres aan den koning richten, om kroon ill de eene en een roede in de andere hand eerebogen, illuminatien waren alge- |]em te maken, dat men het petitionnement op de aankomst van den premier staat te wacliten, meen; boven de deuren der herbergen enz. waren teu hoogste afkeurt; hij wil zich daartoe vereenigen zelf noc niet recht wetend, hoe hem te ontvangen. humonstische versjes, op het feest toepasselijk, met zijne geestverwanten, met hen, die gelooven, dat Wanneer echter de -emoederen eens bedaard aangeplakt, waarvan zelfs de pastonj met was het Christendom een volk verhoogt. maar zich tevens 1.-1 m npriftnton rfe ziken ill het ware licht uitgesloten. Onder de geschenken aan den Burge- sohikken in de omstandigheden en daarvan zooveel 1 ict op tVl 1 knn wel eens hliiken dat het aard- meester bevond zich ook zijn geschilderd portret mogelijk partij trekken, omdat hij den meesteu eerbied heeft ge.teld, kon wel een. ihjken, verwulde liist waaroo's riikswapen in sniiwerk heeft voor een Vorst, die de bezworen grondwet hand- bezien—blad uit den ruiker van de Duitsche kroon- met vergulde lijst, «aarop s rijkswapen in smjwerK. hgt prinses eene goede profetie is geweest, want men Veldzigt12 Juli. Bij het schoonmaken ingeprent, om inmiddels alle krachten te gebruiken, zal dan moeten erkennen, dat de thans met geringe van een regenbak op de zoogenaamde Blaauwe teneinde ook de schoolkinderen op een christelijk stand- kosten en zonder een droppel bloeds verkregen Hofstede nabij het Verlaat, gemeente IJzendijke, punt te plaatsen, „hopende en verwachtende, dat Z. M. resultaten, die van den verschrikkelijken Rrim-oorlog welke, sedert 1830 niet gezuiverd zijnde, een hem en alien, die in dien geest werkzaam zullen zijn, verre overtreffen. meter hoog met modder en vuil was bezet, is uit zal steunen, zooveel hij vermag, door een milde uit- Rusland krijgt als stoffeliik gewin aan 't eind dien bak een paling te voorschijn gekoinen, die voering van die bepalmgen der wet, die op het ondcr- van dezen' oorlog, in ruil voor al de millioenen in den zelven var. af genoemd tijdstip had geleefd. W1JS 111 e" 8° 8t iens^ et,re 1Hn 1R en- schats p.ii de duizenden menschonlevens, die hetGenoemde paling was bijna een meter lang en 20 Den 20 Juni heelt te Batavia het navolgend ten offer bracht, Bessarabie en een klein deel van centimeter dik. ongeluk plaats gehadDe trein, welke s namiddags Azie, met Ka'rs, Ardahan en Batum. Engeland, I De Ulrecht8Che commissi^ tot het exami- llet personeel van de havenwerken van Tandjong dat geen tiende deel van Rusland's uitgaven had neeren vau vroedvrouwen heeft toegelaten mej. fnolV uaar <le sta.'' f^'Igbrengt, is namelijk ge- te bekostigen en geen enkel menschenleven waagde, jy Steketee. darailleerd, met dit treung gevolg, dat de op ontvangt Cyprus, dat lirachtige vruohtbare op drie n c'e locomotie.f volgende wagens tegen deze met na belangrijkste eiland in de Middellandsche zee ')e °P njda? te Bergen op Zoom gehouden kracllt zjjn opgestuwd en van de zich daarin be en bovendien het protectoraat over de Turksche ^erpaoliting van 49 perceelen visscherij in devin(]e]Kie inlandsche en Clnneesche werklieden er Ooster—Schelde heeft 3,939 opgebracht. gg zjjn verpletterd of gedood en 43 min of meer De heer C. J. Brutel de la Riviere, voorstander belangrijk zijn gekwetst. Dit feit bracht hier een j/uuiiK ..us- der cliristelijke school en die de neutrale school slechts ware paniek te weeg. Desnietteinin is door land ooit de bcgeerte naar het bezit van Aziatisch- a\ efe" ^ksnetitfof de 1,ier aanweziSe artsen en bet personeel van Turkije voelen out waken, dan weet hot, dat het Zpndagsblad, tegen het volkspetikon- gta(lsverbiU„, (stads-hospitaal) een lofwaardi- daar de Engelschen te land en ter zee in schier ni: noemt dat volksmisleiding. Zeg mij wat gij wilt? £en 'jver in het betoonen van hulp aan den dag onneeinhare stellingen aantreffen zal. Zoo zal vraagt hij den leiders. Wat moet de koning doen? gemgd- Daaraan is het te danken, dat alt.ians om lien voorbeeld te noemen Engeland, zoo Het ministerie ontslaau, de beide kamers outbinden? enkele zwaar gekwetsten in het leven zijn behou- bezittingen in Klein-Azie. Yalt eenmaal de Osma- nische macht in elkaar, dan treedt Engeland als Turkije's erfgenaain in het oosten op. Mocht Rus-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1