BTNNENLAND. No. 1571. Woensdaa: 10 Juli 1878. 18e Jaargaiiij. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Ter Neiizen, 9 Juli. Per drie mnanden binneu Ter Neuzen 1,—Door het neheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbnshouders. flllltWT. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uauilddag »»1E urea. IHt lilatl vermeilijtil Olusdag- eu VHjdagavond bij K. ft. D II O M T te Ter Keuzea. jpolitiek: Overzioht. Kalm zette het congres te Berlijn tot nog toe zijne beraadslagingen voort; de.eene zaak ua de andere werd in beginsel vastgesteld, om dan later door eene daartoe aaiigewezen commissie in bijzonder- iieden geregeld te worden, nu volgens sommige berichtgevers op eens alles in duigen dreigt te vallen, omdat men het niet eens kan worden over de toekomstige positie van Batuin. Van vefscliil- lende zijden oppert men de vrees, dat dit punt een der liioeilijkste te regelen zai zijn; ja, ze'Lfs wel eens tot een conflict aanleiding zou kunnen geven. De kwestie is, dat Rusland deze vesting voor zich verlangt, ter'w'ijl Engeland eischt, dat zij eene vrijhaven zai worden en tot Turkije blijven be boor en. Bismarck is in dezen op de zijde van Rusland en bij dringt er op aan, dat Engeland toegeve. Hij wijst er op, dat Engeland niet vergeten moet, dat Rusland als overwinnaar uit den strijd is ge- treden en dat het, met het oog op de gedane con cession, aanspraak mag maken, dat ten opzichte dezer kwestie door Engeland worde toegegeven temeer, pmdat Engeland, door de bepalingen indertijd medegedeeld, als 't ware gebonden is, Rusland in dezen te bevredigen. Ik geloof niet zegt von Bismarck dat Engeland terwille van Batumi een oorlog zai be- ginnen, en zegt hij verder —r ik ben, sedert de Bulgaarsche kwestie geregeld is, overtuigd, dat wij den vrede zullen teekenen. Deze verklaringen, gedaan door den grooten man in tegenwoordigheid van den bekwamen corres pondent van de Times, geven aile hoop, dat Rus land en Engeland zich ook in dezen wel zullen laten vindgn, waarna alle bezwaren, waaruit ernstige verwikkelingen dreigden, uit den weg zullen zijn gbruimd. Wel vreesde men ook de irieksche kwestie, maar die vrees schijnt reeds yerdwenen, nog voor dat dit punt oflicieel gediend heeft. Eene beweging in Griekenland, waarbij de koning wordt aangespoord, zich aan het lioofd zijner troepen te stellen en de grenzen over te trekken, is het beste bewijs, dat de vergaderden zich weinig bekreunen om de wenscheu van Griekenland, en dat de aanhecthmg van de voormalige Grieksche gewesten met het eiland Candia aan Griekenland wel eens een ijdele wensch kon blijken te zijn. Rusland is van nature tegen de uitbreicling van Griekenlands invloed ill die streken, daar de ves- tigiug van een inachtig Grieksch rijk het beste, ja, het eenige middel zou zijn, om te beletten, dat Konstantinopel te eeniger tijil in Russische handen valle. Engeland kan voor zijn figuur, nadat het althans met woorden en bedreigingen als 1 urkije s kampvechter is opgetreden, het voorstel daartoe niet doen. De overige mogendheden zullen geen roeping gevoelen, om den Turkschen baan verder te plukken, nadat hij al zooveel veeren gelaten heeft, daar de tijd, om hem aan het spit te steken, nog niet daar is; en derhalve zullen de Grieken waarschijnlijk met kleine stukjes grond aan liunne noordelijke grenzen wordeji tevreden gesteld, of liever, voldaan of onvoldaan, worden afgescheept. Indien het der Grieken doel was geweest, van dezen oorlog een belangrijk voordeel te trekken, hadden zij den opstandelingen in Thessalie en j Epirus krachtiger bijstand moeten verleenen. Servie, Rumenie en Montenegro hebben althans, voor de zaak der bevrijding van het schiereiland van den Balkan, ongelijk grootere offers gebracht, dan Griekenland. Wat het congres amtrent Candia zai beslissen, is nog geheel onzeker; de verhouding tusschen Muzelmannen en christenen aldaar verbiedt, dat de toestand onveranderd blijve. Maar, hoe dien te regelen? dat is de vraag. In de zitting van jl. Vrijdag der provinciale staten van Zeeland is o. m. het volgende behandeld Het voorstel van ged. staten naav aanleiding van een adres van P. Dhond c. s., om wijziging van art. 52 van het reglement op het beheer en het onderhoud en op de politic der buurtwegen en voetpaden, voor wat betreft het gebruik van den korten dissel, is zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Idem da voorstellen orntrent verkoop van grond aan den weg van Schoondijke naar IJzendijke en tot verkoop van een gedeelte sloot aan den weg van' Hulst naar Walzoorden. Het ontwerp-reglement op het beheer en on