PAARDEIU- EN VEEMARKT No. 1558. Zaterdaa: 25 iMei 1878. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND, 18e Jaargang. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 24 Mei. TER IHEUZENSCIE C0I1RAM Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaiidelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uiiiniddag UKIE urcu. Oil blad Tepschijnt IHusdag- en Vrljdagavoud bij .1. K. G. DHOAIT te Ter IVenzeu. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van TER NEUZEN maken be kenddat in die gemeente Blj deze cuarant bchoort een bijvoegsel. Zaterdag stonden beide legers zoo vijandig tegen- Wij gelooven te handelen in den geest van over elkander, dat slechts de geringste aanleiding onzen doorlucktigen prins, wanneer wij op den noodig was, om eene bloedige botsing te doen ont- voorgrond stellen dat het karakter van ons hulde- staan. Allerwege was het gerucht verbreid, dat blijk niet anders mag en kan zijn dan algemeen de Russen zich meester wiiden maken van den Nederlandsch, zonder onderscheid van rang en Europeeschen oever van den Boven-Bosphorus. stand, gezindte of woonplaats. Er moet echter Dat men onder deze omstaudigheid te Konstan- met het oog op de spoedige voltrekking van het zal worden gehouden op Woensdag, i<i Mei, a. s. tinope] de toekomst duister inziet, is verklaarbaar; huwelijk, snel worden gehandeld. doch het schijnt dat, behalve de vrees voor een Vandaar dat wij de volgende beginselen hebben ier .Neuzen, - Mei 1- 7S. 0f ander ongelukkig toeval, er in de bewegingen vastgesteld Burgeineester en Wethouders voornoemd, der Russische troepen geen wezenlijke grond tot Elke afzonderlijke inschrijving kan van ten minste J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. bezorgdheid is, vooral oradat de oplossing der crisis vijf-en-twintig cents tot tien gulden bedragen. J. DIELEMAN, Secretaris. thans uit Londen moet komen. Hooger som van een persoon wordt niet aange- Bij de Fransche kamer van afgevaardigden is nomen. Duidelijk schrijve men voorts naara, voor- F*4>liCiel£ Overzicht. een wetsvoorstel ingediend, dat alle ongehuwde man- naam en woonplaats op de onderstaande strook Schuwaloff, de Russische gezant verliet jl. Zondag een schrik om het hart zal slaan. papier en levere die met zijne bijdrage in, ter St. Petersburg. Maandag kwam hij te Berlijn, ontwerp heeft ten doel, het sluiten van een plaatse waar de burgemeester zal aanwijzen. waar hij keizer Wilhelm de gelukwenschingen van f?° S i huwollJkel\ te provoceeren in het De namen en woonplaatsen der gevers zullen zijn monarch bracht wegens het mislukken van den belang van den aanwas der bevolkmg. De afge- alien, zonder vermelding der bijdrage, in een album moordaanslag en - deuren digt! mededeelde, ™ardigde, die het heef ingediend ,s een der verzameld, aan het vorstelijk echtpaar worden welke boodschan hii voor Salisburv en Disraeli ™ornaamste 'eden van de Bonapartistische partij, aangeboden. "CI AC UUUUol/Ua J III! VUUl tJalloUUl V Oil I/l3laCll 1 1_ T 1 T 1 TT" "11 l n heeft. Des avonds vertrok hij naar Friedrichsruhe, Lar0che Jafert' +HlJW jongeiieden Enterwijlde inzamehng door het geheele land om ook Bismarck in de geheimen in te wijden en hun het '^stoorde genot laten van geschiedt, zullen wij gaarne de wenken ontvangen heden wordt hij te Londen verwacht. het vnjgezellenleven; maar, wie het waagt na het van degenen, die ons willen voorlichten in de keuze Vraagt men nu, welke de resultaten zijn, door ^te jaar dat leven voort te zetten, wil hij straffen. van eene gepaste en waardige bestemming der j i j -i J Ziiine wetsvoordracht bepaalt daarom, dat alle ran- gelden. den reizenden diplomaat verkre^en, dan zoekt men i r u j -»r nog altijd te vergeefsch naar een mitwoord. f Ja^ u °n»ehu,W? T'™" ^eermalen toonde het Nederlandsche volk veel Natuurlijk trachten enkele correspoadenten zich klesrecat ™llen worden bmtengesloten tot op goeds en schoons tot stand te kunnen brengen, diets te maken, dat zij een kijkje hebben genomen het coge^lik, dat z,j een huwelijk hebben aan- en gaf het van zijne dankbaarheid een duurzaam J. i n 1-1 x- £e£aan- Voor de ffeesteliiken der katholieke kerk bewns achter het geheimzinmge masker der diplomatie. —I aoiiLCi iici iiciicimaijiiiifcie uiaoiAci uci ciiijiuiiiatic. Jx i x x n i x n jx -x w c?x in x i, j wordt echter eene uitzondenng gemaakt Loo wordt uit Weenen en ot. retersburg onder n x x j i jPt ii nixj r i j Umtrent de weduwnaars wordt in het wetsont- voorbehoud gemeld, dat de graal er in geslaagd is, u i i t>i hi i i werp niets oepaaiu. den czaar tot aanmerkelijke concessies aan Engeland j over te