bi;ki:m)m\king. 1 G* BINNENLAND. No. 1564. Zaterdag IS Juni 1878. 18e Jaargani*. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen. 14 Juni. I 4i> 1 ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Dit blad vepMcIiijnl Dlintdag- en Vrijdagavond ADVERTENTlflN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DK1E uren. K. G. DHOIVT te Ter Neuzen. Bij dezc conrant bchoort een bijvoegsel. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, maken bekend 1°. dat de gewone jaarlijksclie Paarden- en Veemarkt albier zal worden gehoudon op llinsdag den 2 J uli 1878, aanvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren. Van wege de gemeente worden te dier gelegenheid, uitgeloofd elf verschillende premien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die te dier zake in het vorig jaar ziju bekroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke alhier, reeds vroeger eene premie ah uitmuntende is toegekend, of die na 11 uren worden aan- gebracht, Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden, gedurende den tijd der Paarden- en Vee markt, toegelaten; 2». dat de Kermis of Jaarniarkt in deze ge meente zal plaats hebben op (Husdag den 2 Juli 1878 tot en met llonderdag den 4 dier maand. Zaamslag, den 7 Juni 1878. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, Ji. VAN DIXIIOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. JPolitiels Overzielit. De diplomaten, die de groote mogendheden op 't congres moeten vertegenwoordigen, zijn reeds te Berlijn, om hunne gewichtige taak aan te vangen. De bijeenkomst heeft plaats in het, nieuwe paleis van den rijkskanselier, waar eene groote zaal met zeer veel smaak en weelde tot dat doel is ingericht en waar de eigenaar den presidentalen hamer zal voeren. Algemeeji koestert men van d.e resultaten van dit congres de beste verwaehtiugen verzekeren de berichtgevers. Is men het over de hopfdpunten eens, dan gaan de vergaderden uiteen, om de rege- ling van minder belangrijke punten aan bijzondere commissien over te laten. Ongetwijfeld zullen er wei eenige dagen moeten voorbij gaan, eer er iets uitlekt van het verhaudelde. De Duitsche bondsraad, de vergadering, samen- gesteld uit gevolmachtigden van alle staten, die toe- getreden zijn tot het nieuwe Duitschland, dat ge- boren is in 1866, toeu aan Oostenrijk eene afzonderlijke plaats in 't Oosten van Europa was aangewezen, de raad, die besluit over oorlog en vrede, wanneer een aanval geschiedt op het bondsgebied, die den rijksdag naar welgevallen huiswaarts zendt, heeft met algemeene stemmen het voorstel van von Bis marck goedgekeurd, om de mannen naar kuis te zenden, die, na den eersten aanslag op het leven des keizers, met eene meerderheid van 200 stemmen tegen 57 weigerden, hunne goedkeuring te hechten aan von Bismarks programma to* beteugeling der socialistische woelingen. Duitschlands kiezers zullen dus weldra bijeen moeten komen, om op nieuw afgevaardigden naar den rijksdag te zenden. Zij zullen, of door de weerspanningen niet op nieuw te kiezen, hunne adhaesie moeten betoonen voor de repressieve maatregelen, die von Bismarck tegen de socialisten in het sehild voert, of, door de naar liuis gejaagden op nieuw het mandnat uit te reiken, moeten toonen, dat zij niet instemmen met het beginsel, om het recht van vereeniging te beperken en het vrije woord te kortwieken. De eerstvolgende dagen zullen wel leeren, hoe het volk gediend is met het besluit van den bondsraad. Velen vreezen, dat de bestaande agitatien er door vermcerderen zullen. Von Bismarck vertrouwt op zijn gelukkig ge- sternte, maar hij zij voorzichtig, want hij speelt thans hoog spel. Onder het commando van een von Moltke heeft hij het Pruisische leger in het hart van Frankrijk gebrachtzijne krijgstrompet heeft in het trotsche Parijs de overwinning ge- blazen en dit was een stout bestaan; maar als hij het harnas aanschiet tegen een idee, dan zal hij, tot nu toe overwinnaar, den strijd verliezen. Idee's marcheeren en die tegen houden voor een tijd, dat is mogelijk; maar ze dooden, dat is onmoge- lijk. Hij moge den rijksdag naar huis zenden, hij moge, den keizer voor zich plaatsende, regeeren als despoot, door honderd duizenden bajonetten gesteund, de gedachte van een enkelen man kan hij niet vernietigen, niet eens beletten, dat zij open- baar wordt, hoe talrijk en hoe wakker de wacht ook zijn moge, die hij om liaar plaatst. Er zijn duizenden, die von Bismarck een groot