BLNNENLAND. No. 1355. Woensdag 15 Mei 1878. 18e Jaargang. I* Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. SCHUTTERIJ. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 14 Mei. ji. TKIt MMSCHE COI IUM Per drie mr.anden binneu Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men f.bonneert zich bij alle Boekhaiidelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regsls 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiamiddag It lit IE nren. Dit blad vcrschijiit Dinsdag- en Vrljdagavond bij J. K. 6. DHONT te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen herinneren de belanghebbenden, dat zij zich, ter inschnjving voor de schutterij, moeten vervoegen op de geineente—secretarie, tusschen den 15den en den 31sten dezer, en dat zij, in gebreke blijvende dit te doen, ambtshalve ingeschreven, zonder loting ingelijfd en bovendien tot eene geldboete verwezen moeten worden. Ter Neuzen, den 11 Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornd., J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F'olitiek; Overziclit.. De Russische gezant te Londen, graaf Schuwalolf, bevindt zich thans op reis naar Petersburg, om, zegt men, zijne regeeiing de bezwaren van Engeland tegen het tractaat van San Stefano voor te leggen, het maximum van Engelands schikkingen, het minimum der eischen te doen kennen, ten eiride zoo raogelijk de Oostersche aangelegenheden langs vredelievenden weg m orde te brengen. Dit is het doel van Schuwalolf's reis, en hoop- vol ziet men algemeen het resultaat zijner be- moeiingen tegemoet. De gezant behoort tot de vredesparlij en hij zal dus ongetwijfeld alles doen, om het dreigende onweder te bezweren. Wij hebben echter reeds er op gewezen, dat er niet de minste grond bestaat voor de hoopvolle verwachtingen, die een aantal Engelsche en Russische bladen der wereld verkondigen. Niets is er, dat aanleiding kan geven, vooralsnog eene gunstige wending mogelijker dan eene ongunstige te doen schijnen.' Graaf Schuwalolf nam zijne reis over Friedrichsruhe, de verblijfplaats van von Bismarck. Hier sprak hij met den Duitschen rijkskanselier, die, hoewel nog altijd door zenuwlijden gekweld, zich toch nog met de buitenlandsche aangelegenheden schijnt bezig te houden, maar wat. daar tusschen beide diplomaten werd gesproken, is een diep geheim. Eveneens lekt geen woord uit van de instruc tion, die Schuwaloff van de Engelsche regeering in zijn zak heeft. Zelfs de punten, welke op't oogenblik hoofdzakelijk het onderwerp der gedachtenwisseling uitmaken, zijn gehuld in een ondoordringbaarduister, zoodat men voor het oogenblik niets te doen heeft, dan van voorspellingen van soramige dagbladen geen nota te nemen en eenvoudig eenige dagen geduld te hebben, totdat de gezant in Petersburg aangekomen is en openbaar wordt gemaakt, wat de gevolgen van zijn bezoek aan het Russische hof zullen zijn. De onderliandelingen tusschen Rusland en Kon- stantinopel schijnen, volgens de berichten, goed te vorderen, maar alles, wat ook hieromtrent gemeld wordt, is uit officieuse broil. De Polit. Corr. meldt, dat de Russen zich reeds gereed maken, om San Stefano te ontruimen; de munitie—depots en de proviand— voorraad zijn reeds naar Tsckataldja overgebracht, en bij de nieuwe contracten met de leger-lever- anciers is hepaald, dat de leveringen voortaan te Adrianopel, in plaats van te San Stefano, zullen moeten geschieden. Of Totleben zich echter naar Adrianopel zal terugtrekken, zooals de porte tot I voorwaarde stelt voor de ontruiming van de vestingen Hontenisse. In den nacht tusschen Vrijdag in Bulgarije en Armenie, weet het blad niet; het en Zaterdag jl. is diefstal met binnenbraak ge- gist dat hij van plan is, vooreerst niet verder dan pleegd in de pastorip der R. K. gemeente te Tschataldja of Tschorly terug te gaan. Alles zal Groenendijk. Doordien de binnendeuren alien goed echter nog van nadere bevelen uit St. Petersburg gesloten waren, konden de dief of dieven weinig al hangen. meer machtig worden, dan eene kleine hoeveelheid Ointrent den Mohamedaanschen opstand in Rume- lie verneemt men, dat generaal Totleben aan de Turksche regeering verzocht zou hebben, aan de Turksche dagbladen te verbieden, verdere berichten over dieu opstand openbaar te maken. Is dit waar, dan sclnjnt het vrij wel zeker, dat de Russen nog weinig succes hadden met het bedwingen van de opstandelinge.ii. Het Wiener Eremdenblatt meldt uit Bucharest, dat op uitnoodiging der Russisch- Turksche cominissarissen vier hoofden der opstan- delingen naar Philippopel gekornen waren, om onderliandelingen over de staking der vijandelijk- heden aan te knoopen. De Turksche com missarissen zouden