BLNNENLAND. i\o. 1361. Woensdag 5 Juni 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 4 Juni. TEll MZmCHE AEONNEMENT. Per drie m.-.ander. hinnen Ter Neuzen 1,—. ])00r het <eheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1.40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars^ Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Pit tolaii vfr«r».ijnt Dln»dag- cn Vrljdagavoml ADVERTENTlEN. A an 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. rootere letters worden naar plaatsruimte berekend Adyertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Uinsdag en Vnjdag namiddag Itltll uren. bij J. H. e. D 11 O A T te Ter Neuzen. F'olitiek Ovenziolit. Het emigres zal den 11 Juni bijeenkomen en de oproepingsbrieven daarvoor zijnreeds verzon- den, zoo luidde het nieuws, voor een paar dagen aan Europa verkondigd. Thans blijkt, dafde berichtgever wat al te voorbarig was, want de uitnoodiging is nog niet geschied, zelfs is nog niets bekend van het tijdstip, waarop de keurmeesters zullen bijeenkomen, om het tractaat van San Stefano onder het ontleedmes te leggen. Vanwaar dan het bericiit, dat, vooral in de papieren tempels, groote blijdschap bracht? Graat Andrnssy beantwoordde die vraag, onder meer andere belangrijke mededeelingen, in de zitting van de Hongaarsche delegatie. Duitscbland, zeide h:j, dat de rol van bemidde- laar heelt aanvaard in zoover het tusscheu Engeland en Ruslind eene reehtstreeksche ver- standhouding bewerkte heeft vooraf het Weener kabinet geraadpleegd over het geschiktste tijdstip voor de bijeenkomst van het congres. Andrassy antwoordde, dat iiij van 11 Juni af zich ter be- schikking stelde. I )it antwoord werd door Duitscb land aan de andere mogendheden medegedeeld. Eene definitieve vaststelling heeft nog niet plaats gehad. De ijverige correspondent, die Europa de tijding van de bijeenroeping van het congres bracht, heeft zeker een hall woord omtrent deze bnefwisseling tusscheu von Bismarck en Andrassy vernomen. In zijne verbeelding zag hij von Bismarck reeds in diens bureau de invitatie billetten gereed maken en de post de brieven verzenden, de belangrijke uit noodiging inhoudende, vooraf reeds door den tele- graaf aan de belanghebbende mogendheden mede gedeeld. Wij hebben echter goeden grond om te gelooven, dat tot bijeenkomst van het congres besloten is; maar vdor de uitnoodiging moeten cr nog ver- scheidene niet onbelangrijke punten gere^eld worden en het menu dient toch klaar te zijn, eer men de gasten aan tafel kan noodigen. De Engelsehe ministers gaan daarom voort met het houden van kabinetsraden. Men wacht op telegrafisch antwoord uit Petersburg op gewichtige depeches van graaf Schuwaloff, voor dat men bepaal- de besluiten kan nemen. In de laatste dagen is men reeds veel gevorderd, doch er blijft nog veel te regelen over. In Petersburg is intusschen nog eene partij, die den loop der onderhandelingen met leede oogen nan ziet. Zij betreurt eene verstandhouding tusschen Engeland en Rusland en eene vredelievende be- slechting van het Oostersche vraagstuk en men vreest, dat zij bij de oorlogspartij te Konstantinopel nog stappen zal doen, om de vrede-duif, die men in de verte ziet naderen, buiten te sluiten. 'J ino30ri vertrouwen, dat deze pogingen zullen inislukken, wanneer het slechts Engeland werkelijk te doen is, om den vrede te zoeken. En Disraeli kon met beter van zijne oprechtheid in dezen doen blijken, dan door den Engelschen gezant bij de porte, den heer Layard, die door zijne houding m het Oostersche geschil zooveel kwaads heeft I gebrouwen, terug te roepen en te doen vervangen 1 door een energiek man, die enkel heil verwacht van den vrede. Handel en nijverheid, door de vrees voor oorlog als verlamd, de ondernemingsgeest als weggestorven onder den druk der onzekcrheid over de naaste toekomst, duizenden in spanning over du effecten- koersen van den dag zouden den door velen veroordeelden staatsman voor zoodanig besluit dank weten en het herstelde vertrouwen op de toekomst den loop der thans plaats hebbende onderhande lingen vergemakkelijken. Rusland gaf het voorbeeld, door inplaats van generaal Ignatief den prins Labanoff naar Konstantinopel te zenden, wat beschouwd mag worden, als eene poging te meer van Ruslands zijde, om de toe nailing tusschen de tegenover elkaar staande partijen te bevorderen. Komt het congres bijeen, dan zal bij de regeling van zekere punten in de ee.