man noemen, die met hem dweepen er zijn veel meer, die hem eerhied toedragen oin de vast- heid van wil, c|ie hij te midden der wereld-be- roeringen aan den dag heeft gelegd; maar velen worden er ook gevonden, die hem met leedwezen vijandig zien optreden tegen opinien, strijdig met zijne eigene meening en zijne ijzeren hand zien op- geheven, om die opinien uit te roeien. Von Bismarck heeft in de school des levens veel geleerd en niets vergeten placht men te zeggenmaar sedert hij de socialistische beginselen den handschoen toewierp, mompelt men//de ge- schiedenis heeft bladzijden, die ook door hem niet worden begrepen!" De ontbinding van den rijksdag, die aller belangrijkste maatregel, wordt door den kanselier aldns gerechtvaardigd z/Ik heb U zegt hij tegen dat wetgevend lichaam eene wet aangeboden tot beteugeling der democratic en gij hebt die niet willen goedkeuren. z/De kans, dat gij na den tweeden aanslag op het leven des keizers, met de regeeriag zoudt gaan, als ik op nieuw met eene beteugelings-wet kwam, is gering. z/Wat gij tegen de buitensporigheden der socia listen zoudt willen doen, kan de goedkeuring der regeering niet verwerven. z/t Is d^arom, dat de regeering, zander u, dat zal doen, waardoor hare verantwoordelijkheid gedekt is." I r - - - - r. - In de op gisteren alhier gehoudene vergadering van ingelanden van den Vlopgwijk polder, is, ten- gevolge van het overlijden van den heer J. J. Fercken, tot vertegenwoordiger van dien polder in den dijkraad der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen benoemd de heer II. Wol- fert Hz., grondeigenaar te Hoek. Wij vernemen dat de gevangenisstraf van 15 dagen cellulair, waartoe bij vonnis der rechtbank te Middelburg van den 15 Maart jl. schipper L. M. was veroordeeld, bij kon. besluit van den 4 dezer is veranderd in eene geldboete. Bij kon. besluit is aan den op nonactiviteit zijnde kapitein magazijnmeester W. H. B. Paravicini di Oapelli pensioen verleend ten bedrage van/769. Axel, 14 Juni. 11. Zondag maakte onze leeraar d8. D. II. Teljer ons bekend, dat hij een beroep heeft ontvangen naar de gemeente Wemeldinge, Zuid-Beveland. Hoogst waarschijnlijk nemen de discussien over de onderwijs-wet in de tweede kamer een aanvang op aanstaanden Maandag en't kan gebeuren dat de algemeene beschouwingen daarover de gansche week zullen eischen. Mocht, bij onderlinge afspraak, het spreken over de in te dienen amendementen, en hun getal zal aanzienlijk genoeg zijn, niet bekort worden, dan zal de eindbeslissing wel eerst plaats vinden 4 weken na het begin der discussien. Dat het ontwerp, wellicht hier en daar gewijzigd, wet wordt, is 't geloof van velen, maar er zullen voetangels en klemmen gezet worden. Geraakkelijk gaat het echter niet den verdediger j van het ontwerp te vangen en dat hij goed gewapend in het strijdperk treedt, mag men wel gelooven. Intusschen 'tterrein van den strijd is niet effen en de minister zal een hoofdtreffen niet trackten te ontwijken. Te voorzien langs welke loopgraven men de sterkte der regeering zal naderen, om liaar zoo mogelijk S te doen vallen, is niet doenlijk, want wat de parlementaire taktiek vermag, zal in dezen strijd voorzeker beproefd worden. Onder de wijzigingen in het onderwijs-ontwerp behoort o. a. dat voor de acte van hoofonderwijzer j niet langer den 23 jarigen leeftijd wordt gevorderd; wel moet men echter dien leeftijd bereikt hebben om aan het hoofd eener school te kunnen staan. Het adres der confessionelen, dat, zoo de tweede kamer het wetsontwerp op 't lager onderwijs aan- neemt, Z. M. den koning zal worden aangeboden, eindigt aldus: z/Wij laten sire, in uw koninklijk paleis niets dan de nederige bede van ons smeekschrift acliter, of uwer majesteits rechtvaardigheid, zonder aan andere rechten te kort te doen, ook ons (als die tocli ook behooren tot uwe getrouwe onderdanen) bij ons deugdelijk recht mocht willen handhaven, door invoege als in den weg der constitute oirbaar zal blijken, zulk een regeling voor ops schoolwezen te verordenen, dat voortaan, voor den armste even goed als voor den rijkste uwer onderdanen, in uw goede land de mogelijkheid besta, om, desverlangd, voor zijn kinderen een school te hebben met den bijbel." Z. M. de koning heeft den balangrijken aankoop gedaan van 250 aandeelen in de verlotiug van kunstwerken, verbonden aan de tentoonstelling van schoone kunsten te 's Hage.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1