SSLfft c- BINNEN LAND. No. 1351. Woensdag 1 Mei 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 30 April. E TEIS M1ZE\S( III- C0UK4NT. Per drie mr.anden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiteriijk Dinsdag en Vrijdag naiuiddag DlllE ureu. Dit bind verschljnt Dinsdag- en VrSjdagavond blj J. K. D n O A T te Ter Neuzen. folitieli Over/.iclit. Wat gebeurt er thans in de hoogere sfeeren der politiek. Deze vraag stelt men zich telkens bij bet raadplegen der dagbladen en ook even dikwijls legt rnen ze teleurgesteld neder, met de overtuiging, dat men niet wijzer is geworden en in zijne onkunde moet berusten. Vooral de houding van Engeland; inaakt bet onmogelijk, eenige verwachtingen te gaan koesteren, 't zij ten goede of ten kwade. De bijeenkomst eener voor—conference was een fait accompli, meende men voor eenige dagen, en heden blijkt weer, dat, Engeland eene spaak in 't wiel heett gestoken. 't leurde de voorgestelde forinule, als gromlslag van het congres, af en al bet werk, reeds door de onderhandelaars volbracht, was daarmede weer ongedaan gemaakt. Wat wil Engeland toch? Wil bet Rusland de wet voorschrijven P Welnu, waarom dan niet door- getast, bet eerste schot gelostdan is er een begin, of zijn wij op weg naar het einde. Of, wil bet dien weg niet op, dat bet dan niet langer allerlei struikelblokken aanbrenge op den reeds zoo moeielijken weg tot oplossing der oude kwestie, handelaars ongesteld zijn, n. m. von GortschakofF, die ernstige koortsen beeft en von Bismarck, die door gordelroos geplaagd wordt. Een opmerkelijk verschijnsel is, dat geen enkel Berlijnscli blad den Duitschen rijkskanselier in zijne pogingen ter bemiddeling aanmoedigt. Geen enkel orgaan beeft nog een beroep gedaan op den goeden wil, de verzoenende gezindhcid, de vredelievende gevoelens van Europa. Geen enkel orgaan geeft eenig leedwezen te kennen over den ongunstigen loop der onderbandelingenHet is, alsof alien bij instinct gevoelen, dat al die gedachtenwisselingen louter strekken, gelijk de Eranschen zouden zeggen tot acquit de conscience, en dat Bismark slechts tracbt te zorgen, dat men Duitschland later niet zal kunnen beschuldigeu van niets ter handhaving van den vrede te hebben gedaan. Een Berlijnscli blad deelde mede, dat Bismarck voornemens is, zelf het tractaat van San Stephano aan de mogendheden voor te leggen. Dit bericht zal wel onjuist zijn, want hij zal er wel nooit aan denken de vredespreliminairen onder zijn patronaat te nemen, daar Engeland alsdan terstond zou vragen, of die aanbieding plaats had met toesternming van maar brenge, om de moeielijkheden door onder ling overleg tot oplossing te brengen. Zoo de toestand thans is, is hij erger dan oorlog. Rusland, Engeland en Oostenrijk verspillen millioenen, door groote legers op den been te houden en der industrie zijn hare beste werkkrachten onttrokken. Rusland en Turkije ondervinden reeds de gevolgen van bet dralen door moeielijkheden in hun inwen- digen toestand. En hoe kan't ook andersgespannen verhoudingen als de tegenwoordige, het wroeten der ijken weg tot oplossing der oude Kwestie Rua, mflar jergelijke tijdingen voeren ouwille- de verscbillende belangen voor een con res v«mTuWstellin<r. dat de diolomaten keurig tot de veronderstelling, dat de diplomaten het een geluk zouden noeinen, wanneer er zich het een of ander incident voordeed, hetwelk hun uit hunne tegenwoordige verlegenheid kon redden. verlioudingen als ae tegcnwooruige, uei wi-ucixm In de op gisteren alhier gehoudene vergadering verscbillende partijen in eigen boezem, de stilstand van ingelanden van den van Lqnden P^er is tot van handel en industrie, deze krachten moeten vertegenwoordiger van dien polder, in den dykraad demoraliseerend werken op het volk, welks belangen der waterkeenng van decalam. tense polders Marga- achter staan bij de haarkloverijen van enkele retba c. a., benoemd de heer W. Geelhoedt te politieke tegenstanders. Zaamslag. Maar vooral in Turkije ziet men de treurige gevolgen Bij de te Middelburg gehoudene voorjaars- Noch zuchtende onder de ijzeren nood- examenSj ter verkrijging van akten voor het geven zakelijkheid van een vijandelijk leger binnen zijne yan on{jervvijS) zjjn 0. m. geslaagd voor de Eran- landpalen te moeten dulden, is het weder invoeren gc^e jaajjq p p Van Ham, te Sluiski^ P. Ris- van een geregelden gang van zaken onmogelijk. gseuw j te Zuidzande. Voor de Hoogduitsche Handel en industrie staan dientengevolge volkomen p p Dulmont, te Schoondijke. Voor de stil, de landen liggen onbebouwd, en, aan armoede en ledigheid prijs gegeven, trachten de bevolkingen nanuei en inausirie siaan uiem-engcvuigo taa|p R ]}U[raont, te sciioonmjKe. vo stil, de landen liggen onbebouwd, en, aan armoede pnge[scbe taalC. Reijers, te Ellewoutsdijk. en ledigheid prijs gegeven, trachten de bevolkingen de der 59 h taangeglas?enen in in den opstand vergoeding te vindenvoor hunleed P.