echter verklaard hebben, dat hunne instruc- ties niet verder reikten, dan om de Mustehafiz en andere snldat.en uit bet vroegere leger van Suleman pacha, die zich onder de opstandelingen mochten bevinden, te bewegen, de wapenen neder te leggen; doch dat zij volkomen passief tegttrover de andere opstandelingen moesten blijven. Ter rechtvaardi- ging dezer instructie beroept de porte zich natuur- lijk op het tractaat van San Stefano, volgens het- welk het gebied, waarover de opstand zich uitge- breid hteft, niet meer aan de onmiddellijke souvereine macht van den sultan onderworpen is. Een hevig onweder barstte jl. Zaterdagmiddag omstreeks half drie ure boven deze gemeente los; de bliksem sloeg in de schuur van den land- bouwer A. Dekker, bij de Axelsche poort alhier; in een oogenblik stond het rietendak in voile vlam de paarden, welke zich in de schuur bevonden, werden nog, op den en een veulen na, er uit ge- haald doch het aanwezig paardentuig benevens het graan verbrandde; de brandspuiten dezer gemeente, behalve die der inilitairen, waren spoedig aanwezig en gaven vlug waterdoch hare werking diende alleen, om het dichtbijstaande wagenhuis en varkens- hok voor afbranden te bescherinen, hetwelk ook volkomen gelukte. Ook sloeg de bliksem langs eene der roeden in den molen van J. van de Ree, achter de kerk, verbrijzelde een drietal balken, doch veroorzaakte geen brand; de schade is echter nog al aan- zienlijk; men schat die op p. m. 500 gulden; voor de helft was de molen verzekerd bij de onderlinge brandwaarborgmaatschappij te Middelburg. Bij A. Dekker was niets geassureerd. Hontenisse, 12 Mei. Ter vervulling van de nog steeds openstaande twee vacaturen in het college van notabelen der Ned. herv. kerk alhier, had heden eene verkiezing plaats. Van de 90 stemgerechtigde lidmaten waren 18 ter stemming opgekomen. Gekozen werden P. Dees, landbouwer en L. Fleijscher, winkelknecht. Thans is dus het geheele college van kerk- voogden en notabelen voltallig. eetwaren. Te Tholen is een moordaanslag gepleegd op den notaris W. De aangevallene werd met een pistool licht gewond en verkeert gelukkig buiten gevaar De moordenaar heeft onmiddelijk beproefd zich door het afsnijden van den hals het leven te benemen, hetgeen hem echter niet gelukt is. Hij verkeert evenwel in hoogst gevaarlijken toestand. De ofiicier van justitie, de rechter van instructie en de griffier van de rechtbank te Zierikzee zijn onverwijld naar Tholen vertrokken. Met den toestand van den minister De Roo van Alderwereld schijnt het achteruit te gaan. Door zijne artsen is hem ten sterkste aanbevolen voor een paar maanden rust te nemen en zich naar het buit.enland te begeven. Naar men verneemt, zal de minster dien tijd te Nizza doorbrengen. Bij het comite voor de expeditie naar de IJszee is uit Bergen in Noorwegen een telegram van den commandant de Brujne ontvangen, luidende: de Willem Barendsz is hier aangekomen. Alles wel. Het sc'nip voldoet goed. Den 26 dezer maand zal het drie-honderd jaar geleden zijn, dat Amsterdam van de Spaansche zijde tot die van den prins van Oranje overging. z/De Amsterdamsche Geuzendag" zegt Ter Gouw ffis na den Brielschen van zes" jaren vroeger de gewiciitigste dag in de geschiedeuis van ons vaderland der 16e eeuw. Die dag opende den weg tot de grondvesting van de republiek der Zeven Provincien; want zoodra Amsterdam zich geheel voor Oranje had verklaard kon 's prinsen plan tot een Unie der noordelijke Nederlanden verwezenlijkt worden, en geen jaar verliep er of het was verwezenlijkt. Zoolang Amsterdam het Spaansche bolwerk in Holland was, stond het de ontwikkeling van den vrijen staat in den weg, maar het Geus geworden Amsterdam was het hart en de ziel der wordende republiek. De Maatschappij tot exploitatie van veestal- leu en veetransporten in Nederland, verzond in de afgeloopen week per extra treinen: 11 wagons van Rotterdam naar Mechelen, 29 wagons van Moerdijk naar Mechelen, 6 wagons van Leeu- warden naar Utrecht en 5 van Leeuwarden naar Zwolle20 wagons vee van Utrecht naar Diest en 4 naar Leuven; met enkele transporten 4 wagons van Utrecht naar Wijlre, 1 naar Mil- morte en 8 naar Hasselt2 wagons paarden van Geldermalsen naar Parijs; van Utrecht naar Sittard 2 wagons vee. Omtrent het kind met den tijgerhuid deelt men nador mede, dat het kind in Alkmaar ge- boren is en behoort tot een rondreizenden kermis- troep. Aan het ziekenhuis te Leiden werd het kind onderzocht, alwaar men weldra zag, dat 't ziek washet was echter meer voor bedelarij dat de ,/Oudersdaar kwamen. Het kind is van den hals tot de lendenen zwart en met haar be-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1