r i 4 BINNENLAND. ADVERTENTIEN. (t No. 1362. Zaterdag 8 Juni 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BRANDSCH0UWIN6. 4 U ABONNEMENT. Ter Neuzen, 7 Juni. JACOBUS VERCOUTEREN, •w TEH VEI ZE\Si:ilE C01lRA.\T. Door het Per drie inaanden binnen Ter Neuzen f 1, gelieele Ttijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhatidelaars, Postdirec teuren en Rrievenbushourlers. Oil bind ADVEETENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n.iiniddag BRIE ureii. Bij deze conrant bchoort een bij vocgmel. verMcliijnt en Vrijdngnvond bij K. D il O X t te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN maken bekend dat, ingevolge art. 21 der verordening op de verdienste, en er buitendien nog acht millioen J 111. iTPloUonllO lrnlhrvl irrnnnn 1 overdreven gevoel van eigenwaardehuichelarij, groote zorgeloosheid en luiheid. Han getal be- draagt in Europa niet meer dan een millioen, terwijl drie millioen inwoners van Turkije Mohamme- danen zijn ge word en uit berekening, zeker geen brandweer in die gemeente, van wege het bestuur Grieksche-katholieken wonen. Om nu een mil der brandweer, eene brandschouwing aan de h lioen Turken, welken naam de geloovigen als een der ingezetenen in de kom der gemeente zal plaats 8Cheldnaam beschouwen, die van de beboeften der hebben, in den loop der volgende week. Ter Neuzen, den 6 Juni 1878. Burgemeester en Wethouders voornd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEM ANSecretaris. Poliliek Overzicht. T)e goede verwachting der toongevende bladen, - - dat de hoop op eene spoedige bijeenroeping van laatste rnaanden door de kamer goedgekeurd het congres thans zal worden vervuld, wordt niet ls' moS2n wel van geluk sprekenwant naarmate beschaamd. Duitschland toch verzond nu werke- de resultaten der enquete-commissie bekend worden, lijk de uitnoodigings-biljetten, en hoe wel het eene 'leenit ook. de gestrengheid der kamer toe. Zij, bericht zegt, dat de bijeenkomst op 11 Juni en die n°S ni?t toegelaten zijn, hebben dan ook een ander, dat zij op 13 Juni is bepaald, behoeft ^einif kans meer om het te worden. Zoo werd aan de waarheid van het bericht, dat de uitnoo- Zaterf'aS de verkiezing van zekeren heer David overige inwoners op politiek en godsdienstig ge- hied geen begrip hebben en ook nooit zullen krijgen, te laten regeeren over de andere millioenen, dat is toch waarlijk onbestaanbaar. De Eransche kamer heeft het voorstel, waarbij een half millioen francs beschikbaar gesteld wordt I voor feesten gedurende de wereldtentoonstelling, goedgekeurd De afgevaardigden der rechterzijde, wier verkiezing digingen verzonden zijn, niet meer getwijfeld te worden, op grond van de mededeelingeri gedaan in het Engelscbe lagerhuis, de Oostenrijksche delega- tie, de Hongaarschen landdag en de Eransche kamer. Een bericht uit Berlijn deelt reeds mede, dat de gezamenlijke kabinetten de hun gedane uit- noodiging liebben aangenomen. In Konstantinopel is men alles behalve inge- nomen met den loop der zaken. Men vreest daar, dat er van Turkije door de goede verhouding tusschen Engeland en Rusland, wel eens niet veel in Europa kon overblijven. De oorlogspartij doet alles, om een lijdelijk verzet levenlig te houden, om de vestingen benoorden den Balkan voorloopig niet te ontruimen, den opstand in het Rhodope gebergte nietig verklaard, ofschoon de commissie, die zijn geloofsbrieven onderzocht, tot zijne toelating had geconcludeerd. De enquete-commissie bracht even- wel aan het licht, dat de prefect zijne verkiezing alleen had kunnen door Tijven door het afzetten van 13 maires, even veel onderwijzers, eenige ge- meentelijke geneesheeren en een aantal ambtenaars, die geweigerd hadden, stemmen voor hem te ver- zamelen. Van daar dan ook, dat de verkiezing met groote meerderheid nietig verklaard werd. Bij de jl. dinsdag gehoudene verkiezing voor aan te wakkeren en Rusland viiandige mannen op, den voorgrond te dringen, in de hoop daardoor *Wee ef H" ™n den g~teraad alhier, ontstaan eene meer geprononceerde bonding van Engeland i b bed™ken ™n denT D°'1Ze e" het ten gunste van Turkije te verkrijgen. overlijden van den heer J. J. lercken, waren inge- Er is eehter weinig kans, dat die hoop zal '^1 sterameiD de opening werd den, worden vervuld. Engelands staatslieden schijnen f bianco ingeleverd, van onwaarde verklaard, zoodat te begrijpen, dat de grootste feiten niet meer onge- de Jolstrekte meerderheid 97 stemmen bedroeg. daan kunnen worden gemaakt, dat Griekenland Hl™ I Tuo1 t t ^o" raak heeft, nn de BpJJp V— ker® 142' C.J. A. Eercker. 