^ Jbelastingen in de provincie Zee- en voeren daarmede het Turksche rijk geheel tot J yoQr zooveel Zeeuwsch-Vlaanderen ontbmding. Niet minder dan 25000 opstandelingen en voor> met het daar- staan in den Rhodope Balkan; met verwonderl.jke gevoegd°hedrag van hun aanslag: snelheid breidt zich de °pstand n.t ovtf de p Seij(li,t^ te Hulst, 2737,52Jhr. zijn in be.eging gebncht om de orde te I.eMellen J.' M.' Henneqnin, U> Slui.i en in een gevecht, den 18 dezer bij Demotika T D- n -j x-q«« k«i. i v i j x jt i /1015.394; A. J.Risseeuw, teZuidzande,/9bb,5b£; door hen tegen de opstandelingen geleverd, moet - T1 M IX 1- J T> rno oll j. F. Hennequin, te Sluis, 927,53^Jhr. Mr. het verhes der Russen 500 man aan dooden en i -b y gekwetsten bedragen hebben, waaronder 8 officieren. c .orer' 7f)fi Ook op andere plaatsen zijn de troepen reeds met *e s de opstandelingen in botsing gekomen. Vrijdag jl. werd aan het gebouw van net Dat het onder deze omstandigheden meer dan provinciaal bestuur te Middelburg aanbesteedhet tijd wordt, dat de kluwen, genaamd „de oostersche uitvoeren van werken aan rijzenhoofden op den kwestie", worde on!ward, is maar al te duidelijk oever voor Ter Neuzen, waarvoor het minst is en 't is daarora te meer te betreuren, dat juist in ingeschreven doc* D. Tholens te Hoek, voor dit critieke oogenblik twee der voornaamste onder- /5900. Zaamslag, 27 April. Heden beeft alhier, door het bestuur van het calamitous waterschap Mar- garetlia c. a., de aanbesteding plaats gehad van werken tot verdediging van den oever van de calamiteuse polders Margaretha en Kleine Huis- sens; de ininste inschrijving bedroeg 47,480 door C. Roskamp, te Sliedrecht. Hontenisse, 30 April. Heden heeft te Walsoor- den de aanbesteding plaats geliad vanhet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1879 van de aarde-, kram-, rijs-en glooiingwerken aar, de waterkeering van het calaraiteus waterschap Walsoorden, daarvoor zijn ingekomen 9 biljetten, als van: J. van Popering, te Bruinisse, voor/26689; B. den Exter van den Brink, te Krabbendijke, voor 25990; J. Hage, te Middelburg, voor 25957 J. Kraaijeveld, te Kruiningen, voor 25550P. Bakker, te Sliedrecht, voor f 24825; W. Ring- hout, te Hontenisse, voor/24700; D. Tholens, te Hoek, voor 24700; P. J. van Remortel, te Hontenisse, voor 24596; C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor 23564. Er is eene concessie aangevraagd om een tram weg te leggen van Breskens, door Schoondijke, Oostburg en Aardenburg, naar het station te Maldeghem. Dagelijks zuilen minstens twee treinen zich bewegen in de richting van Breskens naar Mal deghem en twee van Maldeghem naar Breskens. In den regel zal met twee wagens gereden worden, een voor personenvervoer in twee klas- sen, en een voor goederenvervoer. Mocht het blijken, dat zoodanig middel van vervoer aan de billijke verwachtingen voldoet, dan bestaat er plan om een tweeden weg van Schoon dijke over IJzendijke naar Watervliet in exploitatie te brengen. De gemeenteraad van Wolfaartsdijk heeft, met algemeene stemmen, n°. 2 der voordracht, n. 1. den heer Adriaan van de Linde, tot hoofdnnderwijzer aan de openbare school benoemd. Men schrijft uit Yerseke. Er is een begin gemaakt met de bedijkingswerken der schorren, ge- legen voor den Nieuw-Olzendepolder. Het werk wordt met kracht aangevat en zonder onverwachten tegenstand kunnen binnen 3 maanden weder een kleine 100 hectaren beste bouwgrond aan de zee outwookerd zijn. De bedijking der voor den Nieuw-Krabbendijke- polder gelegen schorren kan als voltooid worden beschouwd; het ongunstige saizoen, waarin die werken grootendeels zijn uitgevoerd, heeft de op- levering zeer vertraagd. In Schiedam werden in 't vorige jaar 41 millioen vaten jenever gemaakt. Een en veertig honderd millioen Nederlandsche kannen jenever Hiervan worden alleen in ons land 36mil lioen vaten per jaar gebruikt. Een vat st. dr. bevat 11 mud rogge en 1 mud gerst. Dusin Nederland alleen wordt verbruikt: bijna 64 mil lioen mud rogge, en 36^ millioen mud gerst. Uit de rogge had men per vat 350 ponden brood kunnen bakken en uit de gerst 60 koppen gort kunnen vervaardigen. Elke kan jenever heeft dus aan rogge voor 3^ pond brood en aan gerst voor ruitn een halve kop gort verslonden. Met

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1