J BINNEN LAND. No. 1353, Woensdag 8 Mei 1878. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 18e Jaargang Tramway Breskeus—Maldeghem. gld. 9 9400 40 1 47i 1475 247 2700 29 18 a 9000 50 50 90 Ter Neuzen, 7 Mei. IMS ABONN.E M E N T. Per drie no;.anrlen binnen Ter Neuzen 1,Door hei iteheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1.40. Men flbonneert zich bij alle Boekhandelaurs, l'ostdirec- teuren en Brievenbushouders. !»iS ADVERTBNTIEN. Van 1 tot 4 regs'.s 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimfe berekend. Advertentien gelieve men <ian den Uilgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag u.if-sDGlng SUSIE urrii. Dlt bind vcrscliijnl ESli»«f!.*«g- en Vrijdngnvoud bij JL li. ft, II D ft A 1 Ac Ter Xenzcn. Met belangstelling namen wij kennis van de j aanvrage om concessie tot bet leggen van een tramwav van Broskens, door Schoondijke, Oostburg en AardenbOrg naar net station Maldeghem. He groote oiitwikkeling toch der tramways en bet I vervangen der trekkraclit van de paarden door dieri van den stooin, dat in Engeland, Frankrijk, Belgie en Duitsehland, hoe langer hoe meer veld wint, ver- dient meerdere aandaeht en belangstelling als tot dusverre aan dat onderwerp werd geschonken. Bij hun ontstaan hebbeu zeker deze nieuwe inidd'elen van verkeer met veroordeelen en oigen- belang te karapen, doch waar ze tot stand kwamen, hebben zij den weg tot algemeene wanrdeering ge- vonden, door de groote en onweerlegbare, rnaar nog niet altijd genoegzaam erkende voordeelen, welke zij bet openbaar verkeer aanbieden en te verwonderen is bet, dat die streken, waar om de eene of andere reden geen geWone spoorweg kon worden aangelegd, zoolang hebben gewacht om tot de tramways hunne toevlucht te zoeiten. De. resultaten, die men op finan'tieel gebied met de tramways in Amerika heeft verkregen, leveren een zonderling contrast op met die, door de spoor- wegen opgedaan en opmerkelijk is het, dat de tramways uitsluitend door Amerikaansch, de ge- wone spoorwegen met vreemd kapitaal zijn aange legd. Van de 11 voornaamste tramways bedroeg in 187(1 bet dividend van 508 percent. Tegen woordig heeft men in de staten van New-York, Pennsylvanie en Massachuetts 958 Engelsche mijlen tramway in exploitatie, waarvoor een' kapitaal van 15>,178,000 is gebrnikt. De nelto ontvangsten voor bet jaar 187b liepen over de 1,500,900 en de als dividend betaalde winst be droeg 600,000, de gemiddelde rente was dus 8 pCt. In Pennsylvanie warden in 1876 129,900,000 reizigers vervoerd, in Massachuetts 58,000,000. De gemiddelde rente bedroeg 12^ pOt... Do* ondervinding iieeft geleerd. dat overal, waar dc tramways zijn aangelegd, de finantieele uit- komsten bevredigend z:jn geweest, daartoe is ecliter in de eerste plaats noodig de grootst raogelijke beperkingen in alles wat strekken kan om den aanleg zoo goedkoo]) mogelijk te maken, zonder daardoor ecliter de veiligheid op te oiferen. De eenvoudigste inrioliting der exploitatie in vcrband tot de behoefte van het verkeer, moeten dus in bet oog gehouden worden. Wordt eene nieuwe onderneming reeds dadelijk bij liaar ontstaan met nutteloos groote kosten bezwaard, dan wordt niet alleen hare oiitwikkeling op eene nadeelige wijze tegengehouden, maar loout zij zelf gevaar niet te zullen slagen. Niemand is in strat de oiitwikkeling vooraf te bepalen; blijft zij geheel weg, dan is de onderne ming mislukt; neernt zij ecliter sterk toe; dan wordt hetgeen er in de eerste jaren door de goedkoope inricbtingen bespaard is, het middel, om in verband met de toeneming van het verkeer, krachtig tot uitbreiding en verbetering der bestaande inriehtin- geii over te gaan. In de tweede plaats komt het er bij de exploi tatie vooral op aan, geschikt personeel te vinden, men neuie weinig, maar vooral bek\Ram en ijverig personeel, van de%n regel wordt te djkw^ls afge- wcken. Men bepale zich niet uitsluitend tot het personenvervoer, maar lette ook vooral op het ver ve, r van goederen. Bij de Amerikaansche tramways, waar, zoo als wij hierboven zagen, het personen- verkeer zeer belangrijk is, gescliiedt het goederen- veri oer bij nacbt; dit zal evenwel geen toepassing behoeven (e vinden bij den weg, dien wij op bet oog hebben. De kosten van den aaifieg van een tramway zijn niet zeer groot, e.venwel grooter dan velen zicli voorstellen, als algemeen overzicbt laten wij bier de vermoedelijke kosten van den bouw vail zulk een weg volgen. Tot toelichting diene, dat de weg geschikt is zoowel voor trekkraclit door paarden als door stooin, hormale sponbreedte en ijzeren bovenbuuw heeft. K.osten van aanleg. Bedrag. Staleu rails, ijzeren liggers, losplateu en klein