139, J. A. Tazelaar 52, J. L. van IJsselsteijn 11, J. M. van den Driessen Mareeuw 9, A. Scheele Jz. 5 en A. Tholens 2 stem- men, terwijl de heerenJ. A. van Boven, Dr. C. Steketee, A. Batenburg en C. Bechaute ieder eene stem bekwamen. Alzoo zijn gekozen de heeren Mr. J. P. Dron- kers en C. J. A. Fercken. De commissie der bijzondere school heeft in aanspraak heeft op de beide provincien Epirus en Thessalie en dat de christenen bezuiden den Balkan, lioe weinig ontwikkeld ze ook zijn, en hoe moeielijk ook de geest des Christendoms in hen te ontdekken is, toch niet moeten worden geregeerd door Turksche hoofden, die bewezen hebben, totaal onvatbaar voor den invloed der christelijke beschaving te zijn. De Magyaren hebben de westersche ideeen, de westersche beschaving en den westerschen regeeringsvorm overgenomen, omdat ze daarvoor de geschiktheid bare vergadering 11. Donderdag tot hulponderwijzer bezaten en daardoor hebben ze hun bestaan ver- benoemd den beer C. Staal, als zoodanig werkzaam zekerdmaar de Turken zijn daarvoor onbekwaam, 1 aan eel)e bijzondere school te Leiden, ongeschikt, en kunnen niet in Europa blijven Westdorpe, 5 Juni. Gisleren is alhier door de levenhun wacht hier eene totale vernietiging. vergadering van stembevoegde ingelanden der pol- Hunne nationaliteit en hunne godsdienst zijn ver- ders Autrichen, Oud en Nieuw Papeschor, als Ont- steendzij missen levenwekkenden geest en alle vanger—Griffier op verzoek eervol ontslagen de geschiktheid voor hoogere ontwikkeling. Zij hebben Weledel Achtbare heer N. Kerckhaert, burgemeester wel deugden, b. v. gastvnjheid en weldadigheid; van Westdorpe, en is ter vervanging in die bet.rek- uiaar daartegenover staan een blind fanatisme, een king door genoemde vergadering overgegaan. Van den Autrichen polder werden door het be stuur als kandidaten voorgedragen de heerenHypo- liet Kerckhaert, koopman te Westdorpe, H.'van de Wattijne, grondeigenaar te Sas van Gent, en P. J. Kieboom, zaakwaarnemer te Westdorpe; van de 18 stembriefjes, die ingeleverd waren, vereenigden zich 16 op den heer H. Kerckhaert, 1 op den heer heer H. van de Wattijne, terwijl een bianco briefj# zich bij de stemming bevond. Voor dezelfde betrekking van den Nieuw Pape schor polder waren de voorgenoemde kandidaten. Met algemoene stemmen werd benoemd de heer H. Kerckhaert. Door het polderbestuur van Oud Papeschor waren op de voordracht geplaatst da heeren: H. Kerck haert, H. van de Wattijne en L. N. Stubbe, secretaris te Sas van Gent. Van de 7 bevoegde steingerechtigden hebben slechts 5 aan de stemming deelgenomen, welke alien op den heer II. Kerckhaert zijn uitgebracht. De heeren J. P. Kieboom en P. J. B. Kieboom I onthielden zich van stemming. Nog werd in de vergadering van den Autrichen polder, in vervanging van wijlen J. Daelman, als gezworene, na uitgebrachte stemming van de 18 ingeleverde biljetten, als zoodanig benoemd de heer Camillas van Waes, landbouwer te Westdorpe; voor de betrekking van plaatsvervangend dijkgraaf van den Nieuw Papeschor polder hadden zich aan- gegeven de heeren: C. van Waes en P. J. B. Kieboom. Van de 8 ingeleverde biljetten bekwam de heer C. van Waes 7 stemmen. Een goedkoop geneesmiddel. Neem telkens voor den eten twee teerkapsules van Guyot, in geval gij verkouden zijt, hoest, of aan bronchitis, cathar- ren, teering of in 't algemeen aan eenige aandoe- ning van de bronches of longen lijdt. Iedere fla- con bevat zestig teerkapsules, 't geen maakt dat de geheele behandeling slechts zes a acht centen daags kost en u ontheft van het gebruik van alle afkooksels, pates, siroopen en borstdranken. lalrijk zijn de namaaksels. Gij moet dus vooral letten op het etiquette, waarop de handteekening van^ den heer Guyot in drie kleuren is gedrukL 1 e verkrijgen in de meeste goede apotheken. C i Op Zondag 9 Juni a. s. hoopt onze geliefde vader, behuwd- en grootvader door Gods goedheid zijn Sojarigen ge- boortedag te vieren. Uit aller naam, J. VERCOUTEREN Jz. Ter Neuzen, 7 Juni 1878. Voor de bewijzen van belangstelling, bij mijne benoeming tot lid van den gemeenteraad ontvangen, betuig ik mijnen harte- lijken dank. C. J. A. FERCKEN. 3

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1