1 i .\n. 1352. Zatcrriag 4 Mei 1878. 18e Jaar^ang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch- Vlaanderen. BLNNENLAND. adveetentiSn. Ter Neuzen, 3 Mei. TKIt \KI /.l \Si ill ■s 01 ABONNEMENT, Per drie moanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdiree- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters vvorden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeuden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nitinSddag URIC uren. Hit blad verachljnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J. K. DOOM te Ter Xeiizen. Folitiek Overziclit. Nog altijd heerschen onzekerheid en duisternis in zake de Oostersche kwestie, en hoewel de wonder- bare apotheek der liooge diplomatie zeer zeker wel het recept bevat, waardoor genezing in den tegen woordigen ongezonden toestand mogelijk wordt, schijnen de doctoren dit rechte middel niet te willen. T)it rechte middel bestaat ongetwijfeld in den ernstigen wil der beide partijen, oin den vrede te zoeken. En ten opzichte van Rusland vertrouwt men, dat dit rijk den vrede zoeken wil, indien slechts de eiseh van formeele overlegging van het geheele contract van San Stephano aan het congres, wordt ter zijde gesteld; daar die eisch de duidelijke bedoeling heeft, Rusland eene diploinatieke nederlaag te bezorgen. Te Petersburg meent men, dat dit doel te bereiken is door rechtstreeksche onderliandelingen tusschen de beide partijen. Men redeneert daar als volgt; Het lioofddoel van den oorlog was verbetering van het lot der Christenen in Turkije en wat daartoo aan Rusland den besten weg toesciieen, werl sainengevat in het tractaat van San Stephano Maar Rusland is volkomen bereid, dit program ma te wijzigen, indien daarvoor goede redenen kunnen worden aangevoerd. De grenzen van Bulgarije zouden kunnen worden vastgesteld, overeeukomstig de nationaliteit der bevolking. De overdreven vrees voor Russischen invloed kon worden weg- genomen, door in stede van Russische commissarissen eene Europeesche commissie te benoeinen- Ook ten opzichte der kwestie omtrent Bessarabie zou, volgens den correspondent, Rusland wel te vinden en tevreden zijn met het gedeelte, dat door Russen bewoond wordt, en terecht ziet hij hierin het sterkste bewijs voor de vredelievende gezind- heid van het kabinet van Petersburg. Zonder nu al te groot gewicht te hechten aan deze beschouwing, vooral ook oindat men niet weet, of de vredelievende gezindheid in de Peters- burgsche regeeringskringen ook aangetrolfeir wordt, juist bij die personen, die ten slotte over de te volgen politiek beslisseu, en of, zells als dit al 't geval is, die stemming slechts tijdelijk is, dan wel duurzaam belooft te zijn, moet het toch de aandacht trekken, dat het sclirijven am de Times het eerste duidelijk omschreven voorstel van Rusland is, om aan het tusschen Louden en St. Petersburg gerezen geschil op royale wijze een einde te maken. Indien de Russische regeering met liaar tot dusver gevolgde systeem breekt, om Engelands ondubbelzinnigen eisch onder diploina tieke phrases te begraven, de Britsche regeering door kleine handigheden van haar standpunt tracht te lokken, en officieel eene dergelijke duidelijke taal te Londen laat spreken, als door den Times- correspondent gebezigd wordt, dan bestaat er inder- daad alle reden, om te hopen, dat de Engelsche regee ring, die herhaaldelijk verklaarde, dat het haar niet om woorden maar om het beginsel te doen is, een vorm vindt, die Engeland bevredigt en aan Rusland de diploinatieke retraite gemakkelijk maakt. Hoopvol zijn ten opzichte van Engeland de ver- wachtingen echter nog niet. Wapengekletter is daar aan de orde van den dag, onder het voor- wendsel „maatregelen van voorzorg." Geen enkel teeken valt er in Engeland waar te nemen, waaruit men zou mogen besloiten, dat de spanning werke- lijk iets verinindert. Het Eransche parlement is Maandag weer bij- eengekotrisn. De karaer beraadslaagdo langeti tijd over een voorstel, om de wereldtentoonstelling des Zondags of althans op enkele dagen kosteloos voor den handwerksinan open te stellenten slotte echter nam z'j eene motie aan, waarin verklaard wordt dat zij zich volkomen verlaat op de regeering en op de maatregelen die deze noodig oordeelen zal, j om handwerkslieden en kleinere ambtenaren het bezoeken der tentoonstelling te vergemakkelijken. Gisteren heeft de koopdag van eenen boeren- inspan op de hofstede van den landbouwer H. Wolfert Dz. te Sluiskil plaats gehad het aankomen van verschillende vaartuigen uit Zuid- Beveland in den vroegen rnorgen en het groot getal passagiers per provinciale stoomboot aange- komen, bewees reeds, dat er vele belanghebbenden en belangstellenden waren opgekomen naar dien koopdag, waar het zeldzame feit plaats greep, dat 3.2 paarden en 50 stuks rundvee zouden