PAAROEfll- EN VEEMARKT B IAN EN LAND. No. 1557. Woensdae 22 Mei 1878. 18e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 21 Mei. ri:ii \i:izi;\si:iii; coijisvm Per drie mi^inden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbushouders. Door het Postdirec- Dll bDi tl vcr.**c!iijiit OlisMtlag. en Vrijdag.-i vou.i ADVERTENTIfiN. an 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainiddag; DRIE uren. 14. G. D li O 1\ T te Ter Henzcn. BURGEMEESTER en WETIIOU- W* DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat in die geraeente zal worden gehouden op Woeusdag, 29 Mei, a. s. Ter Neuzen, 20 Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. IJolltieli Overzirht. Wat doet Schuwaloff te St. Petersburg? Dit is de vraag van den dag, maar zij blijft zouder ant- woord. Men weet niet, waarom bij Louden verliet, naar Berlijn trok, met keizer en kanselier sprak, zich toen op reis begaf naar de Russiscne hoofdstad en wat hij daar thans verricht. Een officieus bericht uit St. Petersburg zegtover de besprekingen tusschen graaf Schuwaloff en den czaar, zoowel als over hetgeen er tusschen hem en het ministerie van buitenlandsche zaken verhandeld is, wordt een diep stilzwijgen bewaard; de ofticieuse biaden doen dit op een wenk van hoogeihand, opdat vdor de terugkomst van den gezant te Londen de verzoeningspogingen van Engeland en Rusland jiiet door eene nuttelooze poleiniek tusschen binnen- en buitenlandsche biaden weder gevaar loopen te mislukkeu. Men 4 vemeemt, dat graaf Schuwaloff tegen het einde dezer week Petersburg weder verlaat, om, na een kort oponthoud te Berlijn, naar Londen terug te keeren. Het ligt voor de hand, dat er ovenwel in politieke kringen enkele punten besproken worden, die tot eene goede verstandhouding inoeten medewerken. Waar men in de eerste plants vast- houdt aan het doel, waarinede de oorlog begonnen werd, de veiligheid der christenen, daar bchoeft men de nieuwe kanrt van Bulgarje nog als geen „kruidje—roer—mij—niet" te beschouwen; ook zou men wel genegen zijn, genoegen te nemen met andere dan de voorgestelde vergeedingen van de oorlogskosten. Kars moet behouden biijven; doch over Batum zou men misschien wel willen onder- handelen. In dien geest redeneeren de meeste bericht- gevers. Men gist slechts, met zekerheid kan nieinand iets melden. Mogelijk komt het naast aan de waarheid het bericht, dat wij geen ont- hullingen te wachten hebben, vdor dat greaf Schuwa loff te Londen teruggekeerd is en aan de goed- keuring der Engelsche regeering de medegenomen instruction heeft onderworpen. Wat er overigens omtrent den toestand in het Oosten gemeld wordt, bepaalt alles zich eveneens tot geruchten. In de vorige week werd verzekerd, dat de Russen zich van San Stephano verwijderden en nu blijkt jnist het tegenovergestelde. Voort- durend zouden er nieuwe troepen te Philippopel aankomen en de Russische linien tot Avaskeni voortgeschreden zijn. Hetzelfde blad verneemt, dat sedert acht dagen de visscherij van de kust bij Bujukdere tot aan de Zwarte zee, zoowel bij dag als bij nacht streng verboden is en brengt dit klaarblijkelijk in verband met het leggen van torpedo's daar ter plaatse. Ook naar de zijde van den Donau gaan de Russen voort, zich op krachtige wijze te vcrsterken, meldt de telegraaf uit Bucharest. Als deze berichten waarheid bevatten, is er al weinig blijk van toenadering. Terwijl men over den vrede onderhandeft en beweert, dat er alle hoop bestaat op eene vredelicvende oplossing, zich geheel voorbereidende op eene flinke ontvangst van den vijand, is wel het meest tegenstrijdige blijk voor de zekerheid, dat ook in de kringen der hoogere diplo matic de hoopvolle verwachtingen worden gekoesterd, die een aantal u mens" aan Europa verkondigen. De keizer van Duitschland heeft in eene procla- matie, aan zijn volk dank betuigd voor de liefde en belangstelling, welke het betoond heeft bij het mislukken van den aanslag op zijn leven. Naar wij vernemen, is door het dagelijksch be- stnur alhier bepaald, dat de verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad, ontstaan door het be- danken van den beer J. Donze en het overlijden van den heer J. .J. Eercken, zal plaats hebben op 4 Juni a. s. Als een vervolg op ons bericht, dat met 1 Juni a. s. de dienstregeling van den spoorweg GentTer Neuzen zou gewijzigd worden, kunnen wij mededeelen dat de uren van vertrek en aan- komst zijn gesteld als volgt: 's tnoiyens 's middags van Ter Neuzen 6,00 - 10,30 - 12,30 - 5,55 van Gent 8,17 - 12,25 - 4,00 - 8,10 J Tevens worden gedurende de opening der ten- toonstelliug te Parijs van hier retour biljetten, geldig voor 15 dagen, afgegeven aan de volgende prijzen Van Ter Neuzen langs Mouscron. le klasse 29,80 of fr. 61,10. 