BINNEN LAND. No. 1348. Alge meen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Zaterdag 20 April 1878. 18e Jaargang. ABONNEMENT. Ter Neuzen. 19 April. TEI! NEUZENSCHE COERANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEBTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n.-unlfidag DRIE uren. Dll bind verscliijnt Dinsdag- en Vrijdagnvond bij J. K. G. D II O X T tc Ter A'euzcn. JPolitielx Overziolit. Hoewel er nu en dan eens minder gunstige berichten de wereld worden ingezonden, de stem ming der Engelsche pers nu eens meer, dan weder minder gunstig zich doet hooren, behoudt het ver- moeden, dat de kwestie tusschen Rusland en Enge- land, eerst door een voorloopig, daarna door een Europeescii congres zal worden opgelost, toch de overhand. Een telegram uit Berlijn zegt, dat Bismarck reeds te London en Weenen stappen heeft gedaan, om eene overeenstemming tusschen de kabinetten tot stand te brengen. Hij heeft aan de mogend- heden medegedeeld, dat Duitschland al zijn invloed zou aanwenden, ten einde Rusland te bewegen, aan het congres volledige bevoegdheid te verleenen, om in de verandering van grondgebied, die het verdrag van San Stefano in Europa teweeg brengt, wijzi- gingen te maken, mits de mogendheden als grond- slag voor de beraadslagingen aannemen1° den wederafstand van Bessarabie2° de uitbreiding van Russisch grondgebied in Azie, met inbegrip van Batumen 3° dat de aan Rusland verschuldigde oorlogsvergoeding geen punt van discussie zal uit- maken, maar eene particuliere zaak tusschen Rusland en Turkije blijven. Ook de Eugelsche en Russische kabinetten zelven schijuen aan het wegruimen van bezwaren te zijn geweest. Althans een telegram uit Petersburg meldt, dat oflicieuse verklaringen zijn gewisseld, die de uitzichten minder duister inaken. Dat ook daarin Duitschland de hand zal hebben gehad, is ongetwijfeld zeker en dan zou men ook kunnen aannemen, dat de Engelsche regeering eenig uit- zicht heeft gekregen, van tot het doel te geraken, dat zij eigenlijk beoogt. Een ander bericlit zal misschien op de onder- handelingen zijn invloed doen gelden. Deze tijding toch verzekert, dat te Weenen ee.n Russisch kourier aangekomen is, met een eigenhandigen brief van den czaar aan keizer Erans Jozef, welk schrijven de betrekkingen tusschen beide keizerlijke hoven van veel verzoenender aard heeft doen worden. Is dit bericht juist, dan zal het ongetwijfeld Enge- land de overtuiging schenken, dat bij eventueelen oorlog op Oostenrijks bondgenootschap niet te vele kan worden gerekend, en er wel eens toe kunnen leiden, dat Engeland's houding haar aanmatigend karakter geheel begint af te leggen, om op te gaan in den geest van toenadering, die uit St. Peters burg tot Europa komt. I In Berlijn liep eergisteren het gerucht, dat de conference den 25sten bijeenkoinen zou. De Nordd. Alg. Zeit. verwierp dit niet geheel, maar noemde het voorbarig, daar de onderhandelingen nog niet zoover schenen te zijn gevorderd. Erankrijk snakt naar eene oplossing der Ooster- sche kwestie, als een visch naar het water, want de tentoonstelling staat voor de deur en alles wordt op losse schroeven gezet door de tegenwoordige onzekerheid. De Parijsche pers richt dan ook dagelijks dringender vertoogen tot de Europeesche diplomatie, om haar pliclit te doen en den alge- meenen vrede te bewaren. Het Journal des Debats hoopt, dat Oostenrijk den vrede zal weten te redden, en zoodoeade zich tot den hoogsten rang onder Re staten van Europa verheffen. Laatstgenoemd blad spoort Duitschland tot krach- bij zijne terugkomst uit Duitschland aan het tiger optreden aan. Slechts een staat in Europa, Rijnspoorwegstation door 's konings adjudant, baron zoo leest men, heeft op dit oogenblik de macht, de Posson, Zr. Ms. commissaris in die provincie, om alien in bedwang te houden. Als Duitschland den burgemeester, den militairen gouverneur der toestaat, dat een oorlog uitbarst, dan voldoet residentie en andere hooge autoriteiten begroet en het niet aan den plicht, dien zijne militaire en gelukgewenscht. De prins reed door rijen eener diplomatieke kracht het oplegt. talrijke volksmenigte langs de met vlaggen getooide straten naar het paleis en werd op weg met hoerakreten begroet. De prins wuifde op het balkon in zijn paleis de duizeuden minzaam toe. Volgens sommige bladen is er sprake van dat bet huwelijk van Z. K. H. prins Hendrik met H. K. H. prinses Marie in Juli zal plaats hebben. De gemeente Haarlemmermeer wenscht op 19 Juni 1878 het zilveren feest der droogmaking op waardige wijze te vieren, voornamelijk door ver- sohillende tentoonstellingen, die op het heden en