-ste zittingen, de Engel sehe vloot zich naar de Basikabaai en de Rus- sische Iegermacht zich naar Dedeagatch en Adria- j nopel terugtrekken. Het gevaar van den tegeu- woordigen toestand zou daarinede niet weinig ver- minderd worden. De dag van het Voltairefeest is voor Parijs rustiger voorbijgegaan, dan men verwachtte. Door de strenge maatregelen der politie hadden er geen manifestation plaats voor het standbeeld van Jeanne d Arc. De kransen, die men er den vorigen dag was begonuen neder te leggen, waren verwijderd en de aldaar gestationeerd e agenten schrikten ge- noegzaam af van verdere soortgelijke, trouwens zeer onschuldige huldeblijken. Het Yoltairefeeest had een uitsluitend privaat karakter. Het stand beeld van den wijsgeer van Fernay werd onthuld, doch op geen openbaar plein, alleen in het Ameri- kaansche circus van Mijers. Aldaar werden ook de aangekondigde red voeringen gehouden. De eenige openbare manifestatie der tegenstanders, welke de regeering niet had kunnen beletten was, het bezoeken der kerken bij gelegenheid van den Hemelvaartsdag, als protest tegen het goddelooze feest; zelden waren de Parijsche kerken dan ook zoo vol als dien dag. 4 stemmen. De heeren Risseeuw, De Smidt Stevens en Mazure stemden tegen. 6. lot afwijzing van gelijk verzoek van den Sophia— en den Thoornpolder, met 30 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Fransen van de Putte, Vader eu Bijbau. c. Tot wijziging van het reglement voor de calamiteuse polders of waterschappen, met 31 teen 2 stemmen; de heeren Vader en Pompe van Meedervoort stemden tegen. (I. lot wijziging van het bijzonder reglement voor het bestuur en beheer der waterkeering van den calamiteusen Suzannapolder, met algetneene stemmen. Bij de op heden gehouden verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad alliisr, hebben van de 262 kiezers 193 hunne stem uitgebracht. Door Z. M. den Kor.ing is benoemd: tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter stand plaats de gemeente Aardenburg, de heer A. Pullink, kandidaat-notaris aldaar; en ter stand- plaats de gemeente Zuidzande, de heer J. de Rooij, kandidaat-notaris te Fijnaart. In de op 29 Mei jl. gehouden vergadering van den gemeenteraad te Borssele, is tot hulpon- dcrwijzer aan de openbare school aldaar benoemd de heer C. Allaart van Ter Neuzen. In de jl. Vrijdag gehouden zitting der provin- ciale staten van Zeeland, welke door 83 leden werd bijgewoond, zijn de werkzaamheden ten einde ge- bracht. De uitslag is, dat alle voorstellen van gedeputeerde staten zijn aangenomen, te weten a. Tot inwilliging van het verzoek van den Anna- Frisopolder om calamiteusverklaring, met 29 tegen Het herstellen van de kerk te Brouwers- haven, voor rekening van het rijk en de gemeente, is dezer dagen begonnen met het inzetten van meuwe ramen in het priesterkoor en de transeptgevels. De enkelen, die reeds afgewerkt zijn, voldoen reeds uitmuntend en voorspellen een sclioon geheel. De ramen en men is daarmee reeds gerui- men tijd bezig worden gemaakt uit zoogenaamde sayonnieres, een steensoort uit Coutanees (Frank- rijk), die, de naam duidt het reeds aan, zich laat zagen en bewerken alsof het timmerhout ware. Voor het hof te 's Hage stond een gehuwde vrouw uit Cliarlois terecht, beschuldigd, haar pas geboren kind levend begraven te hebben. Zij be- weerde gemeend te hebben, dat het reeds overleden was, toen zij het in een kuil wierp en met aarde bedekte; de deskundigen verklaarden echter, dat het kind niet dood was geweest, daar o. a, slijk en aarde in luchtpijp en maag waren gevonden. De reden voor die vreeselijke daad was, volgens het O. M., dat de vrouw z<5o gierig was, dat zij bevreesd was een tweede kind te hebben eu daarom de zwangerschap zelfs voor barer, man geheim hield en het kind ombracht! De advocaat-generaal eischte veroordeeling tot 10 jaar tuchthuisstraf. De verdediger opperde de vraag, of het wel aan- neroelijk is dat een zoo vreeselijke misdaad met bewustheid is gepleegd. //Een liefnebber van een pijpje" schrijft aan Semper Virens Zelfs zeer ordinaire tabak verbetert uitermate tijdens 't gebruik, en verspreidt onder i't rooken een welriekendep geur, indien fijn "e- wreven gedroogde vijgebladeren daaronder worden vermengd. Men plukt gedurende den zomer eeni ge bladeren van den gewonen vijgeboom (Ficus Carica), en legt die op den zolder te drogen; als ze ter deeg droog zijn, bewaart men ze in een opgehangen zak. Op een ons tabak is e'en fijn gewreven vijgeblad voldoende. Men ziet het, de proef is zeer gemakkelijk te nemen en daarenboven onkostbaar, terwijl de uitkomst de verwachting zal overtreffen. In Semper Virens wordt melding gemaakt van een op het buitenverblijf Yaart en Duin van den heer C. D. van der Vliet, te Overveen bij Haar lem, aanwezigen rozenboom, die, als het weder gunstig is, op de Pinksterdagen met 7 a 8000 rozen en knoppen zal prijken. Hij heeft een om- vang van 21 Meter, de stam is 2 Meter hoog en de ,/wepel" 5£ cM. dik. De tuinman P. H van den Berg mag den boom aan elken liefheb- ber laten zien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1