2e n 22,37 45,85. t 3e u 15,73 n 32,25. Van Ter Neuzen langs Quevy. le klasse 30,70 of fr. 62,95. 2e 23,07 47,30. 3e 15,70 32,20. Wanneer men deze prijzen vergelijkt met die van andere steden als Vlissingen, Middelburg en Goes dan is het verschil aanmerkelijk minder. Gedurende de 2e helft der maand April *11. zijn aan het postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brieven bezorgd: P. van Bellen, te Allege.weer, en W. de Boer, te Lekkerkerk. Bij de herbesteding, welke gisteren heeft plaats gehad, van het eenjarig onderhoud van de zeeweringen te Ter Neuzen, onder beheer der genie te Vlissingen, is daarvan aannemer geworden D. 1 holens te Hoek voor f 4799,99de begrooting bedroeg f 4800. Jl. Vrijdag heeft aan het gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg de aaubesteding plaats gehad vanhet maken van steenglooiing op de havendammen van Ter Neuzen, behoorende tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen. Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer I. van Male Dz., te Breskens, voor 6938. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben aan de provinciale staten een voorstel gedaan tot wijziging o. a. van art. 93 van het reglement voor de calamiteuse polders enz. betreffende de taxatie voor het dijkgeschot. De benoeming van drie des- kundigen zou voortaan gedaan worden in plaats van door iugelanden, den dijkraad en gedeputeerde staten, door den dijkraad, gedeputeerde staten en de rechtbank, terwijl de voorzitter en leden van het bestuur der waterkeering en den dijkraad, be- nevens van den polder en alle overige belang- hebbenden, als eigenaren of beheerders van gronden in den calamiteusen polder niet benoembaar zijn. Aangezien belanghebbenden van bijdragende pol ders niet van de benoeming zijn uitgesioten, mag het van belang geaclit worden, of bet geen over- weging zou verdienen bezwaren tegen bet voorstel. intebrengen. De officier van gezondbeid le klasse J. de W it, van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, is op pensioen gesteld ten bedrage van 1495 'sjaars. Door Z. M. den koning zijn benoeind tot hoofd-commissaris van politie te Amsterdam Mr. II. G. van Doesburgh, commissaris van politie aldaar en P. W. Steenkamp, kommandant der brand weer aldaar. Het huwelijk van Z. K. H. prins ITendrik der Nederlanden met prinses Marie van Pruisen is bepaald op 24 Augustus a. s. De tweede kamer heeft het leenings-ontwerp aangenomen met 61 tegen 15 stemroen. D.iarua is het algemeen debat over de successie- belasting in de rechte lijn aangevangen. De heer van Baar bestreed haar als hatelijk, pijnlijk, impo- pulair, irrationeel en verderflijk in haar gevolgen. De heer Schimmelpenninck van der Oije bestreed haar, omdat zij den onbillijken druk op het onroerend 1 goed zou verhoogen, Overigens zou hij uit stelsel- matige oppositie, met terzijde lating der personen, tegen ontwerpen des ministers stemmen zonder politieke beweegredenen. De heer Wintgens be- strijdt de belasting omdat, daargelaten bet bezwaar tegen de belasting op zich zelf, verzwaring der lasten niet moet gezocht worden op Let gebied der directe belastingen, maar op het gebied der indirecte. Overigens bestrijdt hij deze belasting als de slechtste van alien, zoowel uit een muat- schappelijk als economisch oogpunt. Ilet gerechtshof te 's Hage deed gisteren uitspraak in de volgende zaak die van den officier van justitie te Middelburg contra E. de V. te Koewacbt en 7 anderen, die van de aanklacht: beleediging door gebaren waren vrijgesproken, en veroordeelde elk tot een geldboete van f 3. In den middag van 14 dezar omstreeks 3 uren, is in de Lek voor Schoonhoven, gezonken bet sc'nip „Suzanna," schipper Eekman, van Axel, komende met een lading ongebluschte kalk uit Gent, bestemd naar Utrecht. De opvarenden zijnde man, vrouw en zeven kinderen, waarvan het jongste nog geen 6 weken oud is, zijn, door den bakenmeester Schermers en anderen gered. Zij werden door de menschlievende zorg van den heer H. A. Boeek onmiddelijk in een der vertrekken

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1