ijzerwerk ter bevestiging per meter Den bovenbouw per kilometer Voor ballastmateriaal, zoomede het leg gen en bevestigen der sporeq, per strekkende meter Den onderbouw per kilometer Een compleet uitwijkspoor van de een voudigste constructie met stalen ton- gen en hartstukken Een waterstatie met pomp en reservoir Losomotief- en rijtuigloods en vakwerk per vierkante meter Open waclitkamer met reterade per vierkante meter Een tender locomotief met bekleeding en dat van 4060 paardenkfacht Rijtuigen le en 2e klasse met 3 coupes 18 a 24 zitplaatsen, doorgang en eindperron Idem 3e klasse met 1630 zitplaatsen en eene afdeeling voor de bagage Gesloteu goederenwagen ran 5000 kilo draagvermogen Open goederenwagen van 500010000 kilo draagvermogen ct. 3000 2400 1500 950 Men bedenke wel, dat bovenstaande opgave slechts approximatieve getallen aangeeft en dat de jilaats, de tijd wanneer, en de wijze waarop de weg ge- bouwd wordt van zeer grooten mvloed op de kosten van aanleg zijn. Het was ons enkel te doen, om een globaal over zicbt te geven. Volgens de reorganisatic der vesting—artillerie, bepaald bij koninklijk besluit van 21 April 1878 no. 11, zal de compagnie van genoemd deel der artillerie, t'uans alhier standplaats hebbende, met 1 Augustus a. s. van bier vertrekken naar Dord recht en door geen andere vervangen worden. Heden heeft alhier de aanbesteding plaats gehad' van het maken van werken tot verdediging van den oever van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen. Hiervoor was het minst ingeschreven door L. F. Willems, te Selzaete, voor f37 787; nog- was ingeschreven door H. Hage, te Middelburg, voor /37900; D. Tholens, te Hoek, voor 39900; C. v. d. Hooft, te Ter Neuzen, voor 40380I. van Male Dz, te Breskens, voor/40600; C. Roskam ,Tz., te Sliedrecht, voor41000J. Kraeijeveld, te Hans- weert, voor 42900; H. de Groot te Sliedrecht, voor /45000; de begrooting bedroeg 46393,31. Gedurende de eerste helft der maand April zijn door het postkantoor alhier, de volgende onbe- stelbare brieven verzonden W. Wiemers te Schoonhoven en C. de Bux Cie te Amsterdam. Itoorie Slnis, 6 Mei. Daar de kermis alhier dit jaar op den 9 Juni valt, zijnde alsdan Pinksteren, zoo zal dezelve gehouden worden op Zondag den 2 Juni en eindigen den 5 daaraanvolgende, en zullen alle liedjeszangers, organisten, violisten en meer van dat volkje worden toegelaten, mits vooraf zich bij het 'oestuur te hebben aangemeld. Tot besluit het opstijgen van eenen reusaehtigen luchtballon (de Plienix) en bet afsteken van een prachtig vuurwerk. lie eerste kamer Iieeft gisteren na uitvoerige discussien de bedelarijwet verworpen met 25 tegen •9 stem men. De kamer is daarna geseheiden. Het bureau der Luxemburgsche kamer van afgevaardigden heeft aan prins Hendrik bet vol gende telegram gezonden ,/De kamer heeft met genaegen het berieht ont- vangen van uw voorgenomen huwelijjk en wenscht TJ. K. H. geluk met deze heagelijke gebeurtenis. Hut land zal jegens de hooge vorstin, die haar lot aan dat van den beminden stadhouder van Z. M. den koning-groothertog wit verbimlen, dezelfde gevoelens koesteren> welke het nooit zal ophouden jegens de natiouale dynastic aan den dag te leggen." Hierop is van den prins bet volgende antwoord ontvangen „lk gevoel mij diep getrotfen door cks- loyale en vaderlandsche gezindbeid, door n in naam der kamer ter gelegen'neid inijner aanstaandb eeht- vereeniging met prinses Maria Elisabeth van Pruisen uitgesproken. Weest overtuigd, fefc do prinses uw land zal liefhebben gelijlt de ovi-.ledene het heeft liefgeliad. Deze dierbare herinnemig zal hanr in de liefde tot uw land ten voorbeeid strekken." De groote gebeurtenis van den dag is de opening der Parijsche tentoonstelling. Don- derdag had dit overeenkomstig bet program ma plaats. Eerst was 't of het wedfer al de vreugde van honderd duizenden zou bederven. Koude, regen, on weMer en modder war en zooveel zwarte stippen. Gbelukkig dat er verandering kwam en alleen de laatste overbleef. Onder vroolijke zonne- 1 schijn lieef t de pleehtigheid plaats gehad en Parijs heeft eeivs weder feesl gevierd, gevlagd en ge- illuminee rd als in vroeger dagen. Wat een verschil aan deze of aan gene zijde van 't kanas ,1. flier stroomen duizenden te samsn, om getuigf te zijn van al bet scboone, dat door de kunstf al des vredes is voortgebracht. Mt:t een wee id oedig gevoel denkt de Fransehman terug aan de i iagen°van 1870, toen groote legers den oogst heb' ben vertrapt, toen alles werd opgeotferd aan 'truwe geweld, toen T kanonnengebulder de eenige tc ,0n was. waaruaar men luisterde, toen Napoleon

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1