derhoud van de Nol tusschen den Kouden— en den Lovenpolder is aangenomen met 31 stemmen tegep 1, die van den beer Stevens. Bij de behandeling van het voorstel tot afwijzing van het verzoek van den gemeenteraad van Clinge om verhooging van het renteloos voorschot tot wegsverbetering, stelde de beer Pierssens een amendement voor, strekkende om althans gedeel- telijk aan het verzoek van den raad van Clinge te voldoen. Na beraadslaging is dit amendement verworpen met 29 tegen 4 stemmen. Voor stem- den de heeren Hombach, Stevens, Onghena en Pierssens. Het voorstel van ged. staten tot af wijzing van het verzoek der gemeente Clinge is aangenomen. De heer Mr. W. Ph. Vis werd met 28 stem- men herbenoemd als buitengewoon lid van ge- deputeerde staten. Het voorstel tot heffiiig' van 32 opcenten op de belasting op de gtebouwde en ongebouwde eigendommen voor het jaar 1879, en van 21 op centen op de personele belasting dienstjaar 1879/80, I worden goedgekeurd. Een adres van het gemeentebestuur van Philip pine, om eene bijdrage uit de provinciale kas voor de aflossing eener leening voor wegsverbetering, is om onderzoek en rapport gesteld in handen van gedeputeerde staten. Hierna werd de zomervergadering door den voor- 1 zitter gesloten. /.amusing, 8 Juli. Door stembevoegde inge- landen van den Zaamslagpolder, is in limine op heden gehouden vergadering, benoemd tot dijkgraaf, ter vervanging van wijlen den heer L. de Regt, de heer L. van Dixhoorn, gezworen des polders, Burgemeester dezer gemeente. De commissaris des konings in Zeeland maakt bekend, dat de opening der jacht op waterwild, bedoeld in art. 17 laatste lid der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad n°. 87), in deze provincie door Gedeputeerde Staten is bepaald op Zaterdag 20 Juli aanstaande. Bij Prov. blad n0. 67 worden de burge- meesters in deze provincie lierinnsrd aan de bepa- ling van art. 18 van het reglement betreffende den veeartsenijkundigen dienst en de politie in Zeeland, volgens welke het uit andere provincien aangevoerde rundvee gedurende minstens eene maand onder toezicht der politie geplaatst en ten genoegen van den burgemeester van al ander vee afgezonderd moet worden gehouden; en voorts met aandrang uitgenoodigd stipt toetezien, dat geen zoodanig rundvee in denzelfden stal of in dezelfde afge- sloten ruimte met ander vee worde geplaatst, hieraan gedurende den tijd der afzondering ten strengste de hand te houden en de eigenaars, dadelijk bij den invoer, van hunne verplichting te dieu aanzien te onderrichten Bij de tweede kamer is ingekomen een ont- werp tot vaststelling van bijzondere bepalingen ter beteugeling der longziekte onder het rundvee in bepaalde deelen des lands. Het ontwerp heeft vooral het oog op het spoelingdistrict in Zuid- Holland, maar is natuurlijk van algemeenen aard. Al het rundvee in de aan te wijzen streek zai worden ingeent en van een merkteeken voorzien. Het vervoer van slachtvee moet geschieden onder de noodige voorzorgen, ter voorkoming van moge- lijke besmetting. Het beginsel, dat het vee, 't welk door verpliclite inentiug sterft, schadevergoeding erlange, wordt in de wet opgenomen. Het hnwelijk tussehen Prinses Maria van Pruisen met Prins Hendrik zai den 27 Augustus e. k. te Potsdam voltrokken worden. In de eer- ste dagen van September zai de prins met zijn jonge gemalin zijn intocht doen te's Gravenhage, vervolgens zai het vorstelijk echtpaar na eenige dagen in de hoofdstad komen, waar hun het Na- tionaal Hnldcblijk op het Paleis door de Hoofd- comissie aangeboden wordt. Daarna zai de Prins zich met de Prinses naar het slot te Soestdijk begeven en feestelijk worden ontvangen, om daar vervolgens den ganschen winter te vertoeven. De offerkist der roomsch-katholieke kerk te Kwadendamme, gemeente Hoedekenskerke, die sinds Zaterdag der vorige week spoorloos verdwenen was en welker inhoud naar gissing 25 aan dubbeltjes en centen bedroeg, is teruggevonden in een tarweveld tegenover de kerk. Zij is op 26 Juni ontvreemd door twee sc'noolknapen van 9 en 7 jaar, die er een gat in maakten met behulp van een mes, haar in de tarwe verborgen en sedert elken dag dubbeltjes en centen er uit kwamen halen, die zij versnoepten. Woensdag namiddag werden zij door den brigadier-majoor der rijks- veldwacht Verdouw, op hceterdaad betrapt, toen zij weer een deel van den inhoud der kist zich kwamen toeeigenen. Zij hebben erkend de daders van den diefstal te zijn. In de kist was nog 16 over aan centen; er is dus ongeveer 9 door de jeugdige deugnieten weggenomen en versnoept.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1