halen, waardoor een goede grondslag voor eene schikking zou gelegd zijn. De bekende officieuse Berlijnsche berichtgever der Kolnische Zeitung spreekt ook van Rusland's bereidwilligheid, tot het doen van concessies, met name wat de beperking Welaan dan, landgenooteu, laat ons ook thans spoedig en eendrachtig handelen." Te Rotterdam is in eene bijeenkomst van belangstelleuden besloten, dat men, terugkomende op de vroeger genomen beslissing, tot het aan- bieden van een Rotterdamsch huldeblijk aan prins Heden heeft te Hoek de herbesteding plaats ge- Hendrik, zich zal aansluiten aan het plan tot het uuwn »«U wiii/tiooii/i?, liicii ilexxxxvvexu uu uiiMiixjiixiii ej i o 1 der grenzen van Bulganje betreft. Het overige zou bftd van bet bouwen van een steenen suatiesluis oeven van een nationaal gesclienk. grootendeels worden overgelaten aan de beslissing 'n den zeedijk van den Lovenpolder, waarvoor is Bij den Haagschen gemeenteraad is in<?e- van het congres. De berichtgever voegt er bij, dat ingeschreven door A. de heuninck, te Hoek, voor ^omen een mededeeling van burgemeester en wet- ook met Oostenrijk nog steeds wordt onderhandeld 15200; D. I J. van llees, te ler Aeuzen, voor houders, dat namens de gemeente aan Z. K. H. en dat laatstgenoemde mogendheid sterker dan ooit 13850; C. I latteeuw Pz., te Hoek, voor/13825 prjns Hendrik, bij gelegenheid van zijn aanstaand op de spoedige bijeenkomst van het congres blijtt te Biervliet, voor/12901); J L. Koole, huwelijk, een zilveren lichtkroon, stijl Lodewijk aandringen; maar de onderhandelingen zullen waar- lerAeuzen, voor 12750; en D. Tholens, te XVI, zal worden aangeboden. schijnlijk nog eenigen tijd aanhouden. De bericht- Hoek, voor 11790 de besteding is door de ver- Geheel afaeseheiden vin hpf nla„ crever noemt bet voor Rnsland reeds een srewichtis gadermg van ingelanden goedgekeurd. p an P'an> om Prtns gever noemt het voor Kusland reeds een gewictitig Hendrik bij zijn huwelijk een geschenk aan te bieden, voordeel, dat de mogendheden, zij het dan ook Te Ainsterdam heeft zich een comite geyormd heeft zich te Leeuwarden een dames-comite ge- slechts in algemeene trekken wijzigmgen in het om Prins Hendrik ter gelegenheid van zijn huwe- vormdj met het doel om aan 's prinsen aanstaande vredesverdraghebben voorgesteld. lijk een nationaal geschenk aan te bieden en gemalin; rinses Maria van pr^ namens de Uit Jvonstantinopel komen benchten, die alles heett onderstaande circulaire algemeen verzonden: p,- j„„j vi x- i behalve hoopvolle verwachtingen in zich sluiten. .Een der meest geliefde telgen uit Neerlands ZZL Tn l De Times verneemt van daar, dat men er 19 vorstenhuis, Z. K. H. Prins Willem Frederik dezer nog slechts weinig hoop had op het behoud Hendrik der Nederlanden zal zich met H. K. H. ^aar w'j vernemen, begint langzamerhand van den vrede. De Pol. Corr. vernam den 18 Prinses Maria Elisabeth Louise Frederika van '10t drukke personen- en goederen-vervoer met dezer, dat den vorigen dag de Russische troepen Pruisen in den echt verbinden. de booten der maatschappij Zeeland weer aan te San Stefano verlieten, zonder echter de legerplaats Zoo luidde, voor eenigen tijd, de heuchelijke k°men. In de laatste weken werden gemiddeld op te breken of het hoofdkwartier op te heffen. tijding, die alom in Nederland met groote vreugde tusschen de 40 en 50 passagiers per dag heeu en Zij deden eene demonstrate in zuidelijke richting werd begroet. weer vervoerd, terwijl met betrekking tot de lading tegenover de Turksche stellingen. Terwijl zij hunne En duizenden in den lande, die op zoovele oee" reden tot klagen is. Indien het weder wat hoofdmacht naar het noordoosten dirigeerden, ver- verschillende wijzen ondervinden en waardeeren wat "bnder grillig wordt, denkt men, dat het getal breidde zich het gerucht, dat de kozakken Pe- Hij voor het Nederlandsche volk is, zullen met passagiers zal kliinmen, vooral met het oog op de rindshikoi zouden bezetten. De sultan gaf daarop ons de gedachte hebben gekoesterd, dat thans het Farijzur wereldtentoonstelling. bevel, om ,dit desnoods met behulp van wapenen oogenblik voor Nederland gekomen is om te toonen Het gedistilleerd bracht aan belastin"- on te beletten; er werden patronen uitgedeeld aan de hoe lief het zijnen prins Hendrik heeft. in de 4 eerste maanden van 1877 f 6,015 978^5 ll Turksche troepen langs de geheele linie, en ver- Daartoe roepen wij uwe krachtdadige mcdewer- tegen 6,404,170,43 in de 4 eerste'maa'nden van scheidene batterijen naar het uoorden gezonden. king in! dit jaar. Dus al weder hooger bed rag en wel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1