geveild worden; was zulks door het zeldzame feit der verkooping of door het doelmatig adverteeren van den verkooper? dit is zeker, dat nog nooit in dit district een koopdag heeft plaats gehad, waar zoo- veel volk aanwezig was, men schat dat getal per sonen op 1 A 5 duizend, we ike per spoor, vaartuig of rijtuig herwaarts waren gekomen. De spoortreinen vervoerden: te Ter Neuzen 565, te Axel 408, te Sas van Gent 276, te Philippine 116 personen, terwijl te Sluiskil 1811 coupons zijn af- geleverd; 33 tenten waren geplaatst, om de honge- rigen en dorstigen ielaven; in een waarzeggersspel kon men de toekomst vernemen, terwijl een zestal muziekanten tot opluistering der verkooping aan wezig waren. Nog hebben deze week o. m. met goed gevolg te Middelburg examen afgelegd, ter verkrijgiug van akten voor het geven van onderwijs, als, voor liulp- onderwijzer: P. j van Aartsen, te W atarlandkerkjc, J. C. Cornelis, O. C- A. Kusse en H. Willemse, te Groede, L P. Weisfelt, te St- Kruis, C. Allaart, te Ter Neuzen. Voor vrouwelijke handwerken: nuttige, A. E. van Elden, te St. Kruis. Axel, 2 Mei. Gisteren middag half een ure ontlaste zich boven deze gemeente een donderbui de bliksem sloeg in den windkorenmolen van Jannes Capon en verbrijzelde een der wieken, beschadigde den as en scheurde van boven tot onder den muur. Naar men verneemt was de inolen tegen braud- schade verzekerd, de schade zal pi m. /"800 a f 1000 bedragen; brand is er niet onstaan. De raad der gemeente Vlissingen, welke gemeente zooveel te danken heeft aan de be- moeiingen van den bemindeu prins Hendrik der Nederlanden, heeft besloten, Z. K. H. bij adres geluk te wenschen met HD. verloving. De redactie van dat adres is aan burgemeester en wethouders opgedragen. Het district Zwolle c. a- der Vereeniging h Eigen Hulp" zal in Juni of Juli den leden puike steenkolen leveren, vrij aan huis voor 55 cents ds HL Sommige groothandelaars in dit artikel zijn dientengevolge gedwongen geworden, hunne waar in prijs te verminderen en heeft men zelfs annonces gelezen, waarbij op gelijken conditie puike waar voor 53 cents de HL. wordt aangeboden. Het be- stuur had contract met zekeren bakker Dorgelo, die getrouw alle dagen de leden brood aanbood of leverde, doch in de jongste circulaire wordt aan de leden medegedeeld, dat met 1 Mei het contract is afgeloopen en een nieuw contract is gesloten met A. Hagedoorn, die alle 3 maanden 6 pCt. van het gekochte brood aan de leden terug geeft. Dorgelo, die verklaart de reden niet te weten, waarom hij met 1 Mei niet meer tot de Vereeni ging in betrekking mag staan, levert van nu af hetzelfde soort brood 10 pCt- minder dan vroeger, dat wil zeggen, die voor 10 cent brood koopt, kan met 9 cent betalen Tijdens de openstelling der wereldtentoonstel ling te Parijs, worden aan het spoorwegstation te Gent, kaarten voor gaan en keeren afgeleverd tegen verminderde prijzen, geldig voor acht dagen. De prijzen zijn als volgt vastgesteld: langs Bergen en Quevy, le klas fr. 58,45, 2e klas fr. 43,85, 3e klas fr. 29,95 Langs Mouscron, le klas fr. 56,60, 2e klas tr. 42,40, 3e klas fr. 30, De kaarten le en 2e klas zijn goed voor alle treinen, die der 3e klas alleen voor de gewone treinen. De planeet Mercurius zal 6 Mei a. s. tus schen de aarde en de zon voorbiigaan, d. i. zij zal dan als een donkere stip voorbij de zon schuiven. Zulk een „overgang" komt niet dikwijl voor. De laatste "van de planeet Venus bracht de geheele gelterde wereld in beweging; die van Mercurius is wel is waar minder belangrijk, doch het is misschien voor degenen, die in de gelegenheid zijn met een tamelijk goeden kijker (waarvoor man vooral niet verzuiraen mag een donker gekleurd glas te plaatsen) de zon waar 1c nemen, niet on- aangenaain de opmerkzaamheid op dit verschijnsel te vestigen. De planeet komt even over half vier aan de linker- of oostzijde voor de zonne- schijf en besteedt een tijd van 7 uur 35 minuten, om zich voorbij de zon te bewegen. Omstreeks half acht heeft zij dus de helft van dien weg afgelegd, en daar de zon dan ondergaat, is voor oils alleen de eerste helft van het verschijnsel te zien. In die streken der aarde waar men de zon dan boven den horizon verkrijgt, zal men het laatste gedeelte van het verschijnsel kunnen zien. De planeet die zich dan in haren naasten stand bij de aarde bevindt, heeft een schijnbare mid- dellijn van 12, of slechts V,60 gedeelte van de middellijn der zon, die gemiddeld 32' bedraagt. Zij zal dan als een kleine donker zwarte stip of wel bij genoegzame vergrooting als een klein zwart sclierp begrensd schijfje op het heldere opper- vlak der zon te zien zijn Liandbouwberichten. Te Woerden zal op 28 Augustus a. s- eene tentoonstelling worden gehouden van vee, paarden,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1