verleden van de Haarlemmermeer betrekking heb ben. Te dien einde heeft zich een hoofd- en plaatselijke cominissio gevormd. De jeugdige ge meente, hoewel reeds 14,000 zielen sterk, is niet bij machte om de aan de feestviering verbonden Tot hoofdonderwijzer aan de ciiristelijke school te Haarlemmermeer (Oostzijde) is benoemd de beer S. J. van Wijck, thans hulponderwijzer aan de bijzoudere school te Ter Neuzen. De eerste Untenant der infanterie J. J. Wieringa, in garnizoen alhier, is als zoodanig over- geplaatst bij het eerste regiment infanterie te Groningen. De kapitein der genie R. Sturms zal eer- lang van Vlissingen naar Dordrecht verplaatst worden ten einde aldaar de funktie van stelling- kosten alleen te dragen, waarom zij hen, die willen kommandant uit te oefenen. deel nemen aan de biijde herinnering, dat 25 jaren Dinsdag jL heeft te Axel de aanbesteding §eled.en I8'000 hectaren ^treffelijke grond voor plaats gehad van- en landbl)UW gewonnen konden heeten, goud lo. Het veranderen der openbare school en het uit SC>ira! mt,l0;jdlft'1 hunne geldelijke bijdra- bijbouwen van een nieuw gedeelte, waarvoor de f5n t6 w ir" a''"' n®?, 5 buo,dcomm'ssie minste inschrijver was J. Smies, te Axel, voor L (e 2,van ^tralep en f 8075nog waren insehrijvingen gedaan door Mr" J' 1 A" TedlnS van Berkhout, te Haarlem. D. E. Plasschaert, te Westdorpe, voor /8300;| Daar het is gebleken, dat sommige schippers, A. v. d. Broeke, te Axel, voor 8400; P. Raij- de binnenwateren bevarende, in het bezit waren mondt, te Axel, voor /8500; J. L. Koole, te vafi meerdere, ja zelfs van drie meetbrieven van Ter Neuzen, voor 8500; L. Bleijenberg, te St. verschillende grootte, welke gebruikt kunnen worden, Jan Steen, voor 8980; P. G. Gast, te Axel, voor 'iaar omstandigheden, tot het bedingen van hooger f 9159,50; J. Wisse, te Zaamslag, voor f 9200; vraohtpenningen tot het betalen van minder brug— A. Klaassen Jz., te Ter Neuzen, voor /9900; de slu-is- en havengeldan en tot dekking van verant- begrooting bedroeg 8250. woordelijkheid bij minder uitlossing, heeft de 2». Het leveren en plaatsen van 328 zitplaat.sen kamor van koophandcl te Bergen op Zoom zich voor de school, waarvoor de minste inschrijver t°t den minister van waterstaat gewend met het was J. Verijzej, te Axel, voor /1109; nog waren verzoek, de noodige middelen te beramen, ten einde insehrijvingen gedaan door P. J. Wisse, te Zaam- d»t misbruik tegen to gaan. slag, voor 1194; P. G. Gast, te Axel voor Men meldt nit ParijsDe tentoonstelling f 1219,50; J. Wisse, te Zaamslag, voor 1225kan onmogelijk geheel op 1 Mei gereed zijneenige P. Raijmondt, te Axel, voor 1226R. Walraven, koepels van het hoofdgebouw op het Champ de Mars moeten niet alleen nog overdekt, maar geheel afgewerkt worden. Dag en nacht wordt gewerkt aan het paleis op het Trocadero; 's nacht met electrische verlichting op de wijze als de Place de POpera verlicht is. De groote receptiezaal in het paleis van het Trocadero begint reeds een grootsch aanzien te krijgen; honderden handen zijn daar werkzaara. Vlak voor dit paleis, rechts, is het bed met 40000 late tulpen, door de Haarlemsche bloemisten ingezonden; de bonte tulpen, die den buitenrand vorinen, en de roode zijn alle reeds in vollen bloei, alleen de witte zijn nog gesloten; jammer genoegwant met 1 Mei zullen de eersten wel hun fraaien tooi verloren hebben. Landbonw'berichten. Aan den Rijn is weder de longziekte uit- gebroken, zoodat te Hoogmade 28 en te Koude- kerk 25 runderen van rijkswege zijn onteigend en afgemaakt. Te Leimuiden zijn 33 runderen voor f 7853 onteigend en afgemaakt. te Ter Neuzen, voor 1268; A. v. d. Broeke, te Axel, voor 1325; J. F. Maas, te Hoofdplaat, voor y 1390D. E. Plasschaert, te Westdorpe, voor 1490; L. Bleijenberg, te St. Jan Steen, voor f 1710; de begrooting bedroeg f 1530. Blijkens het voorloopig verslag Omtrent het wetsontwerp op het successierecht in de rechte lijn, achtten de meeste leden, die in beginsel daarvoor waren, de voorgestelde regeling onvolledig, zoolang niet tevens de goederen in de doode hand aan een periodieke heffing worden ondervvorpen. Men drong op zoodanige heffing aan hetzij door aan vulling der tegenwoordige voordracht of bij afzonderlijke wet. Van andere zijden werden verschillende bezwaren tegen de successiebelasting in de rechte lijn aan- gevoerd, zoodat vele tegenstanders aan bijna elke andere tijdelijke verzwaring van lasten boven dit middel de voorkeur zouden geven. Daartegenover werd de keuze der regeling geenszins zoo slecht geheeten. Z. K. H. prins Hendrik werd jl. Woensdag

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1